Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 8

Færöernes Kundgörelsessamling - 31.03.1941, Blaðsíða 8
16 — ved de i det paagældende Aar behandlede Medlemmer. Til saadan Mærkning bør anvendes et Stem- pel, der opbevares af Udvalgets Formand. Stk. o. Udvalgets Beslutning bør i de i Anordningens § 9, Stk.2, om handlede Tilfælde træffes inden 3 Ma an ed er, efter at Udvalget er traadt sammen for at foretage de ved de nævnte Lovbestemmelser paalagte Undersøgelser; i andre Tilfælde bør Udvalgets Beslutning saa vidt muligt træffes inden 1 Maaned efter, at den paagæl dende Sag er forelagt Udvalget. D Udvalgets Beslutninger og disses Indsendelse til Direktøren for Sygekasse- væsenet. Stk. 1. Udvalget skal i hvert enkelt Tilfælde, selv om dets Be- slutning i Henhold til nedenstaaende skal forelægges Direktøren, træffe en selvstændig Be s lutnin g om, hvorvidt de paagældende Personer er ubemidlede i Lovens Forstand eller ikke. Stk. 2. Efter at Udvalget har af- sluttet sit Arbejde med at bedøm- me, hvorvidt de Personer, hvis økonomiske Forhold har været be- handlet af Udvalget, har Ret til at være ubemidlede nydende Med- lemmer, skal der snarest efter til Direktøren indsendes Op- lysning om Resultatet af Be- dømmelsen. Forsaavidt Udvalget har behandlet Medlemmer fra flere Sygekasser, maa Oplysningerne ind- sendes for hver Sygekasse for sig. Oplysningerne, der bør afgives paa de dertil bestemte Blanketter, skal indeholde følgende: a) Antallet af de Personer,hvis økonomiske Forhold Udvalget har undersøgt. b) Antallet af de Personer, der er anset for berettigede til at være ubemidlede nydende Med- lemmer af Sygekassen, fordi hverken deres Indtægt eller Formue overskrider de gæl- dende Grænser. c) Antallet af de Personer, der er anset for uberettigede til at være ubemidlede nydende Medlemmer, fordi enten deres Indtægt eller Formue eller eventuelt begge Dele over- skrider Grænserne. d) Medlemsnummer, Navn, Livs- stilling, ægteskabelig Stilling, Bopæl, Alder, Antallet af Børn under 15 Aar og økonomiske Forhold samt Udvalgets Be- slutning og dets Begrun- delse for de Personer, som efter Udvalgets Skøn kan være ubemidlede nydende Med- lemmer,uagtet enten deres Ind- tægt eller Formue elhr begge Dele overskrider de gældende Grænser. Stk. 3. Indberetning til Direktø- ren for de under Punkt d) om- handlede Personers Vedkommende skal derhos finde Sted paa de der- til af Direktoratet udarbejdede Ske- maer, der maa underskrives af alle Udvalgets Medlemmer. Som Bilag maa medfølge de Skrivelser og Erklæringer, som har foreligget for Udvalget. Stk. 4. Naar Direktøren overfor Udvalget fremsætter særlig An- modning derom, skal Udvalget ogsaa for et af Direktøren nær- mere angivet Antal af de under b) og c) omhandlede Personer, even tuelt for alle disse, tilsende Direk- toratet tilsvarende Oplysninger som fastsat under d); Udvalgets Indberetning skal i saa Fald fore- tages paa den i Stk. 3 nærmere angivne Maade. Stk. 5. Samtidig med Indberet- ningen til Direktøren skal der af Udvalget gives Sygekassen Medde- lelse om de i Stk. 2 under Punk- terne b) og c) omhandlede Afgø- relser samt om Udvalgets Stand- punkt til de under d) omhandlede Personer. Meddelelsen til Syge- kassen skal indeholde Medlemmets Nummer, Navn og Bopæl.

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.