Morgunblaðið - 10.11.1948, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 10.11.1948, Blaðsíða 10
10 MORGV NBLAÐIÐ Miðvikudagur 10. nóv 1948 Reynistað rekir Sylk á reynsln bændasamtak- rtf hlutfallskosnmaunum DEILUR urðúallmiklar á Al- þingi í gær um frumvarpið um hlutfallskosningar í verklýðs- fjelögurn. ' ^F *Með frumvarpinú töluðu þeir Johann Hafstein,,Jón Sigurðs- son og Ólaíur Thoj^s, en á móti kommúnistarnir Eiriar Olgeirs- son og Sigurður Guðnason svo og Gylíi Þ. Gíslason. Ölafur Thors lagði áherslu á, ao æskilegast væri að verklýðs- fjelögin hyrfu sjálfkrafa að hl'utfallshosningum. Ef upp úr flútningi þessa frumvarps næð- ist einhver árangur í þVí, þá mundu fiutningsmenn sæ'tta sig vio það. Jón Sigurðsson tók mjog í sama streng og benti á reynslu bændastjettarinnar í því efni. t. Fyrirsvarsmaður frelsisins. Einar Olgeirsson talaði fyrst- ur í gær, og var ræða hans m'estmegnis almennar hugleið- ingar ura allt annað efni en frtimvarpið. Talaði lengi um, að lýðræðinu væri ábótavant í Eim skipafjelagi íslands. S.Í.F., fiski og farmannasambandinu, Versl unarráði íslands o. s. frv. Þá sagði E. O., að bara ef Sjálfstæðismenn sýndu nógu mikinn ^huga innan verklýðsT íielagan'-a þá mundu þeir fá hlutfallskosningar víðast hvar. Langur tími fór í dylgjur um Einar Olgeirsson þykist málsvari frelsisins! „Líklegt er að öllum þyki' á æskumönnum, — öðrum en vænt um þessi lagafyrirmæli.jhonum sjálfum. Hinsvegar hefði Þau svifta engan bónda rjett- I hann engu að bæta við og væri inum, heldur þvert á móti. Þau flm. alveg ánægðir með mál- (þ. e. ákvæðin um hlutfalls-1 flutning hans. kosningar) veita bændum mik- 1 Væri mjög einkennilegt að ilsverð rjettindi, sem þeim af , heyra ungan mann í Alþýðu- sjálfsögðu ber og hefði átt að flokknum vera að tala í óvirð- vera búnir að fá fyrir löngu, en' ingarskyni um unga menn í hefur þó dregist til þessa. Nú mun þeim af öllum frjáls- huga mönnum fagnað. Þetta var afstaða Alþýðufl. og Framsóknarfl. til hlutfalls- kosninga þá. Reynst vel. Jón Sigurðsson benti á, að þetta fyrirkomulag hefði reynst vel innan bændastjettarinnar. Það hefði aukið samstarfið milli þeirra manna, sem þurfa að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum. Þegar meiri hlutinn fjekk alla fulltrúana kjörna, en minni hlutinn eng- an, myndaðist oft mikið kapp og rígur, sem torveldaoi allt samstarf. „Jeg fyrirverð mig því ekki þótt jeg nú líti öðruvísi á að' Sjálfstæðismenn vildu fá Þessi mál en fvrir 12 árum", þetta frv. samþykkt til að kúga saSði J- S« "°S J samræmi við verkamenn, og að þeim væri reynslu bændastjettarinnar alls ekki trúandi til að vernda gerðist ÍeS flutningsmaður þessa rjétt minnihlutans. ;máls. Jóhann Hafstein svaraði E. O. I - lítillega. Hvað hann einkenni- i Stungið upp í prófessorinn. legt að njá E. O. standa hjer! Gvlfi hafði sagf að hlutfalls- sem fyrirsvarsmann frelsis og kosningar til Búnaðarþings lýðræðis Bað hann E. O. að hefðu verið afnumdar úr jarð- kýnna sj-r hvernig frelsið væri ræktarlögunum 1942, af því að þær hefðu reynst svo illa! En þar skjátlaðist prófessorn um heldur illa. Jón Sigurðsson kvað rjett að ákvæðið um hlutfallskosningar hefði verið afnumið úr jarðrækt arlögunum frá 1936, en það innan ^erklýðssamtakanna í löndum jþar sem kommúnistar ráða. Erfitt fyrir minnihlutann. E. O. hjelt því fram, að Sjálf- stæðismenn ættu að berjast fyr- ir þessu innan stjettarf jelag- !hefði verið £ert af bv* að þær aríha. jhöfðu reynst svo vel. J. Hafstein benti honum á, að | Þ»ð hefði verið sett inn í kómmúnistar hefðu skipulagt Búnaðarfjelagslögin sjálf, svo verklýðsfjelögin þannig, að að ekki þyrfti lengur að lög- mjög erfitt væri fyrir minni- binda það í jarðræktarlögtm- hlutann að njóta rjettar síns.; "*"¦ Þar væru sett trúnaðarráð og Þegar svo Stjettarsamband allskonar nefndir, sem raunveru bænda var stofnað var að sjáh% Sjálfstæðisflokknum. Varð nú Gylfi reiður og sagði að Ólafur væri merkilegur með sig og hann mætti sjaldan á fundum. Ól. Thors. svaraði því til að eitt af því sem flæmdi sig og íleiri út úr deildinni væri hinn endalausi vaðall Gylfa. I öðru lagi mætti Gylfi vita það, að á fyrri hluta þingsins í fyrra sat jeg á þingi Sameinuðu þjóð- anna, en eftir jól lá jeg veikur mestan hluta þingtímans, sagði Ólafur Thors. Umr. var enn frestað. eilað er aS oKuniomgum lega rjeðu öllu. Afstaða 'llþýðuflokksins fyrr og i«ú. sögðu sett ákvæði um að hlut- fallskosningar yrðu viðhafðar við kjör fulltrúa. Prófessorinn, sem á milli um- Gylfi Þ. Gíslason kom næstur ræða hafði farið að grúska í fram á sjónarsviðið og fór að Alþingistíðindum til að ná sjer skamma Sjálfstæðisflokkinn fyr niðri á J. Hafstein, f jekk þannig ir að hafa verið á móti hlut- verðskuldaða hirtingu hjá J. S. faMskosningum til Búnaðar- þings 1936. þegar jarðræktar- jMat Gylfa á æskumönnum. lögín voru sett. Að lokum lenti í nokkrum Iias hann í því sambandi upp skærum milli Gylfa Þ. Gísla- úi> ræðum þriggja þm. Sjálf- sonar og Ólafs Thors, er Gylfi stftðisf lokksins.' . • j íór að ögra Ó. Th. fyrir að haía. fHitt láðist honum að minnast -ekki talað í Þessu máli heldur á,íað í greinargerð fyrir frum- jlátíð Jóha'rm Haístein, „þermári varpinu,. sem þáverandi stjórn unga æskulýðsleiðtoga" standa Framsolmarfl. :0g Alþýðufl. eman upp í umræðuhtím! samþykkti, þá stendur þetta um hlutf allskosningar: Olafur Tho'rs behti á, að í þessum orðum fælist mat Gylfa A SUNNUDAGSKVÖLD varð árekstur milli tveggja bíla á Hafnarfjarðarvegi, milli Foss- vogsvegar og Sljettuvegar. Jeppabíll, G-579, rakst á vörubíl, og varð áreksturinn svo mikill, að vörubíllinn reif því nær allar blæjurnar ofan af jeppanum og skemdi hann eitthvað meira. Það var hinn mesti ökuníðingur, sem stjórn- aði vörubílnum, því hann ók með fullri ferð áfram, eins og ekkert hefði ískorist. Vörubíll- inn var á leið til Reykjavíkur cg tókst þeim sem jeppanum ók, ekki að ná númeri hans. En á leiðinni hingað til bæjar- ins ók vörubíllinn fram úr all- mörgum bílum. Hafi einhver í bilum þessum tekið eftir núm- erinu er sá beðinn að tilkynna það rannsóknarlögreglunni, eða lögreglunni í Hafnarfirði. Upp á þessum ökuníðingi verð- ur að hafa. Á sunnudagskvöld og aðfara nótt mánudagsins, var ekið á tvo bíla, sem stóðu kyrrir, og vinnur rannsóknarlögreglan nú að því að upplýsa þetta mál. Annar bíllinn, 'R-752, stóð fyrir utan húsið Holtsgata 37. Hinn bíliinn, sem fyrir árekstr inum varð, R-4527. stóð við húsið Sundlaugavegur 9. Ekið var á hann um-kl. 7,30 á sunnu dagskvöld. Ef einhver gæti gofið upp- lýsingar í rnáli þessu, er við- komandi beðinn að tilkynna. þjað rannsóknarlögreglunni. > ' -------~^-------- U)\'OON — Vjelamonn á NorthóH- ffúgvellinum, skamt frá Lotidon, bafá gert verkfall, og hafa ýms flugfjelög orðið að fresta ferðum sínum af þeim sökurn. Nýit kirkjuorgel ví í Eyrarbakkakirkju MIKIL hátíðahöld voru á Eyr- arbakka á sunhudaginn í til- efni af því, að tekið var í notk- un hið nýja pípuorgel, sem Eyr- bekkingafjelagið í Reykjavík og fleiri gamlir Eyrbekkingar hafa gefið kirkjunni á Eyrar- bakka. Þetta er fyrsta pípu- orgelið, sem sett er í kirkju í kauptúni utan Reykjavíkur, en það er sömu tegundar og nýja orgelið í Bessastaðakirkju. Þorpið allt var fánum skreytt í tilefni af þessum atburði. Um 150 Eyrbekkingar úr Reykja- vík og nágrenni fóru austur þennan dag. Athöfnin í kirkj- nnni hófst kl. 2 e. h. Var hvert sæti skipað og margir stóðu, en auk þess hlýddu margir á at- höfnina í næsta húsi við kirkj- una, þar sem gjallarhorni hafði verið komið fyrir. Biskup Islands, herra Sigur- geir Sigurðsson, afhenti Eyrar- bakkasöfnuði orgelið í nafni gefenda með ræðu, er hann flutti frá altarinu. Um leið og ræðu hans lauk, hófust tónar hins nj>ja orgels í fyrsta sinn, með Maríubæn dr. Páls ísólfs- sonar, en hann ljek á hljóðfær- ið við þetta tækifæri. — Sókn- arpresturinn, sjera Arelíus Níelsson, þjónaði fyrir altari fyrir prjedikun. Sjera Árni Sig- urðsson, fríkirkjuprestur, flutti p'rjedikun, en síðan þjónuðu þeir báðir fyrir altari biskup og sóknarprestur. Eftir prjedik un var sunginn vígslusálmur, sem Maríus Ólafsson, formaður Eyrbekkingafjelagsins í Reykja vík, hafði ort. Kirkjuathöfninni lauk með því, að sunginn var þjóðsöngurinn. Kirkjukór Eyr- arbakkakirkju annaðist sönginn Að messu lokinni flutti formað- ur sóknarnefndar, frú Pálína Pálsdóttir, gefendunum þakkir safnaðarins í stuttri, fagui-ri ræðu. Eftir messu buðu hreppsbú- ar öllum aðkomumönnum til kaffisamsætis í samkomuhúsinu Fjölni. Var þar veitt af mikilli rausn og margar ræður fluttar. Vigfús Jónsson oddviti bauð gestina velkomna, en aðrir ræðu menn voru: Maríus Ólafsson, Aron Guðbrandsson, sjera Are- líus Níelsson, sjera Árni Sigurðs son, herra Sigurgeir Sigurðsson biskup, Sigurður Kristjáns og Ólafur Helgason hreppstjóri. Ennfremur flutti Bjarni Egg- ertsson frumort kvæði. Um kvöldið bauð Leikfjelag Eyrarbakka gestunum að sjá sjónleikinn Ljenharð fógeta, sem það hafði sýnt að undan- förnu við góðan orðstír, og var það hin ágætasta skemmtun. ílp lága IIEIMDALLUR, fjelag ungra Sjálfstæðismanna í Reykjavík j höfir látið útbúa mjög ' smekkleg og vönduð f jelags- merki. 2ru merkin seld á skrif- sjtofu Sjálfsíæðisflokksins. Ættu ; þeir Heímdcllingar! er hugsa | sjer að kaupa merkin að gera þáð sem fyist, því mikið er þeg- ár éi þeim selt og má því búast við að þau gangi upp mjög bráð lega. | PJÍ^TUR OTTESEN og Jörund- ur Prynjólfsson flytja í Neðri deild frv. um útrýmingu minka. Er það að mestu samskonar frumvarp og þeir fluttu á þing- inu i fyrra, og fer fram á að frá 1. jan. 1949 skuli minkaeldi með öllu bannað í landinu og öllum aliminkum lógað fyrir þann tima. Frv. var til 1. umræðu i gær og i'i'ðu allharðar deilur milli Jörundar Brynjólfssonar og landbúnaðarráðherra, Bjarna Asgeirssonar. Vildi ráöherra leggja áherslu á, eð útrýma villiminkum. en láta alimirtka í friði, en það^ áleit Jörundur ekki mundi koma að miklu gagni. Peildi Jörundur á ráðherra, og sagði að ef hann ætlaði að skella skollaeyrum við kröfum þeirra aðila, sem hjer ættu hags muna að gæta, þá mundi þeir taka til sinna ráða. Minti hann ráðherra á, hvernig farið hefði fyrir valdsmanni einum hjer á landi. Ráðherra gat sjer til að hjer mundi Jörundur eiga við Jón biskup Gerreksson, sem bændur settu í poka og drekktu í Brú- ará! Templarar á ayri ætla a9 byggja æskulýðshelmlli TEMPLARAR hér á Akur- eyri áætla á næsta ári, eða svo fljótt sem leyfi fæst, að hefja byggingu æskulýðsheimilis og kvikmyndahúss fyrir 500 gesti. Þessi bygging á að standa hjer í miðbænum. Stjórn Skjaldborgarbíós og húsráð templara bauð bæjar- stjóra, forseta bæjarstjórnar, ráðsmönnum og blaðamönnum til kaffidrykkju í Skjaldborg í gær. . Formaður búsráðs, Stefán Ágúst Kristjánsson, bauð gesti velkornna og skýrði frá, að til- efni þessa boðs, væri að skýra boðsgestum frá fyrirætlunum templara um byggingu æsku- lýðsheimilis og fyrsta flokks kvikmyndahúss. Ágóði af rekstri þess á að renna til æsku lýðsheimilisins, sagði Stefán. Húsráð templara hafði sótt um lóð undir þessa fyrirhug- uðu stórbyggingu og farið þess á leit að bærinn styrkti þetta fyrirtæki á þann hátt, að leggja til lóð með ókeypis lóð- arréttindum. Er bæjarráð fjall aði um málið, var afgreiðslu sendum að ekki væri nægileg- ar upplýsingar fyrir hendi. Til þessa boðs, var því efnt, til að skýra nánar frá fyrirhuguðum. framkvæmdum. Auk Stefáns formanns húsráðsins, tóku til máls Hannes Magnússon skóla stjóri og Friðgeir Berg frétta- maður útvarpsins. Sagðist hann persónulega vera mjög hlynt- ur þessari mikilsverðu hug- mynd, sem verða myndi til heilla fyrir!,bæjárfélagið, eins ög hann komst að orði."Bæjar-' stjóri, Steinn Steihsen, þakk- aði templúrUrrí boðið og géfnar upplýsirtgar.' ' ' _" — H. Vald.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.