Þjóðólfur - 11.09.1869, Blaðsíða 5

Þjóðólfur - 11.09.1869, Blaðsíða 5
— 181 — Tiuverandi d.imsmálaráíiherra Nutzhorn. Hann lag%i fyrir Kíkisþingií) í fyrra hanst frumvarp, sem eiginlega ætlaíiist til uí) leiba til lykta fjárhagsmálií) einnngis, on blandar þii þar lnn i stjiirnarmálinn, mef) því af telja tipp, hver vera skuli i>in sjrstaklegu mál Islands, þar sem þii Casse hafþi sagt áþr, 1863, af> fjárhagsmáliþ eitt heyrþi nndir ríkisþingif), en stjárnarmálifi allt ætti sjálfsagt ab vera komifi nndir frjálsu ■samkomulagi milli Alþingis og konnngs vors í samoiningn. Nefnd s(i, sem kosin var í Ríkísþinginu til af) eiga vifi mál þetta, ták í rauninni einungis fjárhagsmálif) npp í álit sitt, ®n þar slæddist þó nokknf) af stjrirnarmálinu inn í nefndar- álitifi, og þetta gaf tilefnl til, af) Ríkisþingif) tók af) gefa sig 'if þessu máli vorn rneir og meir, svo af) þaf) varf) af> síf)- nstn afalatrififi. Ríkisþingif) fókk af) visu ekki alveg loitt tnálif) til lykta, en svo mikif) er aufshf), af) þaf) vill áskilja ser riitt til af) skipa fyrir, ekki eintmgis um þau mál, sem ern almenn ríkismálefni, heldr og nm hina serstaklegn stjórn- erskrá Islands. J>otta væri beint af) skerfa rett vorn til af ná samningi vif konung vorn nm stjórnarfyrirkomnlagif) í ís- ienzkum málnm, eins og samþegnar vorir í Danmórku. þiaf 'æri öldungis eins og ef ver tækjum hin dönskn grundvallar- log til yflrskofunar og omraifu hér á þingi, stingjom npp á breytingum vif þan, og sendum þau síían konungi vorum og heiddum hann af staftesta. þetta dettr rni engum í hug, eins og nærri má geta, en eins fjarri ætti þaf) afi vera, bræfrnm vorum í Danmnrku, af) ásælast jafnrétti vort og Itjálst atkvæfi í voruin málum. Af halla þannigrétti vorum er Diinum til einkis gagns né nota, ekki ríkinn, og allra sízt 0SS- En þaf, af svona er komif málum vorum, er eigi Al- þingi efa oss íslendingnm af kenna, heldr mefforf stjórnar- lnnar á þeim, og hugaunarhætti sunira manna í Danmorku, Se,n hafa látif eins og þoir hafl erft allt einveldi yflr oss og ^0rum málum. Eri þessi hugsunarháttr hlýtr af breytast mef |manum, þegar þessir menn sannfærast um, af hann sé á longum rökum bygfr, og vér höfum því mintii ástæfu til af °,aSt um a sv0 larh ruef tímarmm af minsta kosti, þegar vtr gáum í\c, hversu málinu heflr þó þokab áfram nokkuí) á rnnnm frá 1H51 til 1867, og skofanir stjórnarinnar srná- reytast, og sömu marinlegu kjörum mnn og ríkisþing Dana 'eranndirorpif; þaf hlýtr af sannfærast á endanum, en þaf 'eyrir oss tii af sannfæra þaf, ,lg j,.,}) gjf,rum ,Jr bezt mef fV!’ ab halda fMt viS) réttiiidi vor og ekki láta hrekjast frá leim, heldr styfja þau mef réttom rökom, sem oss skortit Rétt Rikisþingsins til umráfa yflr hinum BÍ,rstaklegu ^ Un> Danmerkr dettr engnm íslendingi í hng af skerfa; íslan'i leyt' Se“ h‘n almenn" fihismál kynui af ná til h-j- s’ þ‘l eigum vér skilif jafnréttisatkvæfi, eins og vér talafmhæanieSa MnSaíl tf' haft Uni almenn loggjafarmál, sem Sern eÖr Veri^ llm ir’8lei,&a hér a lar,di; °g aþ Því 'eyt* til hii ^ serslalrleS" 111 ái snertir, þá höfum vér vafalausan rétt í «Jna Sama fríalsa sa“þykkisatkvæfis, sem Danir hafa haft lnum e^stakegu málum. jjþj þ,essu vihr allt öfrovfsi vif í frumvarpi því, sem Rík- f vetr * Danmörkn var á leifinni af búa til og saraþykkja böndunT Ept'r Þí‘ 6F æthzt ti!' a5) nkisþingif hafl í eins ' !' ! "" rit?> "m st.ilirnarskipun vora; þaf lætr þar, tekr sér & hah raÞln a,) veita oss hana, og eins og þaf hiýtr li > ).aM ah Vtílta 089 stjórnarbót og sjálfsforræf i, eins eiduu ,L Þaaþ Þlhjasthafarétt til ab taka hvorttveggja; þetta er eiiskn818 -h‘" 9ama r°Sla’ 01113 og fari?) beflr verif af vif legrj. nlleritior, nema hvaf afferf in er þar töluvert lögn- Þendr 1>ai'lamtínti?) ^ Englandi felr nefuilega drottningn á ar, en T' • ^ Sen’la ^ ný|enduna «m stjðrnarskrá heuD- °8 stió U1-‘ "PP s|Þa" nokkurt osamþykki milli iiýlenduunar mentsin ari!!nar’ 8em ^*11 a?)kvæ?)ami|iiþ, Þá er þaf á parla- tíina ef8 i taka ^e‘m stJ,1rnarb,!tÍHa nm skemri víll láta^T'8!1; f’mU aí>fer?) he9r 8tjérniu hér, þegar hún Rikisþingif skamta oss landsréttindi. ar bjá or nú hér nm annaf meira af ræfa; stjórn- in kemr rni hér ftam á Alþingi mef frnmvarp, eem er allt annaf en þaf, sem hún kom fram mef á Ríkisþinginn, allt annaf en þaf, sem Ríkisþingif var hálfbúif af samþykkja, og allt annaf en þaf, sem hún lagfi fyrir Alþingi 1867. þ>á var frnmvarpif í einn lagi, nú er þaf otfif í tvennu lagi; — þá var Ríkisþingif ekki nefnt á nafn, uú er þaf vífa til- groint, af Rikisþingif eigi af ráfa ölln í stjórumálum vornm, annaflivort beinlínis efa óbeinlínis; þaf som stóf í npphaf- inn á 1. grein frumvarpsins 1867, nefnilega af Island eigi sérstök landsréttindi, sem hinnm háttvirta konungsfulltrúa Iþótti nýlega vera svo mikilsvcrt, af hann taldi þaf mef grnndvallarreglum efa grnndvallaratrifum í stjórnarsktá vorri, þaf or hér hvergi af finna; eg sé þaf hvergi ! hvorngn frnmvarpinn. þiar sem gjflrt var ráf fyrir í frnmvarpiuu 1867, af konungr skyldi lofa, þegar hann tæki vif stjórn, af halda stjórnarskrá Islands, þá flnnst nú ekkert um þaf, nú er tekif aptr (í 7. gr.) samþyktaratkvæfi Alþingis í almennnm mál- um; nú er komif inn í frurnvarpif grein nm liokkurs konar kvittún fyrir öllurn sknldaskiptum Islands og Danmerkr af nndanförnn, án þess Alþingi sé sýndr nokknrn. tíma nokknr reikningr fyrir þessum skuldaskiptum, fyr né sífar, enda þótt miklar mótbárur hafl komif af vorri háifn móti þessnm reikn- ingnm. Nú er í 9. gr. frnmvarpsins ákvefif, af hiu endr- skofnfu grnndvaliarlög sknli öll vera gildandi á íslandi, jafii- vel þó enginn mafr hafl séf þan, hvorki héráþingi né annar- stafar, fyr né sífar. 1867 var af eins ætlaf svo til, af nokkr- ar greinir þeirra yrfi gildandi, og þessar greinir fylgdn fmm- varpiim; slíkt hif sama var 1851. J>af er nú þar af anki einkennilegt vif þetta frumvarp, af þaf er næstum því allt nm sérstakleg málefni íslauds, sem eiga heima í stjórnarskrá vorri, en minnst er nm almenn mál. Eg tek til dæmis 3, gr., þar sem álivefif er nm, hver málefni skuli vera sérstakleg, af þetta getr sízt átt nndir atkvæfi ríkisþingsins af ákvefa, heldr nndir atkvæfi Alþingis; þaf væri þó nær, ef Ríkis- þiogif samþykti grein uin, hver mál skyldi vera sameiginleg. af áskildu samþykkisatkvæfi Alþingis, f'yr en sú grein yrfi gild ; en yflr höfuf af tala getr þá fyrst verif af tala nm samþykki Ríkisþingsins, þegar um þan má! er af ræfa, sem snerta konimgsríkif efa þess málefni. En nú er þetta frumvarp lagt fyrir, eins og þaf er, og er þá annafhvort af samþykkja þaf, efa hafna því, efa bifja nm, af því sé breytt. Ef af vér heffum samþyktaratkvæfi svo af vér værum vissir om, af engn yrfi þröngvaf npp á oss an vors vilja, þa væri öf rn máli af gegna, þá gætum vér óhræddir stungif npp á breytingum, til af ieita samkomn- lags. En eius og málif liggr nú fyrir, er hér enginrr fastr grundvöllr til af byggja á, því fyrst heffi stjórnin áskilif sér rett til, af taka ekkert tillit til þess, sem Alþingi bynni af fara fram á, nema kann ske í smáatrifum, og þaf er rneir af segja, hver gntr vissn fyrir því, af vér fengjnm nú frum- varp þetta, þó vér tækjum þaf alveg óbreytt, þó vér gjórfnm eigi vif þaf eiria einustn breyting; ætli vér getnm eigi bú- izt vif því, af Ríkisþingif miindi gjöra sig heima komif, eins og áfr, hjá frnmvarpi þessn, þegar þaf fengi hendr á því, einkum þegar þaf er nú ekki Ríkisþingsins eigif frumvarp. þaf er þó mjög nndarlegt, ef Alþingi léti hafa sig til þesn, af vera af búa til frnmviirp og uppástungur hauda öf rum, til af granta í á eptir efa hringla mef, og fá kann ske út lög á eptir, sem þingif heflr aldrei séf, erin sífr samþykt. þaf er þýfing- arlanst, af hngsa um, af geta komif mef þær einaf breyt- ingar, sem eigi komi í bága vif hin dönsku grnndvallarlög, því þessi lög eru móthvorf ölln jafnrétti oss til handa. Af þvi er snertir fjártillagif og fjárkröfur vorar, þá er hér til- tekif í frumvarpinu eitt af bofum fólksþingsins, nefnilega 50,000 rd. alls fyrst nm sinn; en þetta er ekkert víst tilbof; stjórnin getr ekki bofif þaf mef neinni vissu, því hún heflr ekki fnlla heimild fyrir því. f landsþinginn var seinast farif fram á, af tillagif skyldi ekki vera hærra, en 15,000 rd. fast, efa fastara en hitt, og 35,000 rd. nm nokkur ár, þetta er auf- sjáanlega mikill mnnr, og ef hér væri af tala nm nokknrt

x

Þjóðólfur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðólfur
https://timarit.is/publication/72

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.