Þjóðviljinn - 22.12.1949, Blaðsíða 7

Þjóðviljinn - 22.12.1949, Blaðsíða 7
Mnaatudagur^-22. des.' 1949. •ÞJÓÐVILJINN Frámleiðslugeta þjóðarinnar fær prýðilega ið undir lífskjörum almennings qfiji Framhald'sif 3. síðu. verkalýðssamtökin þ'etta-'.'upp» að nýju, með hækkun grun.ii- kaups — .svo- sem kunnugt er. Nú eru háttvirtir hlustendur, sf til vill, fafair að hugsa.sem svo, að. jþejsi skýrsla mín, um hækkandi vinnulaun, sé rök- semd fyrir þéim kenningum, eem ég"'drap á, í upphafi máis ¦ míns, haldið, af fjármálaspek- ingum borgarafl. og málpíp- um stóratvinnurekenda og braskara — þ. e. að 'kröfur! fólksins um kaup og kjör séu meiri en frantléiðslugeta þjóð- arinnar rísi undir. Þetta er þó engan veginn. svo. — Þótt verkalýðssamtökin. háfi khúið fram yerulega hækk- ].] un vinnulauna, þá hefur sú hækkun samt sem áður ekki ná iægt því haldizt í hendur við iaÖckun þjóðarteknahna.' Skai þetta nú sannað með" töl um: Eins og áður er eagt, hækk ar ekki grunnkauþ, á umfæddu -.->.. tímabili, fyrr en haustið 1942. i •¦..'__ Ef síðan- er lagt til grund ; vallar það árlega meðaltal .jViím^jáun^, ^sejn, églysti hér að framan, og það borið sam •áh við þjóðártekjurnar, ¦ á sama 't.íma,. yerður niðurstað- "' an' þessi: ..¦':¦.-,¦. . "'""' Hækkuhá Hækkun Á'r: kaupi" Frá ðririu þjóðart." :.''.: .'";•" :;;i938 . 1938 " .'*. 1943: .':'278%, ¦ 492% 1944: . .:'340% " 502% ;;;c.Ki9;45;'^':.,3#%^ . . \m% ., 1946: . ,42S%" '747% -1947: ";489% 817% '"'" 1948;:;/ ;Í79%; 747% Af þessu sést mjög glöggt, áð-hækkun kaupgjaldsms — eem í þessu tiTfelli er nokkuð nálægt því. að vera réttur mælikvarði á auknar tekjur Verkamanna, vegha þess, að á þessu tímabili yar yfirleitt um stöðuga atvinnu að ræða — er alltaf miklu minni en hækkun þjóðarteknanna. Þegar svo er vitað. að á ¦ kreppuárunum, - fyrir síðustu heimsstyrjöld, var blutúr verkamanna í þjóðaftekjuaum svo rýr, sem frekast ¦mátti verða, þá er augljóst mál, að ekki er hlutur þeirra í þjóöar- tekjunum nú svo mikill, hlut- falfclega, að það geti verið iþjóðarbúskapnum og fram- leiðsiustarfssmihni nokkurt ofurefli — ef engir aðrir sætu við rífari og óverðskuldaðri hlut. Við þetta bætist svo það, að „fyrsta ríkisstjórn Alþýðu- flokksins á íslandi" hefur, á síðustu þremur árum, seilzt freklegar, en nokkum tíma áð- ur hefur verið gert, í vasá launþeganna, eftir tekjum til að standa undir skriffinnsku- bakni og bitlingahjörð ríkis- ins. — Nægir, í því sambandi, að nefna það, að á stjórnarár- um "hennar' hafa tollar og ó- beinir skattár, á' fjárlögum, hækkað úr 56 milljón 'króna og upp í 175 miiljónir — eð'a meira en þrefaldazt. — örutíh kaupshækkanir þessara síðustu ára hafa því. aðeins, v.erið til þess að.vega up'p á móti þe~s um, álögum — ásamt vísitölu- bindingumú. Sem sagt::Það sru ekki kaup sem hafa mjögháar tekjur, þótt þeir nái- ekki þessu marki þeirra: 100 hæstu. Og hvaðaa eru svo þessar géysiháu tekjur te'knar? Auðvitað eru þær, þegar allt kemur.til alis,-teknar af fram leiðslunni — hinni einu raun- verulegu uppaprettu verðmætis myndunarinnar. Það eru þeasar óhófstekjur uokkurs hluta þjóðarinnar, sem liggur eins og mara á framleiðsluatvinnuvegunum — en ekki kaup „Dagsbrúnar" kröfur verkafólksins, - sem cf-. mannsins, . sem með því að þyngjá atvmnulífih^ .¦ —;-þjóð-' artekjumar undanfarín ár-sýna- að framleiðsluge ta; þjóða'rin nar fær prýðiiega risið. undir þeiaa vinna.. erfiðisvinnu - alla - virka dágav ársins getur komizt upp í 20 þús. króna árstekjur —> í *stað þecs; r a𠦦¦ hver- • fimm lifskjörum, ¦¦ sem alþýða :þes2al maima fjölskylda ætti að hafa á neytendunum-. -~ .til þess að --..;"--.¦¦¦ ..,.,--. £ | igtesa. ' -:'- ' ••. í b9S& í': .¦ ., . .. , koinið að kjarna ÍMifefefaggc Það er mikið t^Jstð um.'tóauð syn" þess að lej'sa :¦ vandícvœdi ¦ útf íutningsatvinnugreinanna. En átöCrin í því efni, .snúast um þaði. A -hv.erra kostnað ska' þetta-i- gert ? ¦.-;—..--Hvort .hei-I'tr verkamannsia:., með sinar - í hæsta lagi 20 þús. króna ái's- tekjur, eða heildsalans, me'ð 250 þús. króna árstekjur, og enda þar yfír. Öil stjórnarstefna fyrrver- audi; hv. ríkisstjórnar, í innan- Iandsmálunum, .mötáðist'af til- raunutn hennar til þess að leysa málið, á kostnað launþegannai leyst, éro Iengi seal litlum hluta þjóðfélagsþégnanna er leyft að lirifsa til sín, svo sem nú er ljónspartinn af .frarn- . leiðsluverðmætunum. —- Það ¦ verður ekki leyst fyrr en. það • fæ;t leyst á kóstnað hfnna ríitu. — Önnur lausn er ekkt 'til. —¦ ¦ — Við höfum nú fsngið nýja ríkisstjóra — ríkisstjóra SjalfstæSisflokksins. SÍ53t af öllu mun hún 'fram- kvæma iausn frar-i'eiðsluv-auda ¦ málahna á kostnað iilnaa ríku. — Þessi ríkisstjórn er þvert á móti ógrímuklædd'iir .fulltrúi þsirra'titórgróðamaana og fyr- . Eins og ég gat um. hér aðj irtækja, sem sjúga! merg ¦ og framaa, hefur ! hún meira en blóð úr útfíutningsframleiðsl- þref aldað tolla og óbeina skatta ., i -í.. RœSa Stemgríms ÁSalstelmsonar viB | ¦„ fyrstu :umrmS>01 fjárlagafrymýarþ&ins \ ¦.¦ -¦¦¦• ,í".. landis býr við. Samt er það staðreynd, að- atvinnuvegurium ér." íþyngt mikið um of.„. ..... . , , ' £ri stórgróðamennirnir ; græða enri meira. : -Það ér, ,sem sé til 'all mikill! fjöídi manná, sem, gerir æði mikið. meiri kröfurtil launa ca.- 50 þus. króna árstekjur,j geta greitt úr ríkissjóði hina ef þjöðartekjuhum væri jafnt ¦ SkÍpt..-----: ¦ : Eg' þáff ekki að eyða tíma til þess að lýsa því hérrhvern ig þessi ofsagroði, sem ég áð- ári nefndi dæmi um, verður tih Það er kunnara en frá þurfi að segja, að hann verður eink- um til í innfiutningsverzlun^ inni. — - og' athöfnum, ssm fyrir -athafnir ¦ síhar,- - War^ stmida . sambaJldi við hana _ enda orðin alkunn sú öfug- þróun að svo þýðingarmikil góðár. '¦'¦¦'-— 'heídúf 'én ' ¦þeésif | - heimtufreká?-'vverkámean, sem sagt er, að"s&'u' að keyra allt í strand. -Þó það sé'á allra vitorði, að í skattaffamtölum. þeirra margumtöluðu styrki. Það" er mikii 'kaldhæðni ör-' Ia'gastna,'.áð Alþýðúfl. skyldi, að nafninu ti'l, * hafa forystu s'ákrar.ríkitstjórnar. — og að Alþýðufl.manni. skyldi sérstak- lega vera falið það ráðuneyti, sem heildsalarnir eiga alla hagsmuni' sína undir. unni. —í I .viðskiptamálunum, sem í þesðu efai' em,afgerandi • hsfur „þarfasti þjónninn" ver- ið leyrtur af hólmi, af hús- bóndanum sjálfum. Þessi ríkia- stjórn mun því, svo lengi, cem henni endist æfi, ha'da áfram.. .að skara eld að . köku afætu- lýðsins, á kostnað framleið3lu starfseminnar — - hvaða króka leiðir, . sem . reynt verður að velja. Fjárhagsvandræí: fratn- framleiðslu^ lsiðsiunnar . ýerga htnsvegar ekki leyst á ko.stnað stór- gróðamannanna, ¦ nema- 'þeir flokkar, sem hér á- löggjafar ¦samkomu.. þjóðarinnar,. fara með. úmboð yinnustéttanaa í landinu,. ¦ taíki höndum samaa um slíka lausn. manna, sem. umsvHamiKinn cg margþættan rekitur hafa, komi ekki til reiknings.. hver ikróna, sem þeim hefur' áskotn azt, þá er samt ýmsan merki- legan fróðleik að finna í skatt- skránum. — Þannig ber skatt skrá Reykjavíkur það með sér; undanfarin ár, að t. d. árið 1946 gefa 100 framteljendur hér sjálfir upp, að skuttsikyld- ar tekjur þeirra, það ár, hafi verið ekki minni én 25 miilj. króna — Þ. e. a. s. 250 þú:.. krónur, að meðaltali, á hvern um sig. r Árið 1947 gefa 100 hæstu framteljendurnir • upp, ennþá meiri skattskyldar tekjur -— eða sem svarar, að meðaltali, 260 þús. krónum 'á hvern um sig. Að sjálfsögðu erls'Vo tals- vert mikill fjöldi framteljanda, undirstöðustarfsemi, sem fram leiðsla til gjaldeyrisöfiunar, er að verulegu leyti rekin msð tapi — meðan þjónusta, eins og það að umsetja þennan gjaldeyri í ýmiskonar varning gefur ofsagróða. — Ef — í stað þess að greiða svokallaða styrCri,, úr ríkissjóði, til þeirra, sem starfa að gjald- feyrisframleiðslujitii — væru gerðar stjómarfarslegar ráð- stafanir tií þess að koma í veg fyrir arðrán verzlunar og við skipta, á framleiðslu.gr2inunum bá rr.undi framleiðrls.n standa örugglega á eigin fótum — með þeirri cjiklu framleiðslugetu sem þjóðin.nú býr við. Þjóðartekjurnar undanfarin ár canna þetta. Vinsira samsíarí. - Eri- þráU f-yr-ir þessá viðleitni tókst; . fyrverandi ríkisstjórn ekki að leysa vandann. Og það af góðum og gildum á:tæðum. 4 .' ' . '¦ i, • ,__^. ii' til að taka, að e&uin ltluta, á I.fyrsta lagier ekki hægt að..... Sc.3ÍaIistaf'Gkkurirr.n hefur. tjáj sig reiðubúinn til slíks samstarfs. Hann hefur boðizt 20 'þúsund krónur og 250 þúsund krónur. Það er hinsvegar skifting þjóðárteknanna, sem er —ekki aðeins ranglát — heldur einnig þjóðhættuleg. Og hér er leysa vandamál framleiðslunn ar með því að ráðast á lífskjðr þess "fólks, ,sem framleiðslu- störfin vinnur. Eg hefi þegar sýnt, með" töl- .um, hversu hlutur þes:; í þjó-5- artekjunum er lágur. •¦ Jafnvel •þó hann væri -lækkaður til hius \>trasta, mtmdi það. ekki veita framleiðslunni neitt framtíCar öryggi, ef .hún ætti áfram að biia við núverandi arðrán veral unarinnar. 1 öðru lagi eru verkalýðs- paaitökm, sem betur fer, þaC sterk, að þau hafa velt af séri þeim árásum, sem í þessu efnil hafa vs'rið gerð á launþegana — og það ir.unu þau gera einn- ig eftirieiði'J.---- Á kostnað hinna ríku — eða hinna íátæku? Vandamál framleiðslunnar er iþessvegna enn .jafn óieyst sem áður. Og það verður ekki ! sig ábyrgðina af lausn þes.i vanda, sem vi-3 er aðglíma — gegn því að snúið verði af braut árásar.na á lícskjör fólks ins, en framleiðslunn': skapaður starfsgrundvöllur með því áð afr.ema okrið, sem b.'n á nú við að búa. Alþ^/ðufiokkurina virðist hinsvegar enn vera fa:triðið hjú íhaldsins — þó hah-n hafi lækkað' í tigu. Þiónusta har.s við stórgróða valdið undanfari:'. ár, er nú íaumið með því, a: ájá'.fstæð- i:;' :¦ .l-:urini» tfygglr honutn á- Efamhaldazidi fc't;iu5a fyrir atit :onr.gja.i.-j — cnaa mua SjálfstæðÍ3flGkk-.;rinn — að fenginni reynslú — teija það cruggasta ráðið til þess að haida þessum piitum í vistihni. Cg Fram ¦ .ó > n r.rflokkurin n—, ssra mesta™ hávaðann hefur gerc, út af ckrmu cg spilling Framhald á 10. s'ðu. ^rf^^^^^V^^^^^W^^^^w^iii^^i^^y^i^^^rm^^^iM^^^ff Fallegar bækur gleðja géða vinL Gtesilegt urval hjá Braga b.^«1^™ ^ i^wwi^WN^^«V^wv<«^<M^>»>»i»^a»%#^w^»»i»M*»»Vi»^i itimn'ý+ta^mifmiw******* *t*n

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.