Tíminn - 16.03.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 16.03.1972, Blaðsíða 3
Fimmtudagur 16. marz 1972. TÍMINN Ibúðarhúsahverfi í stað iðnaðarhverfis? SB-Reykjavik. — A fundi borgarstjórnar í dag verður tekin fyrir tillaga frá Alfreö Þorsteinssyni um breytingu á aðalskipulagi norðan Grafar- vogs, en i tillögunni er gert ráð fyrir, að hinni nýstofnuðu Þró- unarstofnun Reykjavíkur- borgar verði falið að athuga möguleika á þvi að breyta skipulaginu á þann veg, að norðan Grafarvogs verði gert ráð fyrir ibúðarhúsahverfi I stað iðnaðarhverfis. En jafn- framt verði kannaðir aðrir staðir á höfuðborgarsvæðinu undir iðnaðarhverfi, eins og segir i tillögunni. A fundi borgarstjórnar i dag verður enn fremur tillaga frá Kristjáni Benediktssyni um slysatryggingu skólabarna.en þeirri tillógu var frestað á siö- asta fundi borgarstjórnar. Góð sala i hringvegar- bréfunum á fyrsla degi EB-Reykjavik. t gær hófst sala á happdrættis- skuldabréfum rikissjóðs A flokki en sem kunnugt er eiga þeir f jár- munir, sem inn koma fyrir sölu bréfanna að renna til greiðslu kostnaðar af vega- og brúargerð á Skeiðarársandi, er opni hringveg um landið. Var góð sala á bréfun- um i gær. t þessum flokki eru gefin út happdrættisskuldabréf að fjár- hæð 100 milljónir króna. Arleg fjárhæð happdrættisvinninga nemur 7% af heildarfjárhæð skulebréfa flokksins, og er dregið um þá einu sinni á ári, nú fyrst 15. júni næst komandi. Vinningar i hvert sinn eru: 2 á kr. 1 milljón, 1 á 500 þús. kr., 22 á 100 þiis. kr. og 230 á 10 þús. kr. Hvert happdræt- tisskuldabréf er að fjárhæð 1 þúsund krónur. Þeir sem ætla að vera með þegar dregið er I fyrsta sinn, verða að vera búnir að kaupa skuldabréf i siðasta lagi fyrir 12. júni n.k. Hver happdrættismiði I þessu happdrættisláni er verðtryggt skuldabréf, sem verður endur- greitt handhafa að lánstima Iiðn- um, sem er 10 ár frá útgáfudegi. A nafnverð hvers skuldabréfs verða greiddar veröbætur i hlut- falli við þá hækkun, sem kann að verða á framfærsluvisitölu á lánstimanum. Skuldabréfin eru undanþegin framtalsskyldu og eignarsköttum, en vinningar og verðbætur undanþegnar tekju- skatti og tekjuútsvari. Þessar upplýsingar voru veittar á blaðamannafundi með þeim Stefáni Gunnarssyni, Svein- birni Hafliðasyni og Birni Tryggvasyni, sem hafa fyrir Seðlabankann unnið að útgáfu skuldabréfanna. — Með þessu leitar ríkið ^til þegnanna til þess að flýta ák- veðinni framkvæmd, sagöi Svein- björn á fundinum, en sem kun- nugt er, hefjast framkvæmdirnar við veginn yfir Skeiðarársand I vor. Með utboði þessa happ- drættisláns rikissjóðs er stefnt að þvi, að ljúka þeirri mannvirkja- gerð 1974. A þessari mynd sést svæðið norðan Grafarvogs, en þar er án efa eitt fegursta fbúðarhúsastæði borgarinnar i halla móti suðri, en þó með útsýui yfir sund og eyjar. (Tfmamynd GE) Sfjórnarfrumvarp um hreyfingar á læknaskipunarlögum SÉRSTAKIR LÆKNAR VIÐ SPÍTAUijiSS" GEGNI ÞJ0NUSTU I HERUÐUNUM EB-Reykjavik. Stjórnarfrumvarp um breyting á læknaskipunarlögum frá 1965, var I gær lagt fyrir Alþingi. í 1. grein frumvarpsins er gert ráð fyrir, að reynt veröi að stofna sérstakar læknisstöður við rikis- spitala, sem séu bundnar skilyrð- um um einhverja þjónustu I héraði. Farið er inn á braut, sem Dráfíarvélar i nýju húsnæði: DRÁTTARVÉLASALAN TVÖ- FALDAÐIST Á S.L ARI SB-Reykjavfk. Dráttarvélar hf., dótturfyrir- tæki StS, hafa nú lokið við að flytja starfsemi sina að Suður- landsbraut 321 Reykjavfk, en það hús kcypti SÍS á sl. ári. Sú starf- semi Dráttarvéla, er snertir véla- sölu, var áður á þremur stöðum I borginni. Raftækjadeild fyrir- tækisins verður þö eftir sem áður i Hafnarstræti 23. Veruleg aukning varð á veltu Dráttarvéla hf. á sl. ári. Heildar- salan varð um 120 milljónir, sem er 80% aukning frá 1970. Liggur veltuaukningin m.a. I stóraukinni sölu Massey-Ferguson dráttar- véla, en á sl. ári voru seldar 167 slikar, á móti 82 árið 1970. Dráttarvélar hf. seldu I fyrra þriðjung allra dráttarvéla, sem keyptar voru á landinu. Auk dráttarvéla selur fyrir- tækið þungavinnuvélar, mjólkur- vinnsluvélar og kæligeyma fyrir bændabýli, auk isskápa og raf- tækja fyrir heimili. Ekki má heldur gleyma Hanomag- Henschel vöru- og sendiferöabif- reiðum. Stjórn Dráttarvéla skipa þeir Hjalti Pálsson, formaður, Hjörtur Hjartar, varaformaður og Agnar Tryggvason, meðstj. Fram- kvæmdastjóri er Arnór Valgeirs- son. Rjá fyrirtækinu starfa 14 manns. Læknafélag fslands hefur bent á, sem liklega til að leysa vandamál héraðslæknisþjónustunnar að einhverju leyti. Er gert ráð fyrir, að reglugerð verði sett um þessar stöður, að fengnum tillögum Læknafélagsins og Stjórnunar- nefnd rikisspitalanna. I 2. grein frumvarpsins felst rýmkun á gildandi lögum þar sem aðeins er heimilað, að 6 hjúkrunarkonur starfi hverju sinni i héruðum alls. Gert er ráð fyrir að heimila starf ótiltekins l'jölda héraðshjúkrunarkvenna, enda sé ráðningin gerð i samráði við héraðslækni og landlækni og ráðherra staðfesti ráðninguna. Þá er það nýmæli, að sé hérað læknislaust greiði rikissjóður laun þessara hjúkrunarkvenna að fullu. Er hér raunar verið að stað- festa þá framkvæmd, sem verið hefur, þvi að læknishéraðasjóðir hafa greitt laun hjúkrunarkvenna á móti rikissjóði, þar sem svo hefur staðið á undanfarið ár. Þá er með 3ju grein frumvarps- ins lánum læknastúdenta með kvöð um starf i héraði breytt I styrki og gert ráð fyrir, að með reglugerð verði sett strangari ák- væði en nú eru um uppfyllingu þessara kvaða. Kemur fram I greinargerð frumvarpsins, að þessi breyting er gerð í samráði við Félag læknanema við Háskóla tslands. 1 greinargerðinni segir einnig, að enda þótt heiidarendurskoðun standi yfir á heilbrigðislöggjöf- inni og frumvarp þar að lútandi verði væntanlega lagt fram á yfirstandandi þingi, hefði verið talið nauðsynlegt að gera breyt- ingar á núgildandi lækna- skipunarlögum i þeim tilgangi aðallega að reyna aö bæta héraðslæknisþjónustuna. EB-Reykjavik. Fundur er I borgarstjórn Reyk- javikur I dag. A dagskrá fundar- ins er m.a. tillaga Kristjáns Benediktssonar (F) um slysa- tryggingu skólabarna, sem frest- að var á siðasta borgarstjórnar- fundi. Þá eru á dagskrá: Fyrir- spurn frá Sigurjóni Péturssyni (AB) varðandi tillögu um bygg- ingu þurrkvíar, tillaga frá Alfreð Þorsteinssyni (F) varðandi skipulag norðan Grafarvogs, til- laga borgarfulltrúa Alþýöu- flokksins um sölu mjólkur og mjólkurvöru og tillaga frá Oddu Báru Sigfúsdóttur (AB) um sumaratvinnu unglinga. iiiiiliiiiiilllliiiiliiiiiiiiiiiiiiiini; <n ii >H ii i .:iiíiiiiiiiiimi pn ¦II Arrtór Valgeirsson, framkvæmdastjóri Dráttarvéla hf. fyrir framan hið nýja hiisnæði að Suðurlandsbraut 32. Minnismerkin um Lorelei Það virðist færast i vöxt, að menn og stofnanir efni til minnis- merkja um látna höfðingja, skáld eða geistlega menn. Hefur þetta farið fram aí handahöfi til þcssa, og mestu ráðið einstakir áhuga- menn, a.m.k. I suntum tilfellum, hverjir hafa orðið fyrir valinu. Þá hefur ekkert eftirlit verið með þvi, af hvaða smekkvfsi minnis- merkin hafa verið gerð, og stund- um stjórnað útliti þeirra nokkur vanþekking á eðli tákna og upp- runa. Þannig eru dæmi þess, að minnismerki i þröngum dal á ts- landi, reist yfir skáld, hafi frekar átt heima á bungubreiðum bokk- um Rinar, og þá til minningar um Lorelei, er lék og söng, heldur en um þann mann, sem þekkti ekki til annarra hljóðfæra en langspils og fiðlu, lék á hvorugt og hefur sjálfsagt aldrei heyrt hörpu nefnda nema i reyfaraskáldskap sunnan úr Evrópu. Minnismerki okkar um Jónas Hallgrimsson, það sem stendur i Hljómskálagarðinum, stytta Jóns Sigurðssonar, Hannesar Hafstein og Stjórnarskrár-Kristjáns ; orka ekki tvímælis. Svo er um vniis fleiri minnismerki, sem gerð eru af smekkvisi og nógu til- efni. En notkun aðfluttra hluta, svo sem eins og hljóðfæra, sem hinir markverðu hafa aldrei aug- iim litið, ort né talað um, fer illa við góð nöfn og mikla minningu. Til að fyrirbyggja slika notkun þyrfti að koma upp einskonar vinsamiegueftirliti, sem byggðist á þvf að leita þyrfti samþykkis á- kveðinna opinberra aöiia á þvi hvort gerfi minnismerkisins er við hæfi. Mundi þá fækka hör- punum, en i staðinn koma ferju- fjöl, með fallegri bogalinu súðar- imiar, þeirrar, sem ætið skildi á milli lifs og dauða, og fleytti jafn- vel fátækustu stórmennum ævi- skeiðið á enda, og það I drottins nafni. Þá er athugandi hvort ekki þarf aö fara að huga að þvi, að ekki fyllist allt af bronsköllum fyrr en varir, einkum niina, þegar menn eru dálitið bólgnir út af liöinni af- rekatið. Eins og er þarf varla nema ein fjölskylda að ákveða að reisa styttu af forföður sinum á einhverjum stað, sem er sögu- frægur af allt öðru en þvi,að fyrir- mynd styttunnar hafi kannski dvalið á nefndum stað i nokkur ár og unnið þar störf, sem koma sögufrægð staðarins ekkert við. Styttur geta auk þess verið svo illa gerðar, að þær séu ekki til neinnar prýði, einkum þegar þær eru af fyrri aldamönnum og ekk ert lifir eftir af þeim nema hatt- kúfurinn og hempan. En fyrst og fremst þarf aðkoma i veg fyrir,að hljóðfæri Loreleiar verði reist út um allt á tslandi. Svarthöfði.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.