Tíminn - 16.03.1972, Blaðsíða 6

Tíminn - 16.03.1972, Blaðsíða 6
TÍMINN Fimmtudagur 16. marz 1972. Alþjóðlegur varaflug- völlur á Norðurlandi ? Þingsályktunartillaga um það frá Inga Tryggvasyni EB—Reykjavlk. Fram er komin á Alþingi þingsályktunartillaga um ao rikisstjórninni veröi falið að láta fara fram könnun á gagnsemi þess og hagkvæmi, aö gerður veröi alþjóðlegur varaflugvöllur á Noröurlandi. Ennfremur er lagt til, ao Alþingi heimili rfkisstjórn- inni að hefja undirbúning fjár- magnsútvegunar og fram- kvæmda ef niðurstöður kön- nunarinnar verða jákvæðar. — Flutningsmaður þessarar tillögu er Ingi Tryggvason, sem nú situr á Alþingi I forföllum Gisla Guð- mundssonar. Greinargeröin sem fylgir tillög- unni er svohljóðandi: „Undanfarin 20 ár hefur annað slagið verið rætt um nauðsyn þess, að geröur veröi alþjóðlegur varaflugvöllur á norðanveröu landinu til bættrar afkomu fyrir Islenzka millilandaflugið og aukins öryggis fyrir allt flug um norðanvert Atlantshaf. Ekki hef- ur þó orðið úr framkvæmdum, en geröar hafa verið athuganir I þessu efni, sem jákvæöar eru fyrir gerð millilandaflugvallar á austanverðu Norðurlandi. Komi inn í heildarskipulag ferðamála Fyrirhuguð áætlun um f járfest- ingu I ferðamálum flýtir fyrir nauðsyn þess, aö tekin verði ák- vörðun um framtiðarskipan millilandaflugþjónustu i landinu. Er eðlilegt, að gerö alþjóðlegs varaflugvallar á Norðurlandi komi inn i heildarskipulag ferða- mála. bá er einnig rétt að kanna áhuga þeirra, sem hagsmuna eiga að gæta i sambandi við áætlunarflug um norðanvert Atlantshaf, fyrir varafliigvelli á tslandi og leita eftir fjárhagsleg- um stuðningi þeirra I formi fram- lags eða lána, ef sliks er kostur og hagkvæmt þykir. Ingi Tryggvason. Aukið jafnvægi í ferðaþ. Gerð alþjóðlegs varaflugvallar á Norðurlandi mundi hafa I för meö sér aukið jafnvægi i ferða- þjónustu i landinu. Norðaustur- land hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn, og liklegt er, að alþjóðlegur flugvöllur á Norður- landi yrði ýmist komu- eða brott- fararstaður erlendra og að ein- hverju leyti innlendra ferða- mannahópa. Er tvimælalaust hagur að þvi fyrir þjóðina i heild, aö uppbygging ferðaþjónustu beinist ekki um of að takmörkuðu svæði, suðvesturhorni landsins. Á Norðausturlandi er myndarlegur visir að feröáþjönustuj sem eðli- legt er og vafalaust hagkvæmt aö efla. Batnandi samgöngur á landi stækka óðum það svæði, sem gæti verið i beinu sambandi við vel staðsettan millilandaflugvöll og veitt þá þjónustu, sem slikur flug- völlur krefst. Meira farþegaflug um Keflavík. Alþjóðlegur varaflugvöllur á Norðurlandi mundi auka öryggi SKÁKKEPPNI STOFNANA fer fram I veitingahúsinu I Glæsibæ, dagana 5,10,12,17. og 24. aprll nk. og hefst téða daga kl. 20.00. Tefldar verða 7 umferðir eftir MONRAD-kerfi. Motiiiu lýkur 24. aprll með verðlaunaafhendingu og hraðskákkeppni. Hver sveit skal skipuð 4 aðalmönnum og 2 til vara. Skákstjóri verður Her- mann Ragnarsson slmi 20662 á kvöldin. Þátttökutil- kynningar sendist I pósthólf 5232 ásamt þátttökugjaldi, krónum 2.000.00. ölliiiu fyrirtækjum á Reykjavfkursvæð- inu er heimil þátttaka. TAFLFÉLAG REYKJAVÍKUR STARF Staða bæjarritara á bæjarskrifstofunum á Akranesi er auglýst laus til umsúkiiar. Próf I lögfræði eða viðskiptafræði er æskilegt. Fjelbreytt verfcetai og góð laun I boði. Umsoknarfrestur er til 13. aprfl n.k. Umsóknir ásamt upp- lýsingum um alilur, menntun og fyrri störf, sendist undir- rituðum, sem veitir allar nánari upplýsingar um starfið. 13. marz 1972 Bæjarstjórinn á Akranesi. islenzka millilandaflugsins og bæta samkeppnisaðstöðu þess. Ef slikur flugvöllur gæti enn fremur stóraukið flugumferð um Kefla- vik, væri fundinn fjárhagslegur grundvöllur fyrir gerð sliks flug- vallar. Sérfróðir menn telja að staö- setning varaflugvallar á Norður- landi mundi beina auknum straumi farþegaflugs um Kefla- vik vegna aukins öryggis og sparnaðar i flutningi eldsneytis og þvi sé sennilegt, að slikur flug- völlur stórbæti rekstrarafkomu Keflavikurflugvallar. bannig er liklegt, að gerð alþjóðlegs flug- vallar á Norðurlandi mundi ekki aöeins orka til atvinnulegrar upp- byggingar I nágrenni sinu, heldur og til eflingar flug- og ferðamála- starfsemi i landinu i heild. Til slíkra athugana þar vel að vanda. Athuga þarf þvi, hvort ekki sé hagkvæmt að fjármagna sam- eiginlega fyrirhugaðar umbætur á Kefiavikurflugvelli og gerö al- þjóðlegs varaflugvallar á Norð- urlandi. Ef honum yrði valinn staður þar, sem ódýrast er að gera hann, — og þó öruggt land- fræðilega og veðurfarslega, — mundi gerð flugvallarins og nauðsynlegustu flugstöövar- bygginga tæpast kosta nema sem svarar andvirði tveggja nýrra skuttogara. bað, sem farið er fram á i þingsályktunartillögu þeirri sem hér er lögð fram, er at- hugun á þvi, hvort slík fram- kvæmt væri þjóðhagslega hag- kvæm eða ekki.'Til slikra athug- ana þarf vel að vanda, og á miklu veltur fyrir þróun flugumferðar og ferðaþjónustu, að athöfn fylgi athugun, ef jákvæð niðurstaða fæst". Virkjun Jökulsár eystri. Magnús Kjartansson, iðn- aðarráðherra, sagði á fundí sameinaðs þings s.l. þriðju- dag, að menn hjá Orku- stofnuninni hefðu tjáð sér, að hæpið væri að virkja Jökulsá eystri ef um Norðurland eitt væri aö ræða sem markað. bá sagði ráðherrann meðal an- nars i sambandi við raforku- mál Norðurlandskjördæmis vestra, að kostnaður við að leggja háspennulinu frá Akur- eyri til Sauðárkróks væri áætl- aður kr. 80 millj. Ráðherrann fjallaði um þetta mál, er á dagskrá var tillaga frá Sjálfstæðisflokks- þingmönnum um virkjun Jökulsár eystri. Landhelgissjóðurinn verði efldur. Jóhann Hafstein og átta aðr- ir þingmenn Sjálfstæðis- flokksins hafa lagt fyrir neðri deild Alþingis svohljóðandi lagafrumvarp um breytingu á lögum nr. 25. frá 22, april 1967, um Landhelgisgæzlu íslands: „17 gr. laganna orðist svo: I Landhelgissjóð Islands skal renna sektarfé að and virði upptækra verðmæta vegna brota gegn fiskveiði- löggjöfinni, og enn fremur björgunarlaun, svo sem segir I 12. gr. Rikissjóður leggur Land- helgissjóði til árlegt framlag, 50 millj. kr., i fyrsta sinn á árinu 1972. 18. gr. laganna orðist svo: Sjóðnum skal varið til hvers konar tækjabúnaðar Land- helgisgæzlunnar til gæzlu fisk- veiðilandhelginnar og björgunarstarfa, svo sem til kaupa á varðskipum, flug- vélum og öðrum tækjum hlið- stæðum eða i tengslum við fyrrgreint hlutverk". Endurskoðun hafnalaga lokið. Hannibal Valdimarsson, samgönguráðherra, upplýsti á Alþingi s.l. þriðjudag, að nefnd sú, sem unnið hefur að endurskoðun hafnalaga, hefði lokið störfum fyrir skömmu og væri búin að skila áliti sinu. Sagði ráðherrann að frum- varp til nýrra hafnalaga yrði lagt fram á þessu þingi. Ráðherrann skýrði frá þessu, vegna fyrirspurnar frá AlexanderStefánssyni (F) um þetta efni. Skóla f rumvörpin í byrjun næsta þings. A þriðjudag spurði Gylfi b. Gislason (A) um frumvörpin um grannskóla og skólakerfi, sem fyrrverandi rikisstjórn lagði fyrir siðasta þing. Magnús Torfi ólafsson, menntamálaráðherra, sagði að frumvörp um þessi mál yrðu lögð fyrir Alþingi, þegar það kæmi saman á nýjan leik i haust. Rikisstjórn hefði i sumar ákveðið að leggja ekki fyrir þetta þing grunnskóla- grumvarpið, og þar sem frumvarpið um skólakerfi væri svo nátengt fyrrnefnda frumvarpinu hefði þurft að láta það biða einnig. Ráð- herrann sagði, að allt fram á siðustu viku hefði mennta- málaráðuneytinu borizt um- sagnir um grunnskóla- frumvarpið. Yrði brátt skipuð nefnd til þess að endurskoða frumvarpið. Væri nauðsynlegt að taka ýmis ákvæði þéss til rækilegrar athugunar áður en það yrði lagt fyrir Alþingi. Nýr veghefill á utanvert Snæfellsnes. Vegna fyrirspurnar frá Alexander Stefánssyni (F) upplýsti Hannibal Valdimars- son, samgönguráðherra, á Alþingi s.l. þriðjudag að Vega- gerð rikisins hefði nú pantað nokkra nýja veghefla og kæmu þeir til landsins nú i vor. Yrði þá unnt að staðsetja veghefil á utanverðu Snæfells- nesi, en sem kunnugt er hefur verið brýn þörf áað hafa veg- hefil þar, sem Alexander minnti á, þegar hann bar fram fyrirspurnina. bá spurði Alexander einnig um það, hvort unnt væri að fá þangað vestur fullkomna grjótmulningsvél. Sagði sam- gönguráðherra, að ekki væri unnt að taka ákvörðun um það, fyrr en vitað væri um fjárveitingu til þessara mála. Ennfremur sagði ráðherr- ann vegna fyrirspurnar frá Alexander Stefánssyni, að endurbætur á flugvellinum á Gufuskálum væri ekki á fram- kvæmdaáætlun enn, þar sem meira aðkallandi verkefni sætu fyrir. —EB TRYGGINGAKERFIÐ VERÐI GERT EINFALDARA, ÓDÝRARA OG RÉTTLÁTARA EB — Reykjavlk. Björn Pálsson (F) hefur lagt svohljóðandi tillögu fyrir Sameinað Alþingi um en- urskoðun á tryggingakerfinu: „Alþingi ályktar að fela rlkis- stjórninni að láta endurskoða tryggingakerfið I heild f þeim til- gangi að gera það einfaldara, ódvrara og réttlátara. Eftir- farandi atriða sé einkum gætt: . 1. Afnumiö sé hiö tvöfalda lög- boðna örorku— og Hfeyrissjóða- kerfi, þannig að einn sameigin- legur lífeyrissjóður sé fyrir alla landsmenn. Miðað skal við, að upphæð fullra örorkubóta og Hfeyrisbóta eftir 67 ára aldur geti numið allt að 2/3 af venjulegum starfslauiium, hafi bótþegi engar aðrar tekjur, en lifeyrir sé nokkuð lægri, ef um aðrar tekjur er aö ræða. 2. Tryggingakerfið sé fjár- magnað annað tveggja af rlkis- sjóði að öllu leyti af rikissjóði og iðgjöldum einstaklinga. Verði síðari kosturinn valinn, skulu at- vinnurekendur greiða ákveðna prósentu af nettótekjum, en laun- þegar og vinnuveitendur sam- Björn Pálsson eiginlega tiltekna prósentu af vinnulaunum og sé miðað við dag vinnu og kauptryggingu sjó- manna. 3. bá Hfeyrissjóði, sem til eru, sé heimilt að hafa I vörzlu þeirra aðila eða stéttarsamtaka, sem sjá um þá nú, og skal ávaxta þá og nýta á hagkvæman hátt fyrir við- komandi aðila. Rfkisvaldið skal hafa eftirlit með starfrækslu þeirra og verðtryggja ef unnt er. 4. Takist eigi samkomulag um afnám iðgjalda til lögboöinna lif- eyrissjóða stéttarfélaga, vegna þess aö þeir séu álitnir nauð- synlegir til öfluna lánsfjár, þá verði frekar horfið að þeirri leið að afla lánsf jár með þvi að skylda einstaklinga á aldrinum 37 — 62 ára til að kaupa sparimerki, hlið- stætt þvi sem ungt fólk gerir nú. Miðaö sé við 10% af venjulegum vinnulaunum. Sparimerki skal verðtryggja og endurgreiða eftir ákveðnum reglum eigendum þeirra, eftir að þeir hafa náð 67 ára aldri. Sé eigandi sparimerkja látinn, áður en þau eru að fullu greidd, skal innistæða hans ganga til erfingja eftir sömu reglum og aðrar eignir." Með þessari tillögu fylgir afar löng og ítarleg greinargerð, sem rúmsins vegna er ekki unnt að birta hér.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.