Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 01.05.1967, Blaðsíða 1

Atuagagdliutit - 01.05.1967, Blaðsíða 1
åxm Mllfll GRØNLANDSPOSTEN atausingorneK 1. maj 1967 Nr. 9 en bl ev Kun 6 genvalgte blandt det nye landsråds 17 medlemmer. — Pæn valgdel- tagelse og flere overraskelser ved landsrådsvalget den 28. april. Nye ansigter vil præge det nye landsråd. Af de ialt 17 medlemmer — for før- ste gang er der foruden de 16 kredsmandater også et tillægsmandat — er de 11 nyvalgte, mens seks landsrådsmedlemmer blev genvalgt. Fire landsrådsmedlem- mer, der havde ladet sig genopstille, led nederlag. For første gang er også et po- litisk parti repræsenteret i landsrådet: Inuit-partiet — stadig Grønlands eneste • fik Thomas Berthels, Godthåb, ind på et tillægsmandat. Valgdeltagelsen var noget højere end ved folketingsvalget den 6. decem- ber 1966. Ialt 61,5 pet. af de stemme- berettigede afgav deres stemme, den højeste stemmeprocent ved et lands- rådsvalg siden 1951, da 72,8 pet. af vælgerne stemte. Ved det forrige landsrådsvalg, i 1963, var valgdelta- Jørgen Olsen til Godthåb for at forberede samling Jørgen Olsen Fra og med valgdagen og indtil den nye formand er blevet valgt, er lands- rådet uden formand. Som det lands- rådsmedlem, der har størst ancienni- tet i rådet, har Jørgen Olsen ifølge loven om landsrådet til opgave at ind- kalde til og lede det konstituerende tttøde, der formentlig finder sted i Midten af maj. Datoerne 16. maj og 22. ^aj har været nævnt som sandsynlig åbningsdag. Jørgen Olsen kommer til Godthåb 1 løbet af de nærmeste dage. En af de første dage i maj er der planlagt fly- forbindelse med tJmånaK og Uperna- vik, så disse to kredses medlemmer kan komme til Godthåb. For de andre landsrådsmedlemmer vil der ikke blive større transportproblemer, med und- tagelse af medlemmet fra Scoresby- sund. Men for hans vedkommende er 'ler den mulighed, at man arrangerer t'y-afhentning i Mesters Vig. Rejsen fra Scoresbysund til Mesters Vig må sa foregå pr. hundeslæde. Jørgen Olsen sujulerssuisaoK uvdlormit Kinersivingmit sujulig- taissugssap torKagaunigssåta tungå- nu_t landsråde sujuligtaissoKångikat- dlåsaoK. landsrådime sivisunerpåmik ilaussortausimassutut Jørgen Olsen landsrådimik inatsisitåK maligdlugo PissugssauvoK atautsimikiarKussisav- dlune landsrådertåvdlo atautsimér- karnera sujulerssusavdlugo. tamåna PlsagunarpoK måjip KerKane, måjip *°-iat ama 22-iat taineKarsimåput a~ tautsimérKårnigssap angmarneKarfigi- S1naussåitut. , Jørgen Olsen NungmukåsaoK uv- °-lune tugdlerpåne. måjip autdlartilår- nerane tingmissartoKartugssauvoK U- månamut Upernavingmutdlo, tåuku- nanit ilaussortat Nungmukartugssåu- ^aydiutik. Scoresbysund ericåisångi- kaine^ ilaussortat avdlat aggersiniar- ^gssåt ajornaKuteKartugssåungilaK. coresbysundimingånérsoK tingmi- sartumik Mestersvigimut ainiarne- KarpoK, Scoresbysundimitdle Mesters- igimut Kimugsertugssåusavdlune. gelsen kun på 54 pet. — Stemmepro- centen var denne gang højest i Nanor- talik-kredsen med 76 og lavest i Hol- steinsborg-kredsen med 44. HØEGH'ERNES MAGESKIFTE I Julianehåb synes det planlagte mageskifte mellem' brødrene Erling og Oluf Høegh at være lykkedes tilfreds- stillende. Fhv. kommunalbestyrelses- formand Erling Høegh blev indvalgt i landsrådet med stor majoritet, mens fhv. landsrådsmedlem Oluf Høegh med en ligeledes overbevisende majoritet blev indvalgt i kommunalbestyrelsen, hvor han ventes at blive udpeget til formand. Kun 21 stemmer skilte den dansk- fødte købmand Kaj Narup, Godthåb, fra at blive den første Inuit-mand i landsrådet. Tillægsmandatet gik imid- lertid til købmand Thomas Berthels, der modtog 313 stemmer mod Kaj Na- rups 293. JØRGEN OLSENS TRIUMF Det virkede overraskende, at GAS- formanden OdaK Olsen kun fik ialt 92 stemmer, deraf 38 i Godthåb og 44 i Fiskenæsset. Overraskende var også, at KNAPP-formanden Niels Carlo Heilmann i Sukkertoppen ikke kunne skrabe mere end knap 28 pet. af stem- merne sammen. Landsrådsveteranen Jørgen Olsen, Holsteinsborg, fik fuld oprejsning for sit alvorlige nederlag ved folketings- valget sidste år. Han modtog 597 stem- mer eller mere end tre fjerdedele af samtlige gyldige stemmer i Holsteins- borg-kredsen. En overvældende til- lidserklæring fra vælgerne. 4 „GAMLE" PÅ VALEN I Egedesminde måtte Hans Lynge, landsrådsmedlem gennem to valgperio- der, se sig slået af Karl Skou, der fik 336 stemmer mod Hans Lynges 141. I Disko-kredsen blev Anda Nielsen besejret af David Broberg, og Thule- kredsens mandat blev fravristet Peter Jensen af K'issunguaK Kristiansen med kun én stemmes overvægt. Stem- metallene blev hhv. 84 og 85, og resul- tatet kan næppe betragtes som helt sikkert, før der har fundet en fintæl- ling sted. I Thule har der tidligere været dødt løb ved et landsrådsvalg. I 1963 vandt Peter Jensen først ved et omvalg. Det fjerde af de genopstillede lands- rådsmedlemmer, der led nederlag, var Harald Ignatiussen i Angmagssalik. Han endte som nr. sidst af fire kan- didater med kun 35 stemmer eller mindre end otte pet. af de gyldige stemmer. Det var ikke just en demokratisk valg- kamp i dens ædleste form, de små var vidne til uden for valglokalet i Godthåb, mens deres mødre opfyldte deres bor- pligt. Valgplakaterne glimrede alle ved fuldstændig mangel på saglig argumen- tation. Mottoet var: „Goddag mand, økseskaft"! tåssa Nungme Kinersiviup silatånit åssilissaK, nalunarane arnanik mikissu- nik méralingnik KinersiartortoKartoK. KinerKusåruterpagssuit sarKumiput, ta- marmik tungaveKardluartunik oKauser- taKångitsut. ilaussortat nutårpagssuit landsrådertåme 17-inik ilaussortaKartume arfinilinait Kinigaor- Kigput. landsrådimut uinersineK aprilip 28-iåne peicatauvfigi- neKardluartoK ardlalingnigdlo uivssumisitsivdlune. landsrådimut ilaussortdngortut nu- tdt ardla.TCa.Kaut. ilaussortanit mana 17-ngortunit 11 nutaujuvdlutik. lands- rådimut ilaussortausimassut sisamat Kinigagssångortericigkaluartut ajor- ssarput. pernautaussumik nunavtine parti sivnissugssaminik landsrådimut isertitsivoK, tåssa Inuit-partiat sule nunavtine kisiartaussoK, partivdlo siv- nissoriligå tåssa Thomas Berthels nungmk). Kinersinerup peKatauvfigineKarnera angnertunerulårpoK folketingimut Ki- nersinermit decemberip 6-iåne 1966. taissisinautitaussut 61,5 pet-é Kiner- Den glade mand er købmand Thomas Berthels, Godthåb, landsrådets 17. med- lem og første parti-repræsentant. Han fik Inuit-partiets tillægsmandat for 313 stemmer. Samtidig blev han genvalgt til Godthåb kommunalbestyrelse. tåssa niuvertoK Thomas Berthels tug- dlusimåvigsoK, Inuit-partip sivntssor- tåva. ingmfkut årKigssussineK maligdlu- go ilaussortångorpoK 313-init taineKar- dlune åmétaordle Nungme kommunal- bestyrelsimut Kinigauvdlune. siartorsimåput, tåssa 1951-ime Kiner- sinerup kingorna aitsåt taima peKa- tauvfigineKartigalune. 1951-ime taissi- sinaussut 72,8 pet-é Kinersiartorsimå- put. 1963-ime landsrådigssarsiorner- me Kinersinerup peKatauvfigineKarne- ra 54 pct-uvoK. tamatumunåkut tai- ssineK angnertunerpauvoK Nanorta- lingme 76 pct-uvdlune angnikiner- pauvdlunilo Sisimiune 44 pct-uvdlu- ne. Høeghikut pårdlåutut Katångutigit Erling ama Oluf Høeghip pårdlaunigssånik pilerssåru- taussoK K'aKortume iluagtitdluångu- atsiaKaoK. kommunalbestyrelsimut sujuligtaissusimassoK Erling Høegh landsrådimut KinigauvoK amerdlaKi- ssunit taineKardlune, landsrådimutdle ilaussortausimassoK Oluf Høegh kom- munalbestyrelsimut Kinigauvdlune taigorneKardluardlunisaoK, ilimagine- Kardlunilo kommunalime sujuligtai- ssungornigsså. KavdlunåK niuvertoK Kaj Narup Inuit-partip landsrådime sivnissortå- ringajagdluinarpå, taississut 21 ami- gautiginardlugit. partip ilaussortartå- va niuvertoK Thomas Berthels 313-init taineKartoK. Kaj Narup taineKarsima- vok 293-init. uivssuminarpoK GAS-ip sujuligtaissua OdåK Olsen 92-inarnit taineKarmat, Nungme 38-init K'eKer- tarssuatsiainilo 44-init. uivssuminar- portaoK KNAPP-ip sujuligtaissua Niels Carlo Heilmann Manitsume Ki- nersissut 28 pet-inaisa taisimangmå- ssuk. Jørgen Olsen ajugaungårtoK landsrådimut ilaussortatOKarssuaK Jørgen Olsen ukiarme folketingimut Kinersinerme ajorssarujugssuaraluar- sinardlune tamatumunåkut perKauna- go makerKigpoK. 597-init taineKarpoK, tåssa Sisimiune Kinersiartorsimassut 3/4-init amerdlanerussut taisimavdlu- go. tatigineKarnera Kinersissut taku- titåt kåkaginaKaoK. pisoruat makerKingitsortut Hans Lynge Ausiangnit ilaussortau- simassoK 1959-imit tamatumuna ajor- ssarpoK Karl Skouimut, tåuna 336- init taineKardlune Hans Lyngelo 141- init. K'eKertarssup Kinersiviane Anda Nielsen ajugauvfigineKarpoK David Brobergimit. Thuleme K'issunguaK Kristiansen Peter Jensenimut aju- gaorKalårpoK, atautsimik amerdlane- rorKåinardlune, tåssa 85-init taine- Karsimagame Peter Jensenile 84-init. Thuleme Kinersinerup inernera Kular- naitdluinartutut issigineKarsinaugu- nångilaK nautsorssuerKigsårtoKartina- go. 1963-ime landsrådigssarsiornerme ama Kinigagsséngortitut mardluk na- ligiginarsimåput, aitsåtdlo Kinerser- landsråde 1967-1971 landsrådertåK ukuninga ilaussorta- KarpoK: skoleinspektørimut taortaussoK Ma- rius Abelsen, Nanortalik (Kinigaor- dlåK). palase Erling Høegh, K'aKortoK (Ki- nigaordlåK — landsrådimut ilaussor- tausimassoK 1955—63). savautilik Erik Egede, NarssaK (Ki- nigaorKigtoK — ilaussortausimassoK 1959 kingorna) angatdlatip nålagå Isboseth Peter- sen, Påmiut (KinigaordlåK). viceskoleinspektør Peter K. S. Heil- mann, Nuk (KinigaorKigtOK — ilau- ssortausimassoK 1959 kingorna). niuvertoK Thomas Berthels, Nuk (KinigaordlåK). aulisartOK Alibak Josefsen, Manit- sok (KinigaorKigtOK — ilaussortausi- massoK 1959 kingorna). telegrafistiuneK Jørgen C. F. Olsen, Sisimiut (KinigaorKigtOK — ilaussor- tausimassoK 1955-imingånit. palase Karl Skou, Ausiait (Kinigaor- dlåK). skoleinspektørimut taortaussoK Lars Chemnitz, Ilulissat, K'asigiånguit (Ki- nigaordlåK). aulisartOK David Broberg, K'eKer- tarssuaK (KinigaordlåK). jumoK Elisabeth Johansen, UmånaK (KinigaorKigtOK — ilaussortausimassoK 1959 kingorna. ajoKiuneK Knud Kristiansen, Uper- navik (KinigaorKigtOK — ilaussortau- simassoK 1963 kingorna). piniartoK K'issunguaK Kristiansen, Thule (KinigaordlåK) iliniartitsissoKAron Davidsen, Ang- magssalik (KinigaordlåK) Jakob Simonsen, Scoresbysund (Ki- nigaordlåK). Kangåtsåmit Kinersinerup inernera sule tutsiutingilaK. Kingnerme Peter Jensen ilaussortå- ngordlune. ilaussortausimassut Kinigagssångor- terKigkaluardlutik ajorssartut sisama- gåt Harald Ignatiussen angmagssa- lingmio. tåuna Kinigagssångortitunit sisamaussunit kingugdlersauvoK 35- Inarnit taineKarsimavdlune. Kun en trediedel af borgerne står bag det nye landsråd De 15 hidtil afgjorte kredsman- dater blev valgt ind i landsrådet med tilsammen 5311 stemmer. Der- til kommer et tillægsmandat, der repræsenterer ca. 744 stemmer. Bortset fra den endnu uafgjorte KangåtsiaK-kreds (med ialt 465 stemmeberettigede) er således ialt 6055 stemmer repræsenteret i det nye landsråd. Af ialt 11.163 gyldige stemmer er dermed de 5108 spildt. 7207 stemmeberettigede, der ikke deltog i valget, 86 der stemte blankt og 263 der afgav ugyldig stemme, er naturligvis heller ikke repræ- senteret. Alt i alt har det nye landsråd mindre end en trediedel af de stem- meberettigede borgere bag sig. Det sidste resultat Slutresultatet fra KangåtsiaK, lands- rådsvalgets eneste manglende resultat, indløb søndag middag. Kredsmandatet gik til udstedsbestyrer Edvard Reimer (nyvalg), der fik 134 stemmer. Niels Siegstad fik 119 stemmer og Nikola,; Karlsen 106 stemmer. KangåtsiaK landsrådskreds' 465 stem- meberettigede afgav ialt 371 stemmer, hvoraf de 359 var gyldige, 9 blanke og 3 ugyldige. Stemmeprocenten var 81,16. Landsrådsvalgets samlede resultat ser herefter således ud: Af ialt 19,174 stemmeberettigede blev der afgivet 11.883 stemmer, hvoraf de 11.522 var gyldige, 95 blanke og 266 ugyldige. Valgdeltagelsen var på 62 procent (61,974966 . . .).

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.