Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 15

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 15
atuartartut agdlagait læserne skriver atuartartut agdlagait læserne skriver atuartartut agdlagait læserne skriver atu - Kalåtdlit aulisartue sinigtut - ? Atuagagdliutit 7. februar 1974 sarKumernermingne encartorpåt aulisagkat aké. agdlauserissat å- ssiglngitsut atuardlugit aperKU- tigssat Kangånitdle isumaliutigi- ssarsimassat sarKumerarput: soK-uko aulisartut taima aki- lernerdlugautigigunik asule umi- arssualivingme (Nungme aulisar- tut) talerKarussåginartartut? a- bgatdlatit anginginerumåt ang- bermik issigalugit erKarsarneK a- jornångitaKaoK; ila aulisartut a- kigssarsiarigsimåsaKaut, asule tai- bia sivisutigissumik uningarussår- sinaugunik! QKatdlisaujuarpoK inutigssarsi- kigdlilineKarångat aulisartut taorsivfigine- Kartamiardlit 10. januar „tamalåt“ radiukut autdlakåtineråne Arsungme auli- sartut kapisilingniarnerup au- Sustime autdlartitartugssatut au- lajangerneKarsimanera issornar- torsiorpåt. autdlakåtitame OKau- Serisimavarput KNAPP-ip tåssu- ba aulisartut ilait ajoKusertug- ssångorai. — kisiåne oKångilagut, K-NAPP aulisartunut ajoKutaugi- nartoK. taimåitumik oKarneK sia- niPaloKaoK, KNAPP-ivdlo issigi- beKarneranut ajoKutaussugssauv- 'llune. taima autdlakåtitap kuku- bera nailisarneranit pissuteKaru- barpoK. taimatut aulajangersimaneK ablajangersagkap aulisartut ilait alOKusertugssaugai tungavigssa- bardluarpoK. aulisartut tåuko 19. Iblimit 1. augustimut 1973-imut Pissarisimavait 23.944 kg kapi- siSdlit nalenartut 293.820,— kr. soruname aningaussat tåuko au- bsartunut pingåruteKaKaut. ku- larnångilaK igdloKarfingne nuna- barfingnilo avdlane taimainga- ■1agtunik nautsorssutigssaKartoK. — Kularingilara påseKatigig- ^luarsinaunerusimåsagaluartu- ®ut kongreseKarnerme OKaluseri- Ssat agdlagtornerinik nagsineKar- s'biagaluaruvta, tåssame åma u- Va§ut KNAPP-imut ilaussortå- bguåkulugavta. oKatdlisigineKar- SlJbavortaoK pissat nunap ingrni- 56rtuinut avguaKatigigsitåusa- ?sbt, påsissåkale maligdlugit ku- Janartumik — tamåna isumaKa- 'SissutigineKarsimångilaK. ersi- SsbtigineKarsimångilaK. ersissuti- ®arPut taima åncineKaraluarpat ‘ rsuk nunaKarfitdlo Arsugtut i- ut ikinåruneKåsagaluartut. tå- Subga tungatitdlugo OKautigisi- aUvara, 1973-ime Arsungme pi- ^aUsimangmata 214 tons sivner- b'bgit. baggasiutciiugo inuit Kinigait alUmigsårumavåka nipitumik Ua°rtartuarKuvdlugit, kalåtdlit blisartut kigdlilersuilernikut å- aissamingnut taorsivfigineKarta- aitarmata. aulisarneK autdlarte- bgtortoK unigtitaungmat ani- fbussarpagssuit ånaineKarput. asinarsoråra taorsivfigineKarnig- utit pingårnerssåt, aulisarneK, ta- matigut tapersersorneKåsassoK. aulisartut sujunersorteKaleralua- ramik, Kutdlersanit isumaisigut isumaKatigineKarpalugane tunu- arpoK, taorteKarnigssålo tutsiu- gane. anguniagaussut isumåt tu- sarneraluaKissoK apererusuler- nartarpoK, aulisarneK-una nuå- nårniutitut amerdlavatdlåt inger- dlatilingineråt, ilumutdlo trawle- rinik amerdlisaineK piviussumik tungaveKardlune ingerdlanersoK? aulisagkat tunineKartarneråne akit påsinartumik mikigineKar- put, sordle aulisartorpagssuit ka- pisilingniarnerup nalåne arfini- ngornersioriartordlutik anger- dlartåsåpat akigssarsiakisorigu- nik? nunane avdlamiut takujuartar- pavut kapisilingniarnerme uvdloK unuardlo unigatik, pårdlagauv- dlutik, aulisartuartartut. tåukulo pissarissartagaisa amerdlaneru- jugssunerat Kavdlunåjunerånik patsiseKéngilaK. kalåtdlitdliuko aulisartue nåmagtiavatdlårtut su- jumutdlo issigerKalårpatdlårdlu- dlutik. angatdlatipilunerssuit aulisar- fiup nalåne puissiniånguatdlå- raut; soruname aulisartoK nang- mineK nålagauvoK, kisiåneKar- pordle! ilåtigut tusarssaussarpoK inug- tagssaileKineKartoK, maskinardli- orneK, aulisagakinerssua avdlat- dlo. inugtat iluamik åssigigsu- migdlo akilersorneKartaraluar- nerpat? maskinagdliortarnerit Atuagagdliutit kigsautigåt sa- patit akunere tamaisa atuar- tartut agdlagarissait amerdla- sut sapåtit akunere tamaisa carKumiutarumavdlugit. tai- måitumik Kinutigårput naitsu- kutdlangnik agdlagtarKUvdlu- git. ilångutagssiat onautsit 200 sivnersimagpatigik amerdla- nertigut arKigssuissoKarfiup nai lisartar ianartarpai. atsiorsi- mångitsut ilånguneK ajorpavut, kisiånile ingmikut pissutigssa- Karrimagpat atermut taorsiut- dlugo ingmikut ilisarnausinar- sinaussarput. ilångutagssiat nagsiguk unga: Atuagagdliutit, povtbox 39, 3900 Godthåb. pårssinerdlungnermik imalunit pisinerme erKuinerdliorsimaner- mik patsiseKartarnerdlutik? pisi- nerme erKuinerdliortOKartarsi- magpat sorme påsisimassalingnik sujunersorteKarniångitsut, kåtuv- fiata suliagssat tamåko suliarini- arsimanerdlugit? ilumutdlo aulisagkat aké ajor- pata, aulisarneK nunavta suju- nigssatut piorsarniartuåsanerpa nauk måna påsinarseréraluartoK pilerssårusiornera kukussaussoK (sordlo fiskerikonsulent Atuagag- dliutinut taima isumalingmik o- .cartoK,>). aulisartut OKingeKissumik inu- tigssarsiuteKartut agdlagfingmiu- nit kigdlup tungånut sangutiler- neKånginerpat, agdlåt nukalerdlu- tik? „aulisartoK angutauvoK sujunigssaKartoK KilerssorsimångitsoK nangmineK nålagaussoK. ..“ singnagsautinguinalernerpa? Jørgen Sakariassen, Nuk. ssas pivdlugo piumassat nipa- ^S'Utlnalerait. Ole Olsen, Arsuk. ilisimatunut akuerssågf- narpatdlårase ssoKartitdlugo, inåkumavåka pi- niartunut issigingningnertik av- dlångorterKuvdlugo mérKatut i- ssigiungnaerdlugit taimatume nautsorssutiginguatsiarmatigut. kisiåne pissutsit ilisimångikuvti- gik KanoK ilivdluta måne napa- niarsinauvugut. uvagut pissutsit tikivigdlugit ilisimavavut erKor- tut. sorunalume periarfigssaralu- avut migdlisarneKarnere nuåna- ringilavut. 1970-ime danskeK silasiorfing- me sulissoK angalaKatigisimava- ra. oKalugtupånga tagpavane u- mingmagpagssuaKartoK, kisiåne ukiumut atausinaK inup atautsip pissarisinaugå. måne uvagutaoK pissaKarKussåungilagut, måssa u- ngasigpatdlårnerat piniariarfig- ssarput pivdlugo amerdlasorssu- arnik pissaKarsinåungikaluardlu- ta. tagpavanilo danskit sulissut i- nuiangnut kikunut ilaunertik pl- nardlugo piniarKussåunginerat er- Kungitsusoråra. tamatumalo sa- niatigut isumaKarpunga entigsisi- matitagssaK angnertuvatdlårssu- ssok. landsrådimut ilaussortat pi- ssutsinik påsisimangnigdluartut tusarnårtarniarsigik aulajangiler- sinase. TalildnguaK Peary. K'issunguaK Kristiansen, Thule tunumiut nunap encigsisimatini- agkap migdlineKarnigssånut kig- sautigissait taimåitugssåinartut a- kuerssåginarsinauvavut amalo K’issungup landsrådime OKause- rissai isumaKatigåka oKarmat ili- simatut oKausé amerdlanertigut Kuianåinartartut. soruname OKau- sé ilåne ernortarput, amerdlavat- dlåtigutdle asule erKoriaineri- nauvdlutik. Kavdlunåt tamåkuni- nga påsisimassaKånginermik ili- simatortamingnik taigugkatik o- Kåtdlagtutdlo ugpiangåramik ug- perivdluinalersarpait. avdlanik tungaveKångitdlat atuagkiatigut iliniusiatigut ilisimassatuånguatik kisisa najorKutagssaralugit måne pissutsinut tungaisigut enrartui- - KGH-ip piniartut puiorneramigit? KGH-ip tunissat aké erKartorå- ngamigit silarssuarme akit akig- ssarsiatdlo kisisa erKartortarpai. imaigunartoK-una KGH aulisar- tut kisisa sulissutagssamisut issi- gigai piniartutdlo sugssarinagit. taima OKarnigssamut nangångila- nga erKarsautigalugit niorKutig- ssat aké Kagfaralugtuinartut u- vagutdlo tunissavta aké ukior- pagssuarne taimaiginardlutik. å- måtaoK uparuarumavara puissit amé akitsorneKarmata peKatigi- titdlugo teriangniat amé akikit- dlineKarmata. puissit amé pivdlu- git KGH ima sianinåriniartigaoK nr. 1 åma 2 akitsormata navssåtåt nr. 3-KalisassoK. taimailivdlutik åmit Danmarkime akitsorterune- Karångata uvagut tunissinivtine akikinerussut Danmarkime nr. 1-ingordlutik pisiarineKartardlu- tik. sorunalume taima sianinår- neKarneK nuénaringilara matu- munalo prisudvalge kajumigsår- para KGH-ip periausé sianiginiar- Kuvdlugit. taiumavåkåtaoK sujunigssarput isumavdluarnångeKissoK. sule KGH-ip niorKutigssat akitsor- Kingniarpai, måssa ukiorpagssu- arne Kagfariartortuarsimagaluit. månalo ikumatigssat åma akisu- nårtalisavavut. tåssame pissaKåsagåine nikilår- sinaussariaKarpoK. sordlo åsser- sutigisinauvara, puissit amé mar- dluk nr. 3 tunisimagåine pisiari- ssugssauvdlugulo benzin (50 liter) oliagssålo, tauva puissit tåuko a- misa aké nungutarput. nerissag- ssanik avdlanigdlunit pisisinau- nata. ukiorpagssuarne tugpatdler- sarneKartarsimavugut åmit aké tapivfigineKésassut. kisiåne tamå- na nipangersarniåinardluta pi- ssarsimagunarpoK. Kilalugkat måtainik tunissisi- naugaluarpugut aussavdle Kåu- mataine sisamåinarne nunaKarfit- dlo ilåinåine. aké ajungikaluar- put. tamåko saniatigut avdlanik tunissivfigssaKartariaKaraluar- pugut, sordlo Kilalugkat puissit- dlo neKåinik. nivkut tainiångilå- ka sujornagut OKatdlisaussarérsi- mangmata. tamåko Kalåtdlit-nu- nåta ilåne avdlane piumaneKar- dluarunaraluarput. nalungilara tamåko niorKutigssiarineKalerpa- ta aningaussartuteKarKårtaria- KartoK. isumaKarpungale KGH ingminuinaK isumagissariaKångit- sok kisiånile sulissutane åma isu- magissariaKarai. uvagume åma oKauseK nalungilarput „ivdlit piv- dlutit atavoK!" malungnarpoK KGH-ip artorå Kalåtdlit-nunåt tamåkerdlugo isumaginigsså. tai- måitumik pitsaunerunginerdlune Kalåtdlit-nunåta avgornerisa pi- ngajuat (piniartoKarfit) nunanut pisinaunerussunut tuninarunikit! KNAPP sumitoK-una? isuma- KarnarpoK inugtai asule singnag- tugåinaussut piviussume inug- taunatik. tåssame KGH-ip sujo- råsårutainut akitsorsainernut Ka- noK ilioriarneK ajorput. uvagut piniartut itertariaKarpugut. ima- Ka isumaKartoKåsagaluarpoK o- Kautsit såkort.uvatdlårtut, kisiåne åma inuniarfigput imåinåungina- me. TalildnguaK Peary. Høng Studenter- og HF-kursus statsanerkendt, selvejende institution. forbereder på to år til: ■tr Højere forberedelseseksamen: enkeltfags tilvalg. ★ Studentereksamen: tilvalg af grupper af fag således: nysproglig linie, matematisk-fysisk linie. Matematisk-natur- taglig linie og samfundsfaglig linie hvis tilstrækkelig tilslutning opnås. i Kostelever modtoges. Uddannelsesstøtte som ved offentlige kurser. * Program tilsendes ved henvendelse til 4270 Høng (03) 55 26 36. Kontortid 10-16 ESMANN ERIKSEN konst. rektor Se efter varemærket, - det garanterer for ægte Færøsk kvalitetsprodukt. MAOI IN THI PAROI IIIANDS Garvede fåreskind, sømandstrøjer, skind- veste, skindhuer, rulamsjakker m.m. VILMA Mylnugøta 1 . Phone 3675 3800 Tdrshavn 15

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.