Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 12

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 12
Kalåtdlit-nunåt - Danmarkip ilå sule nalussaK 1967-imitdle K’atångut-ip årKig- ssutarsimavai danskit kalåtdlit- dlo pårdlakautdlutik inusugtor- taisa tikerårfigeKatigigtarnerat, taimailiornermikut uvdloK måna tikitdlugo inusugtut 500 sivnigdlit laortigéKatigigtarnerme peKatao- rérsimavdlutik. suleKatigit suliai- sa sujugdlersarisimavåt kalåtdlit spejderisa 93-it Danmarkime ti- kerårsimanerat, KaerKussausi- mavdlutik danskit seniorspejde- risa K’atångut-ilisimassagssarsi- ortitsinerane 1967-ime pisimassu- mut atatitdlugo. kingorna årKig- ssuinerit pissarsimåput Kanger- dlugssuarmit Narssarssuarmitdlo autdlarfeKartunik 1973-imilo Ma- nitsumit Sisimiunitdlo. 1974-ime K’aKortup erKånut angalassoKå- saoK, sujornalo gruppe misig- ssuiartortunik autdlartitaKarérne- ratigut Angmagssaliup erKå tai- matut angalassarnigssanut peri- arfigssaKarnersoK nunap ilåne tå- ssane, åma 1974-ime tagpavungar- toKåsaoK. pingortitap aserorneKå- ngitsup takorusungnera Kalåtdlit-nunånut tikerårusung- neK pissuteKarpoK nunane suju- arsimassune inussup agdliartui- nartumik maKaissigileriartugå pi- ngortitaK tupingnartorsssuaK su- iilo inungnit agtorneKarnane ase- rorsimångitsoK tikitdlugo misigi- ssamigut maluginigsså — pingår- tumik pingortitap avdlångutsai- liorneKarnigssånik OKatdliserug- tulerfiup nalåne uvdlume. tuping- nart.uliatume agdlåt misigimi- ssårtarpåt taserånguamit kugssu- armut mingoKångitsumik imer- figssaKarneK. inuiait onalugtuarissaunerat pisanganartoK pingortitarssuarmik nåpitsine- rup saniatigut, danskit uvdluinar- ne OKalugtausiånik agdlåt oxau- tigineKarsinåungitsumik, Kalåt- dlit-nunåta sumilunit nunap ilå- ne tuniussagssarai tupingnåinar- tuniik misigssorusungnartut a- merdlaKissut, ilisimatuinarnut misigssorKussåungitsut tamanut- dle. inuiait oKalugtuarissaunerat Kiviåinaruk. sordlo naluneKångit- lej en bil til opholdet i Danmark. ^ Nye modeller, liere t størrelser. Billigste pri- ser bl. a. fordelagtige uge- og månedspriser. Skiv efter komplet pris- liste eller ring til i 12 05 75 1'' s ' 1 i' d : TUj 1 PUGGAARDSGADE 21. KØBENHAVN V. Frimærker, mønter - pengesedler Vi KØBER: Grønlandske mønter, sedler og frimærker (gerne uafvasket på brev). Også helark. Send tilbud eller fremsend i udvalg, omgående kontant afregning. VI SÆLGER: Efter mankoliste og/eller fremsender gerne i udvalg. Vore prislister fremsendes gratis. CAMBOFIL A/S, Gudenåvej 40, 7400 Herning. Foreningen »Grønlandsk Folkekunst« Ønsker fornyet kontakt med sine medlemmer og anmoder ALLE, såvel nuværende medlemmer, som andre interesserede om at sende os deres nuværende adresse. Kun de der viser interesse nok til at skrive til os, kan fremover forvente at blev kontaktet af foreningen. Navn og adresse bedes sendt til „Grønlandsk Folkekunst", box. 255, 3900 Godthåb. Et medlemsmøde påtænkes afholdt engang i løbet af for- året. Nærmere besked meddeles senere gennem pressen. Bestyrelsen. pexatigigfik »Kalåtdlit ErKumitsuliait« kigsautigårput ilaussortavut atassuteKarfigenulerumavdlu- git. taimåitumik ilaussortat soKutigingnigtutdlo TAMAISA Kinuvigåvut månåkut najugarissartik nalunaerutigerKUvdlu- go. soKutigingnigdlutik agdlagkatigut sågfigingnigtut kisi- mik sujunigssame peKatigigfingmit atåssuteKarfigineKartå- såput. atex, najugardlo unga nalunaerutigineKåsaoK: „Kalåtdlit ErKumitsuliait", box 255, 3900 Godthåb. upernåp ilåne ilaussortanik atautsimititsineKåsaoK. pivfig- ssardlo aulajangerneKarpat tusagagssiuissutigut nalunaeru- tigineKarumårpoK. sujuligtaissut. uvdlume Atuagagdliutit 3 O 3« SS si o. 3 «nj 3 03 □ □ pissart. + nagsiunera, NOngme ...............kr. 150 75,00 □ □ pissart. + nagsiunera, Kai.-nun. sivnerane . kr. 185 92,50 □ □ pissart. -f nagsiunera, Danm., tingmissart .. kr. 200 100,00 □ □ pissart. + nagsiunera, Danm., umiarss. ... kr. 165 82,50 □ ukioK tamåt akilissarumavunga. □ ukiup agfå akilissarumavunga. fri- mærke atex .................. atorfik ............... postbox ............... postnummer, igdloKarfik Atuagagdliutit pissartagaKarfik postbox 39 3900 Nuk To af deltagerne på spejderlejrtræningen i Angmagssalik. Spejderrådet i Godthåb havde bedt Katangut om at arrangere et kursus for ledere i distriktet. Angmagssalingme angalas'sut ila.it mardluk spejderit sungiusarfiånTtut. NOngme spejderrådip Katångut Klnuvigsimavå tagpavane kursuseKartit- sinfkut sujulerssuissugssat iliniarterKuvdlugit. sok Kavdlunåtsiait igdlukorpag- ssuaKardlunilo nunaKarféraKar- titerpoK Kalåtdlit-nunåta kitåta sineriåne, K’aKortuvdlo erKåni- put Bratthalid, Erik augpalårtup igdlorssua, biskorpeKarfik Gardar Hvalsey-vdlo OKalugfisa igdlukue il. il. takussariåinait katerssugau- sivigssup iluaninguarnane. Kalatdlit-nunåt sule nalussaussoK taimatut tikerårusungnermut pi- ssutaussut åma ilagåt piviussu- mik påsissaKarusungneK misigiu- mavdlugo Kalåtdlit-nunåt KanoK itorpiaunersoK. Kalåtdlit-nunåt sule Danmarkip ilagåt ilisimaneKångitsoK, amer- dlanernut nunalerutine atuarfing- me iliniagagssat ilaginarmåssuk. OKartoirartarpoK Kalåtdlit-nunå- ne najugaKartut „danskit avang- nardlit Danmarkimilo najugaxar- dlutik danskit kujatdlit". ilumut asule OKarniutåinaK — méssame kalåtdlit Danmarkime inugtau- galuardlutik nangminerissaming- nik kultureKarput nangminerissa- mingnigdlo OKauseKardlutik, ilå- tigut, kinguneKartunik, Danmarki- mukarångamik takornartatut mi- sigisimassardlutik — danskitdlo issigalugit takornartat nunaming- ne sulissut. tamåkunatigut ajornartorsiuter- pagssuit pilersarput. ajornartor- siutit tamåko uångernigssainut pissariaKarpoK kalåtdlit danskit- dlo ingmingnut påseKatigigdlutig- dlo atarKeKatigingnigssåt. taménarpiauvordlo — inuiait åssiglngitsut påseKatigingnigsså- nut ingmingnutdlo akuerexati- gingnigssånut suliniarnigssax må- na misiligdlugo sulissutiginiarne- itartoK. tåssuna peKatigit K’atå- ngut-gruppe sulinialersimåput. angalanerme akigssaiautit amcrdlavatdlangitsut soruname tamaisa nåmagsineK a- jornaKaut taortigigdlune tikerå- Kåtåunerinåkut taimåitutigut (a- merdlanertigut sap. ak. pingasui- naussarput), kisiånile Kularnångi- vigpoK kinguneKarsimassut, tai- matut angalaKataussartunut a- merdlanernut Kalåtdlit-nunåt nu- natut ungasigsutut nalussatutdlo ikungnaivigdlune tikinigsimassu- mut piviussungordluinartartoK, pilersitsissardlunilo takussutig- ssat åssigingitsuarKat, åssilissat filmitdlo pilersisinåungisånik. inuitdle nalinginait Kalåtdlit- nunåliartalisagpata isumangnait- dlisitariaKarpoK nåmaginartunik angalanerup akeKartitaunigsså, årKigssussineritdlo nalinginait pi- ssariaKartut iluagtitdlugitdlo år- Kigssusimanigssait. tåssunalo K’a- tångut-gruppe iluaKutausinauvoK, ilåtigut tungaveKardlune påsissa- minik ardlaKaKissunik ukiutdlo i- ngerdlaneråne pissutsitigut’ påsi- simassaKardlualersimanermigut i- luaKuteKardlune. tåssame taorti- gigtardlune tikeråKåtåunex pi- viussungortitausinåungingmat, pissortat, sulivfeKarfit Danmarki- milo inuinait pingårtumigdla Ka- låtdlit-nunane inuinait ukiut ta- maisa sorpagssuartigut ikiuku- mavdlutik piarérsimångigpata, K’atångup gruppip piarérsausior- nermine angalanernilo nåmag- singnigtarnermine atåssuteKarfi- gilersimassai iluaKutiginiångikåi- ne. atuartut klassit taortigigtarnere taortigigdlune årKigssussissarner- ne spejderit, KåKasiortut avdla- nigdlo soKutigissagdlit saniatigut atuartut klassit taortigigdlutik tikerårtarsimåput. taimailivdlutik 1970-ime danskit atuartut Kalåt- dlit-nunånut tikerårput, kalåt- dlitdlo tikerårtitsissut Danmarki- mut tikerårtitik autdlaKatigait Kåumatine pingasune tagpavani- kiartordlutik. taimailivdlune ing- mingnut tungassut pivdlugit mi- sigissaxaKatigingneK pilerpox ili- niariartordlune autdlartarnerup nålagauvfingmit ingerdlataussup amigautigissånik. atåssuteKarneK autdlarnersarpoK agdlagfigeKati- gingnikut, tamatumalo ingming- nut tikeråKåtåunerup årKigssu- ssineK taimåitoK iluagtitdluartar- simavå. tåssalume atuartut taor- tigigdlutik tikerårfigeKatigig- tarnerat K’atångut-gruppip suju- nigssame taperserumavdluarpå. kisiåne åma Kalåtdlit-nunåliar- neK ilisimassagssanik ilaussunut tunuleKutaKarértariaKarpoK. ta- matumunga tapersiniardlune pe- Katigigfik atortugssanik, ilitser- suinermut tungassunik, nunap i- lai oKalugtuaralugit sordlo nau- ssut, umassut, nunap pissusia, o- Kalugtuagssartå, kulturikut pi- ssutsit, inoKatigit il. il. Kalåtdlit- nunane naKitertitarpai suliniar- nerme ingerdlatsinerme iluaKU- tigssat (piarérsainigssaK, misili- nigssaK. kingornagutdlo tamåko najorKutaralugit ineriartortitsi- nigssaK), Kalåtdlit-nunåt pingår- nerutdlugo suliarissarpai. angalaKatausinauneK peKati- gigfingmut ilaussortaunigssamik piumassaKarpoK autdlarnigssaK Kåumatinik 6-inik sujorKutdlugo ilaussortausimassariaKardlune. påsissutigssat avdlat pineKarsi- nåuput uvånga: K’atångut-gruppen, Rødbildevej 24, 2400 København NV.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.