Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 18

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 18
Stillingsannoncer — atorfigssarsiuinerit — Stillingsannoncer — atorfigssarsiuinerit ilmiartitsissut kalåtdlisut okausigdlit kalåtdlisut OKausigdlit faglæreritut ukiune mardlungne ili- niartineKartaratdlarneråne iliniartugssanik 20-nik ukioK må- na pigssarsiortoKarKigpoK. Kinutenaut imersugagssamut igdloKarfingme suliagssaKar- titsiniarnerme agdlagfingmit pineKarsinaussumut agdlangne- KåsaoK. iliniarnermut avdlanutdlo tungassut imersugagssa- me ersserKingnerussumik navsuiarneKarput. imersugagssaK agdlagtuivfigeriardlugo 15. april tikitinago unga nagsiuneKå- saoic: GRØNLANDS SEMINARIUM, box 61, 3900 Godthåb. suliagssaKartitsiniarnerme agdlagfigtigortumik iliniarne- rup nalåne ikiorncKarnigssaK Ki'nutigineKarsinauvoK, malig- tarissagssåtaoK agdlagfingne tåukunane ersserKingnerussu- mik påsiniarneKarsinåuput. iliniartungorfugssat ima piumavfigineKarput: 1) iliniartungorniartoK 1974 nåtinago 19-inik ukiOKalersi- mésaoK. 2) iliniartungorniartoK ukiune Kulingiluane atuarsimåsaoK imalunit iliniarnigssaminut avdlanik piukunauteKåsav- dlune. 3) iliniartungorniartoK iliniartitsissunigssamut piukunartu- saoK. taimaingmat pingårtuvoK Kinutexautip nersoring- nissutinik OKausexautinigdlo ilaKartineKarnigsså. atuartitsissutit avataisigut nangmineK Kinigkatut iliniar- neKarsinaussut ilait ugperissarsiornermut tungassut ingmikut taineKarput, ajoKitutaoK suliumassut iliniagagssait. ajoKitu- taoK suliaKarnermik iliniagaKarumassut KinuvigineKarput na- jugkamingne palasip OKauseirautainik Kinutigissatik ilaKar- terKuvdlugit. Nungme, februarime 1974-ime Chr. Stærmose. KGH-ime niuvertugssat Den kongelige grønlandske Handelip ukiut tamaisa angutit inu- sugtut 22-nit 25-nut ukiugdlit ardlagdlit Kalåtdlit-nunåne tje- nestemandinut aulajangersimassumik sulissorissaminut ilångu- tugssat atorfinigtitarpai, Kåumatinilo tugdliussune ardlagdlit niuvernermik ingerdlataKarfiussune ardlalingne atorfinigtisavai. ukiut sujugdlit mardluk misiligumik atorfinigtitauvfiussarput. ukiune tåukunane anguniarneKartarpoK tjenestemandingorniar- tup KGH-ip Kalåtdlit-nunåne ingerdlataisa ilåinik ukuninga: niorKutigssanik pilersuinermik, niorKutigssiornermik, angatdlå- ssinermik il. il. iliniartineKarnigsså — iliniagai. åssiglngitsut sa- plngisamik amerdlasutiniarneKartardlutik. tamatumunga peica- tigititdlugo misiligaunerup nalåne tamatumalo kingornatigut sulianut pissortaunermutdlo tungassunik kursuseKartarnertigut tapertaussumik atuar titsineKartarpoK. ukiune mardlungne misiligtineK nåmaginartumik ingerdlåne- Karérpat niuvertugssat Kalåtdlit-nunane tjenestemanditut ator- finigtineKåsåput lønramme 9-me akigssauteKartineKardlutik. ta- matuma kingornatigut KGH-ip Kalåtdlit-nunane atorfeKarfigi- titaine Kutdliunerussune: handelsoverassistentitut, handelsfuld- mægtigitut niuvertututdlo atorfiningnigssamingnut periarfigssa- Kardluåsåput. iliniartitsinerit pissariaKartitsineritdlo pissutigalugit erKartor- neKartutut atorfinigsimassut Kalåtdlit-nunåne niuvernermik ingerdlataKarfingnut åssiglngitsunut nugtineKartamigssartik ilimagissarisKåsavåt. tamåna pissutigalugo igdloKarfingme a- tautsime aulajangersimassumik atorfeKarnigssaK ilimagissaria- KångilaK. kisiåne noKåtårnikut Kalåtdlit-nunane sumikaluartu- milunit najugagdlit tamåkunanilo pissutsit ilisarisimalerdlugit- dlo ilisimaneKalersinåuput. misiligutaussumik niuvertugssatut atorfinigtitåusagåine piu- massarineKarpoK realskolime soraerumérsimanigssaK imalunit 9., 10. klassimilunit nålagauvfingmit nåkutigineKartumik misi- ligtisimanigssaK, Kavdlunåtut OKalugsinauvdlunilo påsisinaunig- ssax kisalo niuvernermut tungassunik nalinginaussumik niu- vertarfingme agdlagfingmilunit iliniarsimanigssaK. niuverner- mut tungassumik soraerumérsimaneK iluaKutaussugssauvoK. misiligumik atorfinigtineKarnerme autdlarKåumut akigssautit Kalåtdlit-nunåne tjenestemandit inatsisait nåpertordlugit løn- ramme 7-imIput — måna Kåumåmut 2590,99 kr-ussut. atorfiningniarusugtut KinuvigineKarput igdloKarfingme naju- garissamingne niuvertumut agdlagaKarKuvdlugit. agdlagartat soraerumérsimanermik, iliniagaKarnerme isumaKatiglssumik il. il. ugpernarsautaussut ilångutdlugit nagsiuterKuneKarput. DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL Vuggestuen »MéraK« Til vuggestuen „MéraK" i Frederikshåb søges straks eller se- nere en assistent med dansk uddannelse, småbørnspædagog eller børnehavelærerinde. Bolig på institutionen kan stilles til rådighed. Samme sted søges også en barnemedhjælper. Henvendelse til bestyrelsen for vuggestpen „MéraK" Box 82, 3940 Frederikshåb. TØMRERFAGLÆRER TIL TEKNISK SKOLE I GRØNLAND (tidl. Centralfagskolen Herved opslås en stilling som faglærer til forberedelse og gennemførelse af den obligatoriske undervisning for tømrer- lærlinge. Stillingen ønskes besat snarest og senest pr. 1. maj 1974. En ansøger med følgende kvalifikationer vil blive fore- trukket: — udlært som tømrer — dobbeltsproget — interesse for undervisning af lærlinge. Forinden den ansatte skal foretage selvstændig undervis- ning, vil en grundig oplæring finde sted under ledelse af en rutineret faglærer. Senere skal en pædagogisk grunduddan- nelse gennemføres i Danmark. Stillingen aflønnes tjenestemandslignende i de grønlandske lønrammer 13/21/23. Hertil kommer et særligt tillæg med et grundbeløb kr. 1080,- årligt. Den samlede årlige begyndelses- løn i lønramme 13 udgør for tiden kr. 40.457,- for en hjemme- hørende og kr. 47.87878,- for en ikke-hjemmehørende. Slut- lønnen i lønramme 23 andrager henholdsvis kr. 01.896,- og kr. 73.305,- Anciennitet fra lignende stilling kan overføres. Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til forstanderen, Teknisk skole, Box 29, 3900 Godthåb. Tlf. 2 12 68. Skriftlig ansøgning med oplysning om tidligere beskæfti- gelse bilagt kopi af eksamensbeviser og anbefalinger bedes senest den 4. marts 1974 sendt til Uddannelsesinspektøren i Grønland, Box 622, 3900 Godthåb. Handelassistenter - KGH Den kongelige grønlandske Handel ansætter hvert år nogle unge mænd i alderen 22 til 25 år til sin faste stab af tjenestemænd i Grønland og skal i de kommende måneder ansætte et antal til placering ved forskellige handelssteder. De første 2 ansættelsesår er en prøvetid, hvor man tilstræber at give aspiranten en alsidig uddannelse indenfor KGHs funk- tioner i Grønland: Forsyningstjenesten, produktionen, trafiksek- toren etc. Sideløbende hermed vil der såvel i prøvetiden som senere blive givet supplerende teoretisk uddannelse i form af kurser af såvel faglig art som af mere almen ledelsesmæssig karakter. Efter 2 års tilfredsstillende prøvetid ansættes handelsassisten- ter som tjenestemænd i Grønland i lønramme 9 og har herefter gode muligheder for videre avancement til KGHs lederstillinger i Grønland: handelsoverassistent, handelsfuldmægtig og han- delschef. Såvel af uddannelsesmæssige som af praktiske grunde må an- satte inden for denne kategori forvente at blive forflyttet til forskellige handelssteder i Grønland, og der kan således ikke forventes fast placering i een bestemt by. Til gengæld indebærer forflyttelserne muligheder for at lære befolkningen og forholdene i alle regioner af Grønland at kende. En forudsætning for ansættelse til en stilling som handels- assistent på prøve er, at ansøgeren har realeksamen eller 9. eller 10. klasse med statskontrolleret prøve, taler og forstår dansk og har gennemgået en almindelig handelsuddannelse, enten i butik eller på kontor. Bestået handelseksamen vil være en fordel. Begyndelseslønnen ved ansættelse på prøve er i henhold til den grønlandske tjenestemandslovs lønramme 7, hvilket for tiden svarer til en løn på 2.590,99 kr. pr. måned. Interesserede ansøgere bedes henvende sig skriftlig til han- delschefen i den by, hvor de bor. Eksamensbeviser, lærekon- trakt, m. m. bedes medsendt. DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL SAS sipår- nialersoK SAS-ip Kangerdlugssuarme su- julerssuissua, Poul Madsen A/G- imut OKarpoK, atautsimut issiga- lugo SAS orssugssatigut 20 pct- imik sipålisassoK. — soruname ta- matuma Kalåtdlit-nunåne ting- missartorneK erKortugssauvå, na- lunaerpoK. SAS tamåna pissuti- galugo taimågdlåt tingmissartor- tugssauvoK Københavnimit Ka- ngerdlugssuarmut atausingorni- kut sisamångornikutdlo sujorna- gut sapåtip akuneranut pingaso- riartaraluardlune.- taimatut ting- missartornerup atautsip ånainera OKilisarniardlugo tingmissartut Københavnimit Los Angeles-imu- kartut Kangerdlugssuarmut miti- taussåsåput. tingmissartoK tåuna inigssat 50 pct-inik ilaussoKartar- poK sivnerilo pingasungornikut Kalåtdlit-nunåliartut 50-it ilauv- figisinauvait taimatutdlo amer- dlatigissut Københavnimut uter- niartut åma tigusinauvdlugit tat- dlimångornikut. tingmissartoK tåuna Kanger- dlugssuarmut merKåsaoK 23. fe- bruar. taima åndgssussineK utar- KisauginaratdlarpoK, aussåkut tingmissartortarnerup atulernig- ssånut 1. april. tamatuma saniatigut SAS-ip u- lapinine kigaitdlåmisikatdlarpå. tamånalo kinguneKarpoK Køben- havnimit Kangerdlugssuarmut i- ngerdlassarnine 6 minutinik si- vitsordlugo. ikumatigssat akitsorujugssuar- nerat pissutigalugo — 18 pct. mig- ssiliordlugo — SAS monopoltil- synimut KinuteKarsimavoK billetit aké Kagfarumavdlugit, SAS-imit nalunaerutigineKarpoK. FKH, (A/G, Sdr. Strømfjord). SAS skal også spare Chefen for SAS i Sdr. Strømfjord, Poul Madsen, oplyser til AG, at SAS generelt skal reducere sit brændstofforbrug med 20 pct. — Det vil selvfølgelig berøre grøn- landsflyvningen, erklærer han. SAS flyver af denne grund kun fra København til , Sdr. Strøm- fjord mandag og torsdag mod tid- ligere tre gange om ugen. For at dispensere for den manglende tur lader SAS rutemaskinen Køben- havn—Los Angeles mellemlande i Sdr. Strømfjord. Denne maskine er belagt med ca. 50 pct., og den kan klare ca. 50 passagerer til Grønland om onsdagen og det samme antal retur til København om fredagen. Denne rutemaskine mellemlan- der første gang den 23. februar. Ordningen gælder foreløbig, ind- til sommerplanen træder i kraft den 1. april. SAS har desuden sat farten lidt ned. Det betyder, at flyvetiden København — Sdr. Srømfjord er forlænget med ca. 6 minutter. På grund af den store prisstig- ning på brændstof — ca. 18 pct. — har SAS søgt monopoltilsynet om tilladelse til at forhøje billetpri- serne. Det ventes, at priserne sti- ger med 6-10 pct., oplyses det fra SAS. FKH (AG, Sdr. Strømfjord) KORT NYT — tamalåt Finansudvalget har accepteret, at der bruges yderligere 5,1 mili. kr. til UHF-kæden i Gørnland. Pen- gene skaffes ved lån i Den euro- pæiske Investeringsbank. Banken har netop tilbudt yderligere et lån på 36 mili. kr. til UHF-kæden, der ialt vil koste ca. 100 mili. kr.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.