Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 2

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 2
Mmmmmimw, GRØNLANDSPOSTEN Postbox 39 - 3900 Godthåb - Telf. 2 10 83 - Postgiro akigssugss. årKigss. Ansvarshavende: Jørgen Fleischer. Køben- havns-red.: Torben Lodberg, Ved Sønderport 1, 2300 Kbhvn. S. Annoncer: Bladforlagene, Dr. Tværgade 30, 1302 Kbhvn. K., telf. 01 13 86 66. Telegr. adr.: HARFENCO. annoncit Nungmut tuniu- neKåsåput kingusingnerpåmik mardlungornerme, sarKumerfigssap sujuliane. Annoncer skal være annonceafd. i Godthåb i hænde senest tirsdag ugen før udgivelse. erfalassortårnig- ssarput eri- ninarungnaertoK J. F. normorume uvane ilångune- Karput nunavta erfalassugssånut sujunersutit arKanigdlit. tamåna er- Kainerdlunit ajornarsimagaluarpoK ukiut Kulit matuma sujornagut. a- tuartuvta ilåt ukiut arKaneK mar- dluk matuma sujorna erKarsauter- ssuteKarpoK nunavta nangmineri- ssaminik erfalassoKartariaKalerne- ranik. taimanikut erKarsaut taima ingassagtajårtigissoK navsuiaute- Karfigisavdluguluntt pissariaKarti- neKarsimångilaK. KaKajardlernertu- me agdlåt isumaKarfigineKarsima- VOK. uvdlut kalåtdlitdlo erKarsartau- siat ukiune taima ikigtigissune av- dlångorsimåput. måna kångugtait- suliornerujungnaerpoK nunavta nangminerissaminik erfalassoKaler- nigssånik sujunersOteKåsavdlune. akerdlianigdle akuerssåmerujug- ssuarmik takutitsineKarpoK, atuar- tut ardlaKartut AG-ip jutdlip nor- moruane 1973 sujunersuteKarmata nunavta nangminerissaminik erfala- ssoKalernigssånik. tamåna takutit- sivoK måna pivfigssångulersoK nu- navta nangminerissaminik ilisar- nauteKalernigssånut. erfalas'soK inuiangnut erssiutau- vok, inuiaKatigit pigissåt erdling- narnerpåK. erfalassoK tåssauvoK nangminerssornermut nalunaeku- taussoK. nunarssuaK ukiune ki- ngugdlerne erfalassorpagssuarnik nutånik pisunguatdlagtineKarsima- vok. måna nunarput tugdlinguh- ngajalerpoK nangminerissaminik i- lisarnautitårnigssamut. tamåna KissatigissariaKångilaK imalunit Danmarkimit avigsårniar- nermut nalunaeKutitut issigissaria- Karane. tåssame sujunersuteKartut amerdlanerit pingårtipåt erfalassu- torKap såningassortagdlip ilusiata pigfnarnigsså, tamatumuna ersser- Kigsarumavdlugo Danmarkimut a- tåssuteKarneK. torKigsisimanarpoK tamåna på- sivdlugo. Tiden snart moden til at Grønland får sit eget flag J.F. I dette nummer af bladet bringes1 elleve forslag til et grøn- landsk flag. Det var utænkeligt for en halv snes år siden. En af vore læsere luftede for 12 år siden tanken om, at Grønland burde have sit eget flag. Dengang fandt man det ikke umagen værd at kom- mentere en så uhyrlig tanke. Det var et forslag, som grænsede til det blasfemiske. Tiden og den grønlandske tan- kegang har skiftet i løbet af det korte spand af år. Det er ikke mere en uforskammethed at foreslå eget flag for Grønland. Tværtimod kom der en vældig positiv reaktion, da nogle læsere i AG’s julenummer 1973 kom med et forslag til Grøn- Grønlandsbankens nettooverskud 827.000 kroner Grønlandsbankens driftsregnskab for 1973 slutter med et nettoover- skud på 827.000 kr. efter et kurs- tab på obligationsbeholdningen på 2,3 mili. kr. og efter, at der er an- vendt 448.000 kr. til afskrivninger og hensættelser. Fra 1972-regn- skabet overføres 357.000 kr.. så der til disposition er 1.184.000 kr. Bestyrelsen indstiller til gene- ralforsamlingen. at der henlægges 125.000 kr. til den lovmæssige re- lands eget flag. Det viser, at tiden snart er moden til, at Grønland får sit eget identitetsmærke. Et flag er et symbol for et folk, nationens kæreste eje. Et flag er et tegn på selvstændighed. Jorden er i de senere år beriget med man- ge nye flag. Det er snart Grøn- lands tur til at få sit eget nationale kendingsmærke. Det skal man ikke begræde el- ler betragte som tegn på brud med Danmark. Flertallet af forslagene lægger nemlig vægt på, at man i det nye grønlandske flag bibehol- der det gamle korsbanner, netop for at understrege forbindelsen med Danmark. Det er betryggende at vide. servefond og 400.000 kr. til den ekstraordinære reservefond, mens 659.000 kr. overføres i ny regning. Årets henlæggelser til reserver- ne andrager 827.000 kr., hvorefter den samlede egenkapital er 8.834.000 kr. — Generalforsamlin- gen er fastsat til 26. april. ■ Jer er en hjemmegående frue, 30 år. og har to børn. Jeg er interes- seret i Grønland. Island, dyr. na- tur. blomster, musik, bøger og fo- to. Vil nogen i Grønland skrive til mig? Fru Maj-Britt Snedbåck. Vi- olgatan 12. 64400 Torshålla. Sve- rige. aulisameK pitsauneru- ssumik årKig- tariaKarpoK — Kalåtdlit-nunåne napaniarner- mut pissariaKardlufnarpoK, At- lantikup avangnåne aulisarnerup pitsaunerussumik åncingnigsså, i- mailivdlugo uvagut aulisagkanik niorKutigssiorsinaunerulersitdlu- ta, folketingimut ilaussortaK Nik. Rosing folketingime OKatdliner- me taima oicarpoK. Rosingip ne- riutigå, FN-ip imat pivdlugit i- sumaKatigingniarnerane Kalåt- dlit-nunåt månamit pitsauneru- ssumik pineKarumårtoK. EF-imut ilaussortauneK pivdlu- go Rosing oKarpoK, kalålerpag- ssussut EF-imut någgårsimassut, sulilo ilaussortauneK ilimasupi- lugfigigåt. — kisiénile pissutsit i- måiput Kalåtdlit-nunåta ilau- ssortaunine iluaKutigingåtsiaKigå, niuvernerup tungå issigalugo pit- saunerussumik periarfigssaKa- lerpoK, akilerårutigititaussartut piarneKalerpata. uvdlume Kalåt- dlit-nunåt EF-imut aulisagkanik tunississarpoK 30 miil. kr. migssi- liordlugit. naKiterissarfeKarfik DEMOS, ilå- tigut oKalugtartup nutiliorsima- ssok atilingmik „K’utdligssat", a- tuagkamik naKiterisimavoK OKat- dlisigssiamik Atlantikup avang- nåne aulisarneK pivdlugo „auli- sagkat, aulisarneK, aulisarnermut kigdleKarfit. ..“ Ulrich Lillethorup Balle Ungdomsskole-ane ukiut nikineråne agdlagaKar- simavoK „Sermiligåme unuaK“ oKalugtuanilo nangmineK titartagkaminik åssiliartalerdlugo atuagkiaminTtunik,, Sermiligåme piniartoK“-mit. Ulrich Lillethorup har i årsskriftet for Balle Ungdomsskole skrevet om „En nat i SermeligaK11 og har illustreret beretningen med et af sine egne grafiske arbejder „Fangeren fra SermeligaK11. AGs distribution Mange af AG’s læsere i Disko- bugten har klaget over den langsommelige befordring af bladet. Til trods for luftpost- distribution med første priori- oritet — d.v.s. befordring før passagerer, tager det ca. 10 dage for bladet at nå frem til Diskobugtens byer. Fornylig kom to numre samtidigt. Læ- serne gør iøvrigt opmærksom på, at SermitsiaK kommer hur- tigere frem, skønt det udkom- mer en dag senere end AG. I den anledning siger post- mesteren i Godthåb, David Sebulonsen: — Det skyldes, at vi ikke får AG rettidigt på posthuset. Ifølge aftalen er torsdag indleveringsdatoen. Men det sker ikke i alle til- fælde. Det sidste nummer fik vi således først om tirsdagen. Overholdelse af aftalen vil be- tyde, at bladet kan sendes til Søndre Strømfjord om freda- gen og dagen efter videre til Diskobugtens byer. I heldigste fald vil bladet være abonnen- terne på kysten i hænde om lørdagen, og bladet vil være fremme i løsslag om mandagen. En anden mulighed er kystru- ten om tirsdagen, så bladet kommer i løssalg dagen efter, d.v.s. knapt en uge efter, det er udkommet. Fredag og mandag er forsendelsesdatoer for syd- rutens vedkommende. Det skal nok passe, at man på kysten får SermitsiaK før AG, for SermitsiaK overholder nemlig indleveringsdatoen, slutter postmester David Sebu- lonsen. Julut. Postmester David Seblonsen sok AG kingusinårtartoK Diskobugtime A/G-ip atuar- tuisa ardlaKaKissut målåruti- gåt avisip apuniartarnerata ar- ripatdlårtarnera. A/G sagdliu- neKartugssatut tingmissartu- kut nagsiuneKartaraluardlune — tåssa ilaussunit sujugdliu- neKartugssatut — uvdlut Kulit migssiliordlugit Kångiukånga- ta aitsåt Diskobugtime igdlo- Karfingnut aputarpoK. Kanig- tukut normorut mardluk a- tautsikut tikiuput. atuartut å- ma uparuarpåt SermitsiaK a- putilertornerussarmat, måssa A'G-imit kingugdliuvdlune sai'Kumertaraluardlune. tamatumunga tungatitdlugo Nungrne agdlagkerissarfingme pissortnK David Sebulonsen OKarpoK: — pissutauvoK A/G pivfigssaK erKordlugo agdlag- kerissarfingmut tuniuneKartå- ngingmat. isumaKatiglssutau- ssok maligdlugo sisamångorni- kut tuniuneKartartugssauvoK. tamatigutdle taimåitångilaK. normoro kingugdleK taimatut mardlungornerme aitsåt tigu- varput. isumaKatigissutaussoK ei'KortineKartartugpat, tatdli- mångornikut Kangerdlugssu- armut nagsiuneKartåsagaluar- poK, aKaguanilo Diskobugtime igdloKarfingnut apuneKartåsa- galuardlune. iluagtitsissoKarå- ngat avise Diskobugtime pi- ssartagaKartut tigussåsagalu- arpåt arfiningornerme, atausi- ngornermilo tuniniarneKarsi- nåussåsagaluarpoK. periarfig- ssaK avdla tåssa tingmissartoK mardlungornerme sinerissame igdloKarfit avKusårtordlugit avangnamukartartoK, taimai- livdlune avise pingasungor- nerme tuniniarneKarsinaugalu- ardlune, tåssa sai'Kumernera- nit sapåtip akunera migssili- ordlugo KångiutoK. tatdlimå- ngorneK åma atausingorneu kujåmut nagsitsivigssåuput. ilumusaoK oKautigineKarmat SermitsiaK A/G-mit sujugdli- uvdlune sinerissame tigune- KartartoK. tåssame Sermitsiap agdlagkerissarfingmut tuniu- ssivigssaic erKortuåinarpå, ag- dlagkerissarfiup pissortå Da- vid Sebulonsen naggasivoK. 2

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.