Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 16

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 16
Portræt af en dycitiy kvinde Agnethe Nielsen, formand for kommunalbestyrelsen i Nar- ssaK har igennem mange år arbejdet meget trofast i sin kommune. Det er vel ikke for meget at sige, at hun i kom- munen har været den faste kærne, eftersom hun, siden ny- ordningen startede har været medlem af kommunalbestyrel- sen, hvor hun i flere perioder har beklædt formandsposten. Agnethe Nielsen er 1. sup- pleant for den nylig indvalgte i folketinget lærer Nikolaj Ro- sing. Hun har igennem alle årene siddet i mange forskellige ud- valg. Jeg skal blot nævne, at hun i alle årene har været for- mand for forsorgsudvalget, hvor hun i de senere år sam- tidig har været leder af soci- alkontoret. Socialvæsenet kan vel nok siges at være det om- råde i kommunen, der kræver størst indsats og et virkelig godt lokalt kendskab af den, der forestår arbejdet. Agnethe var med til at starte fælleskommunalforeningen og sidder her som medlem. Også et krævende job i disse år, hvor man netop er i fuld gang med at drøfte mulighederne for overgangen til mere lokal- styre i kommunerne. Netop på det område har fælleskommu- nalforeningen et nært og seri- øst samarbejde med byrde- og opgavefordelingsudvalget. Jeg læste for nylig en lille bitte notits i „SermitsiaK", at hun også nu er blevet medlem af byrde- og opgavefordelingsud- valget, udpeget af fælleskom- nalforeningen. Det er så vidt jeg ved det første grønlandske medlem i udvalget. Hun var med til at starte social- og hjemmehjælperord- ningen og begge fungerer i dag i hele Grønland. I flere år fore- stod og ledede hun kursus for hjemmehjælpere og var kon- sulent for disse. I lokal kvindeforeningen og GAS’ lokalafdeling i Narssax har hun altid været aktiv og og interesseret medarbejder. I en periode — før hun blev leder af socialkontoret — var hun tolk på sygehuset og en meget værdsat medarbejder af de skiftende læger, navnlig når det drejede sig om at kontakte patienter. Ungdommen har en stor plads i Agnethes hjerte. Hun har altid været aktivt interes- Af Guldborg Chemnitz seret i at fremme fritidsfacili- teter i sin by for ungdommen. Hun var initiativtager for op- rettelsen af et ungdomshus, hvor de unge i dag udfolder aktivitet i huset i deres fritid. Erhvervslivet har også hus Agnethe haft en god forkæm- per. Som medlem af kommu- nalbestyrelsen har hun utræt- teligt søgt at skaffe beskæfti- gelse for byens befolkning — både for kvinder og mænd. Et for byens erhvervsliv me- get betydningsfuldt fremskridt skete i år, da Agnethe tog ini- tiativet til at starte et lokalt aktieselskab i Narssax med udelukkende lokal kapital. Hun indgik i samarbejde med et dansk firma i Luxembourg, som fremstiller produkter af lammeskind. En systue blev sidste efterår startet med kvin- delig arbejdskraft. Systuen le- des og drives udelukkende af lokal arbejdskraft. Derigen- nem er skabt ikke alene en ny lokal arbejdsplads, men der er også for første gang i Grønland skabt mulighed for, at fåre- holdernes lammeskind kan bli- ve behandlet og forarbejdet til færdige og salgbare produkter i selve Grønland. — Det er me- ningen senere at udvide pro- duktionen til også at omfatte sælskind og andre slags skind, som vi har i Grønland. Dansk Kvindesamfunds Grønlandsudvalg, som i som- mer afholdt kursus betegnet „erhverv og tillidshverv", for kvinder fra Grønland har ud- trykt sin anerkendelse af Ag- nethe Nielsens store indsats og har overrakt en påskønnelse i form af en beskeden check på 1000,- kr. På DK’s Grønlandsudvalgs vegne Guldborg Chemnitz Agnethe Nielsen KORT NYT — tamalåt Firmaet Rank-Xeros A/S har op- rettet en Grønlandsfond. Formå- let er at yde penge til det arbejde, der udføres for at formindske til- pasningsvanskeligheder for grøn- lændere, bosat i Danmark. Fon- den har bevilget 100.000 kr. til Arktisk parka model NanoK, stor hætte med pelskant, udført i en meget kraftig militærsatin og foret med en tæt langluvet teddy. Fås i armygrøn og gråblå. Kr. 610,—. Arktisk parka model NanoK, angi- sumik amermik sinåkusigkamik nasalik, sananeKarsimassoK satin såkutunut nautsorssussaK ivssusoK atortoralugo, ilupaKUSigardlo ted- dymik torssusumik. Korsungmik såkutbrpalårtumik tungujortumig- dlunit Kassiussartumik Kalipauti- ligtut pineicarsinauvoK. Kr. 610,—. Ved forudbetaling giro eller check portofri forsendelse. giro checkilunit atortoralugit su- jumut akilinikut nagsiunera aki- lersinekåsångilak. Forlang katalog katalog Kinutigiuk US Overskudslager Kildebakkegårdsallc 121-123 DK 2860 Søborg . Danmark telf. (01) 69 54 44* Grønlændernes Hus i København, 25.000 kr. til huset i Holstebro, 10.000 til huset i Herning, Esbjerg og Odense samt 10.000 kr. til Råd- givningskontoret POK’ i Køben- havn. Fonden har bevilget 10.000 kr. til rejser til Grønland. Forsvarsminister Erling Brøndum søger finansudvalget om 700.000 kr. til syv nye fyr i Grønland, nemlig to ved Christianshåb, tre i Julianehåb, eet i Prins Christi- anssund og eet i Godthåb-områ- det. ■ landshøvding Hans Lassenip A/G-imut OKautigå aningaussa- icarnikut ministeriaKarfiup kau- jatdlaisitå atorfinigtitsinigssaic u- niglitaugatdlartok 1. august tikit- dlugo ernlnavik atulersok. ator- finigtitserkussingineK nålagauv- fiup agdlagfinut tamanut ator- poK. atorfit inuerutut nutåtdlunit atorfinigtitsiviginekåsångitdlat, tamånalo sugaluartunutdlunit a- torpoK, perkussutip atulernerata sujornagut inatsisitigut Kilerssug- kamik isumaKatigigtoKarsimati- nago. ■ uliat benzinavdlo akitsornerat KGH-ip 18. februarime atulersi- tai imåiput, igdloKarfingne nuna- Karfingnilo gasolie literimut 63 øreKalerdlune (sujornagut 56 øre), petroleo 81 øre (67 øre) benzinalo 1,20 kr. literimut (1,00 kr.). tåuko aké Kangerdiuarssorutsime imåi- put 90 øre, 100 kr. ama 1,20 kr. Torske- fiskeriet Torskefiskeriet i Grønland gav 766 tons i årets første måned. KGH’s trawlere landede 756 tons af totalindhandlingen. Sidste år blev der landet i alt 559 tons torsk til de grønlandske produk- tionssteder, heraf 532 tons af KGH’s trawlere, i januar måned. Det kan bemærkes, at der deltog fire trawlere i fiskeriet sidste år og seks i år. arnaK pfko- rigsoK Agnethe Nielsen, Narssame kommunalbestyrelsip sujulig- taissua, ukiorpagssuarne aula- jaitdlune kommunimine suli- ssussisimavoK. ingassåussine- rusångilaK OKåsavdlune Ag- nethe kommunimine torKåma- viussutut KitiusimassoK, er- Karsautigigåine nutarteriner- dle autdlarnermat ingerdlåi- nartumik kommunalbestyrelsi- me ilaussortausimassoK, ardla- leriardlune sujuligtaissussar- dlune. Agnethe folketingime ilau- ssortångortumut iliniartitsi- ssok Nikolaj Rosingimut 1. suppleantiuvoK. ukiut ingerdlanerine kom- munime udvalgerpagssuarnut ilaussortausimavoK. atauslnar- dle tåisavara, ukiut kommu- nalbestyrelsimut ilaussortau- nine tamåkerdlugit ikiuiner- me udvalgimut sujuligtaissu- simassoK, ukiunilo kingugdler- ne socialkontore sujulerssuga- risimavdlugo. suliagssat ikiui- nermut tungåssuteKartut tå- ssåuput kommunime suliag- ssanit tamanit sulissuminit pi- umassaKarnerpaussut amalo nunaKarfingme pissutsinik i- nungnigdlo ilisarisimangnig- dluarnigssamik pissariaKartit- sivdluinartut. Agnethe kommunit kåtuvfe- Kalernigssånik sujunersuteKar- Kårtut autdlarnéKataussutdlo ilagåt, tåssanilo ilaussortau- vok. peKatigigfingme tåssane ilaussortaussut pissarialeru- jugssuarnik sujunigssamilo pi- ngårutilerujugssuarnik sulia- Karput, pingårtumik ukiune måkunanerpiaK kommunit nangminerssornerulernigsså- nut periarfigssat misigssua- tårneKartitdlugit. suliagssame tamatumane kommunit kåtuv- fiata nåmagsissagssat suliag- ssatdlo avguatårneKarnigssait pivdlugit udvalge sulexatiger- Kigsårpå. ungasingitsukut ,.SermitsiaK“me atuarpara Ag- nethe Nielsen kommunit siv- nissuåtut udvalgime taineKar- tume ilaussortångorsimassoK. ilisimassåkalo nåpertordlugit udvalgime tåssane aitsåt ka- låtdlimik ilaussortaKalerpoK. socialmedhjælperit hjemme- hjælperitdlo, uvdlumikut Ka- låtdlit-nunåne tamarme suliv- dlualersimassut, pilersiniarne- Karneråne Agnethe kåmagtu- ivdluartut ilagåt. ukiune ar- dlalingne hjemmehjælperinut konsulentiuvoK kursusertame- ratdlo sujulerssugaralugo i- ngerdlåsimavdlugo. Narssame arnane pexati- gingne GAS-imilo soKutiging- nigdlune tapersersuivdluar- dlunilo ukiut ingerdlanerine aulajaitdlune suleKatauvdlu- artusimavoK. ukiune ardlaligssuarne — socialkontorime pissortångu- ngikatdlarame — nåparsima- vingme OKalugtitut sulivoK, nakorsanutdlo taorserartunut nuånarineKaKalune sulexatau- simavdlune, pingårtumik na- korsat nåparsimassunik atå- ssuteKartarnerisigut. inusugtut sulissuneKarnig- ssåt Agnethep pingårnerpåtut issigissaisa ilagåt. inusugtut sungivfingmingne sangmissag- ssaKarnigssait soKutigeKalugo suleKatauvfiginiartuarsima- vå, taimailivdlunilo ukiorpå- luit matuma sujornatigut ig- dlutårnerånut sulissutigingnig- tunut tapersersuivdluarsimav- dlune. uvdlumikut inusugtut sungivfingmingne sangmissa- Karnigssamingnut atordluar- påt. igdloKarfingme sulivfigssa- KartitsiniarneK Agnethep ta- maviårdlune norxåissutigiua- gaisa ilagåt. kommunalbesty- relsime ilaussortatut igdloKar- fiup inuisa — arnat angutitdlo — sulivfigssaKarnigssait xasu- suitdlune ikiorsivfiginiartuar- simavå. igdloKarfingme sulivfigssa- Karniarnerup tungåtigut suju- ariåtdlangneK angisoK ukioK måna pivoK. Agnethep sulissu- tigingningneratigut Narssap igdloKarfiane sulivfiutileKati- git (aktieselskab) narssarmiui- navingnik aningaussalivfigi- nexartoK autdlarnersimang- mat, KavdlunåK Luxembourgi- me savårxat aminik tunissag- ssiorfingmik sulivfiutilik sule- Katigalugo avåmutdlo atåssu- texarfigalugo. ukiarme arner- nik merssortarfik narssarmiui- narnik sulissoxardlune suju- lerssorneKardlunilo ingerdlå- neKarpoK. taimailivdlune ig- dloKarfingme sulivfik nutåK autdlarnerneKåinarane åma Kalåtdlit-nunåne aitsåt su- jugdlerpåmik savautigdlit sa- vat amiutait suliarineKardlu- tik merssorneKardlutigdlo Ka- låtdlit-nunåne nangminerme tunissagssiarinexarsinauler- put. — pilerssårutigineKarpoK kingusingnerussukut sulivfik ingerdlavdlualerpat puissit a- minik amernigdlo avdlanik tu- nissagssiornigssaK åma inger- dlåneKalerumårtoK, taimailiv- dlune sulivfik agdliartortug- ssatut nautsorssutigineKardlu- ne. Dansk Kvindesamfunds grønlandsudvalg aussaK arna- nik Kalåtdlit-nunånérsunik kursusertitsisimavdlune taine- Kartumik „suliaK åmalo tati- gissaussutut suliagssaKarneK" Agnethe Nielsenip inugtaoKa- tigingne sulissussexatauvdlu- arsimaneranut iluaringnigdlu- ne nersortariaKartututdlo issi- gingningnine erssersiniardlu- go aningaussanik amerdlångi- kaluaKissunik 1000,— kr-nik tunissutexarfigå. DK’s grønlandsudvalg sivnerdlugo Guldborg Chemnitz

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.