Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 19

Atuagagdliutit - 28.02.1974, Blaðsíða 19
\ ' I 1 / Een sko — Hvis en grønlandsk mor bruger sit børnetilskud til at købe sko for, kan hun for et kvartalstilskud få een sko! Den anden må hun vente med at købe til næste kvartalsudbetaling. Så små er de grønlandske børnetilskud, sagde folke- tingsmand Nik. Rosing til grønlandsminister Holger Hansen i Folketingets spør- getid. Det grønlandske bør- netilskud er en ottendedel af det danske. I Grønland ydes 200 kr. om året til bar- nets 14. år. Holger Hansen sagde, at den endelige løsning på bør- netilskudsproblemet nok må vente, til byrdefodelingen mellem den danske stat og de grønlandske kommuner er afklaret. Nik. Rosing kamigpak igdlumaK — kalåtdlip anånaussup mérKanut tapisiat mérira- minut kamigpagsiutigissa- runigit Kåumatit pingasut ingerdlaneråne kamigpak igdluinaK pisinauvå! åipag- ssarsinigssånut sule Kåuma- tit pingasut utanugatdlå- saoK. nunavtine mérKanut ta- Pisiat taima sungitsigaut, folketingimut ilaussortaK Nikolaj Rosing taima nu- havtine ministerimut Hol- Ser Hansenimut OKarpoK tolketingime aperKuteKar- iigssap nalåne. nunavtine ■Pémanut tapisiat Dan- fnarkime tapisiat arfineK Pmgasorarterutåinarait. hunavtine tapisiat mérKa- ’Put atautsimut ukiumut 200 kr-uput, atortineKar- d|utigdlo mérKap 14-inik u- ^ioKalernigssåta tungånut. Holger Hansen OKarpoK haérKanut tapisiat iluarsi- v'ngneKarnigssåt utarxigat- dlartariaKarunartoK nåla- gauvfiup nunavtinilo kom- fhunit nangmaKatigingnig- higssånik aperKutip påsi- narsivingnigssåta tungånut. KORT NYT — tamalåt Jagen på sæler i Vadehavet ved Ribe er stoppet, fordi dyrene er angrebet af sygdom. Sælerne har store bylder over hele kroppen, oplyser slusemedarbejder Viggo Nielsen, Ribe Kammersluse. Han har drevet sæljagt i området i en snes år. ■ Grønlandsminister Holger Hansen søger finansudvalgets tilladelse til at sælge ejendommen B 25 i Ju- lianehåb til brødrene Ib og Ole Ibsen, Julianehåb Supermarked, for 150.000 kr. Brødrene vil opføre hotel på grunden. Hvis projektet gennemføres, kan KGH’s gamle gæstehjem blive afløst. Det er på- trængt. ■ De nye prisstigninger på olie- og benzinprodukter, som KGH gen- nemførte den 18. februar, betyder, at priserne i grønlandske byer og udsteder nu er 63 øre pr. liter gasolie (tidligere 56 øre), 81 øre pr. liter petroleum (67 øre) og 1,20 kr. pr. liter benzin (1,00). De til- svarende priser i Færingehavn er 90 øre 1,00 kr. og 1,20 kr. Landshøvding Hans Lassen oply- ser AG, at Finansministeriets cir- kulære om midlertidigt ansættel- sesstop har øjeblikkelig virkning. Foreløbig indtil 1. august. Ansæt- telsesstoppet omfatter administra- tivt personale i staten. Der må ik- ke ske ansættelse i ledige eller i nyoprettede stillinger, og ansæt- telsesstoppet har virkning i alle tilfælde, hvor der ikke før ikraft- trædelsesdatoen var forelagt en retlig bindende ansættelse. ■ nuliauvunga angerdlarsimavfing- me sulissoK, 30-nik ukiulik mar- dlungnigdlo méralik. soKutigissa- råka Kalåtdlit-nunåt, Island, u- massut, pingortitaK, naussut, ni- pilerssorneK, atuagkat åssiliving- migdlo åssilissat. Kalåtdlit-nunå- ne uvavnut agdlagkusugtoKardlu- ne uvavnut? Fru Maj-Britt Sned- båck, Violgatan 12, 64400 Tors- hålla, Sverige. ■ Kalåtdlit-nunånut ministere Hol- ger Hansen KinuteKarsimavoK a- ningaussanut akuerssissartunut K’aKortume igdlo B 25 nukaring- nut Ib åma Ole Ibsenikunut, K’a- Kortume niuvertarfiutilingnut, tu- niumavdlugo, 150.000 krunilerdlu- go. nukarit inåne igdlusissarfi- liorniarput. tamåna piviussungu- sagpat KGH-ip gæstehjemitoKå taorserneKarsinångusaoK, pissa- riaKalivigsumik. ■ sulivfiutilik Rank-Xeros A/S Ka- låtdlit-nunånut aningaussaute- KarfiliorsimavoK. sujunertarine- KarpoK aningaussatigut ikiunig- ssamut kalåtdlit Danmarkime su- ngiussineK ajulersut, Danmarki- milo najugagdlit ikiorniardlugit. aningaussauteKarfiup tuniusima- vai 100.000 kr. Københavnime ka- låtdlit igdluånut, 25.000 kr. Hol- stebro-me igdlumut, 10.000 Her- ningime igdlumut, Esbjergime å- ma Odenseme kisalo 10.000 kr. sujunersuinermut agdlagfingmut PoK-mut Københavnimitumut. a- ningaussauteKarfiup 10.000 kr. tu- niusimavai Kalåtdlit-nunånut a- ngalanigssamut. aulisarnermik nu- nat tamalåt atautsimisåput FN-ip generalforsamlingimut ko- mitiata pingårnersså aulajanger- simavoK, silarssuarme tamarme pissunik imat aulajangersaivigi- neKarnigssåinut piarérsautaussu- mik atautsimérssuarneKåsassoK Caracas-ime Venezuelamitume uvdlune 3.—14. december ukioK måna, atautsimérssuavingnigssar- dleK pisaoK 20. junimit 29. au- gustimut 1975 åma igdloKarfingme tåssane. atautsimérssuarnerme tåssame åma Kalåtdlit-nunånut pingåruteKartut OKatdlisigineKå- såput — sordlo kapisilingniarneK. Kanigtukut norgemiut aulisar- nermut ministeriata oKautigå Ka- nigtukut nålagkersuissoKatine ki- nuviginiarine aperKut aulajangiv- figerKuvdlugo imap kigdlexarfia- ta avasigdlinigsså norgemiuinar- nut aulisarfigineKarsinaussoK ag- dlisiniardlugo sordlo Island ilior- simassoK. — imåisagaluarpat FN-ip ima- nik aulajangersainiartuisa Nor- gep piumassai akuerinagit kigdle- Karfine avasigdlisiniarnerine, tau- va uvagut erninaK aulajangerni- artariaKalisaugut, kigdleKarfigput avasigdlisisanerdlugo, aulisarner- mut ministere Eivind Bolle OKar- poK. -rg. aulisarnikut årkig- sUssinigssaK på- måruneKåsassoK nunat EF-imut ilaussortaussut Kutdlersaisa 1973-ime december Kåumat katerssunerisa kingorna- gut måna erininarsivoK Atlanti- kup avangnåne nunanut åma nu- navtinut tungatitdlugo aulisarni- kut årKigssussiniarneK. EF-imut ilaussortaussut Kutdlersaisa kig- sautigisimavåt FN-ip imåkut kig- dleKarfit pivdlugit atautsimérssu- artitsinigsså KanoK inerneKaru- mårnersoK takorKårumavdlugo, Atlantikup avangnåne aulisarner- mut tungassut uterfigineKångi- katdlarneråne. grønlandsrådip a- tautsiminerane kalåtdlit ilaussor- taussut ånilångatiginerarpåt ta- matuma ukiorpagssuit påmårune- Karsinaunera. kalåtdlit grønlandsrådime ilau- ssortat aperKutigåt ajornåsångi- nersoK nunavtine aulisarnikut pi- sinautitauvfit tungaisigut ingmi- kut EF-imik isumaKatiglssuteKar- sinaunigssaK. oKautigineKarpoic tamåna sukumissumik oKatdlisi- gineKarsimassoK nunanut avdla- nut niuvernikut udvalgime, sar- KumiuterKingnigssålo ajornåsa- gunartoK EF-ime sujulerssuissut aulajangernerat taima Kanigtigi- gatdlartitdlugo. grønlandsrådime isumaKatiging- neKarpoK aperKut taima pingår- tigingmat rådip tugdlianik ataut- simlnigssåne oKaluserineKarKisa- ssok. taimanikugssamut imåkut kigdleKarfit pivdlugit atautsimér- ssuarneK autdlarnersimassugssau- vok. grønlandsrådip kigsautigå taimanikugssamut nalunaerusior- toKarsimåsassoK påsissutigssanik ilalingmik, ilisimalersinaujumav- dlugo ajornåsånginersoK Dan- markip EF-ivdlo ingmikut isuma- KatigissuteKarsinaunigssåt nu- navtine aulisarnikut kigdleKarfik pivdlugo. Mekaniker Dygtig mekaniker søges til GTO’s autoværksted i Egedes- minde med tiltrædelse 1. maj 1974. Der vil kunne anvises mindre familiebolig til rimelig leje. GTO’s værkstedstjeneste i Egedesminde. Stillingsannoncer — atorfigssarsiuinerit Grønlandsfly A/S søger lagerassistent til selskabets hovedlager i Godthåb. Tje- nesten kræver arbejdslederevner, god ordenssans samt godt kendskab til engelsk. Gode arbejdsforhold — ansættelse på lokal basis med må- nedsløn, ingen bolig, efter et års ansættelse hjælp til ferie- rejse — vil kunne tilbydes. Henvendelse bedes stilet til: Personaleafdelingen Grønlandsfly A/S Box 612 3900 Godthåb, tlf. 2 12 88. Medarbejder til Grønlænderhuset I Odense søges snarest en mand med pædagogisk sans og for- ståelse samt interesse for et intensivt arbejde med ca. 50 unge fra 17-21 år i nyt, venligt og spændende grønlænderhus. Vi kan tilbyde masser af arbejde, frie arbejdsforhold, stort ansvar. Meget lidt administrativt arbejde — mest menneske- lig kontakt, hvorfor en dobbeltsproget vil blive foretrukket. Løn efter aftale. Bolig kan anvises i institutionen. Hustru kan evt. få rengøringsarbejde i institutionen. Skriftlig ansøgning til: Den selvejende institution Grønlænderhuset i Odense, Vollsmose alle 290 st. tv. 5240 Vollsmose. Radiomekaniker eller elektronikmekaniker søges til Landskassens Bådebyggeri i Egedesminde. Til vort elektronikværksted søges snarest en radiomekaniker eller elektronikmekaniker. Elektronikværkstedet — som er indrettet i gode og veludstyrede lokaler — beskæftiger sig med installation og reparation if elektronik i skibe og på land samt med finmekanisk arboide. Et afvekslende og interessant arbejde under gode arbejds- forhold. Vi vil være behjælpelige med at skaffe bolig. Skriv eller telegrafer efter nærmere oplysninger. Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere be- skæftigelse. bedes sendt til: LANDSKASSENS BADEBYGGERI I EGEDESMINDE telegramadresse: bådebyggeriet SPECIALARBEJDERSKOLEN I GRØNLAND søger til ansættelse ved afdelingen i Godthåb pr. 1. april eller 1. maj 1974 en faglærer til undervisning inden for spræng- plads- og minørområdet. En ansøger med følgende kvalifika- tioner vil blive foretrukket: — håndværksuddannelse inden for et byggefag, — indgående kendskab, såvel praktisk som teoretisk, til fa- området, — kendskab til undervisning af voksne elever, — fuldt dobbeltsproget. Stillingen aflønnes tjenestemandslignende i de grønlandske lønrammer 13/21/23. Hertil kommer et særligt tillæg med grundbeløb kr. 1.080,- årligt. Den samlede årlige begyndelses- løn i lønramme 13 udgør for tiden kr. 40.457,- for en hjem- mehørende og kr. 47.878,- for en ikke hjemmehørende. Slut- lønnen i lønramme 23 andrager henholdsvis kr. 61.896,- og kr. 73.305,-. Anciennitet fra lignende stilling kan overføres. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til for- stander Svend Schøn, Specialarbejderskolen i Grønland, Box 311, 3900 Godthåb, tlf. 2 22 99, Skriftlig ansøgning med oplysning om tidligere beskæfti- gelse evt. anbefalinger og eksamensbeviser bedes sendt til Uddannelsesinspektøren i Grønland, Box 622, 3900 Godthåb senest den 10. marts 1974. 19

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.