Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 12

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 12
såkutOKarfingne akilerårtarnigssaK Avanerssuarme Pitugfingme amerikamiut såkutdxarfiåne tillidsmand Poul Larsen nu- namut tamarmut akilerårutit kommunivdlo avgorneKarnere pivdlugit Kanox isumaicar- nerminik OKauseicarpoK amerikamiut Avanerssuarme så- kutåKarfiåne tamanut tillidsman- ditut OKauseKauteKarusugdlunga misigivunga, landsstyrep sujulig- taissuata agdlagå amerikamiut såkut&Karfisa »ingmikut akilerå- rumik« tainenartumik igdluatu- ngilernertaKångitsumik akilerå- ruteKartitaulernigssånik imaKar- tOK atuarérsimalerdlugo, taima- tut ingerdlanen påsisimassaKar- dluartut isumåt maligdlugo nu- narssuarme avdlame atorneKå- ngingmat. Kularhångilagut KulenutaK taima pikunartigi- galuartOK Hr. Motzfeldtip agdla- gå (Bjarne Dauwi-mut, Søndre- strom Air Basemiumut »akissu- tå«) påsissutigssartaKarnanilunit KularungnaersitsivatdlangilaK kalåtdlit nålagkersuissuisa Ka- noK-ilivdlutik tamatuminga tu- Kr. 215,- savap amianit nasalia« teriangniap augpalugtup a- mianik sinilik Kr. 215,- KungaseKUtaussaK teriangniap amia 170 cm migsså- ne takfssusilik Kr. 215,- Pelshue rulam m. rævekant Kr. 215,- Boa i ræv ca. 170 cm lang JYTTE PELS S. Skomagersvej 9 . 9990 Skagen kigsautigåra D nasaK arne« augpalugtumik teriangniaminertalik D nasaK arne« Kernertumik Kaumassumik teriangniaminertalik D KungaseKUtaussaK teriangniamit augpalugtumit sanåK D KungaseKUtaussaK teriangniamit Kernertamit Kaumassumit sanaK niaKora kaujatdlagdlugo cm-nik angfssuseKarpoK ting- missartukut nagsiuti'saoK tikigpat akiligagssångordlugo tigunera- ne. Jeg ønsker D Pelshue m. rødræv D Pelshue m. lys blåræv ________cm. i hovedmål Tilsendt luftpost pr. efterkrav ateK Navn________________ ? Boa i rød ræv ? Boa i lys blåræv najugaK Adresse igdloKarfiup normua igdloKarfik By_____ l_. ¦jm. PELS ngaveKartumik isumaKalersima- nerånut, tåssa såkutOKarfingnik »ingmikut akilerårtartitsinig- ssaK« pissusigssamisusassoK er- Kortuvdlunilo. åmalume Bjarne Dauwip ag- dlagkamine 11. oktober 1979-mér- sume inoKarfit kommunit avgor- nerisa avatånitut akileråruteKar- titaunigssånik tamanut atortug- ssamik emartuingilaK, taimåg- dlåtdle emartordlugo amerikami- ut såkutOKarfiånitunik akilerår- tartitsinigssaK, tåukunane lands- kasse aningaussartuteKångitdlui- nartOK sujunigssamilo aningau- ssartuteKalernaviångitsoK. kalåt- dlit nålagkersuissuisa kigsautigi- guniko Kalåtdlit-nunåta avang- nåne silasiorfeKarfingne avinga- rusimassune atorfenartut taima i- lungersunartorsiuteKarérsut atu- garigsangeKissutdlo sule ilarnig- dlugit taimatut akileråruteKartit- sinigssamigut »akilerniardlugit« taimailiornigssan kalåtdlit nålag- kersuissuisa tarnimikutdlo nalu- ngissusisa nangmingneK aulaja- ngerumårpåt. iluaitsuliorneK Hr. Motzfeldtip Kularungnaer- sitsivatdlangeKissumik OKause- Karneratigut akileråruteKångi- neK tåssaunerardlugo »iluaitsuli- ornerussoK« ama nalunarung- naerpoK landsstyrep sujuligtai- ssuata Kanon påsingningnerit pårdlakautilersimagai, tåssa ilu- aitsuliornerit såkutOKarfingne a- torfeKarturungingmata kalåtdlit- dle nålagkersuissuinitdlutik, ta- måna sarnumerdlune amerikami- ut såkutOKarfinik avingarusima- ssunik akileråruteKartitsiniarni- kut. tåukume kalåtdlinut inuiaKa- tigingnut sukunguåkutdlunit atå- ssuteKångitdluinarput taimalo sukunguåkutdlunit inuiaKati- gingnik tåukuninga aningaussati- gut nanertuingitdluinardlutik — akerdlianingme agdlåt. såkutåKarfingne atorfeKartu- tut tunineKarsimångilavutdlunit nanisimaneKångitsumik inussut pissagssånik mikinerpåmik, taisi- sinaunermik. taimailivdluta kom- muninut Kinersinerne tusartuar- simavarput uvagut »soruname« taisisinåungitsugut Kalåtdlit-nu- nåne kommuniunginavta, — landstingimutdlo Kinersinerne u- vagut »såruname« taiseKatausi- nåungitsugut inuiaKatigingnut kalåtdlinut atånginavta, tåssåi- nauvdlutale amerikamiut såkuto- Karfiat avingarusimassoK (Ame- rikaminiugatdlartoK Kalåtdlit- nunåne). taimatutdlo åma pisi- nausimångilagut nangminerssor- nerulernerup erKuneKarnigsså pivdlugo taisinigssamut. kångunartujuåsaoK månalo — Kinerserérnerup su- niuteKarfigisimångisavta kingor- natigut — kalåtdlit nålagkersui- ssuisa tåssångåinartumik påsiler- påt »pissusigssamisordlunilo« »i- luaitsuliornerungitsoK«, uvagut nauk Kulåne taineKartutut sume inigssisimaneKaraluardluta, så- kutånarfingne aningaussarsiavti- nit inuiaKatigingnut kalåtdlinut akilerårtalernigssarput, amalo — asullnåusångingmat — Danmar- kime »nunanilo takornartane« av- dlane erniatigut avdlatigutdlo i- sertitaussartunit. nålagkersuinikut taimatut er- KarsauteKarneK periauseKarner- dlo erKortunginarane iluaitsulior- neruinaranilo amale perKUser- dlugtuliorneruvoK. hjemmestyrimut iluaringningneK såkutOKarfingne nalunaeKUtap akiinermusiarput Danmarkime a- kunermusiaussartumit taimåitu- mit 20 procentip migssånik miki- nerungmat, Kanordlo akigssarsia- KarnigssaK pivdlugo isumaKati- gingningniarnerne nalunaeKUtap akunermusiavta taima mikitigi- neranut pissutigitiniarneKartuar- dlune aningaussarsiavta malerua- gagssat atortussut nåpertordlu- git akilerårutåunginerat, tauva i- sumaKatigTssutaussut tamåko i- sumaKatigissutaussarsimåsåput erKortungitsunik tungaveKardlu- ne, tamatumalo kalåtdlit nålag- kersuissuisa aningaussarsiavta i- låinik tigusiniarnerata emungit- sunera kångunartuneralo mikine- rulersingilåt. amalume kalåtdlit nålagkersui- ssuisa nalunaviångilåt nunane av- dlane amerikamiut såkutåKarfine sulissut »nunat avdlamiut« akile- rårtartitåunginerat KaKutigortQ- ngitdluinartussoK. amerikamiut nunarssup ilaine avdlane såkuto- Karfine amerdlanerpåne taimåi- pOK. åmalo una ilångutdlugo er- Karsautigigåine, såkut6Karfingne akilerårutitigut isertitagssatut i- limagineKartut 20 millionit kr-nik ikingnerussut Danmarkimit a- tautsimut aningaussallssutigssa- nit igdluatungilerneKåinåsassut, tåssa Kalåtdlit-nunåta ukiumut i- kiutisiarissartagai 1.300 mill. kr-t 1.280 mill. kr-ngordlutik, tåssa såkutoKarfingnit såkutoKarfing- nit akilerårutitigut pigssarsiau- ssut inuiaKatigingnut kalåtdlinut Flere og flere tiltrækkes af Mixture ._i iluaKutåungitdluinartugssåuput. taimågdlåt kalåtdlit nålagkersui- ssuisa nålagkersuisorpalårnernig- ssåssut iluaKutaussugssauvoK, tåssa kalåtdlinut Kinersissuming- nut savssarsinauvdlutik oKardlu- tigdlo nangmingneK Kavdlunåt såkutOKarfingmtut (»usoriuåinar- simassavut«) »nivfagiukamikik« — »uvavtinut« akileråruteKaler- sitdlugit — nålagkersuinikut peri- auseK ajornånginersiuinarneru- ssok nålagkersuinikut atarKinar- ssuseKarpalungnerunigssamit- dlo. akigssarsiat mingnerit såkutOKarfingnik akilerårtaler- sitsiniarneK erKarsautigineKar- tOK ilimanarpOK inatsisinik tu- ngaveKarunångitdluinartOK, tå- ssa Kalåtdlit-nunåta igdlersorne- Karnigssånik isumaKatigissutip 27. april 1951-imérsup ingmikor- tuata 7-iåne nalunångingmat, så- kutoKarfit akileråruteKarfiuså- ngitsut, akitsutinik akilivfiunatik akitsuteKarfiunatigdlunit. lands- tingimut nunanutdlo avdlanut ministereKarfiup inatsisinut tu- ngatitdlugo ingmikortortaKarfia- ne ingmikortup 7-ata pissutsit tåukua Kavdlunånut atorfiliussu- nut atortugu»nånginerånik« nav- suiainerat KanoK-ilivdlugo angu- ssarineKarsimanersoK uvagut Danmarkimilunit inatsisinik påsi- simassaligtavta sujunersisinåu- ngitdluinarsimavåt. erKartussi- ssutdle tamatuma tåssunga tu- ngassortå Kularnångitsumik au- lajangivfigisavåt. erKartussissu- serissut ardlaKartut manarpiaK tamatuminga sulissutigingnig- put. suliagssamile tåssane — ili- magissavtinut akerdliuvdluinar- tumik — ajorssartitåusagalua- ruvtalunit — tamatumale avdlå- ngortingitdluinarpå amerikamiut såkut6Karfine avingarusimassu- ne kalåtdlit landskassiånut su- nguamigdlunit aningaussartutåu- ngitsune igdluatungilernertaKå- ngitsumik »ingmikut akilerårute- Kartitsinigssap« iluaitsuliorneru- ngitsumik tungaveKardlune issi- galugo agssuarnartoKåssusia. er- Kortuliornerunanilo iluaitsulior- neruvoK, åmalo periauseK kalåt- dlit nålagkersuissuisa tåssane a- tugåt kångunartujuåsaoK. perKuserdlugtulior- nex tillidsmandeKatima nangmi- nerssornerulernermut nutåmut Kalåtdlit-nunånilo naKisimaneKa- rane ineriartornermut iluaring- lingnera angisumik peKatauvfi- jåra, nauk kigsautigisinaugaluar- llugo kalåtdlit nålagkersuissut lålagkersuinermik suliaKarner- lingne agssuarnaitsoKarneru- lermik, erKortumigdlo iliorneru- nermik åmalo pissuseringneru- nigssamik takutitsinigssåt, åma uvavtinut såkutåKarfingmiunut, nauk Kavdlunåjuinaraluartunut (»nuname avdlamiut« — Hr. L. E. Johansen, Siumut, maligdlugo), kalåtdlinutdlo inuiaKatigingnut tåukunungarpiaK atåssuteKångi- kaluartuvtinut, naugdlo kalåtdli- nit nålagkersuissunit kigsautigi- sinaussavtitut tamatigut erKor- tumik pineKartångikaluardluta, Kalåtdlit-nunånutdle nutåmut i- nuinutdlo iluaringneKataunerput avdlånguteKarsimångilaK. Poul Larsen, fællestillidsmand d.a.c. Thule Air Base 21. oktober 1979 12

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.