Fréttablaðið - 09.07.2008, Blaðsíða 22

Fréttablaðið - 09.07.2008, Blaðsíða 22
 9. júlí 2008 MIÐVIKUDAGUR6 SMÁAUGLÝSINGAR Til sölu Yamaha TTR125A árg. ‘07 lítur vel út. S. 893 5090/892 9796/564 2196. Honda cbr 929 árgerð 2000 ekið 10000 km. Tölvukubbur, flækjur, lítur út sem nýtt. Verð 790 þús. Uppl. í síma 693 9910. Sjá á bilverkba.is Nýr Alpinestars búnaður til sölu Gallin er 2 pcs (buxur og jakki ) Nr.50, hanskar,skór og hjálmur. Selst saman á 135.000.-kr. Kostar yfir 200.000. S. 892 2485. Fjórhjól Til sölu Can am 800 LMT. Árg ‘07. 2. manna, og hiti í handföngum. V. 1880 þ. Áhv. 1767 þ. Til sölu Renegade 500. Árg. ‘08. Hiti í handföngum. V. 1400 þ. Áhv. 1250 þ. S. 848 3700. Vélsleðar Ski doo 600 mod, árg ‘07. Fer á yfirtöku, 980 þús. 1 greiðsla FRÍ. Uppl í síma 893-5667 Hjólhýsi Fleetwood Prowler árg ‘04, fifthweeler. Mjög gott hús. Verð 3,5 m. Ath skipti á minna hýsi. Uppl. í s. 659 2452. Kojuhús hobby 500kmfe 2006 lítið notað gott stgr. verð. S. 822 1974. Eldra pólskt hjólhýsi með öllu til sölu. Uppl. í s. 897 4229. Fellihýsi Starcraft 10“ árg 00. Upphækkað á nýjum 13“ burðardekkjum. ísskápur, 2 gaskútar, fortjald. Vel umgengið. Geymt inni á veturnar. Verð 790 þús. skipti möguleg á camp-let tjaldvagni. Uppl. í síma 8970697 Til sölu fellihýsi. Fleetwood Cedona 10 feta árg. ‘04. Sólskyggni, sólarrafhlaða, ný svefntjöld, loftnet f. útvarp & TV, 220v. & 12v. tenginu. Grjótgrind, 2 gas- kútar, nýr rafgeymir 115 ap. Upphækkað. Uppl. í s. 482 1724 & 860 0076. Óska eftir fellih. í skipti f. Toyota Yaris ‘99 árg. Ásett v. 450 þ.kr. Uppl. í s. 696 9638. Til sölu Coleman Columbia árg. ‘88. Verð 130 þ. Uppl. í s. 695 6429 Glænýtt/ ónotað Fleetwood Cheyenne árg. ‘08 með ýmsum aukahl. S. 893 1826. Fleetwood Bayside 2007 12 fet. Fortjald, sólarsella, klósett ofl. geggjað hús. Uppl. í síma 866 3880. Til sölu Fleedwood Bayside 2007. Sem nýtt 12“ hús með hliðarútdragi. Ýmsir aukahlutir s.s. Skyggni, sólarsella, 220V, kalt/heitt vatn, utanáliggjandi grill, álf- elgur o.m.fl. Verð 1950 þús. Bergur 696 3360 - bergurhelga@gmail.com Tjaldvagnar Combi camp Venezia 05. Einn með öllu, eldhúskassi m/eldavé, gas-kæli- box, farangurskassi, fortjald. Eins og nýr. Verð 650 þús. Engin skipti uppl í síma 8970697 Camp-Let Concorde árg 2000 Tjaldvagn, nýleg dekk, fortjald, svefnpláss fyrir 5 manns 2 eigendur. verð 290.000 S 8630149 Vinnuvélar Tiltskófla til sölu, passar á 14-18 tonna gröfu. 2 m breið. uppl í s: 8626087 Bátar Til sölu Sómi 600, Volvo Penta 165 hö, GPS, dýptarmælir. Nýr gúmmíbátur. Uppl. í s. 868 8565. Jet Ski. Bombardier 1000cc með kerru. Gott verð. Einnig tvö sett af göllum og vestum. Uppl. í s. 899 8222. Bátur til sölu. 1600cc, árg. ‘98, Nýskr. ‘98. Tilboð óskast. Uppl. í s. 821 7444. Tilboð !! Bayliner 30 fet. Topstandi. Vagn fylgir. V. 5,5 m. Tilb. 3,8 m. S. 892 1123 & 698 6401. Flug Flugvél til sölu TF-SNF Kitfox 3 - rótax 912 experimental. Eyðsla 10 l. per. klst. S. 868 0201. Hjólbarðar 4 stk. 155R13 á felgum á 10þ. 2 stk. 155/70 13“ á 3 þ. 235/65 17“ á 8 þ. ofl. S. 896 8568. Varahlutir Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Japanskar Vélar/Bílstart, Bílapartasala Erum að rífa flestar gerðir japanskra og kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Varahlutir í Imprezu ‘97. Uppl. í s. 896 8568. ÞJÓNUSTA Barnagæsla Hi there i mo¿e babysit dla Ciebie codziennie od 8,00-16,45. ja jestem matk¹ mojej w³asnej. zaczynam od 15 i sierpnia, proszê o kontakt w sal@ internet.is Hreingerningar Hreingerningar ehf. S: 868 5599 Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif Bergþóru, s. 699 3301. Vy-þrif ehf. Þrif á sameignum. Almenn þrif. Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 vythrif@internet.is Tek að mér heimili, fyrirtæki, skóla og iðnaðarmannaþrif. Einnig flutningsþrif. Er traust, vön og vandvirk. Ásta s. 848 7367. Garðyrkja Nú er rétti tíminn til að gera garðinn klárann fyrir sumarið. Tökum að okkur allt sem þarf að gera fyrir garðinn þinn. Traust og falleg þjónusta. Sláttumenn garðaþjónusta. S. 846 0864. Tökum að okkur allt sem viðkemur garðinum, auk allrar almennrar smíða- vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar s. 824 1238. Trjáklippingar Garðsláttur, alhliða umhirða garða. Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 1723. Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren- lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. Sjá nánar á www.sshellulagnir.is Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Fjármál Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, bókhaldsþjónusta, samningar við lán- ardrottna, viðskiptaáætlanir, samninga- gerð atoz@atoz.is s: 771 45 45 Málarar Múrum og málum ! Tökum að okkur múr- og máln- ingarvinnu, stór og smá verk. Örugg þjónusta, vanir menn vönduð vinna. Gerum verðtil- boð þér að kostnaðarlausu. Upplýsingar gefur Sverrir s.661-7000 Sandspörslun - Málningarvinna Getum bætt við okkur verkum í sandsparsli og málningarvinnu innanhúss. Gerum verðtilboð að kostnaðarlausu. Einng háþrýsti þvottur og málingar vinna utanhúss. Vönduð og ábyrg vinnubrögð. AlltMálun ehf S. 699 6667 & 555 6668 Málaranemi getur tekid ad sér verk- efni. Fagmennska og gott verd. Simi 6979867 Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Tökum að okkur alla búslóðaflutninga og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum með besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 & 659 4403. Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. Sækjum og sendum búslóðirnar. www. buslodageymsla.iceware.net Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og & aukamenn ef óskað er. Hvert á land sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 659 1047. Húsaviðhald Húsaviðhald! Þak- og utanhússklæðningar og allt húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. S. 892 8647. Magnhús ehf Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. S. 847 6391 & 891 9890. Trésmíði Tek að mér allt almennt viðhald húsa, trésmíði og m.fl. S. 662 6092. Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um rennur eða glerja? Tilboð/tímavinna. S. 553 2171. Flísalagnir Tek að mér flísalagnir. Uppl. í s. 860 0286 Stífluþjónusta Tölvur WWW.VORTEX.IS Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlutir Cisco og Microsoft vottun. S. 821 6839, Stefán. Vantar þig hjálp með tölvur. Tek að mér val og uppsetningu á tölvum fyrir lítinn pening. Set upp helsta nauðsynjar hugbúnaðinn og geri tölvuna tilbúna, þægilega og sniðna þér. Gunnlaugur í síma 698-8886 Tölvunarfræðingar geta bætt við sig verkefnum. Einnig ráðgjöf í tölvumál- um til smærri fyrirtækja. tolvudeildin@ gmail.com Nudd Whole body massage. S. 661 1638 & 862 0283. Heilnudd í síma 862 0283. (Norðurland). Spádómar Stína Lóa Spámiðill Tarrot & draumráðningar. Leiðsögn um ástir, viðskipti og fjármál. Sími 908 2008 & 462 2811 - Visa/MasterCard Opið til 02 alla daga. Geymið þessa aug- lýsingu. ÞJÓNUSTA

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.