Fréttablaðið - 09.07.2008, Blaðsíða 24

Fréttablaðið - 09.07.2008, Blaðsíða 24
 9. júlí 2008 MIÐVIKUDAGUR8 SMÁAUGLÝSINGAR HEIMILIÐ Heimilistæki Selst ódýrt. Vestfrost íssk., Smek bakara- ofn, Elecrolux uppþv. (br. 50 cm) og 4 eldhúst. S. 866 2215. Dýrahald Tilkynning frá Skaftár Labradorum Til sölu nokkrir hreinræktaðir Labrador retriever hvolpar undan Volcano’s Royal Affaire Extraordinaire (IS09325/06) og Bella’s Joy AusLühlsbusch (IS07480/03). Ættbók frá HRFÍ. Nánari upplýsingar í síma 896 0028, 555 4351 eða netfang- inu dagur@lognet.is og á heimasíðu www.lognet.is/skaftar Cavalier King Charles Spaniel hvolpar með ættbók frá Íshundum til sölu upl. í s. 8244810 Hvolpar fást gefins ! 9 gullfallegir hvolpar óska eftir nýjum eigendum. Þeir verða tilbúnir til afhendingar á góð heimili eftir ca mánuð. Allar upplýsingar um hvolpana er að finna á http://perlaog- hvolparnir.blog.is Nánari upplýsingar gefur Haukur í s. 662 4595 eða á haukur@live.com 3. mán. Boxer hvolpur til sölu. Ættbókarf. hjá Íshundum. Heilsufar skoðaður, bólu- settur og tilb. til afhendingar. Uppl. í s. 847 0606 / 869 7612 / 456 1510. TÓMSTUNDIR & FERÐIR Gisting Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. Menorca Mahon, Baliares eyjan. Costa Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s. 899 5863, www.helenjonsson.ws Budget accommodation Hafnarfjörður for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. Info 770 5451 & 770 5503. Fyrir veiðimenn Silunganet Heimavík. Sími 892 8655. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði Rooms for long term rent in Reykjavik and Hafnafjordur. Free use of kitchen, bathroom, washer, dryer, staterlight TV and internet. Call 824 4530. Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. www.husaleiga.is. Sími 471 1000. Good room for rent in a nice house in 104 Rvk. All included. Rent 66 þ. Info. s. 697 8720. Til leigu 2. herberg. íbúð í 105. með húsg. og fl. Í 1 vika - 3 mán+. Uppl. í S. 662 1118. 90 fm 4 herb. íbúð til leigu í Grafarvogi. Langtímaleiga, v. 140 þ. S. 662 1868. 104 R Herbergi.Room for a rent. Húsg,ísskáp, örbylgjuofn tv. Furnished 8998694 Til leigu 2. herberg. íbúð í 105. með húsg. og fl. Í 1 vika - 3 mán+. Uppl. í s. 662 1118. 4ja herb. íbúð í litlu fjölb.ásamt bílskúr í Lindarhv. Kóp. til leigu. Laus. Uppl. í s. 660 7067. 2 manna herb. í Álftamýri til leigu m. eldhúsaðst., baði og þvottah. S. 899 6876. 90 fm. 3. herb. íbúð með bílakjallara í Þrastarás Hfj. Eingöngu langt. leiga. V. 140 þ. á mán. Uppl. í s. 696 3867. Glæsileg 3 herb. íbúð og stæði í bíla- kjallara til leigu í 101 frá ágúst til des. Húsgögn fylgja, hiti, rafm og internet innifalið. Verð 150 þ. Uppl veitir Finnur í s. 824 0302. 2 herbergja íbúð til leigu í Garðabæ laus frá og með 15 júlí. Uppl. sendist á mal: finnbogi@stjornublikk.is Til leigu 3 herb. góð nýstandsett íbúð í Sörlaskjóli. Uppl. í s. 897 0900. Húsnæði óskast Rúmlega 60 ára róleg og reglusöm kona óskar eftir stúdíó eða 2 herb. íbúð sem fyrst. Einhver fyrirframgr. Uppl. í s. 561 5853 & 898 1091. Sumarbústaðir Sumarbústaður í Grímsnesi til sölu,rúml. 1 h. eignal. Uppl. í s. 847 3098 & 669 7185. Atvinnuhúsnæði Iðnaðar og lagerhúsnæði til leigu. 90, 180, 270, 360 ferm. 4 og 7 m loft- hæð. Hagstæð leiga. Uppl. 6601060 8224200 320 fm iðnaðarhúsnæði til leigu á Smiðjuvegi. Upplýsingar í síma 8960551. Geymsluhúsnæði Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir- tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt- að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is geymslur.com Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 555 3464 Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 2074. www.buslodageymsla.iceware. net ATVINNA Atvinna í boði Sjávarkjallarinn Laus sæti í úrvalsliði þjóna og aðstoðarfólks á kvöldin og um helgar. Bjóðum einnig verðandi framreiðslu- og matreiðslu- mönnum frábæran stað til þess að læra fagið á. Langar þig til þess að vinna við matreiðslu eða framreiðslu á einum besta veitingastað í Reykjavík? Uppl. veitir Hrefna (694 3854) alla virka daga milli 10-12 og 14-17 í síma eða á staðnum. Umsóknir berist á: atvinna@ foodco.is Kvöld og helgarvinna Leitum eftir góðum barþjóni og dyraverði. Íslensku kunnátta skilyrði. Lágmarksaldur 20 ár. Uppl. í s. 893 2323 og umsókn- ir á staðnum Kringlukráin eða á www.kringlukrain.is Employment agency seeks: Carpenters, general workers, electricians, ironbinders, plu- mmers, masons, heavy duty drivers, paintors and more for the construction area. - Proventus - Call Margrét 699 1060 Málarar Athugið! Óskum eftir málurum eða vönum mönnum í fullt starf eða sumarstarf. Mikil vinna í boði og íslenskukunnátta nauð- synleg. Upplýsingar í síma 898 4782. Bakari óskast til starfa Í bakarí í Breiðholti. Upplýsingar í síma 893 7370. Vantar nokkra 11-18 ára unglinga til að grúska í tónlistarmyndböndum á netinu. Ágæt laun. Nánari upplýsingar: www.woodyallen.com/auglysing Verktakafyrirtæki óskar eftir vönum smiðum í innivinnu. Eingöngu launa- menn koma til greina. Uppl. í s.865 5795. Vanur gröfumaður óskast í vaktavinnu á beltagröfu í sumar. Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Uppl. í s. 891 7770. HENDUR.IS Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar. Thorvaldsen Bar er að leita eftir starfs- fólki í auka vinnu. Uppl. veitir Kristín í s: 616 3001 eða Rósa Amelía í s: 844 7978 eða sendið email á thorvaldsen@ thorvaldsen.is Veitingahús óskar eftir starfsfólki í sal. Hlutastörf. Upplýsingar á staðnum. Kína Húsið - Lækjargötu 8 - Sími 551 1014. Gröfumaður Óska eftir gröfumanni á vel útbúna hjólavél á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 869 4787. Atvinna óskast Vantar þig Smiði, múrara eða járnabindingamenn? Höfum á skrá menn sem að óska eftir mikilli vinnu. Geta hafið störf nú þegar. Proventus starfsmannaþjón- usta s. 661 7000. Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka- menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158 HENDUR.IS Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu okkar. Viðskiptatækifæri Vefsíðugerð Til sölu viðskiptasérleifi í vefsíðugerð. Frábært tækifæri fyrir réttan aðila. Uppl. í síma 825 0090. TILKYNNINGAR Tapað - Fundið Hvít læða tapaðis þann 1 júlí sl. úr pöss- un í Rauðagerði Rvk. Er eyrnamerk og ekki með ól. Þeir sem hafa séð hana er beðnir um að hafa samband í síma 698 8710 & 553 0134. Fundarlaun. Einkamál 908 6666 Við viljum vera sumardísirnar þínar í nótt. Opið allan sólar- hringinn. Konur ath: Nú leitar fjöldinn allur af körlum nýrra kynna. Sumir leita að varanlegu sambandi, aðrir að skyndi- kynnum. Heyrið auglýsingar þeirra og svarið þeim hjá gjaldfrjálsri þjónustu Rauða Torgsins, s. 555-4321. Ný upptaka, heit og góð: kona sem tvöfaldar ánægju sína... Þú heyrir upp- tökuna hjá Sögum Rauða Torgsins í síma 905-2002 (símatorg) og 535-9930 (kreditkort), uppt.nr. 8606. www.rau- datorgid.is Vantar þig Smiði, múrara, járnabindingamenn, málara eða aðra starfsmenn? Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. Getur hafi ð störf nú þegar. Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000 SMIÐIR Erum með vana smiði á skrá sem eru klárir til vinnu. Krafta ehf S: 840-1616 MÚRARAR Erum með vana múrara á skrá sem eru klárir til vinnu. Krafta ehf S: 840-1616 FASTEIGNIRATVINNA TILKYNNINGAR faste ignir10. SEPTEMBER 2007 Fasteig nasala n Húsa kaup h efur ti l sölu t vílyft raðhú s bygg ð á skj ólsælu m stað á Arna rnes- hæðin ni. N útím aleg tvíly ft ra ðhús í fún kís-s tíl m eð mögu leika á fim m sv efnhe rberg jum. Húsi n eru ý mist klæd d flís um e ða bá raðri álklæ ðn- ingu sem trygg ir lág mark sviðh ald. H úsin eru a lls 24 9 ferm etrar með bílsk úr og eru afhen t tilb úin t il inn - réttin ga. Arna rnesh æðin er ve l stað sett e n hve rfið e r byg gt í suð urhlí ð og liggu r vel við s ól og nýtu r skj óls fy rir norða nátt. Stut t er í hels tu st ofnb rauti r og öll þj ón- usta í næs ta ná gren ni. Hér er dæ mi u m lý singu á end araðh úsi: A ðalin n- gang ur er á ne ðri h æð. G engið er in n í f orsto fu og útfrá miðju gang i er same iginle gt fj ölsky ldurý mi; eldhú s, bo rð- o g set ustof a, all s rúm ir 50 ferm etrar . Útge ngt e r um stór a ren nihur ð út á verö nd og áfra m út í g arð. N iðri e r ein nig b aðhe rberg i, gey msla og 2 9 fm b ílskú r sem er in nang engt í. Á e fri h æð e ru þr jú mjög stór svefn herb ergi þ ar af eitt m eð fa taher berg i, baðh erber gi, þv ottah ús og sjón varp sherb ergi (hönn - un ge rir r áð fy rir a ð lok a me gi þe ssu r ými og no ta sem fjórð a her berg ið). Á efri hæð eru t venn ar sv alir, frá h jónah erber gi til aust urs o g sjó nvar pshe rberg i til ve sturs . Han drið á svö lum e ru úr hert u gle ri. Verð frá 55 m illjón um e n nán ari u pplýs ingar má finna á ww w.arn arne shaed .is eð a ww w.hu saka up.is Nútím aleg fú nkís h ús Tvílyft raðhú s í fún kís-stí l eru t il sölu hjá fa steign asölun ni Hús akaup um. ATH ÞJÓNUS TA OFAR Ö LLU og sk ráðu eignin a þína í sölu hjá o kkur HRIN GDU NÚNA 699 6 165 Bóas Sölufu lltrúi 699 6 165 boas@ remax .is Gunna r Sölufu lltrúi 899 0 800 go@re max.is Stefá n Pál l Jóns son Lögg iltur fa steign asali RE/M AX Fa steign ir Engja teig 9 105 R eykjav ík Þanni g er m ál með v exti .. . að þa ð er h ægt a ð létt a grei ðslub yrðina . NBUR ÐUR Á LÁNU M NDAÐ LÁN * * ÍBÚÐ ARLÁ N 20.00 0.000 5%

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.