Fréttablaðið - 28.07.2008, Blaðsíða 37

Fréttablaðið - 28.07.2008, Blaðsíða 37
TIL SÖLU SMÁAUGLÝSINGAR ÞJÓNUSTA Hreingerningar Hreingerningar ehf. S: 868 5599 Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif Bergþóru, s. 699 3301. Tilþrif ehf Tökum að okkur dagleg þrif. Bónleysingar og bónun. Fyrirtækja stofnanir. Áralöng reynsla. Komum og gerum föst verðtil- boð. Uppl. s. 697 3694 Krissi. Vy-þrif ehf. Þrif á sameignum. Almenn þrif. Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 vythrif@internet.is Tek að mér þrif í heimahúsum. S. 894 0947, Ewelina. Garðyrkja Tökum að okkur stærri og smærri verk. Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL ÖNNUR VERK). Sláttumenn Tökum að okkur allt sem viðkemur garðinum, auk allrar almennrar smíða- vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar s. 824 1238. Trjáklippingar Garðsláttur, alhliða umhirða garða. Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 1723. Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren- lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. Sjá nánar á www.sshellulagnir.is Sólpallar Viltu flottan sólpall? Komum á staðinn og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu, erum búnir að vera í sólpallasmíði í 15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu okkar. Upplýsingar veittar í síma 697 9660, Ólafur. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Fjármál Viðskiptaáætlanir (business plans), fjár- málaráðgjöf, rekstrarráðgjöf, áætlana- gerð, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is s: 771 45 45 Málarar Múrum og málum ! Tökum að okkur múr- og máln- ingarvinnu, stór og smá verk. Örugg þjónusta, vanir menn vönduð vinna. Gerum verðtil- boð þér að kostnaðarlausu. Upplýsingar gefur Sverrir s.661-7000 Sandspörslun - Málningarvinna Getum bætt við okkur verkum í sandsparsli og málningarvinnu innanhúss. Gerum verðtilboð að kostnaðarlausu. Einng háþrýsti þvottur og málingar vinna utanhúss. Vönduð og ábyrg vinnubrögð. AlltMálun ehf S. 699 6667 & 555 6668 Getum bætt við okkur verkefnum úti og inni. Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. S. 896 5758. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Tökum að okkur alla búslóðaflutninga og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum með besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 & 659 4403. Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. Sækjum og sendum búslóðirnar. www. buslodageymsla.iceware.net Búslóðaflutningar ! Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og & aukamenn ef óskað er. Hvert á land sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 659 1047. Húsaviðhald Húsaviðhald! Þak- og utanhússklæðningar og allt húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. S. 892 8647. Magnhús ehf Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. S. 847 6391 & 891 9890. parketogsmidar.is Parketlagnir, parketslípun, gluggaskipti, þakviðgerðir, sólpallar og öll almenn smíðavinna. Uppl. í s. 896 9819. Trésmíði Tek að mér allt almennt viðhald húsa, trésmíði og m.fl. S. 662 6092. Ryð og lekavarnir á þökum Við sérhæfum okkur í viðgerðum og málun á öllum stærðum og gerðum þaka. Andri og Kristján s. 694 9626. Smiði vantar vinnu. Getum byrjað strax. Áhugasamir hafið samb. í s. 847 0638. Byggingafélag getur bætt við sig verk- efnum, úti sem inni. Tilboð eða tíma- vinna. Uppl. í s. 663 3383. Flísalagnir Tek að mér flísalagnir. Uppl. í s. 860 0286, Julian. Stífluþjónusta Tölvur WWW.VORTEX.IS Spádómar Englaljós til þín S. 908 5050 & 863 1987. Lára spámiðill Er spennandi tími framundan? Hvað viltu vita um framtíðina? Andleg leiðsögn, fyrirbænir, trúnaður. Er við alla virka daga frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 12-03. Visa/Euro. Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru segja mér um framtíð þína. Einkatímar. Tímapantanir í s. 587 4517 Erla Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Veisluþjónusta Stórar sem smáar veislur Tökum að okkur stórar sem smáar veislur, allt frá 10-200 manns. Þjónum mikið í heimahús. Veisluþjónustan LB Baldurshagi. Nánari upplýsingar í síma 567 2025 & 848 0185. Rafvirkjun Viðgerðir Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp- ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. www.velaverkjs.is Önnur þjónusta Tökum að okkur alla almenna jarðvegs- vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 849 9571 Páll. KEYPT & SELT Til sölu Eldsneytis Sparari! Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 - WWW.SKM.IS Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 555 6200. stubbahus.is Netlagerinn.is Rafmagnsbílar verð 19.990 kr. Rafmagnshjól verð 13.990 kr. Pantanir á www.netlagerinn.is netlagerinn@net- lagerinn.is eða í síma 8654 015 frá 18 til 22. Sendum hvert á land sem er! Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. Stál ísskápur 185 cm á 30 þ. Frystiskápur á 10 þ. Eldavél á 5 þ. Svefnsófi á 10 þ. Eldhúsb. + 4 stólar á 10 þ. Skápar á 5 þ. Keramik helluborð á 5 þ. Bakaraofn á 5 þ. Þurrkari á 10þ. 28“ TV á 10þ. Þvottavél á 10þ. Uppþvottavél á 10þ. Bílahátalarar á 5 þ. Barnarimlarúm á 3þ. Skrifborð á 3 þ. Sófi á 5þ. Ný rafmagns- hjól á 22 þ. & 35 þ. stelpuhjól á 10 þ. barnavagn á 5 þ. Svartur leðurhornsófi + 2 stólar á 25þ. Kingsize rúm á 20 þ. Nýtt billiard borð á 10 þ. Hillusamstæða á 10 þ. S. 896 8568. Hljóðfæri Dúndurtilboð! Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git- arinn.is Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið úrval. EG tónar, Rvk. s. 824 7610 & Ak. s. 660 1648. Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. MÁNUDAGUR 28. júlí 2008 5
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.