Alþýðumaðurinn


Alþýðumaðurinn - 07.02.1969, Blaðsíða 4

Alþýðumaðurinn - 07.02.1969, Blaðsíða 4
4II1U1I11IIJIIIIIIUIIUIIUUIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII UIJIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIJJIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIUUIUIUIUUIIIUIIIIIIIIIIIIUIUUIIIUIUUIJUIIIIIIIIIIIIIUIUUUIIIIIIUIIIUIIIUUUIIUUUIIIIUUIIUIIIIIIUIIIIIIIUIIIIUIUIIIIIUIUIIUUIIUUIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIII 0 AL ÞÝ€> T~ Ritstjóri: SIGURJÓN JÓHANNSSON (áb.). Utgeíandi: ALÞÝÐUFLOKKSFÉLAG AKUR- EYRAR. — Aigreiðsla og auglýsingar: Strandgötu 9. II. hæð, sími (96)11399. — Prentverk Odds Björnssonar h.i./ Akureyri UMAÐURINN ATVINNUSKORTUR | VIÐA um land er nú atvinnuskortur, jafnframt því | sem verkfall stendur yfir á veiðiflotanum. Þetta eru 1 þungbúnustu skýin á efnahagshimni þjóðarinnar eins | og er, og leiða hugann að ýmsu í atvinnu- og þjóð- | málum almennt. Það er að vísu engin ný bóla, að víðá I hérlendis sé þröngt um atvinnu um þetta leyti árs, en | undanfarin velmegunarár hefir blessunarlega lítið I orðið vart við það ásteytingarsker. Bjartsýnustu menn | voru jafnvel farnir að vona, að á svonefndu „árstíðar- I bundnu atvinnuleysi“ hefði verið sigrazt að fullu, en 1 nú sést glöggt, að það er eitthvað annað. Atvinna I manna í langflestum þorpum og jafnvel stærstu bæj- I unum er svo háð sjónum, að gangi þar verulega úr- \ skeiðis, er vá fyrir dyrum. Iðnaður, verzlun og þjón- | usta bætir þar vissulega mikið úr, en um verzlun og | þjónustu, og raunar vissar greinar iðnaðar, giklir það, | að þegar almenn kaupgeta minnkar, komast þessar at- | vinnugreinar fljótt í þröng. Nú sést vel, hve allt hér I hefir risið með rniklum síldveiðum, og fallið með I þurrð þeirra, og jafnframt leiðir það hugann að því, ! hve líf jiessarar úthafsþjóðar er mjög undir sjávar- 1 happdrætti komið. ALMENNINGUR er kvíðinn: Hvað er framundan? I Eru þessar atvinnu- og efnahagsþrengingar tíma- § bundnar eða verða þær langvarandi? hugleiða margir. [ Eru þær sjálfskaparvíti eða voru þær óumflýjanlegar? I Stjómarandstæðingar fullyrða hið fyrra, stjórnarsinn- | ar hið síðara. Svo er a. m. k. opinberlega. Vér leyfum | oss að fara bil beggja og segja að livorttveggja hafi liér f lagt hönd að. Það er alltaf vandi að stjórna vel, en i ekki síður við velmegun en liarðdrætti. Þetta hefir = sannazt á oss íslendingum undanfarin ár. Bæði hefir i gerzt, að ríkisstjórnin hefir ekki horft fram til hugsan- i legra erfiðleika með nógu mikilli fyrirhyggju, enda | þjóðin öll ekki viljað liugsa á þann veg. Allir hafa i verið önnum kafnir að raka að sér sem mestu. Þegar | að kreppti, gættu allir sín of seint. Verulega sök verður | ríkisstjómin þar að bera, því að hennar var og er vald- i ið, en hún á vissulega sínar afsakanir í því kerfi, sem | vér búum við, seinvirku embættismannakerfi, sem tek 1 ur ótrúlega seint við sér, háskalega seint við sér, liggur | oss við að segja. Samt sem áður þjónar það ekki neinu i góðu að horfast ekki í augu við þá staðreynd, að það I hefði talsverðu bjargað, ef röggsamlega liefði verið i tekið í efnahagstaumana, strax í fyrravor, í stað þess f að draga aðgerðir fram á haust. Þetta sést vel eftir á, i en var ekki jafn auðséð fyrirfram. Enn var það sjávar- f gróðinn, sem var hin mikla óþekkta stærð. í KJÖLFAR þess, að öll velmegun stóraflaáranna f Iiafði farið í fjárfestingu og hækkað verðlag og kaup- i gjald, liafa dunið yfir tvær gengislækkanir með árs f millibili, og þjóðinni er að vonum orðið órótt. Það I hefir þrengt að henni verulega á öllum sviðum, og hið | eina ljósa í því er, að vandfundið er, hvaða stétt er | minnst óánægð með hlutskipti sitt. Það bendir a. m. k. | til þess, að ríkisvaldið sé minna hlutdrægt en stjórnar- | andstaðan vill vera láta, þegar hún gerir blekkingar- | gælur við hverja stéttina fyrir sig. Raunar viljum vér f telja, að almenningur hafi tekið núverandi efnahags- I vanda af mikilli þolinmæði og skilningi, en hins skyldi 1 ríkisstjómin ekki ganga dulin, að hún þykir ekki fljót- i virk á úrbætur, og öruggustu stuðningsmenn hennar I eru uggandi yfir því, hve öll úrlausnarefni eru sein að | (Framhald á blaðsíðu 5) S ......... “V, RÆKJA f FISKINUM. — Sjó- menn hafa komið að máli við blaðið og mikið bæri á rækju í þeim fiski er aflazt hefði að undanförnu hér í firðinum m. a. í fiski er landað hefur verið á Hjalteyri. Bendir þetta óneitan lega að sér skammt frá muni leynast rækjumið, þótt ófundin séu. AM minnir í þessu sambandi á áskorun er samþykkt var á atvinnumálaráðstefnu jafnaðar- manna á Norðurlandi, þar sem skorað var á lilutaðeigandi aðila að láta gera ítarlega leit að rækjumiðum úti fyrir Norð- urlandi. AKUREYRINGUR spyr, og beinir spumingu sinni til bæjar stjóra: Er það rétt að keypt liafi verið áfengi fyrir 16.000 kr. á vegum bæjarsjóðs Akureyrar f tilefni af vígslu nýja Amtsbóka safnsliússins í haust. Ég er sæmilegur skattþegn og krefst þess að svarað verði. í tilefni af ofanrituðu vill AM vinsamlegast mælast til við bæjaryfirvöld Akureyrar, að þau sýni gott fordæmi og spari með öllu áfenga drykki í boðuni sínum á þessum erfiðustu og verstu tímum. AM finnst það alveg ómögulegt að það vín sem drukkið var í bókhlöðuvígsl- unni hafi verið hægt að koma á kostnaðarliðinn „dýpkunar- framkvæmdir“ eins og veigum þeiin er kneyfðar voru í Reykja línsveizlunni frægu þá er drátt- arbrautin var vígð. AKUREYRINGUR spyr hverj- ir séu í stjórn Kísilgúrverk- V--........... smiðjunnar og svo sölufélags fyrirtækisins af fslands hálfu. Ja, AM minnir að eftirtaldir skipi stjórn verksmiðjunnar fyr ir íslands hönd: Magnús Jóns- son ráðherra, sem er formaður, Pétur Pétursson forstjóri og Karl Kristjánsson fyrrv. alþing ismaður, en hverjir skipa stjórn sölufélagsins alveg á því miður, en vonandi fær blaðið upplýs- ingar um það eftir að þessi klausa sér dagsins ljós. 1 , . , AKUREYRINGUR skrifar. Mér fannst ágæt klaust í síðasta AM um Sanamálið og gjarnan að skaðlausu mætti skrifa meira um það — í stað þess að nú er reynt að slá skjaldborg um þá menn er þeirri glæframennsku ollu. Það er verið að læða því meðal manna núna að þetta séu máttarstólpar bæjarfélagsins og þess vegna sé öllum bæjarbú- um það skylt að láta þá lenda mjúklega eftir þetta ævintýri sitt út í geim bissnismennskunn ar, jafnvel mér eyrarkarlinum. .......................... Ég neita því að stuðla að liinni mjúku lendingu Sanamanna. Þeir mega koma harkalega nið- ur fyrir mér. SKATTÞEGN hefir eftirfarandi að segja. Mér finnst það í hæsta máta óréttlátt og tel það Ijóta gloppu í skattalöggjöf okkar að foreldri, sem kostar bam sitt í skóla og barnið hefir ekkert haft upp úr sér, þ. e. ekkert geta unnið sér inn, skuli aðeins fá persónufrádrátt, frádráttar- bæran af tekjum, en annað foreldri, sem hefir haft barn sitt í vinnu og unnið sér inn verulega upphæð, skuli bæði fá persónufrádráttinn og kaup bamsins til frádráttar varðandi skattaframtal. Það foreldri, sem ekki hefir getað fengið neina vinnu fyrir barn sitt hlýtur að standa Iakara að vígi til að kosta bam sitt í skóla. Mér finnst hér vera ljót gloppa í skattalöggjöf okkar, sem hæst- virtir alþingismenn okkar ættu að fylla upp í liið bráðasta. Blaðið Alþýðumaðurinn, co. hr. ritstjóri Sigurjón Jóhannsson, Akureyri. Hr. ritstjóri! I blaði yðar 31. jan. sl. er veitzt að Jóni Egilssyni for- stjóra Ferðaskrifstofu Akureyr ar með getgátum um að liann liafi brugðizt skyldu sinni sein umboðsmaður Ferðaskrifstofu' Zoega h.f. við móttöku erlendra skemmtiferðaskipa á Akureyri. Er því varpað fram sem spurn- ingu, hvort þetta sé meginástæð (Framhald á blaðsíðu 7) n ÓTT A M Æ®í$W Æámk* JkWJL MESSAÐ verður í Akureyrar- kirkju n.k. sunnudag kl. 2 e.h. Sálmar: 131 — 431 — 419 — 428 — 687. — B. S. LÖGMANNSHLÍÐARKIRKJA Messað á sunnudaginn kl. 2. Biblíudagur. Sálmar nr. 500 — 131 — 119 — 425 — 687. Tekið á móti gjöfum til biblíu félagsins. Bílferð úr Glerár- hverfi. — P. S. SUNNUDAGASKÓLI Akur- eyrarkirkju verður n. k. sunnudag kl. 10.30 f. h. í kirkj unni og kapellunni. Oll börn hjartanlega velkomin. — Sóknarprestar. KRISTNIBOÐSHÚSIÐ ZION. Samkoma sunnudag 9. febr. kl. 8.30 e. h. Ræðumaður Guð mundur Ó. Guðmundsson og Jón Viðar Gunnlaugsson. — Allir velkomnir — Sunnu- dagaskóli kl. 11 f. h. Öll börn velkomin. Æ.F.A.K. ALLAR DEILDIR. Skemmtikvöld verður haldið í Lóni laugardagskvöldið 8. febrúar kl. 8.30 stundvíslega. Happdrætti, bögglauppboð og fjölbreytt skemmtiatriði. — Heimsfrægar hljómsveitir spila fyrir dansi. Veitingar. Aðgangseyrir aðeins kr. 35. Aðeins fyrir félaga úr ÆFAK — Stjórnin. SUNNUDAGASKÓLI Glerár- hverfis í skólahúsinu kl. 1.15 n. k. sunnudag. Öll börn vel- komin. VIÐ erum xmdursamlega gerðir Opinber fyrirlestur fluttur af Ulf Carlbark sunnudaginn 9. febrúar kl. 16 að Kaupvangs- stræti 4, II hæð. Allir vel- komnir — Vottar Jehóva. FRÁ SJÁLFSBJÖRG. Föndrið hefst mánu- dagskvöldið 10. febrú- ar. — Föndurnefndin. FRÁ SJÁLFSBJÖRG. (.SþýU Árshátíð félagsins jiSj verður haldin í Bjargi /*Cí3|L\ laugardaginn 8. febr. —-a' og hefst kl. 8 síðdegis. Að þessu sinni verður þorra- matur á borðum. Mörg skemmtiatriði og góð músik. Miðar eru seldir hjá Karli Stefánssyni í Electro Co. til fimmtudagskvölds kl. 6. Allir þeir sem áhuga hafa á að skemmta sér með Sjálfsbjörg eru velkomnir meðan húsrúm leyfir. Aðgangseyrir er kr. 250. — Sjálfsbjörg. GEYSISKONUR minna á barnaskemmtun n. k. sunnu- dag. Sjá auglýsingu á öðrum stað í blaðinu. SLYSAVARNADEILD kvenna, Akureyri, sendir bæjarbúum hjartans þakkir fyrir ágæta þátttöku í fjáröflun sl. sunnu dag. Sérstaklega þökkum við öllum þeim, sem lögðu fram skemmtikrafta og yfirleitt alla veitta aðstoð. — Slysa- varnadeildin. BRÚÐHJÓN. Hinn 29. des. sl. voru gefin saman í hjóna- band í Akureyrarkirkju, ung- frú Sigríður Jónasdóttiý og Baldvin Björnsson sjómaður. Heimili þeirra verður að Hóla braut 4, Hrísey. — Ljós- myndastofa Páls.

x

Alþýðumaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðumaðurinn
https://timarit.is/publication/597

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.