Fréttablaðið - 23.12.2010, Blaðsíða 37

Fréttablaðið - 23.12.2010, Blaðsíða 37
BÍLAR & FARATÆKI Bílabúð Benna ehf. Bíldshöfða 10, Sími: 587 1000 www.benni.is Fjölbreytt og góð þjónusta. Góð sala í hjólum. Komdu við, láttu okkur ástandsskoða hjólið og/eða selja fyrir þig. Það er alltaf kaffi á könnunni. Harley-Davidson umboðið Grensásvegi 16, 108 Reykjavík Sími: 510 9090 http://www.harley-davidson.is 100bílar óska öllum landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða. Opnunartími yfir hátíðarnar, lokað 23-26 des, opið 27-30des, lokað 31des-2jan, Cadillac ESCALADE ULTRA LUXURY COLLECTION, árg.2008, ek39þús. km, Einn með öllum aukahlutum, Stórglæsilegur bíll sem lítur út sem nýr, Ásett verð 9390þús.kr, er í salnum hjá okkur, 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu DODGE RAM ‚07 Til sölu DODGE RAM, ekinn 27 þús. m. 38“ dekk, 18“ álfelgur. 5,9L cummings, 4“ púst og margt fl. Skipti koma til greina á ódýrari. Uppl. í s. 698 2312. Til sölu Peugot 306 árg. ‚98 ek. 160 þ.km. Sk. ‚11. Verð 120 þ. S. 863 2371. Skoda Octavia 1,8 T, árg.‘02. Ek. 177 þús. Sk‘11, bsk. V. 590 þús. VW Bora 1,6 árg.‘00. Ek. 170 þús. Sk‘11, bsk. V. 450 þús. Uppl. í s. 857 0704. 0-250 þús. Vegna flutninga er til sölu Hyundai Accent árg 1999, ekinn aðeins 117þ. Bíll í góðu standi. Verð 200 þ. Upplýsingar í síma 8647848 250-499 þús. Vento árg. ‚97 ek. 179þús, 5 gíra, sk. ‚11 Verð 250þús Uppl. í s. 659 3459. Galloper ‚99. Ek. 152þús, nýleg tíma- reim. sk.2011. 2,5 tti. Verð 450þús. Uppl. í s. 659 3459 Bílar óskast Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25- 250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 615 1810. Óska etir að kaupa Mazda 3 eða Mazda 6 gegn kr.1,100 þ. stðgr. S. 587 3544. Sendibílar Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Vespur Jóla Rafvespurnar komnar! Ný sending af rafvespum komnar. Sama verð og síðast. Verð 139.900kr. City Runner ehf Síðumúla 34, 108 Reykjavík Sími: 567 1040 Öll viðgerðarþjónusta á staðnum Lyftarar Innfluttir notaðir TOYOTA rafmagnslyft- arar 1,0-2,5 T. Gámagengir. Lyftihæð allt að 4,7 mtr. Til afgreiðslu strax. Orkuver ehf. Smiðjuvegi 11 Kópavogi. s. 534 34 35 myndir á: www.orkuver.is Flug Sími 517-8878 / 897-7547. Einnig vel- komið að líta við í verslun okkar í Dugguvogi 17-19. 2 hæð. Hjólbarðar Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. S. 896 8568. Varahlutir Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Partabilar.is 770-6400 Lónsbraut 6 Haf. Erum að rífa bmw525d 02 lanos 98- 02 carvan97 neon01 mondeo98 jeep grand 00 kia sportage 99 mazda323 96 m.benz e 1980 almera 99 terrano 01 vectra 99 twingo 99 felisia97 swift 05- 2010 xl7 05yaris 05 vw lt 35 98 kango 99 primera diesel 99 fiesta 98.balleno 99 caddy 02 Kaupum bíla í niðurrif eða uppgerðar. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. VW, Skoda, Audi, vara- hlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Hringbraut.is Varahlutasala Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200 Varahlutir í primera ‚98. Baleno Wagon ‚97. Vitara árg. ‚97. MMC Space Wagon ‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97 & ‚98. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97 og ‚99 Civic ‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. HEILSA Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE Authentic initiation into the tantric mysteries with tantra massage. Unique experience for men, women and couples. Tel: 698 8301 www.tantra- temple.com SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. HEIMILIÐ Húsgögn Til sölu Til sölu Tempur rafmagnsrúm 105*200 lítið notað. Selst á hálfvirði. uppl. í síma 896 9365. Málverk Málverk til sölu. Hef nokkur verk e. Jón Engilberts, Þorvald Skúla o.fl. til sölu. Uppl. í S: 895 0665 TÓMSTUNDIR & FERÐIR Ferðalög SPOT Neyðarsendir Ferilvöktun, OK skilaboð, Hjálpar og Neyðarskilaboð GPS móttakari og Globalstar sendir. AMG Aukaraf ehf, Dalbrekku 16, Kópavogi s: 585-0000, www.aukaraf.is Hestamennska Í jólapakkann. Taumar frá kr. 1950 Hestar og menn. Ögurhvarfi 1, 203 Kópavogi. Óska eftir að kaupa 8-12 hesta hús m/ hlöðu og kaffistofu á Víðidals- eða Fákssvæði. Uppl. í s. 894 1772. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is 95fm íbúð með bílskýli, til leigu í Gafarvogi, er laus upp. í síma 770 7401. SKAMMTÍMALEIGA Flott fullbúin íbúð í 101 til leigu. Laus yfir Jól og áramót. uppl. s. 898-4188. Til leigu hæð 93 fm í einbh í Vesturbæ 3ja herb m húsgögn fyrrih árs 2011 Upplýs 8411778/8680594 Til leigu ný, glæsileg 2. herb. 54 m2 íb. í einb. í norðurbæ Hafnarfj. Sér inng. Leigut. minnst eitt ár. Leigist eing. barnl. reglus. einstakl. eða pari. Engin gælu- dýr. Reykl. íbúð. Verð kr. 98 þús. m/hita og rafm. Enginn hússj. Laus strax. Sjón er sögu ríkari. Uppl. í s. 822 1216. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Atvinnuhúsnæði Steinhella Til leigu gott iðnaðarhúsnæði stærð 330 -1.000 fm. Hagstætt verð. Upplýsingar í síma 895-3000. Geymsluhúsnæði geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is Til sölu Þjónusta
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.