Akureyri


Akureyri - 13.02.2014, Blaðsíða 24

Akureyri - 13.02.2014, Blaðsíða 24
14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI | AUGLÝSINGAR 578 1190 & AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS | RITSTJÓRN 862 0856 & BJORN@AKUREYRIVIKUBLAD.IS VI KU BL AÐ UM DAGINN OG VEGINN SILJA BJÖRK SKRIFAR VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR Velkomin í Vatnajökulsþjóðgarð! Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð Gestastofur Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og gönguferðum með landvörðum. Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn. Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri. upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi! PO RT h ön nu n Vík Húsa- vík Gljúfrastofa Ásbyrgi Hljóðaklettar Dettifoss Snæfell Skaftafell Kverkfjöll Askja Hvannalindir Heinaberg Eldgjá Nýidalur Jökulheimar Laki skaftafellsstofa kirkjuBæjarklaustur snæfellsstofa GaMlaBúÐ Höfn Egilsstaðir Ísafjörður Snæfellsnes Skaftafellsstofa Gljúfrastofa Fræðsludagskrá landvarða Gestastofur Snæfellsstofa Gamlabúð SÆLLA MINNINGA Í ár kveðjum við Akureyr- ingarnir kæran vin. Vinur þessi hefur reynst okkur vel, hefur staðið með okkur í gegnum súrt og sætt og ávallt verið tilbúinn að bæta og kæta okkur heima- mennina sem og landsbyggðina alla. Við kveðjum nú vin og lok- um ómetanlegum kafla í langri sögu bæjarins en neyðumst jafnskjótt til að opna faðminn enn á ný fyrir skammvinnum skyndigróðanum. Harðneskjulegur iðnaðurinn hefur leikið okkur grátt enn á ný. Ákvörðun hefur verið tekin um að slíta vin okkar frá heim- ili sínu og öllu sem honum er kærast. Í hans stað fáum við nú fyrirhugaðan flaum af ferða- mönnum, sem aldrei nokkurn tímann munu ná að fylla í fót- spor vinar okkar - Sjallans. Á eyri hinna fögru akra verð- ur himininn alltaf blár og alltaf nóg af skemmtanaglöðu fólki. En rétt eins og eldfjöllin á landi ísanna, er ferðamannaflaumur- inn óútreiknanlegur. Hvernig getum við snúið baki við traust- um vini okkar, þegar allt sem er framundan er skammvinnur sumargróði og draugalegt yf- irbragð tómra hótelherbergja? En söguleg tímabil taka víst öll enda. Rómarveldið leið undir lok og nú er því miður kominn tími til að höfugt veldi Sjallans hljóti sömu örlög. Kæri vinur, minn ástkæri Sjalli. Fyrir hönd okkar allra vil ég þakka fyrir böllin, brosin, kossana, faðmlögin, hláturinn og gráturinn. Takk fyrir slitnu skóna, taktfasta tónlistina, rifnu sokkabuxurnar og mis- góðu danssporin. Takk fyrir Ingimar Eydal, Pál Óskar og Dynheimaböllin. Takk fyr- ir hátíðirnar, brúðkaupin og veislurnar. Takk fyrir minn- ingarnar sem lifa ávallt í hjört- um okkar allra. Megi dansinn duna til ei- lífðarnóns. Hvíl í friði, kæri vin. 30. maí 2013 21. tölub lað 3. ár gangur v i k u b l a ð – N o r ð u r l a N d ÍTALSK T ESP RESSÓ ! Beint í bollann – ilman di fersk t! ACTI FRY FÆST Í S EX LITU M VIÐ TÖ KUM VEL Á MÓTI VÆNT ANLEG UM BRÚÐH JÓNUM OG ST OFNUM BRÚÐA R- GJAFA LISTA Í ÞEIRR A NAFNI Ankarsr um® O riginal-h rærivéli n er lífstíð areign. Skaftryk sugurna r hafa ald eylis slegið í gegn TÆR SNILLD ! Frábær t úrval heimilis tækja FURU VÖLL UM 5 · AKU REYR I · SÍM I 461 5000 · www .orms son.is SUMAR IÐ E R K O M I Ð Við bjó ðum su mardek kin á betra verði dekkja hollin.i s Glerá rskól i fékk nýve rið ley fi til að nýta Kv enfélag slundin n við Sk arðshlí ð í skól astarfin u. Skól abörn v oru við stígage rð og gr óðurse tningu þegar l jósmyn dari átt i leið u m en áæ tlað er að vinn a áfram að því að gera lundin n aðgen gilegri og skjó lsælli o g þar m eð nýta nlegri f yrir skó la og nærsam félag. Völund ur Jarðstre ngir óg ni bygg ðaþróu n? Landsn et breg st afar illa við nýju s væð- isskipu lagi Ey jafjarð ar þar sem ek ki er gert rá ð fyrir línulög n heldu r jarðs teng að hlut a vegn a Blön dulínu 3. „Í þ eirri tillögu sem nú er kyn nt hafa orðið v eru- legar b reyting ar á ste fnumör kuninn i án samráð s við L andsne t og án rökstu ðn- ings,“ s egir m. a. í mó tmælum Lands nets. Framse tning s kipulag sins er hörmuð og staðhæ ft að ta fir á úr bótum ógni by ggða- þróun á Norð urland i þar s em afs taða norðlen skra ful ltrúa te fji rafor kuflutn inga. Landsn et undra st einnig að sveit arstjórn - armenn við Ey jafjörð telji ek ki forse ndur fyrir þv í að taka ákvörð un um l egu flut nings- línu rafo rku án f rekari s koðana . Í lokao rðum athugas emda L andsvir kjunar s egir: „L ands- net mót mælir þ ví harðl ega að B löndulí na 3 verði te kin út a f skipul agi“. Vilji sv eitarstj órnarm anna á Akurey ri og í Eyj afjarða rsveit h efur ve rið að l eggja jarðstr eng frá Bíldsá rskarði að Kíf sá til að kom a í veg f yrir sjó nmeng un sem yrðu töluver ð næst u 70 ár in. Auk þess y rðu engin n eikvæð áhrif á flugöry ggi af j arð- steng, ó líkt línu . Svæði sskipul agsnefn din vill tak a endan lega ák vörðun síðar þ egar meiri u pplýsin gar lig gja fyr ir en e ftir harkal eg viðb rögð L andsne ts stef ndi þegar b laðið fó r í pren tun í n eyðarfu nd milli L andsne ts og n orðlens kra sve itar- stjórna rfulltrú a og ski pulagss érfræði nga. Sumir viðmæ lenda blaðsin s segja flutnin g á rafo rku ekk i vanda málið h eld- ur sé bú ið að sk ammta stóriðj u allt o f háa hlutdei ld í ísl enskri raforku . Fyrir það gjaldi m inni no tendur nú. Od dur He lgi Halldó rsson, f rumkvö ðull L- listans á Ak- ureyri, sagði í fyrra í viðtali við Aku reyri vikubla ð: „Með an ég r æð einh verju í Ak- ureyrar bæ þá k emur þ essi lof tlína al drei hér í ge gn.“ Sjá ein nig bls . 4 Starfsfó lk Ísfel ls óskar ö llum sj ómönn um og fjöls kyldum þeirra til ham ingju m eð Sjóman nadagi nn. Starfss töðvar Ísfells og Ísn ets: • Ísnet Þorlák shöfn - Ósey rarbra ut 28 • Ísnet Vestm annae yjar - F lötum 19 • Ísnet Húsav ík - Ba rðahús i • Ísnet Akure yri - O ddeyra rtangi • Ísnet Sauðá rkróku r - Lág eyri 1 • Ísfell / Ísne t Hafn arfjörð ur - Ósey rarbra ut 28 • 220 H afnarf jörður • Sími 5200 500 • i sfell@ isfell.i s www.i sfell.is 15. ágú st 2013 30. tölub lað 3. ár gangur v i k u b l a ð – N o r ð u r l a N d ÚTSÖL ULOK 20-50% afsláttu r Lín Des ign Gle rártorg i Akure yri Sím i 533 22 20 af öllum vörum Laugar dag & s unnud ag www.li ndesig n.is GLERÁ RTORG I · S ÍM I 550 4 444 · W WW.BT . IS SALA / ÞJÓ NUSTA / Á BYRGÐ Flott tilb oð! Á FRÁ BÆRU M FAR TÖLVU M 535U3 C-A04 NP355 E5C-S0 4SE NP275 E5EFRÁ „Áreiðanl eiki og gæðayr burðir“ Skv. kö nnun R ESCUE COM Heimild: www.re scuecom .com TILBOÐ SVERÐ: 119.900 TILBOÐ SVERÐ: 79.900 TILBOÐ SVERÐ: 99.900 13,3" Ein sú allra vinsælasta MIKIÐ fy rir lítið 13,3" HD LED Skjá r (1366x7 68) - Mat tur AMD Dua l-Core A6 -4455M ö rgjörvi AMD Rad eon HD75 00G skjás týring 500GB ha rður disku r 4GB 133 3MHz vin nsluminn i HDMI, 2x USB2.0, U SB3.0 · K ortalesari PowerPlu s rafhlaða m. 1500 hleðslum . Til í bleiku og silfri. Windows 8 og Blu etooth 4.0 15,6" HD LED Skjá r (1366x7 68) - Mat tur AMD Dua l-Core E2 -2000 ör gjörvi AMD Rad eon HD73 40 skjást ýring 500GB ha rður disku r 4GB 133 3MHz vin nsluminn i HDMI, 3x USB2.0, V GA · korta lesari PowerPlu s rafhlaða m. 1000 hleðslum Windows 8 og Blu etooth 4.0 15,6" 15.6" 13 66x768 L ED - Matt ur AMD E2- 1800 1.7 GHz 6 GB vinn sluminni 500GB ha rður disku r AMD Rad eon HD 7 470M 1 GB Skjá kort Windows 8 og Blu etooth 4.0 15,6" Falleg fa rtölva m eð stóru m og björtum skjá. H entar fy rir alla daglega notkun Færist í vöxt að krossa r víki Hamar og sig ð er á einu le iði í L ög- manns hlíðark irkjug arð á Akure yri. Leiðið er nokk urra ár a gama lt og se gir Pétur B jörgvin Þorste insson sem sta rfað hefur s em djá kni við Glerá rkirkju að hann h afi oft fengið sterk v iðbrögð frá ungling um þeg ar hann fræðir nemen dur um sög u og m enning u við L ögman ns- hlíðark irkju. P étur Pé tursson , dokto r í guðfr æði og félags fræði s egist e kki vita ön nur dæ mi um hamar og sig ð á leiði á Ísland i. Hann telur þetta t ákn um þan n líber alisma sem ei nkennt hafi Ísland síðustu 100 ár eða sv o. Líta megi á sigði na sem uppsk erutæk i, maðu rinn með lj áinn s é maðu rinn m eð sigð ina. Hinn lá tni hafi e.t.v. v iljað he iðna út för, en aðst andend ur ekk i getað hugsa ð sér að láta grafa á stvinin n utang arðs og þá hafi ve rið hæ gt að n á mála miðlun eins og þess ari. Að sögn P éturs fæ rist í vö xt í Svíþjóð svo dæ mi sé te kið að alls ko nar tákn og munir prýði l eiði þa r í sein ni tíð í staðin n fyrir krossa áður. Óskilj anleg t ofst æki Doktor Pétur t elur líb eralism a, frjáls ræði, í seinni tíma tr úarhyg gju Ísle ndinga ríma illa við þá mi klu an dstöðu sem k omið hafi fra m í opi nberri umræð u um m osku hér á la ndi. „Þetta er í mín um hug a óskilj anlegt of- stæki s em blos sað hef ur upp. Líbera listar ættu a ð fagn a fjölh yggju o g láta ekki dogma tískan skilnin g á ták num tr ufla sig held ur hafa mannú ð, umb urðarly ndi og trúf relsi að leiðarl jósi.“ Sjá bls . 13. leiðið umræ dda í Lögma nnshlíð arkirkju garði. Völund ur 6. júní 2 013 22. tölub lað 3. ár gangur v i k u b l a ð – N o r ð u r l a N d Höfum opnað á Glerá rtorgi Opnun artilboð i lýkur á laugar dag 30% af sláttur af öllu m vöru m Lín Des ign Gle rártorg i & Lau gavegi 176 ww w.linde sign.is Sími 85 6 3451 • www.v ilji.is Stuð ning s stön gin vilji.is ...léttir þér lífið Stuðnin gsstöng in er hj álpar- o g örygg istæki s em auð veldar fólki að vera v irkt og athafna samt v ið dagl egt líf á n þess að þurf a að re iða sig á aðra. Margir Iðjuþjá lfarar, s júkraþj álfarar og læk nar haf a mælt með s tuðning sstöngu num fy rir sína skjólst æðinga . • Auð veld ppsetn ingu. • Eng ar skrú fur eða boltar. • Tjak kast illi lofts og gól fs. • Hæg t að no ta við allandi loft, 45° timb ur/gifsl oft. Stuðnin gsstan girnar hafa fe ngið ve rðlaun fyrir no tagildi, öryggi og hön nun á a lþjóðle gum hj álpartæ kjasýni ngum í USA. • Mar gir auk ahlutir í boði. • Fall eg og útíman leg hön nun. • Pas sar alls taðar g tekur lítið pl áss. • Still anleg rá 225 – 307 m lofth æð, togátak allt að 205 kg . Yfir 500 0 no tend ur á Ísl and i síð an 1 999 Ertu bú inn að f á þér Veiðiko rtið! www.ve idikorti d.is Veiðitímabilið er byrjað. Kr. 6.9 00.- 0000 0 Náttúru níðingu r fundin n? Hlynur Hallss on, myn dlistarm aður á A k- ureyri, telur s ig hafa fundið þann sem framdi náttúr uspjöll í Mýv atnssve it á dögunu m. Hly nur va r á sýn ingarö lti í Berlín þ egar ha nn raks t á myn dverk e ftir Julius von Bi smarck en þar koma fyrir mývetn sku ná ttúrufy rirbrig ðin eft ir að búið er að mál a orð í þau. Ak ureyri v iku- blað he fur grei nt frá s kemmd arverku num á Hver fjalli, í Grjóta gjá og við Ká lfa- stranda voga en myndi r sem H lynur t ók á listsý ningun ni ytra benda til að fleiri spjöll h afi veri ð frami n á nátt úru Ísla nds en grei nt hefu r verið frá í fj ölmiðlu m. Höfund ur myn danna, Julius von Bis - marck hefur s ýnt hér á land i og vir ðist samkvæ mt leit arvélum hafa m argvísl eg tengsl v ið Íslan d. Merk ingarna r sem U m- hverfis stofnun hefur k allað „ náttúru ter- rorisma “ stang ast á vi ð íslens k lög. R efs- ing við brotum á nátt úruver ndarlö gum getur o rðið all t að tve ggja ár a fange lsi. Merkin garnar vöktu mikla athyg li þegar A kureyr i vikub lað sag ði fyrst frá þeim. Á Hverfj alli var skrifað CRAT ER sem þý ðir gígu r, á kle tt við K álfaströ nd var skr ifað LA VA sem merkir hraun og í Grjóta gjá var skrifað CAVE sem me rkir hellir. N ú kemu r á dagi nn að o rðið MO OS hefur e innig v erið má lað á m osa en ekki liggur nákvæ mlega fyrir h var. Mo si er einkar viðkvæ m jurt o g getur orðið a lda- gamall . Lögreg lan á H úsavík hafði ra nnsaka ð málið á n árang urs en l íklegt m á telja að frá og með bi rtingu fréttar Akure yrar vikubla ðs af m álinu n ú komi st skrið ur á ranns óknina . Sjá nán ar bls. 2 Á þess u „lis taver ki“ sem Hlynu r Hallss on tók mynd a f í Berlí n sést a ð ekki e ru öll k url kom in til gr afar hv að varð ar merk ingar á náttúr u Íslan ds. Hér he fur mo sinn or ðið fyri r barðin u á listi nni. Síðumú li 16 • 108 Rey kjavík • sími 58 0 3900 www.fa stus.is • opið mán - f ös 8.30 - 17.00 F A S TU S _E _1 2. 05 .1 3 Ráðstefn u- og fu ndarstól l Tryggðu þér o g gestu m þínum öruggt sæti, m eð vönduðu m og þ ægilegu m stólum á góðu ve rði. 8. ágús t 2013 29. tölub lað 3. ár gangur v i k u b l a ð – N o r ð u r l a N d ÚTSAL A 20-50% afsláttu r Lín Des ign Gle rártorg i Akure yri & La ugaveg i 176 S ími 533 2220 www.li ndesig n.isaf öllum vörum dúnsæ ng 24.490 kr 100% fullt ve rð 34.9 90 kr Íslensk hönnun GLERÁ RTORG I · S ÍM I 550 4 444 · W WW.BT . IS SALA / ÞJÓ NUSTA / ÁB YRGÐ 15,6" HD LED Skjá r (1366x7 68) · AMD Quad-Cor e A8-450 0M Örgjö rvi · AMD HD7670M 2GB Skjá rkort · 1T B harður diskur · 8GB 16 00MHz vi nnslumin ni · HDMI , 2xUSB2.0 , 2xUSB3 .0, VGA · Windows 8 og Bluetooth 4.0 EÐAL bíltæk i! 19.900 L I S TAV ERÐ : TILBOÐS VERÐ: 15.900 4X50 W M OSFET m agnari · Ú tvarp með 24 stöðva m inni · Spil ar MP3, W MA, WAV , CD-R/RW · AUX ten gi á framh lið · Hæg t að tengja við fjarstýrin gu í stýri (tengi fylg ir ekki) / EEQ, Tó nstillir fyr ir bassa, mið- og h átóna. DEH-1 50 GW225 0 1920x10 80p Full H D · 20.00 0:1 Dýna mísk Skerpa · 6 ms Viðbra gðstími · Senseye3 myndtæk ni · VGA o g DVI Ten gi 22" LED töl vuskjár 24.999 L I S TAV ERÐ : TILBOÐS VERÐ: 19.999 124.900 L I S TAV ERÐ : 7.999 L I S TAV ERÐ : TILBOÐS VERÐ: 4.999 Tap Express segulsnæld ubreytir Breyttu se gulsnældu m yfir í st afrænt for m Tengist m eð USB í tölvu · Hæ gt að nota með heyrnartó lum og ra fhlöðum · EZ Tape Converter hugbúnað ur fylgir · Virkar bæ ði með PC og MAC Flott tilb oð! Á FR ÁBÆR UM V ÖRUM Hágæða fa rtölva355V 5C-S0G 15,6" „Áreiðanlei ki og gæðayrbu rðir“ Skv. kö nnun R ESCUE COM Norðlen dingar skilvísa stir Engir Í slendin gar eru skilvís ari en N orð- lendin gar sa mkvæm t uppl ðýsing um semn f ram ko ma í n ýlegri rannsó knar- skýrslu um Íb úðalán asjóð. Þar sés t að vanski l einsta klinga til íbúð alánasj óðs voru læ gst á N orðurla ndi, sun durgre ind eftir la ndsvæð um, 200 3-2012 . Mest v oru vanskil í Reyk janesbæ , þarnæ st á Suð ur- landi, s vo Vest urland i og á V estfjörð um, þá kem ur höfu ðborga rsvæði ð, svo A ust- urland en Nor ðlendin gar ver ma top pinn hvað v arðar s kilvísi. Gögni n miða st við 90 dag a vansk il eða m eira. Í skýrs lunni s egir: „ Því sjó narmið i hefur v erið ha ldið á l ofti inn an sjóð sins að han n þurfi að not a stærð sína ti l þess að geta boðið viðuna ndi kjö r til al lra landsm anna. Þ annig f ari t.d. í raun t ekjur af útlá num ti l höfuð borgar svæðis ins í það að greiða niður a ukinn t apskos tnað við útlá n til la ndsbyg gðarinn ar.“ Deila m á mjög um slí k vísin di enda segir í skýr slunni : „Hin s vega r er nauðsy nlegt a ð bend a á að það g efur ekki ré tta myn d að sk ipta Ísl andi í tvö svæði; höfuð borgar svæðið og la nds- byggði na. Sem dæmi var hlu tfall út lána í vansk ilum h já Íbúð alánasj óði læg st á Norður landi o g Austu rlandi í nóvem ber 2012 á sama tí ma og h lutfalli ð var h ærra miðað við höf uðborg arsvæð ið á öð rum landsvæ ðum.“ a Hópur fólks gekk á fjalli ð Súlur í viðha fnarklæ ðnaði a ð fornr i fyrirm ynd fyr ir skem mstu o g átti sk ilið hre ssingu þegar u pp var komið. Sjá bls . 13. Jó n B jö rn ss on Er fiskur of góður fyr ir þig? ÞRÍR FR AKKAR Baldurs götu 14 , Reykja vík - Sím i: 552 3 939 Opið vir ka daga 11:30 - 14:30 o g 18:00 - 22:00 Opið um helgar frá 18:0 0 - 23:0 0 frakkar@ islandia .is - ww w.3frakk ar.com Í gamla bænum - rétt v ið hjarta miðbor garinna r Þrír F rakk ar Café & R estaurant Ferskur léttsteik tur bláu gga- túnfisku r m/soy a-smjörs ósu og wasa bi-kartö flumús Hádegi stilboð fram að jólum Súpa, ný bakað b rauð og gratiner aður plo k fiskur – 1.890 ,- kr. hjá Úlfar i veitinga hús Baldursg ötu 14 – Sími 552 -3939 13. júní 2013 23. tölub lað 3. ár gangur v i k u b l a ð – N o r ð u r l a N d Lín Des ign Gle rártorg i Akure yri Sím i 533 22 20 Akurey ri & Re ykjavíkRýmum fyrir n ýjum v örum 25-50% afsláttu r af öllu m vörum Íslensk hönnun Opnuna rtími G lerártor gi Föstuda g 11-1 8.30 Laugard ag 10-1 7 Sunnud ag 13-1 7 Sími 85 6 3451 • www.v ilji.is Stuð ning s stön gin vilji.is ...léttir þér lífið Stuðnin gsstöng in er hj álpar- o g örygg istæki s em auð veldar fólki að vera v irkt og athafna samt v ið dagl egt líf á n þess að þurf a að re iða sig á aðra. Margir Iðjuþjá lfarar, s júkraþj álfarar og læk nar haf a mælt með s tuðning sstöngu num fy rir sína skjólst æðinga . • Auð veld ppsetn ingu. • Eng ar skrú fur eða boltar. • Tjak kast illi lofts og gól fs. • Hæg t að no ta við allandi loft, 45° timb ur/gifsl oft. Stuðnin gsstan girnar hafa fe ngið ve rðlaun fyrir no tagildi, öryggi og hön nun á a lþjóðle gum hj álpartæ kjasýni ngum í USA. • Mar gir auk ahlutir í boði. • Fall eg og útíman leg hön nun. • Pas sar alls taðar g tekur lítið pl áss. • Still anleg rá 225 – 307 m lofth æð, togátak allt að 205 kg . Yfir 500 0 no tend ur á Ísl and i síð an 1 999 BT Ske ifan · B T Glerá rtorg · Sími 55 0 4444 · www .bt.is Bi rt m eð fy rir va ra u m v ill ur í te xt a og /e ða m yn da br en gl w w w .g od ve rk .is Flottar v örur á Frábær u verði Sala · ÞjónuS ta · Áb yrgð 46” 249.900 SamSu ng 46” Smart lED ES 5505 n 46” — Full HD — 1920x 1080p n 100Hz Clear Mo tion Rate n Samsu ng SMAR T HUB In ternetsjó nvarp n Mega Dynamic Contrast n DVB-T 2 Hásker pumóttka ri n 3xHDM I 1.4, 2xU SB, 1xCo mponent , 1xOptica l, 1xEthe rnet n USB C onnectSh are Movie USB afs pilun n Allsha re(DLNA) stuðning ur SamSu ng nX2 10 20.3mP mynDa vél + gala Xy tab 2 7.0 n 20.3 M P APS-C CMOS n 3.0” A MOLED S kjár n Allt að 8 myndi r á sekún du n ISO 10 0–12800 n 1920x 1080@3 0fps myndban dsupptak a n Innbyg gt þráðla ust net n 18-55 mm i-Fun ction OIS linsa og flass fylgja n Samsu ng Galax y Tab 2 7.0 WiFi 8GB fylgi r n Tekur allt að 12 8GB SDX C kort og vegur aðeins 2 22g 129.90020 mill jóna afg angur „Nei, é g vil ek ki tjá m ig neitt um þe tta mál,“ segir Þorbjö rn Gu ðrúnar son slökkv iliðsstj óri á A kureyr i en ge ngið var frá starfs lokasa mning i hans í síð- ustu vi ku. Samsk iptavan di mill i stjórn enda o g undirm anna he fur oft blossað upp og ver- ið viðva randi in nan Slö kkvilið s Akure yr- ar um l anga hr íð. Er sk emmst að minn ast þess að fyrir n okkrum árum h ættu bæ ði slökkvi liðsstjó ri og va raslökk viliðsst jóri. Staðan verður auglýs t á næs tunni e n búið er að se tja tíma bundið nýjan s lökkvil iðs- stjóra í Þorbja rnar st að. Akurey ri viku blað gr eindi f rá því í síðustu viku a ð trúna ðarmað ur slök kvi- liðsma nna fa gnaði því fag lega en þó ekki p ersónu lega a ð Þorb jörn h ætti, enda h efði drj úgur hl uti van dans te ngst Þorbirn i beint. Þorbjö rn vildi ekki sv ara þessu þ egar bl aðið ba r umm ælin un dir hann. H ann sag ði þó að á sig h efði ha llað í umfjö llun til þessa. Rætt h efur ve rið um mikin n kostn - að útsv arsgrei ðenda síðustu misser i t.d. vegna s álfræð iaðstoð ar sem slökkv iliðs- menn h afa þur ft vegn a illind anna. Þ ar hafa ga gnkvæ mar ás akanir um ein elti komið fram. H efur fu lltrúi í skólad eild bent á að sá pening ur fari þá ekk i t.d. í að st ytta bi ðlista hjá sk ólabör num eftir s álfræð iaðstoð en mj ög lan gur biðtím i er eft ir þjón ustu h já börn um. Samkv æmt h eimild um bla ðsins s kil- ar Þor björn G uðrúna rson 20 milljó na króna r ekstrar afgang i hjá slö kkvilið inu á síðas ta ári. Eiríku r Björn Björg vinsson bæjar - stjóri á Akure yri þak kar Þo rbirni liðin störf. H ann seg ist ekk i geta u pplýst um starfslo kasam ning vi ð Þorb jörn. H ann sé trún aðarmá l. a Suma rStar fSemi n er k omin á fullt v ið siglin gasvæð i Nökkv a á Aku reyri. Þ essir dr engir n utu sín í blíðu nni við uppby ggilega r áskor anir. Völund ur 11. júlí 2013 27. tölub lað 3. ár gangur v i k u b l a ð – N o r ð u r l a N d 14.–21. júlíS e y ð i s f j ö r ð u r Skoðið dagsk rána á www.lu nga.is BT Ske ifan · B T Glerá rtorg · Sími 55 0 4444 · www .bt.is 99.900 174.900 79.900 109.900 179.900 Bi rt m eð fy rir va ra u m v ill ur í te xt a og /e ða m yn da br en gl w w w .g od ve rk .is Hágæða sjónvörp á tilboðs verði Sala · ÞjónuS ta · Áb yrgð the #1 global M ajor app liances brand For 4th Consec utive ye ar. Euromo nitor Int ernation al. 32” 32” 39” 46” 50” China‘s first global b rand. Forbes. Full HD lED EH 5005 Flutnin gar vald i streitu Ungme nni sem ekki b ýr heim a hjá s ér er tölu vert lík legra t il að le ita til sál- fræðin gs en b örn fo reldra sem bú a í heimah úsi á Akure yri. Þe tta ke mur fram þ egar gl uggað er í ský rslu um sál- fræðiþ jónust u í VM A. Hja lti Jón sson, skólasá lfræðin gur við VMA, segir e rfitt að alhæ fa um skýring ar á þe ssu. E. t.v. spili ra sk við fl utninga og min na aðge ngi að stuð ningi f oreldra brottfl uttra b arna inn í. Þ á kunn i einnig á hinn bóginn að vera sk ýring a ð foreld rar bar na sem hafa flutt bú ferlum til Ak ureyra r séu m eð- vitaðri um hu gsanleg a vanlí ðan ba rna sinna v egna flu tningan na, þeir séu bet ur á verði og hve tji börn sín til að leita sér aðstoða r. Þjónus tan var nemen dum að kostna ð- arlausu . Á vor önn ko mu 86 nemen dur í 219 við töl sem gerir þ rjú við töl á hv ern virkan kenns ludag. Einsta klingv iðtöl- in hver fðust u m vanl íðan af ýmsu tagi s.s. þu nglynd i, kvíð araska nir, slæ mar heimils aðstæð ur, ofbe ldi og á fengis- og vímuef namisn otkun. Oft vísa ði skóla sál- fræðin gur á v iðeigan di stofn anir. Sjá bls . 13 Suma r á Sj ónum Völund ur 20. júní 2013 24. tölub lað 3. ár gangur v i k u b l a ð – N o r ð u r l a N d D a l s b r a u t 1 • A k u r e y r i o p i ð V i r k a d a g a k l 1 0 – 1 8 o g l a u g a r d a g a 1 1 - 1 6 S í m i 5 5 8 1 1 0 0 – fyrir lifandi heimil i – Leggu r grun n að g óðum degi Þökk um f rábæ rar viðt ökur BT Ske ifan · B T Glerá rtorg · Sími 55 0 4444 · www .bt.is Bi rt m eð fy rir va ra u m v ill ur í te xt a og /e ða m yn da br en gl w w w .g od ve rk .is Flottar v örur á Frábær u verði Sala · ÞjónuS ta · Áb yrgð SamSu ng nX2 10 20.3mP mynda vél + gala Xy tab 2 7.0 n 20.3 M P APS-C CMOS n 3.0” A MOLED S kjár n Allt að 8 myndi r á sekún du n ISO 10 0–12800 n 1920x 1080@3 0fps myndban dsupptak a n Innbyg gt þráðla ust net n 18-55 mm i-Fun ction OIS linsa og flass fylgja n Samsu ng Galax y Tab 2 7.0 WiFi 8GB fylgi r n Tekur allt að 12 8GB SDX C kort og vegur aðeins 2 22g 129.900 32” 39” 50” 79.900 109.900 179.900 Haier: China‘s first global b rand. Forbes. Rýrir tr ú á Um hverfis stofnun „Jú, þa ð má s egja að það sé óhepp ilegt að ég, sem ei nnig er starfs maður Um- hverfis stofnu nar, ei gi þett a fyrir tæki þegar svona kemur upp. Þ etta er ekki heppil eg stað a,“ seg ir Berg þóra K rist- jánsdót tir, sérf ræðing ur Umh verfisst ofn- unar í Mývatn ssveit. Um hel gina fó r eiginm aður Be rgþóru , Sæmun dur Þór Sigurð sson, á jeppa í eigu Bergþó ru, auk fleiri b ílstjóra í Öskj u á vegum fyrirt ækisin s Geo Travel með ferðam enn þrá tt fyrir lokuna rbann. Mál- ið er k omið ti l lögreg lu sem mun b eita sektum fyrir umferð arlaga brot, e nda hefur v erið tal in hætt a á að u mferð g eti valdið v egaskem mdum. Bergþó ra ver e kki lögbrot ið en h afnar þ ví þó a ð spjöl l hafi verið u nnin í ferð Ge o Trave l á leið inni í Öskju . „Vega gerðin lokaði veginu m á þeim fo rsendu m að u mferð gæti va ldið skemm dum en bílar e ins og þ eir sem fóru þarna u m ollu ekki sk emmdu m á veg in- um, bí lstjóra rnir þe kkja a ðstæðu r vel. Ef hæt ta hefð i verið á skem mdum hefðu bílstjór arnir s núið vi ð,“ segi r Bergþ óra. Gísli R afn Jó nsson aðaleig andi o g framkv æmdas tjóri hj á Mýva tn Tour s hef- ur ekið áratug um sam an með ferðala nga í Öskju . Hann bíður þess en n að fá leyfi hjá Veg agerðin ni til a ð fara Öskjul eið. Hann segir t ekjuta p fyrir tækis síns veruleg t þar se m ferð irnar s éu bók aðar fyrirfra m en lö g séu l ög og þ au beri að virða. „ Svona brot er mjög s læmt f yrir ferðaþj ónustu na í hei ld og al verst ve gna tengin garinn ar við Umhve rfisstof nun. Þeir se m starf a þar á bæ hlj óta að hafa auknar siðlega r skyld ur þega r kemu r að verndu n náttú runnar. Þetta h lýtur að rýra trú á U mhverfi sstofnu n og er stórvíta vert fordæm i að mí nu mat i,“ segir Gísli R afn. Sjá bls . 2. Einstæ ður li stviðb urður fer fram um he lgina þ egar Að alheiðu r Eystei nsdótti r teflir f ram ve rkum s ínum í öllum s ýninga rsölum listagil sins á Akurey ri. Sjá v iðtal vi ð Aðalh eiði á b laðsíðu 8. Völund ur 27. júní 2013 25. tölub lað 3. ár gangur v i k u b l a ð – N o r ð u r l a N d Lín Des ign Gle rártorg i Akure yri Sím i 533 22 20 Ofið úr Pima bó mull sem er einst ök að g æðum. Yfir 40 t egundir íslenskr a rúmfa ta til brú ðargjafa . Einstak ar brúð argja r Fyrir yk kar mýk stu stun dir Íslensk hönnun Gjöf sem gefur á r eftir ár . Sími 85 6 3451 • www.v ilji.is Stuðnin gsstöng in er hj álpar- o g örygg istæki s em auð veldar fólki að vera v irkt og athafna samt v ið dagl egt líf á n þess að þurf a að re iða sig á aðra. Margir Iðjuþjá lfarar, s júkraþj álfarar og læk nar haf a mælt með s tuðning sstöngu num fy rir sína skjólst æðinga . • Auð veld í u ppsetn ingu. • Eng ar skrú fur eða boltar. • Tjak kast m illi lofts og gól fs. • Hæg t að no ta við h allandi loft, 0– 45° timbur/ gifsloft . Stuðnin gsstan girnar hafa fe ngið ve rðlaun fyrir no tagildi, öryggi og hön nun á a lþjóðle gum hj álpartæ kjasýni ngum. • Mar gir auk ahlutir í boði. • Fall eg og n útíman leg hön nun. • Pas sar alls taðar o g tekur lítið pl áss. • Still anleg f rá 225– 307 cm lofthæ ð, togátak allt að 205 kg . vilji.is ...léttir þér lífið Yfir 800 0 án ægð ir note ndu r á Í slan di Stuð ning s- stön gin BT Ske ifan · B T Glerá rtorg · Sími 55 0 4444 · www .bt.is Bi rt m eð fy rir va ra u m v ill ur í te xt a og /e ða m yn da br en gl w w w .g od ve rk .is Flottar v örur á Frábær u verði Sala · ÞjónuS ta · Áb yrgð SamSu ng nX2 10 20.3mP mynda vél + gala Xy tab 2 7.0 n 20.3 M P APS-C CMOS n 3.0” A MOLED S kjár n Allt að 8 myndi r á sekún du n ISO 10 0–12800 n 1920x 1080@30 fps myndban dsupptak a n Innbyg gt þráðla ust net n 18-55 mm i-Fun ction OIS linsa og flass fylgja n Samsu ng Galax y Tab 2 7.0 WiFi 8GB fylgi r n Tekur allt að 12 8GB SDX C kort og vegur aðeins 2 22g 129.900 32” 39” 50” 79.900 109.900 179.900 Haier: China‘s first global b rand. Forbes. Álagið varð of mikið Sigurð ur Guð munds son, bæ jarfullt rúi A- listans á Akur eyri sem jafnfra mt er kun nur fyr ir ýmis viðski pta- leg ums vif, seg ir í opn uviðtal i við Akurey ri viku blað í d ag að ý mis og ólík störf h ans hafi tekið á að undanf örnu. Á lagið h afi veri ð gíf- urlegt á fjölsk ylduna . „Oft á tíðum sá mað ur börn in sín sofa ndi þeg ar mað ur fór ú t á morgna na og þ au vor u kann ski sofnuð þegar h eim var komið. Mað- ur týnd ist kann ski í sjá lfum sé r og þeim ve rkefnum sem ma ður sin nti. Sífe llt fleiri ve rkefni b ætast v ið og þá koma b rest- ir. Ég og fyrrum konan mín slit um samvis tir fyrr í vetur og fjöl skyld- an hefu r verið að jafn a sig un dan- farna m ánuði,“ segir S igurður . Auk þe ss að r eka Vík ing búð - irnar o g hafa verið h eiðraðu r af reykví skum borgar yfirvöl dum fyrir s kömmu segir Sigurð ur í viðtali nu að kaffihú sið í L ysti- garðinu m á Ak ureyri h efði ald rei risið ne ma veg na fram taks þe irra Njáls Traust a Frið bertsso nar. Sigurð ur sér mikla mögule ika í fe rða- þjónus tu en v arar hi ns vega r við fy rir- ætlunu m Hua ng Nub o á Gr ímsstöð um á Fjöllu m og se gir spu rninga rmerki hve langt a tvinnuþ róunar félög ei gi að ga nga í því m áli. „Stærs ta verk efni mi tt á næ stu mis s- erum e r að ver a börnu m mínu m sá fa ðir sem þa u eiga skilið. Að eig a með þeim meiri t íma og minnk a við m ig vinn una. Þá er m ikilvæg t fyrir m ig sjálf an að v era bjartsý nn á fra mtíðin a og rey na að g era enn be tur í ö llu sem ég tek mér f yrir hendur ,“ segir Sigurð ur. Sjá bls . 12-13 Þessi m ynd a f Brynj u Harð ardóttu r lýsir v eðurblí ðunni v el norð an heið a unda nfarið. Brynja undirb ýr nú m yndlist arsýnin gu í Lis tagilinu þar sem þe mað er Píkubl óm og upplag t að ska pa og n jóta veð urblíðu nnar í s enn. Hörður Geirsso n sigur ður guðm undss on Nú er vikublaðinu dreift í öll fyrirtæki á Akureyri Tryggir öruggan bakstur R O YAL

x

Akureyri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Akureyri
https://timarit.is/publication/1079

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.