Víkurfréttir


Víkurfréttir - 30.10.2008, Blaðsíða 17

Víkurfréttir - 30.10.2008, Blaðsíða 17
Kefla vík ur kirkja fjöl skylduguðs þjón usta kl. 11:00 sunnu- dag inn 2. nóv em ber. Fund ur með ferm- ing ar börn um í safn að ar heim ili að stundu lok inni - Ragn ar Gunn ars son kristni boði seg ir frá starf inu í Afr íku. Messa á allra heil agramessu um kvöld ið kl. 20:00. Erla Guð munds dótt ir æsku- lýðs full trúi predik ar. Les in nöfn lát- inna. All ir vel komn ir Kirkju vogs kirkja Höfn um Sunnu daga skóli sunnu dag inn 30. októ ber kl.13.00. Um sjón hef ur Lilja Dögg Bjarna dótt ir. Ferm ing ar börn í Njarð vík ur presta kalli ganga í hús 4. nóv em ber frá kl.17:30- 21:00 og safna fyr ir Hjálp ar starfi Kirkj- unn ar. Sókn ar prest ur Ytri Njarð vík ur kirkja Sunnu daga skóli sunnu dag inn 2.nóv- em ber kl.11. Um sjón hafa Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir, Hanna Vil hjálms- dótt ir og Mar ía Rut Bald urs dótt ir. For eldramorgn ar þriðju dag inn 4. nóv em ber og fimmtu dag inn 6. nóv- em ber kl.10.30. Um sjón hef ur Þor- björg Krist ín Þor gríms dótt ir. Spila kvöld aldr aðra og ör yrkja fimmtu- dag inn 2. októ ber kl. 20. Um sjón hafa fé lag ar í Lions klúbbi Njarð vík ur, Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir, Gunn- hild ur Halla Bald urs dótt ir og sókn- ar prest ur. Ferm ing ar fræðsla fyr ir börn úr Njarð- vík ur skóla þriðju dag inn 7. októ ber kl.13.30. og 15.00. Barna kór Njarð vík ur kirkna æfir þriðju- dag inn 4. nóv em ber kl. 17.30. Ald ur 5-12. ára. Stjórn end ur Dag mar Kuna- kova og Mar ía Rut Bald urs dótt ir. Ung linga kór Njarð vík ur kirkna æfir þriðju dag inn 4. nóv em ber kl.18.30. Fyr ir ung linga í 8. bekk og eldri. Stjórn- end ur Dag mar Kuna kova og Mar ía Rut Bald urs dótt ir. Kór Ytri-Njarð vík ur kirkju æfir á þriðju dög um kl.19.30. All ir vel komn ir. Stjórn andi Gunn hild ur Halla Bald- urs dótt ir. Spila kvöld aldr aðra og ör yrkja fimmtu- dag inn 30. októ ber kl. 20. Um sjón hafa fé lag ar í Lions klúbbi Njarð vík ur, Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir, Gunn- hild ur Halla Bald urs dótt ir og sókn- ar prest ur. Njarð vík ur kirkja (Innri Njarð vík) Sunnu daga skóli sunnu dag inn 2.nóv- em ber kl. 11. Um sjón hafa Brynja Vig dís Þor steins dótt ir og Jenný Þór- katla Magn ús dótt ir. Ferm ing ar fræðsla fyr ir börn úr Ak ur- skóla þriðju dag inn 4. nóv em ber kl.16. For eldramorgn ar þriðju dag inn 4.nóv- em ber og fimmtu dag inn 6. nóv em ber kl.10.30 og fara þeir fram í Ytri-Njarð- vík ur kirkju. Um sjón hef ur Þor björg Krist ín Þor gríms dótt ir. Fé lags vist í safn að ar heim il inu 4. nóv- em ber kl.20. Barna- og ung linga kór ar æfa í Ytri- Njarð vík ur kirkju á þriðju dög um frá kl.17.30. Starf í Ak ur skóla fimmtu dag inn 6. nóv em ber kl.18:15-19:15. Yngri deild KFUM og KFUK. Um sjón hafa Mar ía Gunn laugs dótt ir og Sunna Kristrún Gunn laugs dótt ir Út skála kirkja Fimmtu dag ur inn 30. októ ber. Fyr ir- lest ur í Safn að ar heim il inu í Sand gerði "Fjöl skyld an þeg ar að þreng ir" Sr. Vig fús Bjarni Al berts son flyt ur fyrsta er ind ið af 6 í fyr ir lestr ar röð sem verð ur næstu fimmtu dags kvöld. Að fyr ir lestr un um standa ásamt kirkj unni, Sand gerð is bær og Sveit ar fé lag ið Garð ur. All ir vel komn ir. Sunnu dag ur inn 2. nóv em ber Guðs þjón usta kl 14 Þor finn ur Sig ur geirs son lista mað ur flyt ur hug leið ingu. Kór Út skála kirkju syng ur Org anisti Stein ar Guð munds son Með hjálp ari Sylvía Halls dótt ir Prest ur Björn Sveinn Björns son Kirkju skól inn - alla laug ar daga kl 13:30 Um sjón: Krist jana Kjart ans dótt ir og Jón Árni Jó hanns son For eldr ar og aðr ir að stand end ur eru hvatt ir til að styðja við trú ar legt upp eldi barna sinna. All ir vel komn ir. NTT- starf Er kl.16:30 alla fimmtu daga í Kiwan is hús inu í Garði Um sjón: Krist jana Kjart ans dótt ir og Jón Árni Jó hanns son Bæna - og kyrrð ar stund ir Eru á mið viku dags kvöld um í Út skála- kirkju kl. 20. All ir vel komn ir. Hvals nes kirkja Fimmtu dag ur inn 30. októ ber Fyr ir lest ur í Safn að ar heim il inu í Sand- gerði "Fjöl skyld an þeg ar að þreng ir" Sr. Vig fús Bjarni Al berts son flyt ur fyrsta er ind ið af 6 í fyr ir lestr ar röð sem verð ur næstu fimmtu dags kvöld. Að fyr ir lestr un um standa ásamt kirkj unni, Sand gerð is bær og Sveit ar fé lag ið Garð ur. All ir vel komn ir. Kirkju skól inn - Safn að ar heim il ið í Sand gerði alla laug- ar daga kl. 11 Um sjón Katrín Júl ía Júl í us dótt ir, Jón Árni Jó hanns son og Marsi bil Sig urð- ar dótt ir For eldr ar og aðr ir að stand end ur eru hvatt ir til að styðja við trú ar legt upp eldi barna sinna. All ir vel komn ir. Bæna - og kyrrð ar stund ir Eru á þriðju dags kvöld um í safn að ar- heim il inu kl. 19. All ir vel komn ir. Grinda vík ur kirkja Sunnu dag inn 2.nóv em ber. Allra heil- agra messa. Kvöld messa kl. 20:00. Þá verð ur þeirra sér stak lega minnst sem lát ist hafa á ár inu. Til sölu verða kerti frá Hjálp ar starfi kirkj unn ar. Sunnu daga skóli kl. 11:00 For eldramorgn ar þriðju daga kl. 10-12 Mið viku daga kl. 12:00 er kyrrð ar og bæna stund, boð ið upp á súpu eft ir stund ina. kl. 18:00 er TTT (10-12) starf og kl. 20:00 er Æsku lýðs starf Fimmtu daga er opið hús fyr ir eldri boerg ar kl. 14-17 og kl. 17:30 er Íhug- un ar bæn (center ing Prayer) Sjá heima síð una http://www.kirkj an. is/grinda vik ur kirkja/ Séra El ín borg Gísla dótt ir Hjálp ræð is her inn í Reykja nes bæ Hjálp ræð is her inn, Flug vall ar braut 730 Sunnu dag ur inn 2. nóv. kl. 17:00, Lof- gjörð ar sam koma, heim sókn frá Dan- mörku, og hug vekja með Önnu Mar íu Rein holdt sen söng ur,fyr ir bæn, kaffi og með læti. Dag skrá fyr ir börn. Það eru alltaf all ir vel kom in á Her inn! Hvíta sunnu kirkj an í Kefla vík Sunnu dag ur kl. 11.00, sam koma. Þriðju dag ur kl. 20.00, bæna sam koma. Fimmtu dag ur kl. 20.00, lof gjörð og bibl íu fræðsla. Laug ar dag ur kl. 20.00, sam koma í um sjón Kær leik ans. Við hitt umst að Hafn ar götu 84! Fyrsta Baptista kirkj an Fyrsta Baptista kirkj an á Suð ur nesj um, sam koma fyr ir full orðna fimmtu daga kl. 19.00. Eft ir messu verð ur boð ið uppá kaffi sopa. All ir vel komn ir! Barna gæsla á með an sam kom an stend ur yfir. Sam- koma fyr ir börn og ung linga sunnu- daga kl. 14.00 - 16.00. Prest ur, Pat rick Vincent Weimer. First Bapt ist Church The first Bapt ist Church on the sout- hren Peninsula. Church services in Eng- lish sunda ys at 10.30 and 18.30. Wed- nes da ys at 19.00. Nur sery and child- care alwa ys availa ble during services. Pa stor, Pat rick Vincent Weimer. Bahá´í Sam fé lag ið í Reykja nes bæ Opið hús- og kyrrð ar stund ir til skipt is alla fimmtu daga kl. 20.30 að Tún götu 11, n.h. Reykja nes bæ. Upp lýs ing ar í síma 694 8654 og 424 6844. Að vent söfn uð ur inn á Suð ur nesj um Hin ár lega bæna vika hefst með sam- komu laug ar dag inn 1. nóv em ber á Brekku braut 2, Reykja nes bæ, kl. 11:00. Les in verð ur fyrsti bæna viku lest ur inn. Sið an verð ur sam vera á sunnu dags-, mið viku dags-, og föstu dags kvöld kl. 20:00 í safn að ar heim il inu þar sem lesn ir verða bæna viku lestr ar fyr ir hvern dag. Bæna vik unni lýk ur síð an hvíld ar- dag inn 8. nóv em ber. All ir hjart an lega vel komn ir." Rík is sal ur Votta Jehóva Sunnu dag inn 5. októ ber. Op in ber fyr ir lest ur kl. 13.00. Fylgdu veg in um til lífs ins. Þriðju dag ur kl. 19.00, bók- náms sam kom an. Fimmtu dag ur kl. 19.00, boð un ar skól inn og þjón ustu- sam kom an. Sýslu mað ur inn í Kefla vík Vatns nes vegi 33, 230 Kefla vík, s: 4202400 Fram hald upp boðs á skip inu Guð- rúnu GK 69, skrn. 2085, þingl. eig. Þ.A.G ehf, gerð ar beið andi Sand gerð- is höfn, fer fram mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 08:30 í dóm saln um Vatns nes vegi 33, Kefla vík. Fram hald upp boðs á eft ir far andi eign um verð ur háð á þeim sjálf um, sem hér seg ir Brekku stíg ur 29, fnr. 209-3043, Njarð vík, þingl. eig. Viggó Guð jóns son, gerð ar beið end ur Avant hf, Brekku- stíg ur 29b,hús fé lag, Líf eyr is sj.starfsm. rík. A-deild, Reykja nes bær, Spari sjóð ur Vest firð.Pat reksf og Söfn un ar sjóð ur líf eyr is rétt inda, mið viku dag inn 5. nóv- em ber 2008 kl. 15:15. Brekku stíg ur 4, fnr. 209-4673, Sand- gerði, þingl. eig. Ein ar Páls son, gerð ar- beið end ur Íbúða lána sjóð ur, Lýs ing hf og Spari sjóð ur inn í Kefla vík, mið viku- dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 09:10. Faxa braut 30, fnr. 208-7442, Kefla vík, þingl. eig. Eyrún Anna Gests dótt ir, gerð ar beið end ur Íbúða lána sjóð ur, Lands banki Ís lands hf,að al stöðv, Reykja nes bær, S24 og Vá trygg inga fé lag Ís lands hf, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 15:00. Faxa braut 35d, fnr. 208-7488, Kefla vík, þingl. eig. Árni Bjarn mund ur Hall- dórs son, gerð ar beið end ur Reykja- nes bær, Sýslu mað ur inn í Kefla vík og Toll stjóra emb ætt ið, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 14:50. Garð braut 54, fnr. 209-5424, Garði, þingl. eig. Hrafn hild ur Jó hanns dótt ir og Krist inn H Ólafs son, gerð ar beið- end ur Íbúða lána sjóð ur, Lands banki Ís lands hf,að al stöðv og Spari sjóð ur inn í Kefla vík, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 10:45. Gauks stað ir, fnr. 209-5882, Garði, þingl. eig. Ágústa Gullý Malmquist og Ari Svav ars son, gerð ar beið end ur Spari- sjóð ur Reykja vík ur og nágr og Vá trygg- inga fé lag Ís lands hf, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 11:20. Gríms holt 3, frn. 228-8167, Garði, þingl. eig. Ósk ar Ósk ars son, gerð ar- beið end ur Byko hf, Húsa smiðj an hf, Íbúða lána sjóð ur, Lands banki Ís lands hf,að al stöðv, Ros a nagl ar ehf og Sveit ar- fé lag ið Garð ur, mið viku dag inn 5. nóv- em ber 2008 kl. 10:55. Gríms holt 7, fnr. 228-8171, Garði, þingl. eig. Ósk ar Ósk ars son, gerð ar- beið end ur Glitn ir banki hf, Húsa- smiðj an hf, Íbúða lána sjóð ur, Kaup þing banki hf, Lands banki Ís lands hf,að al- stöðv, Sveit ar fé lag ið Garð ur og Trygg- inga mið stöð in hf, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 11:00. Heið ar holt 13, fnr. 229-1744, Kefla vík 50% eignahl. gþ., þingl. eig. Gunn ar Trausta son, gerð ar beið andi Glitn ir banki hf, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 14:25. Heið ar holt 6, fnr. 208-8729, Kefla vík, þingl. eig. Jó hann Sig ur berg Hann- es son, gerð ar beið end ur Reykja nes bær og Trygg inga mið stöð in hf, mið viku- dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 14:15. Hrann ar gata 4, fnr. 208-9173, Kefla vík, þingl. eig. Eigna smári ehf, gerð ar beið- andi Lands banki Ís lands hf,að al stöðv, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 12:45. Hring braut 92a, fnr. 208-9367, Kefla vík, þingl. eig. Rakel Bergs dótt ir, gerð- ar beið andi Reykja nes bær, mið viku- dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 13:15. Lyng holt 19, fnr. 208-9825, Kefla vík, þingl. eig. Viggó Guð jóns son, gerð ar- beið end ur Avant hf, Húsa smiðj an hf, Líf eyr is sjóð ur starfsm sv.fél, Reykja- nes bær og Trygg inga mið stöð in hf, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 14:40. Lækja mót 1, fnr.227-7297, Sand gerði, þingl. eig. Ból stað ur ehf, gerð ar beið- end ur Íbúða lána sjóð ur og Sand gerð- is bær, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 09:40. Lækja mót 13, fnr. 227-7309, Sand gerði, þingl. eig. Ból stað ur ehf, gerð ar beið- end ur Íbúða lána sjóð ur og Sand gerð- is bær, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 10:05. Lækja mót 15, fnr.227-7310, Sand gerði, þingl. eig. Ból stað ur ehf, gerð ar beið- end ur Íbúða lána sjóð ur og Sand gerð- is bær, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 10:10. Lækja mót 21, fnr. 227-7304, Sand gerði, þingl. eig. Ból stað ur ehf, gerð ar beið- end ur Íbúða lána sjóð ur og Sand gerð- is bær, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 10:15. Lækja mót 23, fnr. 227-7305, Sand gerði, þingl. eig. Ból stað ur ehf, gerð ar beið- end ur Íbúða lána sjóð ur og Sand gerð- is bær, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 10:20. Lækja mót 3, fnr. 227-7298, Sand gerði, þingl. eig. Ból stað ur ehf, gerð ar beið- end ur Íbúða lána sjóð ur og Sand gerð- is bær, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 09:50. Lækja mót 5, fnr. 227-7301, Sand gerði, þingl. eig. Ból stað ur ehf, gerð ar beið- end ur Íbúða lána sjóð ur og Sand gerð- is bær, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 09:55. Lækja mót 7, fnr. 227-7302, Sand gerði, þingl. eig. Ból stað ur ehf, gerð ar beið- end ur Íbúða lána sjóð ur og Sand gerð- is bær, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Mána grund 12, fnr. 208-9865, Kefla vík, þingl. eig. Jón Gísla son, gerð ar beið- end ur Reykja nes bær og Spari sjóð ur inn í Kefla vík, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 11:45. Smára tún 43, fnr. 209-0442, Kefla vík, þingl. eig. Danlord Rag mat Mayu bay, gerð ar beið andi Reykja nes bær, mið- viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 14:00. Sól heim ar 9, fnr. 209-5196, Sand gerði, þingl. eig. Jó hanna Sig ur veig B Ólafs- dótt ir, gerð ar beið end ur Horna á milli ehf, Sand gerð is bær og Spari sjóð ur inn í Kefla vík, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 09:30. Suð ur garð ur 2, fnr. 209-0603, Kefla vík, þingl. eig. Eyjólf ur Sverr is son og Helga Krist ín Guð munds dótt ir, gerð ar beið- end ur Íbúða lána sjóð ur, Reykja nes bær, Sýslu mað ur inn í Kefla vík og Vá trygg- inga fé lag Ís lands hf, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 13:45. Sunnu braut 1, fnr. 209-5723, Garð ur, þingl. eig. Matt hild ur Ingv ars dótt ir, gerð ar beið andi Spari sjóð ur inn í Kefla vík, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 11:30. Tjarn ar gata 27a, fnr. 209-0930, Kefla vík 25% eignahl gþ., þingl. eig. Jós ep Þor björns son, gerð ar beið andi Byko hf, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 13:25. Tún gata 22, fnr. 209-0990, Kefla vík, þingl. eig. Guð mund ur Krist inn Al- berts son, gerð ar beið andi Vá trygg inga- fé lag Ís lands hf, mið viku dag inn 5. nóv- em ber 2008 kl. 13:00. Tún gata 7, fnr. 209-5164, Sand gerði, þingl. eig. Lára Björk Sig rún ar dótt ir, gerð ar beið end ur Íbúða lána sjóð ur og Sand gerð is bær, mið viku dag inn 5. nóv- em ber 2008 kl. 09:20. Vörðu braut 8, fnr. 229-5070, Garði, þingl. eig. Þur íð ur Sif Æv ars dótt ir, gerð ar beið andi Lands banki Ís lands hf,að al stöðv, mið viku dag inn 5. nóv- em ber 2008 kl. 11:10. Þóru stíg ur 22, fnr. 209-4219, Njarð vík, þingl. eig. Vil helm ína Una Hjálm- ars dótt ir, gerð ar beið end ur Avant hf, Íbúða lána sjóð ur og S24, mið viku- dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 15:35. Þóru stíg ur 22, fnr. 221-6212, Njarð vík, þingl. eig. Vil helm ína Una Hjálm ars- dótt ir, gerð ar beið end ur Glitn ir banki hf og S24, mið viku dag inn 5. nóv em ber 2008 kl. 15:30. 28. októ ber 2008. Ás geir Ei ríks son, sýslu manns full trúi Sýslu mað ur inn í Kefla vík Vatns nes vegi 33, 230 Kefla vík, s: 4202400 VÍKURFRÉTTIR I FIMMTUDAGURINN 30. okt. 2008 17 SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0008 NÚ GETUR ÞÚ SENT VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM VF.IS Kirkjur og samkomur: Uppboð: sma@vf.is Auglýsingar berist fyrir kl. 15:00 á þriðjudegi Sími 421 0008 Bestabón Besta verðið Best fyrir bílinn s. 892 1240 Alla daga Alhliða byggingafyrirtæki Rafverktaka- og trésmíði Símar: 862 2662 og 897 6422 Þjónustumiðstöðin Nesvöllum Vikan 31. okt. - 6. nóv. 2008 Leikfimi · Bingó · Dansleikfimi · Gler-, keramik- og leirnámskeið Félagsvist · Námskeið í pennasaum · Línudans · Handavinna · Bridge Hádegismatur - Síðdegiskaffi Föstudaginn 31. október kl. 14:30 – Gunnar Eyjólfsson leikari fjallar um Hart í bak Nánari upplýsingar í síma 420 4300 eða á www.nesvellir.is

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.