Alþýðublaðið - 05.12.1942, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 05.12.1942, Blaðsíða 2
T^ \'v; ;, *|k • '. >.'¦ , ,) >r DaúsinnI f Hruna. i'l^ Jón Aðils sem Gottskálk í Bérghyl. Alda Möller í hlutverki Sólveigai-. Aðvörun frá loftvarna- eefnd og taerstjérnlmil Um ósprangnar sprengjur, sem kuuna að falla i ioftárásum. . LOFTVARNANEFND í samráði við ameríkska herstjórnina hefir gefið út nákvæmár leiðbeiningar urn meðferð, ósprunginna sprengja. Er lögð rík áhersla á að al. metmingur kynni sér nákvæm. lega þessar reglur, og tilkynni ef það verður vart við t. d. hol_ ut í jörSunni, sem telja mætti aS gætu verið eftir slíkar sprengjur. Hér er aðeins um eam eina varúðarráðstöfunina að ræða. í tilkynningu lof tvarnanefnd- 'íar og herstjórnariirinar segir meðal an/nars: „í loftárásum er oft varpað sprengjum á hús og imanínvkki, er springe ekki um leið og þær i lenda. Fyrst í stað sjást oft ekki. | öiwuir verksummerki eftir slíka | sprengju en göt á 'byggingu, ; sem sprengjaoi hefir farið gegn_ i «m, eða hola í jorðina, en hins j vegaar engin merki um spreng- I mgú. \ PrestskosBing í iStokkseyrarpresta-j kalSi ð DEorgaÐ. Séx presíar í írjðri. gera PRESTSKOSNINGAR fura fram á morgun í StoJtkseyrarurestakalli. Sex prestar keppa ttm brauðið, og er sagt, að mikill hiti sé i kosningunum. Prestakallið nær yfir Eyrar- bakka, Stokkseyii ög Gaul- verjab, i^rhrepp. rtis, ' jandur um prestakall- ið t^y feí-sir: Tngé-fi r Ástmarsson, prestur að Stað' í Ste..ngrímsfirði, Aurs- Kus Ní>V"?on, prestur að Stað á Reykj? ú, Gunnar Arnason, presfur i 'iÆsustöðum í Húna- þingiv r/i^gnús Guðmundsson, prest'ir ' Ölafsvík, Þorsteinn Björrisso ? a-estur í ^rnesi og i»crgr," ur V. Sigurðsson, orest- - ur að v_ :t .jala .*stað. -rr Ólafur ólafsson, prestur <að Kverina- [ brekku tók. umsók" sína aftur. I Tímaspreagj&n, sem lendir á húsi, fer venjulega gegnuim mörg loft og grefst niður | í grunn hússins þegar hún ápring ur. Getur hún valdið miklum skemmdum á húsimu éða algerri eyðileggingu. Loftþrýstinguriinn af sprehg- ingunni getur skemmit eða eyðL lagt hús í nágrénininu og fer •tjónið eftir stærð sprengjuinnajr, en manntjón verður aðallega af völdum loftþrýstings og braks, iaem jþeytist í allar áttir yið sprenginguna. Til þess að forðast slys og manntjón, verður að gera ef tir_ farandi ráðstafanir tafarlaust, ef ósprungin spren.gja finnst: Koma tafarlaust boðum til næsta hverfisstjóra eða aðal. stöðvar loftvarnamia í kjallara OOddfellowhúsins. Síðan mun aðailsitöðin eftirfarandi ráðstafanir: 1. Allt það fólk, sem býr í bygg ingum innan 150 m. frá sprengjustaðnum tmin flutt burt. v 2. Engin umferð leyfð innan 150 m. f jarlægðar (Götum er ilokag nieð strengdum köðL «m og settir verðir þar). 3. Allt það fólk, sem dvelur í herbergjum sem vita í átt til sprengjunnar og eru innan 250 m. fjarlægðar frá henni mun flutt burt í önnur örugg ari herbergi. Dæmi: Ósprungin sprengja finnst við vesturenda á turni Landakotskirkjunnar í Reykja- vík. . a. Öllu fólki skal ,þá vísað burt af iþví svæði, sem er innan , 150 m. f jarlægðar frá sprengj unni. Svæði þetta takmark- ast af britinni línu, sem hugs ast regin frá miðri Marargötu suður til gatn?móta Hofs- vallagctu og Sólvallagötu, 'þ-aðan á miðja BlómvailágötTi, þá að vesturenda Hóktorgs, þá að gatnamótum Garða- st-ræti að Túngötu, þá í norð- vestur að .gatnamótum Rán_ argctu og Öldugötu og loks á. miðjta Mararcötu. Gctum skal ílokaí5 mrð strengdum köðlum ái¦¦hessutta' stcðum: Marargötu o~ T'ingötu austan Unnarstígs. T-T;ávaítagötu vest ;an Hofsvallag'ötu, Hofsvalla- götu norðan Sólvallagötu, Sól vallagötu suðaustan Hofs. vallagötu og vestan við Hóla. &¦*"¦*, ^lómvaliggötu norð n, Prh. á 7. tíðu'. ,;-..,; -,, .-.; f^SAJ-M^El um ¦'•¦,•'•'•.¦: 'Vi HS"'í. »¦ ¦¦¦'." ¦¦¦&* ¦:'".;.•. P: Strangar regliir um dthlutun blfrelða* Greinargerð fyrir frumvarpinu deilir hart á fjármálaráðherra. tj1 RUMVARP er komið fram á alþingi um endurreisn ¦¦ Bifreiðaeinkasölu ríkisins. Flutningsmenn þess eru Finnur Jónsson og Sigurður Þórðarson. Frumvarpið er í tveimur liðum, sá fyrri um einkasölu á bifreiðum og hinn síðari um úthlutun bifreiða. Bráðabirgðaákvæði fylgir frumvarpinu og er það svo hljóðandi: Fyrri kaflinn fjallar um það, að einkasalan skuli selja bif- reiðar, bifhjól, bifreiða- óg'bif- hjólabarða, ásamt tilheyrandi hjólbarðaslöngum. Vórurnar skal einkasalan selja yi'irleitt beint til notehda. Hún $kal greiða tolla af Vörunum sám- kVæmt landslögum, af ágóða af rekstrinum skal' leggja 15^— 20% í varasjóS, en hitt skal renna í ríkissjóð. Þá segir og í 4. grein: „Af öllum ágóða hvers árs greiðir ríkissjóður bæjar- og sýslusjóðum 30%, þannig: 10% renna til bæjársjóðs þess kaup- staðar, er einkasalan hefir að- setur sitt í, en 20% skiptast eft- ir mannfjölda milli bæjarsjóða annarra kaupstaða og sýslu- sjóða. Skatt þennan greiðir rík- issjóður bæjar- og sýslufélögum 1. marz ár hvert af ágóða næst- liðins árs." Og í 5. grein segir: „Bifreiðaéinkasölu ríkisins skal heimilt að leyfa þeim mönnum, er búsettir hafa verið erlendis og átt hafa þar skrásetta bifreið eða bifhjól, kvaðalausan inn- flutning , þessara farartækja, enda leggi þeir fram fullnægj- andi skilríki fyrir búsetu og skrásetningu." Reglnrnar om títhluí- un bif reiðunna. Reglurnar um úthlutun bif- reiða eru þannig: „Kjósa skal í sameinuðu al- þingi, með hlutfallskosningu, 3 menn í nefnd, til tveggja ára í senn, og þrjá til vara, er hafi með höndum, þegar ekki er hægt að fullnægja eftirspurn úthlutun allra bifreiða, sem fluttar eru til landsins. Eigi forstjóri Bifreiðaeinkasölu rík- isins ekki sæti í úthlutunar- nefndinni, skal úthlutunar- nefndin leita tillagna hans um úthiutuniha, svo og um aðrar þær ákvarðanir, er nefndin kann að taka. Bifreiðaeinkasölu ríkisins er óheimilt að selja innanlands eða afhenda á annan hátt bif- reiðar þær, 'er hún flytur inn, nema samþykki úthlutunar- nefnáarinriar komi til. TJndan- skildar eru þó þessu ákvæði þær bifreiðar, er einstakir menn kunna að hafa, fyrir gildistöku bessara laga, fest kaup á er- íendis með samþykki fyrrver- andi bifrsiðpe! akasölu ríkisins og gjaldeyrib- og innflutnings- nefndar Úthluturiarnefnd bifreiða skal haga úthlutui bifreiða með hliðsjón af þö í. .lm^íngs og atvinnuveganna, endn. skal henni hehnilt.a? setj:i þau skiL yrði fyriar í"*hendingiv bifreið- anna, sem r vuðsynleg verða að tePssc til bessað Ipeim tilgangi vei 5i rá',, pa,r á meðal að jnefrid In ím j.ívít*'"unaiTétt á eldri bifreiðum þeinra, er fá bifreiðar sánar endurnýjaðar, og for_ kaupSrétt á þeim bifo?eiðum, sem úthlutað er, og fari verð þeirra eftir mati, ef ekki verður samkomfulag. T^th'Jutunarefníiín skal 'gefa Alþirigi árléga skýrslu um störf sín. Hún skal og gefa Alþingi skýrslu um úthlutun 'bifreiða á árinu 1942 og þær umsóknir, er synjað hefir verið. H5rO gagnrýni á f jár- málaráðl_erra. í greinargerðinni segir meðal aninars: Frumvarp þetta er fram komið í tilefni af þeirri ráð_ stöfun fjármálaráðherra að leggja niður Bifreiðaeinkasölu rikíssins og ráðstaf a sjálfur þeim bifreiðum, er einkasailan hafði til sölu, þótt síðasta AL þingi hafi falið sérstakri nefnd að amnast úthlutun bifreiðanna og jafnframt, bæði með iþeirri ráðstöfun og á annan hátt, á- kveðið, að jeinkasalan skyldi halda áfram að starfa á svipuð. um grundvelli og verig hafði. 'Frumvarpinu, ef að lögum verður, er ætlað að tryggja endurreisn oe áframhald starf- semi Bifreiðaenkasölu ríkisins og jafnframt það fyrirkomulag um'úthlutun innfluttra bifreiða, er síðasta Alþingi ákvað. Með því að vöxur þær (nýjar bifreiðar og hjólbarðar), sem Bifeið'aeinkasala ríkisíns ann_ aðjst um kaup á, eru nú með öllu ófáanlegar á erilendum markaði án þess ''að 'hið opin_ bera annist um þau kaup, og með tiiyísun til þeirrar gagn- rýni, seni úthlutun ráðherrans á bifreiðum hefir sætt, verður að teljast nauðsynlegt að setja lög um þessi atriði, er séu þannifr úr carði gerð, að tryggt sé, að sú meðferð þessara mála, sem verið hefir nú um skeið, endurtaki sig ekki. Með lögum nr. 30 9. jan. 1935 var ríkisstjórninni veitt heim- ild til þess að taka einkasölu á eftirtöldum vöruflokkum: Bifreiðum ai];? konar og bifhjól uim, bifreiða. og bifhjólahlut- um, rafýéh'jm og rafáhöldum, svo og r,aflagningarefni. 'Samikvæmt þessum heimild- arlögunx var Bifreiðaeinikasalá ríkisins sett á stofn og jafnframt ákveðið, að hún ein skyldi hafa rétt til þess að flytja til knds- ins bifreiðar, bifhjól og hjól- b.-.-rða ásamt tilheyrandi slöng- um. , , Einkasalan hóf starfsemj sína 1. maí 1935, samkvæmt inefnd- uam heimildarlögum og reglu. gerð útgefinni 26. apríl sama ár og hsfir stairfað oslitið síðan, eða þar ,til 25. sapt. 1942, áð reglugerðin vm starfsemi henn_ aar y ar úr gildi f elld. Frá 25. sept. 1942 tókskila- Prh. i 7. erfðu. Bæjerstlórn ein- hoga í fsbfisniállna fast vlð fjrri hkvmMdr sínar. SÆNSKA FKtSTIHÚSIÐ og kaupin á því komu enut til umræðu á bæjarstjórnar- fundinum , fyrradág. TiMagan, sem samþykkt var í bæjarráði um að. halda fast við forkaupsrétt bæjai-infi á frystihúsinu koni nú til at- kvæðagreic&lu i bæjarstjórn ög var Siamþykkt þar" með sam-- hljóða atkvæðuim; Slggrðnr jjcrjal talar Dm BreiðfjðrðogBöIn Hjðlmar í Tjaraarbíð Q IGUBÐUB NORDAL pró. lO> fessor flytur erindi á morgun kl. 1.15 í Tjarnarbíó um SigurS Breiðfjörð og Bólu. Hjálmar. Fyrirlesturinn er fluttur á vegum fræðslunefndar "verka. imannafélagsins Dágsbrúnar og eru aðgc'ngumiðar að fyrirlestr- inum seldir í dag og kosta 1 krónu. Er í ráði að fluttir verði nokfcrir fyriirlestrar á vetrinum f yrir Dagsbrútnárl menn. .'.¦•. :í_^[ Karðar Mnr m PFlsoepeoa í bæjarstiém. Skemmtilegar nmræðiir um lííið eíni A LLMIKIL senria varð á .**¦ bæjarstjórnairfundlhum í fyrrakvöld úí af ekki ómerk- ara máli en pylsuvögnunum í Kolasundi. 1 fundargerð bæjarráðs frá 20. nóv. var skýrt frá því, að Erlingur Pálsson yfirlögreglu- þjónn hefbi skrifað bréf pg lagt til, aö börnuð yrði, mat- vælasala pyh:uvagnanna í Kolasundi. Ba^erráð vildi ekki samþykkja þes;;a tiliögu, en ekoraði hins vegar á lögregluna — cg þá líi?ast' til ekki hvað Sizt á yfirlögrogluþjóninn, sð herSa á eftirliti með þrifnað- inum í bænum. Þegar kom að þessu mili á dagskrá bæjarstjérnar, stóð app Sigfús Sigurhjartarson og vitnaði, enda er hann prest- lærðui- rfíður.. Hann by jaði "'j.fig' því uð lýsa yfír ;-ví, að þ..fe p þetta mál hefði veri" á lagskrá bæjar- ráös, þá hefði hann ekkert lagt til þess, litl". skoðun haft á þvi „En svo sr. ði einn maður við mig," ,e-•;(,!. Sigfús, „að ég skyHi athuga ástandið og það hef, é > há gert. Eg hef all- Frh. á 7. síðu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.