Alþýðublaðið - 07.12.1944, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 07.12.1944, Blaðsíða 4
/ AU.YÐUBLAPIO Flmmtudagacr 7. decscmber ÉM4 Otgef-ndl: Alþýðuflokbarina Ritstjóri: Stefán Pétiu%soo. EUtstJóm og afgreiósla í Al >ýöuhúsinu viö Hverfisgötu Símar ritstjómar: 4°C1 og 490J Sfmar afgraxðslu: 4900 og 4906. Verð I iausasölu 40 aura. AlþýBu orentsmiSjan h.f. Eldhúsumræðurnar ÞAÐ voru óveiiijíuiLega ró- lögaa: eMihúisiuuairæðiur, sem lúitviarpað var frá afljþiragi á mániu daigs- og þri-ðjudasgskvaldið, eradia má segja, iaiq ekká hatfi vieinið táileÆná til meáiris meirilhátt ar rifrildis. Stjómin hefix ekki vetrið váð vöM nieimia um það hii sex vákiur, qg því iátáið igeibað aðhafat enu, siem anidstæðinigar hjeamar gæitu deilit á'. Eldhúsium- ræðumar smieriusit því í þettia sinini mest ruim hina yfirlýstu BteÉnu Onenruar srvio og um að- dragaudia þesls, að hnin var mynduð. • iÞað var því efldká maxigit, sem Stjónnaraimdstaeðántgar gá/tu áLegið isáig >tál riddaira á, enda væri það synd að segja, 'áð veg inr þeirra hefiðá vaxið við >þessar útvarpöumræður. Það vax sia/rm sócmniínm, sama miöiMiráð, sömu Ihrafespáirnar í öááu því, sem ræðiumenu Fraírnsófejimrfliokk&- iins sögðu: Fyrixisjáainiliegiur sStór faosíieigur tieflcjiuhaMd á fjárlögum. um, vaxamdi dýritíð og ytfirvof- amdi hrum, þess vegna værá öli mýsköpun aitvinniulíifsins ómögii fe g fyrr etn búið væri að 'lækka. fcauipgjáMdð og igera aðrar humdaflcúmstár, siem loanmdar eru í koflakaibókum Framsóflcnar. Það er rótt, að arm er efitár að sjá ríkiss'jóði fyxár milájóína- ifcefajum, sem hamn þatrfnaist til þess að sitamdaist áætluð útgjöld meðal anmams í þvá skymi að haflda máðri útsöluverði lamdbún aðamaíurðá á immiLemidium mark- aðd og gneáða bæmdum uppbæt- ur á útfLutitar afurðir þeirra. Em, foemiur það ekká úr Jiörðuisitu átt, þegar tórysitumemm Framasóflcnar ifilokkisins eru að beflgja ság út af vamdfliætimigu yftr’ tekjuhaflfla, sem þeir voma, að verði á' fjár- iögunum vegna sflíkra útgjailda? Það er lika rótt, að dýrtíðám er miikil og sikapar þjóðimmá mörg vamdarniál. En hver befiir átt meiri iþátt í aíð magna hama, en einnaitt FraimsóknarflokkuTÍn.'n,. sem opnaði stífiLumar fyrár flóði iheirmaæ fyrir meira en fjórum órum, þegar verðílag lamdbúnað arafiurða var riifiið út úr lög bundniu hlutfa'lli við kaupgjald ið, og sáðam heffár knúið fram hverja hækbum þesis eifitir aðna ameð þeám eðliiegu aflieiðingum, að aflflfl ammað hefir fylgt í kjöl- faráið? Það sátur helzt á iþessum fiokki, að vera að beimta lækk un kafupgjafldsims oig tala um það, að ©fckert sé hægt að gara til þess að erudumýja framLeáðsl tæki otg aitvimmuvegi lamdsins ffyrr ©n búið sé að sigrast á dýr tíðámmi! * Stjórmin ætlar sér ekiki þá dul eins og ruú stendur, að iækka verðlagið og kaupgjaldið. En húm vinmiur að því, að hvort- tveggja verði sitöðvað á því stigi sem það er nú, og telur það með réttu ifiullikömLega viðumamdi á ramigur í bili. Húm mum því væmt anlega ekki Jába meámar úrtölur eða hraiksipár Framisóknairflokks ims afitra sór ffrá því að hefjast Útvarpsræða Emib iónssonar: Síðari hluii Nýskðpun atvinnulífsins er engin blekking þrátt tyrir dýrtfð og háif ÞVÍ hefir verið haldið fraún af Framsóknarflokknum að afstaða ríldsstjórnarinnar til dýrtíðarmálanna væri næsta hæpin og vafasöm. Afsldpti rík iisstjórnarinnar af verkföllum þeim, sem stóðu yfir, þegar hún tók við en öll eru nú feyist,, voru túlkuð þammág að borin liefðu veráið fram sjiónar- mlilð veirikaimainam, máfliega ein- Ihfláða, og ærtrti stjórmiin sámm þátt í iþví. HeSK. þammig verið hældbað mjög kaup þeímna iðn- sitétta, ier áður voru hæst laum- aðar, eg þammig enm aufldð ó- Isamræmáð í laumaJtjörumum. Þteitita emm cBremiur igiert á sama táma pg foændur viæri ikrafðár um að „lækka“ hjá sér afurða- verðið frá þvá, sem lögboðað ier og Iþeir eága heimltángu á. Lodcs er svo því haflldið fram, að hið háa kaupgjald, sem nú er greitt, fæli menn frá því, að kampa nakkur atvinmiuitæki inn í landið, þvi að þeir sjái Æram á, að með múveramdi 'kaupgjafldi miumá ómögulegt að flláta rtæki þesái atarnda umdSr isór. AJIIt ,tafl um mýsöcöpum ait- vámmuviegamma sé því edmis og og tdflgamgsiLauist jfiáflm, sem enga þýðinigu hatfi og mámast, _ef noldouð sé ytfirflieiitit með því "tali meint, sé eingöngu um blekkingar að ræða. Þetta ecru vitanlega þungar á- saflcamir en aflflar hatfa þær kom- 5ð fram eLgi að sáðuæ í eámu eða öðru fiormi. — Stöðvun, ekki lækkun Þar sem dýrtíðámmáKin eru nú eins og áður hin þýðingar- mestu mál, og munu verða það, þykir mér rétt að fara um þau mofldcrum orðum. Ég vál' þá fynst ieyifia mér að tminma á þær út- varpsumræðiur, er síðaigt fóru hér tfram um þessi mál miú í haust, er fyrv. rí'kisatjóm lagði fram frv. sitt til lausnar þess- ama máfla. Eins og menm muna fól; það fnumvarp í sér tillög- ur um að lögbjóða nokkra flækkun á kaupi og lamdbúnað- arafurðum. Þessari leið voru þá aflfliir þingm'aim, eða aflfltflesf- ir að mámsita Ikositd, andvígir. TöMu að tálraun, sem gerð hefði verið í þessa átt, að lög- binda kaup, örvaði ekki til eftir breytni, eða emdurteknánigar. Við þesisar umræður Ihélt óg því fxam fyrir foönd AJþýðu- tfLobksáins að þær aðgerðár, sem tfrumvarp þeitita gerði ráð fyrár, foefði reynsiliam áður sýmtf okkur að væru ófraimíkvaemamlegar. Ég staikk því upp á þvfl þá að í stað þess að lögbjóða Iækfc un á kupi og verðlagi yrði reynt að semja um stöðv- tm til að byrja með, með ein- staka Iagfæringum til sam- ræmis. Þössi aðfierð, og ýmsir mögu- leikaæ í sambandi við hama, fliafði þá um skeið nolkkuð verið athuguð í 12 manna-nefndinni svokölluðu og virtust Fram- sóknarflokkuírinin þá, eims og nnállim) stóðu meðam, óséð var. hverjáir miumdu taka við stjóm- artaumumum, igeta hugsað sér þessa lausn. Þetta var kom- isiatairáðhenrainín flais.) Þetita var ið það langt á veg þá, að fyrir lá’ ytfiriýsáng tfrá stjóm Allþýðuisamlbandis ísflamdis þar sean Ivún hatfði lýist yíir því, að (hiúmi væri fyrir sitt leyti með- mæflrt því, að .gerðir væru beiM- arsamnámgar um lcaup og flcjör í megin aitráðum á (grundvélli húvanamdi sammáinga srtéitrtatfé- laigamma með . oiaulðsymiLegum liagfiærinigum kaiups og kjara á hámium ýmsu srtöðum og srtarfs- gneáinum rtál' siamræmámis, til rtveggja ára, og að hún værd reáiðubúin að hef ja viðræður váð tfuiMrtrúa aiírvimmuriekienda um þertta* efini, og ÍLeifa umlboðs saanibamdstféOagamína itál samnr itaga, etf Jiíikur væru tfýrir því, að samtfkoamiuflag iruuaMi i^ást, enda yrði um fleið samikoímulag oion verð ILandíbúnaðaanaÆurða í saanmgjtömum iblurttfalflum váð aLmienin ðaomakjör á grundvelli þesis, sem veráð hefir uoidaai far ið; og enmfriemur að geæðar yrðu ráðsafiaaitfr itál að tryggja srtöð- uga artváoiom og fyrirbyggja at- vinnuleysi eftir nánara sam- kotmuLagi /um þessá aitráði í saanræmá við, og í beinu átfraaníhaflxii 'atf þeslsu var svo urunáð að því, að Æá saonkamu- lag um að þælcikjumi æbtá sór ekki stað á verðd flamdbúnaðarafurða á þasisu haausrti, og var í því sflcyni! íkáLLað siaman búnaðar- þinig, eáaiis og mönmum er emm. á fersflou 'máinni, setm féflflisrt á þertita, með anoflcknum sfldlyiðum Iþó, aðaflfliega að tryggt væri að ráflcáissjóður gpneiddi, eins ag áð- ur, í þebta sáoin uppbærtur á úttflutrt.ar tlaaidibúmðaratfuirðir. Imm á iþeltta var gemgáð (táfl sam- lcomulagis, þó að það hafi ávalt verið yfirlýst stefna Alþýðuflokksins að vera á móti þessum uppbót- mn eins og þær voru greidd- ar. Víxláhrif kaupgjalds og afuröaverðs IÉg hygg aið um það séu mú tfLasitir saanmáSLa, að hpfuðorsökin til þess, hve dýrtíðin hefir vaxið hér, séu víxláhrif kaupgjaldsins ann- arsvegar og landhúnaðar- verðsins hinsvegar. lAlþýðiutfLoIckuráam hetfur á- vaflit Ixaflidið þvá tfnam að íyxsta isporið á þessaæi braiuit bafi ver- ið stí'gið 1940,'þe|gar Fnamsókna arffliofldcumn réðá því að verðlag á Jiandlbúnaðanvöruan var ein- hláiða slitíð úr temgsflum við kaupgj'ai'dáð, og 'látið íhækka á- vaflrt si'ðan, meira en sem nam hækkun kaupgjaldsinis, en það betfir ®vo komið á etftir, hvoæt ólt aamað, onleð þeám aÆLeáðihjg- um, sem fcunmr etru. Ef hægt er að útiloka þessi víxláhrif, eins og hér hefir verið gerð tilraun til, mætti ætla að stöðvun væri fengin í hUi. K'eanur svo til álita stfðar flrvorlt hún nægir eða etkfld, og skafl ág flcama, að 'þvá sáðar. SCauphækkun iðtiað- armanna i hausf Ég &kart þá kotma að þeLrri fiufllyilðiingu, að flcaaip oiolckiuiTa hátit flaoimaðra iðnaðarmaoma hatfa mú verið hætkflcað svo, að sú hæfckum sflcapi nýtt ósam- ræmi í Jau'naigredðsflium. Ttfl þess að gamga úr sbugga fuon þebta hófi óg smúáð mér tál siártrtafsieinjama ofldisiins og ósflcað letfitir að haom útvegaðá mér isaanaaihiurð á kaupgreiðisflumi þessaoxa mannia nú og kaupi verlcamaama í Reykjairvík, srvo að séð yrðd hvart þeir hetfðú roeð tsmum saonmáin'guan nú máð oneiri hækbuoman hfluttfalllsaiega, ten verflcaamenm lueÆðu áður feng- áð þvtf að væri svo, thetfði mymd- aisrt rnýtrt ótsaanrœmii, ten aomars tekM. Þessa skýnsflu hteffár harnn útvegað mér tog Æer hún hér á etftíir: Kauphækkanir frá 1M2. Dagsbrún 16,6% Járrtsixxiðir 8 % Skipasmiðir 9 % Bliklcsmiðir 9 % Prentar, fojá Ixelmingi stéttarinnar 3,4% Stúlkur í prentiðn .... 9,4% Bókfbindarar . 3,4% StúLkur í bóflcbandsiðn ■9,4% Klæðsfcerar 11,5% Stúlkur í Jdæðskeraiðn Höfðu áður lágt kaup fyrir. Eru tvö ár að vinna sig upp í fufllt flcaup ............. 18 % Sýnir þessi skýrsla að kaup iðnaðarxnanna hefir á þessum tíma elcki foækkað neitt nálægt því eins mifldð og kaup verka- manna, og verður því sannar- lega ekki sagt, að ósamræmi hafi skapazt við þær óverulegu lcaupfoækkanir, sem þeir fengu nú. KaupgjaldiÖ og nýsköpunin Ég ákafl þá að lakum fara nofldcrum orðum um hitt atrið- ið, fovort kaupgjald í landinu sé yfirleitt orðið svo hátt, að atvixmuvegirnir fái ekki undir því risið, og afleiðingin hijóti að koma fram í því, að merm Framh. á 6. stðu. foamda um þá nýsiköpum aitvinmu l'ífisálrus ag aðrar þær fraankivæmd ir, sem hún beffir á isitofnuskrá sirmi. J?ess er vænzt aff henmi aif ytfárgnæfaaidi meiráhluta þjóðarinmar, að hún láti heaidur srtanda fr.am úr ermurn. Oig sitjórnaraaidisitaða, sem eldd hef- ir upp á ammð að bjóða, ep kaup lækikíum eða jalgerrt aðgerðacnleysi að öðnum bosrtx, eimis og ræðu- meam FramsÓkna'rflofldcisáins und ir útvarpsumrœðunium á aflþingi á máraudaigs- og þrdðjiudagkvöld ið miura aflcLrei verða srtjómimrai stórliættuLag í srtarfi heaxmiar. FRÉTTIRNAR, sem nú dag- lega berast af kommúnist ískum óeirðum á meginlandi Evrópu í sambandi við afvopn un skærufliðasveitanna þar sem Þjóðverjar hafa þegar verið relcnir úr landi, vekja miflda at hygli. í tilefni af þeim slcrifar Tíminn í fyrradag: „Fyrsta stríðsveturinn ráku kommúnistar þann áróður í lönd- um bandamanna og hlutlausum löndum, er síðar komust uindir kúguinaxstfjóm nazista, að styrj- öldin við nazista væri ekkert ann að era beimsvaldasiimuji viitáirTH ing. Þeir ráku þann áróður líka kappsamlega að semja ætti frið við Þjóðverja og bryddi m. a. tals vert á þessari etarfsemi þeirra inn an franska 'hersins. . . . Kommúnistar breyttu lítt um stefnu í þessum málum, þótt lönd þeirra kæmust imdir stjóm Þjóð- verja. Þannig héldu franskir og belgiskir kommúnistar uppi áróðri fyrir góðri sambúð við Þjóðverja lengi vel eftir hemámið, og ásök uðu Breta fyrir að halda styrjöld inni áfram. Þeir veittust harðlega gegn stjórnum de Gaulle og Pierl- ot og töldu þær vera til ills eins. Mótstöðuhreyfingin gegn Þjóð- verjum í þessum löndum átti á iþeim tíma einn versta andstæðing sinn, þar sem kommúraistar voru. Svipuð var reynslan í Noregi, þar sem kommúnistar deildu á þingið fyrir að reka ekki Hákon kommg frá völdum og mynda stjóm, er gæti átt góða samvinnu við Þjóð- verja. . . . Það var ekki fyrr en eftir að styrjöldin hófst milli Rússa og Þjóðverja seint í júní 1941, er kommúraistar tóku að breyta af- stöðu sinni og snúast til liða við mótsrtöðuhreyfingar þær, sem þá vom fyrir löngu komnar á legg. Víða gerðust þó komiraúnistar ekki beirair þártttakendur í mótstöðu- hreyfingunum, sem fyrir voru, heldur stofnuðu sínar eigin mót- hreyfingar og skærusveitir. Þann ig var það t. d. í Frakklandi, í Júgóslavíu, Grikklandi og víðar. Yfirleitt kvað lítið að þessum skærusveitum kommúnista raema í Júgóslavíu, þar sem þær virðast hafa haft mjög dugandi foringja. Vemleg þátrttaka varð ekki held ur í skærusveitum kommúnista, t. d. í Frakklamdi og Belgíu, fyrr en um það leyti, sem bandamenn voru að hrekja Þjóðverja úr þess um löndum. Þá virðist sem komm únistar hafi gefið liðsihönnum sínuim fyrirskipanir um að fylkja sér inn í þær, og hefir það vafa- laust verið gert í þeirri von, að skæmsveitimar myndu öðlasrt sér réttindi síðar. Stjóm de Gaulle tók strax þá áSkvörðuoi, að þær skæruisveitir, sem vel voru orðnar þjálfaðar og höfðu veitt virka aðstoð í ormst- um við Þjóðverja, skyldu hafa réttindi til að ganga í herinn. Aðr ar skærusveitir skyldu afvopnað- ar. . . . í Belgíu fór stjómin líkt að. Hinar þjálfuðu skærusveitir voru teknar í her og lögreglu, en hinir öþjálfuðu skæruliðar, sem höfðu gengið í sveitirnar é seinustu stundu, voru afvopnaðir. Reynd- Frh. á 6. síðu

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.