Morgunblaðið - 02.07.1936, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 02.07.1936, Blaðsíða 5
t\ VJ "Í , Mmtudaginn 2. júlí 1936. MORGUNBLAÐIÐ 5 E?<ns og getið hefir verið hjer í blað •*""' inu, voru til meðferðar á síð- :asta landsfundi Sjálfstæðisflokks- ins reglur um skipulag hans í fram- tíðinni. Hafði þingflokkurinn haft málið til meðferðar á síðastl. vetri, •og hafði nefnd, er þá starfiaði í því, skilað fi'umvarpi um þetta efni í hendur miðstjórnar. 1 þessu máli hafði Gísli Sveins- son alþm. framsögu á landsfund- inum, og flutti hann það erindi sitt á fyrsta fundardegi (17. júní) hjer í Reykjavík, en að öðm leyti igékk fundurinn frá málinu á Þingvöllum. Um skipulag flokka alment fór íframsögumaður m. a. þessum orð- uni: * í öllum „lýðfrjálsum löhdum", •sem svo eru kölluð —¦ og ísland 'kvað teljast til þeirra — eru flokkarnir (þ. e. stjórnmálaflokk- ¦~ax) höfuðuppistaðan í hinum margbrotna þjóðmálavef. Svo er 'það orðið, þótt ekki þyrfti svo að vera ófrávíkjanlega. En úr því svo er, og meðan svo er, er flokks- starfsemin að sjálfsögðu hin þýð- ingarmesta, því að þar eru ráðin og undirbúin, og stundum nærrí rþyí framkvæmd, hin ábyrgðar- mestu málefni þjóðfjelagsins. Formið „frjáls þjóð", „'ýð- frjálst land", krefst þess, >að 'fólkið, lýðurinn sje „upp- lýstur", kunni skil á svo sem öll- Tim opinberum efnum, er til þjóð- mála teljast, og má segja, að gerð sje nokkur tilraun til þess að láta svo verða með þeirri uppfræðslu, sem öllúm þjóðfjelagsborgurum er í tje látin á vissum aldri. Og þó leikur eigi allHtill vafi á því, í 'hugum ýmsra, hvort eigi er hjer að nokkru tekið með annari hendi, "það sem veitt er með hinni, óbein- 'línis, — því að það, sem almenn- I SKIPULAG SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS ingur síðar les um stjórnmál (sem hjer skifta máli),er. vitanlega öll- um, á víxl litað eftir flokkum, og stundum brjálað og umhverft, en það er ekki einungis, að alþýðu sje ætlað að trúa öllu slíku, helst blint, heldur er raunin sú oft, að því er trúað, ög það starblint. Þarf eigi að styðja það með dæm- um, sem daglega er að gerast fyr- ir sjqnum allra þeirra, er nokkuð fy%jast með þeim hlutum. Lýðræði ber með sjer flokksræði í einhverri mynd, misjafnlega á- berandi, og þá er eitt aðalatriðið ¦"¦að ganga svo vel frá þeim hnút- um, að öllu sje óhætt, að vit sje í því ráðlagi, en ekki óvit. Og að öll ráð verði sem best ráð- in, og þó sem mest að vilja al- mennings í landinu. Fólkið kýs ijer fulltrúa til þess að fara með málin á vissum vett- vöngum, en á þó ekki þar með að vera „sett út úr spilinu", heldur á það að vera kvatt til þátttöku í undirbúningi, og að nokkru í af- gerð ýmsra mála, við og við og á- valt eftir þörfum. Það er ekkert „lýðfrelsi" að mega t. d. aðeins kjósa mann eða menn á þing, þótt það sje hinn mikilsverðasti rjett- ur, ef fólkið þess á milH er kúgað eða. vilji þess . að vettugi virtur, jafnvel þar, sem enginn mauður rekur til. En vandratað getur ver- ið meðalhófið, því að fólkið á held- Aðalfnndut Læknafjelags Islands hefst föstudaginn 3. júlí n. k. kl- 4 síðd. í Rannsókna- stofu Háskólans. DAGSKRÁ: J'östudag 3. júlí, kl. 4: 1. Stjórnin gerir grein fyrir störfum s.l. árs. 2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar. 3. Kosin stjórn og endurskoðendur. 4. Árstillag ákveðið- 5. Siglingasjóður Læknafjel. Islands. 6. Önnur f jelagsmál. Kl. 6: Dr. med. Skúli V. Guðjónsson, yfirlæknir, fyrir- lestur: Nýjustu vitamínrannsóknir. KI. 9: Próf. dr. med. C- Sonne, yfirlæknir, fyrirlestur: Sjálfvalið efni. Laugardag 4. júlí, kl. 3 s.d.: 1. Próf. dr. med. C. Sonne, yfirlæknir, fyrirlestur: Sjálfvalið efni. 2- Yfirlæknir M. J. Magnús, fyrirlestur: Holds- veikin. 3. Dr. med. Skúli V. Guðjónsson, yfirlæknir, fyr- irlestúr: Iðjusjúkdómar. íSunnudag 5. júlí: Samsæti að Hótel Borg kl. 8 síðd. ur ekki ætíð tilkall 'til þess að leig fulltrúanefndir fyrir kjósend- grípa fram í fyrir þeim, sem það ur k.jördæmisins, er mynda með hefir falið umboð sitt til þess að sjer fjelög (Sjálfstæðisfjelög) fyr- fara. með ákveðin mál fyrir þess ir hvern hrepp eða kjördeild, — hönd. — Að því að koma þessu en þau snúa sjer um öll flokksmál öllu fyrir, miðar flokksskipulagið. til hjeraðsnefndanna, eftir því, Þetta flokksskipulag er nokkuð mismunandi hjá stjórnmálaflokk- unum, sumstaðar lausara, annars- staðar fastara, og svo er einnig nú komið hjer á Jandi. Ekki mun hjer vera neinn stjórnmálaflokkur, sem beinlínis neitar lýðræðinu með öllu, og höfuðflokkarnir þykjast allir hylla það. f raun rjettri mun skipuíagið einbeittast hjá Alþýðu- flokknum (sósíahstum), enda stappar nærri, að þar ríki alþjóð- leg harðstjórn. Næstur kemur hjer Pramsóknarflokkurinn, og hafa „handjárnin" þar verið misjafn- lega rómuð. Lausust hefir fram að þessu verið uppbygging Sjálfstæðisflokksins, enda erfiðast við að fást, þar sem hann hefir ekki viljað vera einnar „stjettar", heldur allra stjetta flokkur, með hagsmuni lalþjóðar fyrir augum, í hvaða stöðu eða við hvaða at- vinnugrein sem mennirnir eru. * Tilgangur skipulagsnefndar, þingflokksins :alls og miðstjómar, var. sá, að komið yrði á þessi mál nokkurri festu, er til frambúðar gæti orðið, svo ,að bæði kjósend- ur flokksins — Sjálfstæðismenn í landinu — og þeir, sem með full- trúaumboð þeirra fara, mættu sæmilega við una. Að þessu hníga reglur þær um skipulag Sjálfstæð- isflokksins, sem landsfundurinn afgreiddi á þriðja degi, og voru þær mjög í samræmi við frum- varp það, sem fram var lagt. Þesaar samþyktu skipulagsregl- ur verða nú gefnar út að tilhlutun miðstjórnar Sjálfstæðisflokksins og sendar öllum þeim, sem hlut geta átt að máli, en verða í heild sinni eigi birtar á annan hátt, með því að þær varða, eins og gefur að skilja, Sjálfstæðisflokkinn einan. Nokkur höfuðatriði eru þó þess eðlis, að rjett þykir iað gera þau heyrinkunn. sem þörf krefur. Þessir aðiljar ráða og mestu um tilnefning þingmannsefnis fyrir flokkinn í kjördæmi hverju, með öðrum orð- um kjósendur sjálfir, sem um það geta einnig leitað atbeina Mið- stjórnar. Eru svo um alt þetta all-ná- kvæm ákvæði, að því er snertir tilhögun og framkvæmd. — Má telja alveg víst, að með Reglum þessum verði sköpuð ánægja með flokksstarfið innan Sjálfstæðis- flokksins, og að með þeim verði í framkvæmdinni flokksfylginu siglt í heila höfn, en aftur á móti komist hjá þeim blindskerjum. sem hinir stjórnmálaflokkar lands ins hafa nú að flestra skynbærra manna dómi laskað skip sín á. Sjálfstæðisflokksins bíður mikið þjóðþrifastarf í landinu og mun honum einnig vaxa ásmegin við hið nýja skipulag, sem' honum hefir nú verið fengið og líklegt er að muni farsællega reynast. Miðstjórn Sjálfstæðisflokksins er framkvæmdarstjórn hans og ræður mestu um daglegar afgreiðsl ur og fyrirfallandi mál. En yfir- stjórn flokksins er þó svonefnt Plokksráð, sem hvert hjerað lands- ins á fulltrúa í, og er samkomum þess hagað eftir ákveðnum reglum. Og í þriðja lagi eru Landsfundir flokksins einn ráða-:aðili um mik- ilvæg mál, — og er Miðstjórnin' kosin iaf honum og Flokksráði. Er og ákvarðað, hvenær Landsfund-' ir komi saman o. s. frv. En úti í kjördæmum landsins stjóma Hjeraðsnefndir málefnum Sjálfstæðisflokksins, þeim, er sjer- mál geta talist hvers einstaks kjördæmis, en þær standa í beinu sambandi við Miðstjórn og eru um | Sjómannasagan Mistur: PRAMH. AP PJÓRDU SÍÐU. fólkið, má geta þess, að fyrir það er stór sjerstakur borðsalur og eru þar skápar fyrir hvern til þess að geyma í föt sín og smádót. TfJELARNAR eru mjög merki- legar, sjerstaklega sú, sem mót- ar kexkökurnar og stimplar á þær tegundarnafn. Áður en hún tekur til staífa, er kökudeigið marghnoð- að í öðrum vjelum, og tekur hún við því í hæfilega þykkum og breiðum lengjum, sker þar iir smá- kökur, tekur sjálf frá alt sem skerst úr, en skilar kökunum á sjerstakan bakka, sem síðan er lát- inn beint inn í bökunarofninn. Þessi bökunarofn er líka mesti galdragripur. Það er ekki kynt undir honum sjálfum, heldur í miðstöð í sjerstöku herbergi. Inn bálholið bggja vatnspípur frá bökuuarofninum, og það er hitinn frá þeim, sem hitar upp ofninn. Ekkert sót, engin óhreinindi eða dust geta komist þar að. hefir hlotið bestu meðmœll FIX sjálfvlrkiC þvottaefnl þvær tauið yðar meðan Jjjer sofiS os hvííist, — Pjetur Magnússon Einar B. Guðmundsson Guðhvagur Þorláksson Pímar 3602, 3208, 2002 Austurstræti 7. Skrifstofutími kl. 10—12 og 1—6. ¦•»»»•?#»»»»»»»»«i<>>ie —m nilar fdanlegar || f fcgrunar- og snyrtivörur. || i > fRey^javíkur: Hpóíck Ý Mjúkrunardeildin. \\ 1- 1. t0t>m**m*+***+*+++*mmh Á þessu stutta yfirliti ætti menn að geta- sjeð, að hjer er um vax- andi framtíðarfyrirtæki að ræða, eitt >af þeim, sem íslenskum iðnaði er sómi að. Ef þjer ferðist til Noregs, þá búið á HOTEL ROSENKRANTZ, Tyske Bryggen, Bergen. Stórt og gott hótel með lágu verði á her- bergjum og máltíðum. Heitt og kalt vatn, bað og sími.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.