Dagur - 11.04.1953, Blaðsíða 8

Dagur - 11.04.1953, Blaðsíða 8
jj AGUR Laugardaginn 11. apríl 1953 riir 10. Fjárhagsmál. 10. flokksþing Framsóknar- manna telur, að steínuna í fjár- hagsmálum beri að miða við, að allir hafi verk að vinna. Telur flokksþingið höfuðnauðsyn, að jafnvægi sé í þjóðarbúskapnum, þar sem stöðugt verðlag og pen- ingagengi er nauðsynleg undirstaða þess, að framleiðsluskilyrði nýtist til hins ítrasta. StöSugt verðjag og peningagengi örfar framleiðsluna og eykur sparnaðinn, en sparnaður er undirstaða fjárfestingar og framfara. I þessu sambandi leggur flokks- þingið megináherzlu á eftirfarandi: 1. Ríkisbúskapur sé greiðsluhalla- laus og fyllstu ráðdeildar og sparnaðar gætt í ríkisrekstrin- um. 2. Útlán bankanna séu miðuð við sparnað og framleiðsluverð- mæti, en forðast að setja fjár- hagskerfið úr skorðum með verðbólguútlánum. 3. Fjárfestingin (framkvæmdirnar) miðist við það fjármagn, sem á heilbrigðan hátt er hægt að tryggja til þess aS standast kostnaðinn við hana — og því aldrei gleymt að sama féð verð- ur ekki notað bæði til neyzlu og fjárfestingar. 4. Þjó.ðartekjurnar séu auknar með meiri afköstum og framleiðslu og með bættu skipulagi á dreif- ingu eftir þeim leiðum, sem nán- ar eru tilgreindar í ályktun þessa flokksþings um atvinnu- sam- göngu- og viðskiptamál. 5. Stuðlað verði að auknum sparn- aði með því meðal annars að veita þeim ívilnanir í skatti og útsvari, sem fé leggja til ávöxt- unar með tilteknum skilyrðum. Þá verði og tekið til rækilegrar athugunar, hvort unnt sé að koma á verðtryggingu sparifjár, sbr. ályktun síðasta Alþingis. 6. Komið verði á, í samvinnu við stéttarsamtökin, nýjum grund- vallarreglum að tekjuskiptingu, sem hvetji til aukinnar fram- leiðslu og afkasta til tryggingar bættum lífskjörum. 7. Stuðlað verði að stofnun og rekstri framleiðslusamvinnu- félaga. Flokksþingið bendir á, að fjár- hagslegt jafnvægi og stöðugt pen- ingagengi verður ekki tryggt, nema saman fari viðleitni Alþingis og ríkisstjórnar og þeirra almanna- samtaka, er mestu ráða um stefn- una í kaupgjalds og launamálum. Flokksþingið telur því, að gera beri allt, sem unnt er til þess að auka skilning á því, að kaupgjald og laun verði að miða við verð- mæti framleiðslunnar. Launa- greiðslur séu eins háar og þjóðar- tekjur leyfa, án þess að myndist verðbólga, sem leiði til gengisfalls. Tryggt fjármálakerfi er nauð- syn alþjóðar. Það er grundvöllur mikillar framleiðslu og góðra lífs- kjara. Floksþingið telur, að brýna nauðsyn beri til að hagnýta sem bezt náttúruauðæfi landsins, og þá ekki sízt orkulindir þess, til fjöl- breytni og eflingar atvinnulífinu, með það fyrir augum að atvinna sé næg og þjóðinni tryggð æski- leg lífskjör. Flokksþingið élítur, að til þessa viðfangsefnis muni þurfa meira fjármagn en unnt verður að afla innanlands fyrst um sinn, þótt framleiðsluaukning verði og sparn- aður. Þess vegna telur flokksþingið eðlilegt, að lán verði tekin erlend- is, enda sé þeim varið til arðsamra framkvæmda. Ennfremur er flokksþingiS því fylgjandi, að efnt sé til samvinnu við erlenda aðila um stofnun stóriðjufyrirtækja á sérleyfisgrundvelli eða á annan hátt, eftir því sem hagkvæmt þyk- ir, enda sé örugglega um slíka samninga búið og þá meðal annars höfð til hliðsjonar reynsla annarra þjóða. Flokksþingið leggur áherzlu á, að fyrirtæki verði staðsett þar sem þjóðinni er hagfelldast, m. a. með tilliti til hæfilegrar dreifingar byggðarinnar. Verzlunarmál. 10. flokksþing Framsóknar- manna.bendir á, að yerzlunarstarf- semi er þjónusta, sem ekki má vera kostnaðarsan:ari en ólvá- kvæmilegt er. Óeðlilega mikill verzlunarkostnaður og óhóflegur gróði á verzlun er óþarfur skattur á vörukaupendur, og er því mikils vert fyrir þá að haga viðskiptum sínum þannig, að þeir komist hjá að greiða slíkan skatt Flokksþingið telur að samvinnu- skipulagið tryggi sannvirðisverzl- un. Fyrir því telur það þýSingar- mest í verzlunarmálum að verzl- unin geti verið sem frjálsust og samvinnufélögin óhindraS útvegað mönnum vörur við sannvirði. Flokksþingið leggur þar af leið- andi áherzlu á, að stefnan í fjár- hagsmálum sé miðuð við jafnvæg- isbúskap, þannig, að hjá því verði komist að hafa hömlur á verzlun- inni og opinber afskipti af verð- lagi. Ennfremur að samvinnufélög- unum sé tryggður aðgangur að nauðsynlegu veltufé til verzlunar- rekstursins. Sé úthlutun gjaldeyris til vöru- kaupa héð opinberum afskiptum telur flokksþingið að hún eigi að framkvæmast þannig, að tryggt sé að menn geti ráðið því hjá hvaða verzlunarfyrirtækjum þeir kaupa þær vörur, sem leyft er að flytja til landsins. Flokksþingið bendir á að frjáls innflutningsverzlun byggist á að auðið sé áð fullnægja eðlilegri gjaldeyriseftirspurn og að fullt samræmi sé í aðgerðum ríkisvalds- ins og bankanna, varðandi verzlun- ina. Það telur því verkefni næstu ára, að þjóðin eignist hæfilegan gjaldeyrisforða til að tryggja og auðvelda innflutningsverzlunina. Flokksþingið telur núverandi höft á útflutningsverzluninni óvið- unandi og í ósamræmi við aukið frelsi í innflutningsverzlun. Leggur því áherzlu á, að fleiri aðilum en nú er, gefist kostur á að flytja út og selja íslenzkar afurðir á erlendum mörkuðum. Skatta- og útsvarsmál. Flokksþingið telur að tekjuöfl- unarlöggjöfin beri m. a. að miða við það, að skattleggja eyðsluna en verðlauna sparnað og afköst, og að þeim aSilum, sem hafa nauSsynleg- an atvinnurekstur, verSi gert kleift aS mynda sjóSi til tryggingar og aukningar starfsemi sinni. FlokksþingiS telur aSkallandi, aS sett verSi ný löggjöf um skatta og útsvör, og leggur í því sambandi áherzlu á eftirfarandi atriSi: 1. Skattaálagning verSi gerð ein- faldari meS sameiningu tekju- skatts, tekjuskattsviðauka og stríðsgróðaskatts, og skattstigan- um breytt. Umreikningur verði niður felldur. 2. Persónufrádráttur verði hækk- aður. 3. Tekjum hjóna verði skipt, að vissu marki, við skatta- og út- svarsálagningu, og veittur sér- stakur frádráttur við stofnun heimila. 4. Tekið verði meira tillit til kostn- aðar við tekjuöflun launþega en gert er í gildandi skattalöggjöf, þar á meðal kostnaðar, sem leiðir af því aS gift kona aflar skattskyldra tekna. 5. Komið sé í veg fyrir ósamræmi í skatta- og útsvarsgreiðslum þeirra manna, sem búa í eigin húsnæði, og hinna, sem búa í leiguhúsnæSi. 6. Jarðræktarframlag verSi ekki taliS meS skattskyldum tekjum. 7. RíkiS innheimti ekki fasteigna- skatt, en sveitarfélög fái þann tekjustofn. 8. Skattfrjáls eign einstaklinga verði hækkuð. 9. Gjaldendum verði ekki íþyngt óhæfilega með álagningu veltu- útsvara og þau, ásamt eignarút- svari og samvinnuskatti, gerð frádráttarbær. 10. Leitast verði við að finna fleiri fasta tekjustofna fyrir sveitar- félög, og takmarka svo álagn- ingu útsvara, aS tryggt sé að heilbrigt framtak og tekjuöflun einstaklinga verði ekki lamað. Herbergi með forstofuinngangi og aðgangi að baði til leigu frá 14. maí, hentugt fyrir sjómann. Afgr. vísar á. Gullhringur með bláum steini (kven- hringur) hefur tapazt í mið- bænum. Finnandi geri góð- júslega aðvart á afgr. Dags. Kveldúlfi fyrir 12 milljóni Blaðið Tímitin skýrði frá því fyrir hátíðirnar að Eimskipafélag íslands og Kveldúlfur h.f. vseru um það bil að ganga frá samning- um um stórfelld viðskipti með því að Eimskipafélagið ætlaði að kaupa lóðir Kveldúlfs við Skúla- götu í Reykjavík ásamt húsum og skúrum þar fyrir hvorki meira né minna en 12 milljónir króna. Benti blaðið á að hús þessi væru öll gömul og úr sér gengin, sum nánast lélegir skúrar og við- skipti þessi harla undarleg. Tilkynning stjórnar Eimskipafélagsins. A miðvikudag sl. barst Degi fréttatilkynning frá stjórn Eim- skipafélagsins um mál þetta, og er hún svohljóðandi: „I októbermánuði sl. bárust stjórn h.f. Eimskipafélags íslands fregnir um að til mála gæti komið, að fasteignir h.f. Kveldúlfs á at- hafnasvseði félagsins við Skúla- götu og nágrenni, í Reykjavík, fengjust leigðar eða keyptar. Vörzlu hins mikla og sívaxandi vörumagns, sem Eimskipafélaginu er fengið til geymslu um lengi eða skemmri tíma, fylgir mikill kostn- aður, sérstaklega þar sem veruleg- an hluta varningsins hefur orðið að geyma víðs vegar um bæinn, langt frá höfninni. Félagsstjórnin sam- þykkti því þegar í stað, að fram- kvæmd skyldi rækileg athugun á áminnstum fasteignum h.f. Kveld- úlfs og fékk í þessu skyni sér til aðstoSar hina hæfustu menn, inn- an og utan. félagsins. Að þessari athugun lokinni var samþykkt aS taka upp samninga við h.f. Kveld- úlf um kaup eignanna og var for- manni, varaformanni og skrifstofu- stjóra félagsins falið að hafa þessa samninga með höndum. Samningar hafa nú tekizt við h.f. Kveldúlf og samkvæmt þeim kaupir Eimskipafélag íslands þess- ar eignir: Fasteignina nr. 12 við Skúla- götu, fasteignina nr. 14 við Skúla- götu, fasteignina nr. 16 við Skúla- götu, fasteignina nr. 43 við Lindar- götu, fasteignina nr. 16 við Vatns- stíg og fasteignina nr. 2 við Frakkastíg. Kaupverðið er 12 milljónir kr., er greiðist með jöfnum afbcrgun- um á 20 árum, í fyrsta sinn árið 1954. Með kaupum á fasteignum h.f. Kveldúlfs og þeim byggingarfram- kvæmdum, sem Eimskipafélag ís- lands hefur áformað við höfnina, í Reykjavík, verður að telja, að félagið fái þá aðstöðu til vöru- geymslu og afgreiðslu, að þau mál séu leyst um langa framtíð." Hneykslismál. Tíminn ræddi málið enn á mið- vikudag sl. í sambandi við frétta- tilkynningu Eimskipafélagsins og svipaða tilkynningu frá h.f. Kveld- úlfi, og er þar ítrekuð sú skoðun, að hér sé um stórfellt hneykslismál að ræða. Segir blaðið á þessa leiS: „Kaup Eimskipafélagsins á þess- ari eign verSur varla annað talið en stórfellt hneyksli. Tólf milljón- um af fé því, sem hið skattfrjálsa Eimskipafélag hefur á undanförn- um árum græ.t;1;i,ái. flutrúngurn til landsins, er nú yarjð til þess að kaupa eignir Kyeldúlfs, þegar það fyrirtæki er í fjárþröng. Þótt um stóra lóð sé að ræða, er verðiS svo hátt, að ekki kemur til mála, að Kveldúlfur hefði átt þess nqkkurn kpst að selja öðrum.jaðila eignirn- ar fyrir neitt viðlíka verð. Þessi furðulegu viðskipti hljóta því að vekja réttmæta reiði almennings, jafnt í garð Eimskipafélagsins, sem leyfir sér slíka ráðstöfun og for- ráðamanna Kveldúlf s, sem notf æra sér aðstöðu sína til þess að láta Eimskipafélagið leggja sér í lófa á annan milljónatug." Flóttamenn neyta eýrra ráða ti! að náígast frelsið Berlín, 26. marz. — USIS. — Margvíslegar eru þær leiðir, er flóttamönnum handan járntjalds- ins hugkvæmist til að ná frelsi. Hjón ein í Austur-Þýzkalandi hafa sýnt fram á einn möguleik- ann enn. Eiginkonan, frú August Suckn- er, ók manni sínum, sem er lam- aður, í hjólastóli yfir 100 mílur (160 km.), sem er vegalengdin frá heimili þeirra hjóna innan járntjaldsins og til brezka her- námssvæðisins. Komu þau til Vestur-Berlínar í sl. mánuði. Suckner er nú 50 ára gamall. Hann varð lamaður fyrir 11 árum síðan, er maður úr stormsveit nazista sló hann í rot með riffli. Eigi er það ofsagt, að flótta- menn hafi sýnt mikla hugkvæmni og úrræðasemi við að forða sér og sínum undan áþján korhmún- ista. Vörubílar eða mótorhjól hafa reynzt sumum flóttamönn- um vel. Aðrir hafa komizt undan á herteknum flugvélum eða járn- brautarlestum. Enn aðrir hafa flúið fótgangandi eða sjóleiðis, ýmist með handhægum gúmmí- bátum eða jafnvel með skemmti- ferðaskipum, er taka allt að 500 farþega. Nýjustu fregnir af flóttamanna- straumnum herma frá flót.ta nokkurra Tékka, er neyddu flug- menn tékkiíeskrar farþegaflug- yélar, sem þeir höfðu tekið sér far með, til að lenda við aðalbækistöð ameríska flughersins við Rínar- fljót, skammt frá borginni Frankfurt. Höfðu þeir hafið ráðagerðir um flóttann fyrir um það bil tveimur árum. Sex af far- þegum flugvélarinnar báðu um hæli sem pólitískir flóttamenn. Síðastliðinn mánudag komu einnig tveir vörubílar með flóttamenn frá hernámssvæði Austur-Þýzkalands. Brutust þeir áfram gegnum torfær skógarvirki til Vestur-Berlínar og til frelsis- ins. Áuglýsið í Degi !«B*ÍH>í8S<B><B>ía>ÍB>í«B><BK^

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.