Þjóðviljinn - 14.10.1969, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 14.10.1969, Blaðsíða 6
g SlÐA — ÞJÓÐVILJINN — Þriðjudaigur 14. ototáber 1969. Ályktanír 11. jb/ngs Alþýðusambands NorZurlahds Ályktun um atvinnumál á Norð G Helgina 4. - 5. október var haldið þing Al- þýðusaimbands Norðurlands eins og áður hefur verið greint frá í Þjóðvirjanum. Þingið sendi frá sér tvsér meginályktanir: Önnur er um kjara- mál, en hin um atvinnumál á Narðurlandi, en í þeirri ályktun eru gerðar tillögur um úrlausn atvinnuvandamala Norðurlands og því slegið föstu að með markvissum aðgerðum sé unnf að útrýma átvinnuleysinu norðanlands. n Þjóðviljinn birtir hér þessar ályktanir Al- þýðusambands Norðurlands. lögur uim aðgerðú* í atvinmwmól- um Norölendinga, og að þess yrði tfreistað með myndarlegu átaki að vinna bug á hinu ill- ræmda atvinniuleysi, sem verið hefiur nær stöðugt uim árabil, og þar imeð að stöðva þá öfiugþró- un, að árlega neyðist fjöldi fólks til að flýja heimabyggð sína á Norðurlamdi og flytjast tilSuð- vesturlandsins, en talið er, að það hafi orðið fokifcikipti 11 til 12 iþúsiund manns á s.l. 20 ánuim. Aðgerðir þess opinfoera til efl- imgar atvinmulilfiniu á Norður- landi hafa þanmiig gengið allt- of skaimimt og iþví efcki leitt lil ráðanlegt að úteýima með öllu atvinnuleysinu á Norðurlandi á skömmium tíma. .Þingið villþví enin á ný bera fram eftirfarandi tillögur um framkvaerndir, sem leið að því rnarki að viinna bug á atvinnuleyisinuc 1. Gerðar verði ráðstafanir fyrir forgðngu ríkisstjórnarinnar og stjórna sveitar- og bæjarfé- laga til að byggð verði ekki fænri en 12 allstór fiskiskip á næstu tveimur áruim, sfcip, sem henti vel til togveiða við Norð- uríand og á nálægum rrtiðuim, þar a£ 2 til 3 togara, sem séu Síðastliðin tvö ár, síðam 10- þing AN var haldið, hefiur orðið veruleg breyting á atvinnuiífinu á Norðuiflandi, sérstaklega í sjávarútveginuim, en fiisfcveið- arnar og fiskvinnslan er nú eins og áður meginuppistaðan í at- vinnulífinu við sjávarsíðuna á Norðurlandi, og þannig Mýtur það að verða í náimni framitíð. Undanfarin 10 til 12 ár hefur niær þvi öll nýbygging í sjávar- útveginuim á Norðurlandi beinzt að kaupum stórra síldveiðiskipa (um 25 skipa) og þátttöku í síldveiðum á fjarlægum veiði- slóðum og útgerð á vetrarvertíö- um við Suðvesturland. Tilkoma þessara skipa og útgerð þeirra hafði því tiltölulega lítið gildi fyrir atvinnulífið á Norðurlandi. Nú hafa mörg þessara skipa horfið að fiskveiðum á heima- miðum og leggja afflann á land til vinnslu í frystihúsum á Norð- urlandi. Atvinna í frystihúsun- um — sem eru þýðingarmestu atvinnustöðvar sjávarplássanna — hefur því aukizt til muna og orðið samíelldari, og nýting frystihúsanna, sem áður varum 15 til 19% árlega hefur nú stór- aukizt, én starfamdi frystihús á Norðurlandi eru 15 talsins- Greitt hefur verið fyrir þessum breytingum á útgerðarháttum með aðstoð hins opinfoera á vegum Atvinnudeildar Norður- lands. Þrá'tt fyrir þessar stórauknu fiskveiðar og vöxt fiskiðnaðar- ins, liggur pó mikið atvinmuleysi. í landi hér norðanlands, eins og verið hefur um lamgt áraibil, sér- staklega yfir vetrarmánuðina. Skýrslur um atvimnuástamd ásl. vetri og í sumar sýna, að at- vinnuleysi er hlutfallslega mik- W:MWM&M:^WmW Tunnuverksmiðjur itfkssins verði starfræktar á hverjum vetrí. ið meira á Norðurlaindi en í öðrum landshlutum, eða um fimmfalt meira en að meðaltali á öllu landinu. Alþýðusamband Noröurlands hefur margítrekað sent bæði stjórnvöldum landsins og öðr- um aðiluim, sem hafa með hönd- uim stjórn einstafcra þátta at- vmnumála og lánamála at- vinniuveganna rökstuddar til- þess að umubreyta því öfug- snúna astandi, að mikill fjöldi verkafólks neyðist til að ganga langtímum saiman atvinnulaus ár eftir ár. Þingið telur, að eims og nú sé háttað um aflahorfur við Norðurland, markaðshorÆur og verðlag fiskafurða, jafnframt mögulei'kum til eflingar iðnaðar i ýmsum greinum, sé vel við- Ályktun um kjaramá A iþeim tveim árum, semliðin eru frá því er 10- þing AN var háð í októberrnánuði 1967 hef- ur almennum launakjörum verkafólks og raunar allra laun- þega hratoað stórlega Dg Iífs- kjörum þó enn frekar vegna at- vinnuleysis, rýrnandi afllahluit- ar sjómanna og margvíslegum kreppueinikennuim efnahagsilífs- ins, sem leitt hafa til almenns samdráttar í flestum atvinnu- greinum og stórfelldrar rösk- unnar á vinnumarkaðinum. Á tímabilinu hefur gengi gjaldimiðilsins verið fellt tví- vegis, þannig að verð erlends gjaldeyris og þar með allrar innfluttrar vöru heifur nærtvö- faldazt og innlend framleiðsla og þjónusta hækkað gífurlega. Samhliða báðum þessum miMu gengisfellingum hafa ríkisvald og atvinnurekendasamtökin gert harðvítugar tilraunir til að af- nerna að fullu og öllu þá vernd raunverulegs kaupgjalds, sem verkalýðssamtökin knúðu fram 1964, að aftur yrði þá upp tek- in í formi verðlagsbóta á laun, og hefur þeim tilraunwn í bæði skiptin lyktað . með því að verkalýössamtökin hadEa talið sig neydd til að láta uindan síga og semja um mjög verulega skertar verðlagsbætur og þar með beinar laiunaíækkanir. Þingið telur, að sú kjaraskerð- ing sem orðið hefur á siðustu tveimur árum hafi þegar skapað óþolandi ástand fyrir allan þorra verkalýðsstéttarinnar og að gegn því beri að snúast með öllu því afli, setm raumsæ, framsýn og samhent fjölda- hreyfing hefur yfir að ráða. Full atvinna er grundvallar- krafa, sem verkalýðshreyfingin getur ekki hvikað f rá- Því hlýtur hún að hafna algerlega þeirri efnahagsstefnu, sem byggir á sífelldum gengisfellingum og samdrætti í atvlnnu.lífinu sem hagsitjórraarleiðuim, en beita á- hrifamætti sínum og samtökum til þess að knýja fraim og stuðla að framgangi efnahagsstéfnu, sem byggir á framsýnni áætlana- , gerð," stjómun mikilvægustu þátta efinahagskerfisins, svo sem uppbyggingu og þróun at- vinnuveganna, gjaldeyris- og fjárfestingarmálum og byggða- þróum, traustum gjaldmiðli og nœgilega örum hagvexti. Þingið telur, að verkairýðs- hreyfingunini beri að umdirfoúa almennar samningsuppsagnir á næsta vori með það að mark- miði sem lágmark, að fábætt- ar hinar beinu skerðimgar síð- ustu 2ja ára á öll almenn laum og jafnframt að ná framtrygg- ingum fyrir atvinnuöryggi. Þá telur þingið brýna mauð- syn á því, að tekið verði til sérstakrar meðferöar af hálfu verkalýðssamtakamma marg- háttað misrétti, sem ríkjandi er í landinu eftir byggðarlögum og í raun snertir beint fjárhags- lega afkomu láglaunastóttamma. Nefnir þingið þar serstakilega til mennitumarkostnað ungmennaog stórfellt hærra verðlag fjöl- margra almennra lifsnauðsynaa vegna óhæfilegs flutningskostn- aðar. Vegna sífellds og vaxamdi á- róðurs atvinnurekenda og mál- gagna múverandi ríkisstjórnar um stórbreytingar á gildandi löggjöf um stéttarfélög og vinnu- deilur í þá átt að skerða rétt- indi verkalýðssamtakanna mót- mælir þingið öUium slíkum tilrauntiín harðlega og heitir á Állþingi að fella hvert það f rumvarp, sem tnami yrði lagt og gengi í framangreiinda átt- ekki minni en þeir togarar, sem nú eru gerðir hér út. Þess verði vel gætt, að hin nýju skip verði sesm haganlegust að stærð og öllum búmaði til að afla fiskjar til vinnslu í fiskiðjuverum á Norðurlandi á öllum tímum árs. Bnnfremur verði vel greitt fyr- ír þeim sjómönnum, sem vilja ráðast í að láta byggja nýja fiskibáta .til útgerðar við Norð- urland- Lögð verði áherzla á, að ailar veiðar við Norðurland verði skipulagðar af reyndum og þar til hæfum mömnum,. friðuin veiðisvæða verði raun- verulega Iframkvæmd og tekið verði til athugumar að banna dragmiótaveiðar fyrir Norður- landi. 2. Gerð verði gangskör að viðtækri leit að rækjuimiðum úti fyrir Norðurlandi á vegum Hafrannsóknarstofnumarinmar og • leitin framlkvæmd á þeim tíima árs, sem helzt er von um góð- an áramgur. Bf ssemilega auð- ug rækjumið finnast, verði sér- staklega greitt fyrir auknum rækjuveiðum með lámiveitingum til veiðarfærakaupa og til kaupa á tækjum til ræk-juvimnslu- \ • 3. Uhnið verði stöðugt aðum- bótum á fiskvinnslustöðvum og rekstri þeirra undir forustu himma hæfustu manna urni það efni, og veitt verði til þeirra umbóta nauðsynleg og hagkvæm lán- SérstaMega verði keppt að óhjákivæmilegum stóruimbótum við geymslu og meðferð hráefin- isdns, m.a. með staarri kœldum fiskgeymslum og hraðari vinnslu hráefnis. 4- Hraðað verði svo semkost- ur er fraimtovæmdum í raforku- málum svo tryggt sé, aðnauð- synlegt rafmagn verði til að fullnægja þörfum. fyrir raífiorku til iðnaðar og heimillisþaiifa á Norðurlandi. Byggð verði Ihá- spenmulína tH kauptúmanna i Norður-Þingeyjansýslu og raf- orkuveitur alls i Norðurlands tengdar saman. 5. Iðnaðarvöruframleiðslan verði efld með nauðsynlegum og hagkvæmum lánum til álfram- haldandi uppbyggimgar og rekst- urs. Tollum af innfluttum hrá- efinum til framleiðslu nauð- synjavara verði aflétt eða beir stórlækkaðir, einnig tollar a£ nýjum vélum til iðnaðarinst — Iðnaöi, sem framleiðir mauð- synjavörur með hagkivæmiuim hætti, verði veitt nauðsynleg vermd fyrir hömilulausum inn- flutnimgi saimskonar iðnaðar- ,,vara. 6. Skipasmdða- og viðgerða- stöðvum fyrir skip og báta verð' veitt nauðsynleg lám til upp- byggingar og rekstars, svo að stöðvarnar verði sem fyrst bún- ar fullkomnum tækjum og að- staða þeirra bætt, svo að starf- semi stöðvanna geti orðið svo hagkvæm sem kostur er. Á út- gerðarstöðvuim, þar sem all- mikil bátaútgerð er og ekki að aðstaða til bátasrnáða og báta- viðgerða, verði umnið að því, að slíkum stöðvum verði komið upp. 7- Niðursuðuverksmiðiumium verði veitt nauðsymleg Mn til að fullgera og endurbæta verk- smiðjurnar, svo að þær geti aufc- ið (fjölbreytni í framleiðslunni, svo sem með fullvinnslu hmogna, skelfisks o. fl- Bnnfremur verði þeimn veitt aðstoð þess opimbera til markaðsleitar fyrir fram- leiðslu sína erlendis. 8. Tunnuverksimiðjur rfkisins verði starfræktar á hverjum vetri, ekki sikemur en 5 til 6 mánuði. Ste/fmt verði að því, að í framitíðinni verði allar tumn- ur, sem notaðar eru í lamdinu, smiðaðar innanlánds. Við verk- srniðjuna á Akureyri verði nú þegar byggt hæfilega stórt geymsfluhús fyrir efnivörur og frarnleiðsiiu verlísmiðjunmar. 9. Unnið verði að 'því, að byggð verði eim eða fleiri full- kommar heyköggla- og fóður- blömdumarverksmið.iur á Norð- urlandi, og verði þessari starlf- semi valdir staðir, þar semskil- yrði eru talin bezt fyrir þessa framlleiðslu, að dómi sérfróðra manna um þetta efni. 10. Greitt verði með nauð- synlegum lánum og á annam hátt fyrir frartVförum og auk- inmi fjölbreytni í vinnslu og verfcun Iandbúnaðartframlleíðsil- unmar, svo sem til foygginga nýrra, fiullkominma sllátairihiusa, endurbótum á mjólkurstöðvuim og fleiri vinmslustöðvurn land- búnaðarins á Norðurlandi- 11- Byggimgasjóði ríkisins verði séð fyrir auknu fé til útlána með lántöku til langs tíma, eða imeð öðrum hætti, svo hægt verði að leysa hima mikllu lánaiþörf vegna byggimga fbúðarhúsmæðis, og með því greitt fyrir því, að smíði ífoúðarhúsnæðis getistöð- ugt haldið áfram svo sem þörffi krefur, hvar sem er í landiniu. 12. Ríkið setji á stafn á Norð- urlamdi klak- og fiskræfctunar-. stöð fyrir lax og silung, ogverði staður valinn, þar sem sérfræð- ingar á sviði fiskræktar telja heppilegast að starfrækja slíka stðð. Eimmig verði með hagifelld- um lánum greitt fyrir félögum eða einstaklingum, sem vilja ráðast í byggingu fiskiræktar- stöðva. 13. Auknar verði fjárveitingar til hafmagerða á Nbrðurlandi, svo hafnirnar — sem iflestar eru enn að mestu opmar fyrir út- haifssjóum — verði sern fyrst druggt lægi fyrir báta og skip. Við hafmirmar í aðalverzlumar- stöðum hvers héraðs verði nægilega stór og vömduð vöru- geymsluhús, svo að haégt verði að leggja þar upp aMmikið af vörum til dreifingar á mær- liggjandi verzlunarstaði. 14. Unnið verði kappsamlega að.fovi á neastu árum, að jarð- hitinn, þar sem hanm er fyrir hendi, verði hagnýttur tilhús- hítumar og til iðnaðar. Tilþeirra framkivæmda verði veitt hag- stæð lán til langs tíma. 15- Stóraukmar verði fjSrveit- ingar til endurbóta á vegafcerf- inu á Norðurlandi- Haífin verði á næsta vori bygging hraö- brauta með varanlegu slitlagi,' þar sem umiferðin er mesit, svo sem í næsta nágrenni Akuireyrar. Þingið skorar & rfidsstjórn landsins, sveitarstjórnir í bæj- • um og kauptúnum á Norðurlandi, svo og télög og einstaklinga, scm vilja eiga góðan hlut að þvi að útrýma atvinnuleysinu, að haf- izt verði nú þegar handa um framkvæmd þeirra tillagna, sem hér eru bornar fram, og eða aðrar bær aðgerðir til efl- ingar atvinnuilífinu, sem fram- kunna að Itoma. Jafnframt h«;tir þlngio á Atvinnumálanefnd Norðurlands að vinna ötullega að framgangi þeirra. Þingið heitir á ðll verkalýðs- félög á Norðurlandi að hafa frumkvæði í baráttunni fyrir sínum stað, og leita samvinnu við sveitastjórnirnar um ^irræði, sem Ieitt geti til algerar útrým- ingar atvinnuleysiBins, eins meinlegasta sjúkdóms þjóðfé- lags okkar, og tryggja ifflium vinnandi mönnum þann ötví- ræðá rétt að eiga kost á hag- nýtri vinnu til bærilegs fram- færis sér og skylduliði sínu. V Hermann Jónasson heiðars- félagi Skógræktarfélagsins Á aðalfundl Skógræktarfé- lags íslands, sem haldinn var í Stykkishólmi 5. til 7. sept- ember S.L, var Hermann J6n- asson, fyrrverandl forsætisráð- herra kjörnn heiðursfélagi Skógræktarfélagsins. Þar sem Hermanna gat ekki sótt fund- inn, var honum sl. fimjntudae afhent heioursskjal og gull- merki félagsins a stjórnarfundi í félaginn. Við foað tækifæri mælti Há- kon Guðmiundsison, formaður félagsins nofckur orð tll Her- manns. Þafckaði bann Her- manni fyriir vel unmim störf i bágu skógræktar á fsilamdi og gat þess u«i leið að Hermann hefði Mtt sótzt eftir heiðurs- merkjum twn dagama, em und- an þessu heííB. hiann efcki sfcoraast. Hermiamn Jómsscm þafckaði 1 formanm fyrir hlýleg orð í sinn garð og gat þess sérstak- lega að þessá viðurkenning væri sér meira virði en flest anmað. f þau rösk tuittugu ár, sem Hermamn sat í stjórn Sfcóg- ræfctarfélags fslands og þá sem varaformaður félagsins vann bann að mörgum merkum mál- UJB félaiginu til framgangs. En auk þess sem Hermann vann giftudirjúg störf í þágu félags- stjómar, þá vamn hann mifc- ið að skóggræ.ðslu i verki. Um það bera gleggst vitni gróður- setningarstörf hans í Foss- voei og að Kletti í Borgajrfirði, en á báðum þessum stöðuro hefur hann fcomið upp mynd- arlegum sfcógarreitum. CFrá Skógiræfctarfélafgi fslandia).

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.