Þjóðviljinn - 02.11.1971, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 02.11.1971, Blaðsíða 4
4 SÍÐA — ÍÞJióÐVILjJENN — ÞirtsaguiáagöT 3, tíSverríSeir 1971. DIMINN — Málgagn sósíalisma, verkalýðshreyfingar og þjóðfrelsis — Útgefandi: Útgáfufélag Þjóðvilians. Framkv.stjóri: Eiður Borgmann. Ritstjórar: Sigurður Guðmundsson, Svavar Gestsson (áb.). Auglýsingastjóri: Heimir Ingimarsson. Ritstjórn, afgreiðsla, auglýsingar, prentsmiðja: Skólavörðustig 19. Sími 17500 (5 linur). — Askriftarverð kr. 195,00 á mánuði. — LausasöluvorS kr. 12,00. ÞINGSJA ÞJOÐVILJANS Undiriægjuháttur eðu reisn stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna eru mörg athyglisverð ákvæði, — eitt þeirra er á- kvæðið uim brottflutning hersins á kjörtímabil- inu. Þetta ákvæði hefur til þessa orðið valdur meiri umræðna en önnur atriði yfirlýsingarinnar, en því miður hefur yfirgnæfandi hluti þessara ný- legu umræðna ekki verið á því vitsmunastigi að leiði til skynsamlegra ályktana eða viðbragða. Hef ur Morgunblaðið haft forustu um sefasýkis- skrif, en í kjölfarið hafa svo komið önnur mál'- gögn Sjálfstæðisflokksins. Ví ákvæði ríkisstjórnarsamningsins um brott- flutning hersins eru skoðuð ofsitækislaust má hverjum manni ljóst vera að meginbreytingin sem ákvæðið hefur í för tmeð sér, er það, að núverandi ríkisstjórn ætlar að taka upp sjáfstæða, þjóðlega, íslenzka utanríkisstefnu. Jafnframt hefur ríkis- stj órnin ákveðið að umræður um utanríkismál skuli fára þannig fram að fulltrúar allra fiokka sem aðild eiga að ríkisstjórninni skuli eiga aðgang að athugunum málsins. Þannig er ljós.t að í nú- verandi stjórnarsamstarfi er engin tilhneiging til bess að útiloka stóran hluta þjóðarinnar frá at- hugunum og vitneskju um gang mála. Sjálfstæð- isflokkurinn krefst þess hins vegar að kjósendur Alþýðubandalagsins og Samtaka frjálslyndra og vinstri manna komi sem allra minnst og helzt ekkert nálægt umræðum um utanríkismál. Þessi krafa Morgunblaðsins ber merki fasismans og er algerlega andstæð öllum lýðræðislegum viðhorf- um. fslendingar voru orðnir þreyttir á undirlægju- hætti Sjálfstæðisflokksins gagnvart erlendu valdi. Sá undirlægjuháttur kom meðal annars fram í Kínamálinu. Afstaða Sjálfstæðisflokksins til viðræðna við Bandaríkjastórn nú um endur- skoðun hernámssamningsins yrði brennd sama marki og afstaða íhaldsins til Kínamálsins — e'f fulltrúar Sjálfstæðisflokksins væru settir við samningaborð gegn Bandaríkjamönnum jafngilti það því að gefa Bandarík]amönnum bandamann í íslenzku viðræðunefndinni — svo hundtryggir eru pótentátar Sjálfstæðisflokksins yfirmönnum sínum í Washington. Forusta Sjálfstæðisflokksins hefur ekkert lært, ekkert skilið og ekkert endur- metið. Hún er frosin í skel kalda stríðsins. Nú- verandi ríkisstjórn ætlar að rífa þjóðina upp ýr þessari niðurlægingu og tryggja íslendingum og íslandi þá mynd á alþjóðavettvangi og þá reisn, sem er í samræmi við þjóðleg viðhorf okkar og arfleifð. — sv. Svava Jakobsdóttir flytur frumvarp um JÁFNLAUN TIL TRYGGINGAR LAUNAJAFNRÉTTI KYNJANNA Lagt var fram í neðri deild Al- þingis i gcer, frumvarfi til laga um jafnlaunadóm. Flutningsmað- ur er Svava Jakobsdóttir. Er frum- varpið b'nt í heild hér á eftir, en í greinargerð með því segir flutn- ingsmaður m.a., að þessu frum- varpi um jafnlaunadám, ef það verði að lögum, sé cetlað það hlut- verk, að tryggja framkvcemd laga um jafnrétti kynjanna í atvinnu- lífinu. Reynsla undanfarinna ára og áratuga sýni, að lagasetning ein nægi ekki, til að fullkomið jafnrétti sé tryggt í þessum efn- um. Sú staðreynd blasir við, að þau störf sem konur vinni í þjóðfélag- inu séu merin til lágra launa. ÞaS sé því full ástasða til að ætla, að hvorki vinnuveitendur né það starfsmat sem fram fer í Iand- inu taki nægilegt tillit til jafnrétt- issjónarmiða við launaákvörðun. Þá þekkist og mörg dæmi um^ misrétti á vinnustað, „sömu" störf séu iðulega nefnd mismunandi starfsheirum, eftir því hvort karl eða kona gegnir þeim og þar að auki gæti ríkrar tilhneigingar til að ganga framhjá konum við hækkun í starfi. Þá segir flutn- ingsmaður að þeirrar tilhneiging- ar gæti, að beina konum í lág- launaðar stöður, algerlega án til- lits til menntunar þeirra eða hæfni, en'hér sé um að ræSa víta- hring, sem samfélaginu beri að rjúfa. Það er skoðun flutnings- manns að stofnun jafnlaunadóms sé raunhæf lausn að þessti marki. Fer frumvarpið hér á eftir: 1. gr. Konum og körlum skulu greidd jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf. 2. gr. Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna starfsfólki eftir kyn- ferði. Gildir þetta ekki aðeins um Iaunagreiðslur, heldur um hvers konar greinarmun, útilokun eða forréttindi vegna kynferðis. Bannað er með öllu að skerða jafnrétti kynjanna til atvinnu- ráðningar, hlunninda, vinnuskil- yrða og hækkunar í starfi. 3- gr. Setja skal á stofn dómstól, er nefnist Jafnlaunadómur. Skal hann sitja í Reykjavík og vera fyrir allt landið. Jafnlaunadómur skal skipaður 5 dómendum til þriggja ára í senn og skulu þeir ásamt jafn- mörgum varadómendum skipaðir þannig: einn skipaður af Hæsta- rétti og er hann formaður dóms- ins, einn skipaður af félagsmála- ráðherra, einn skipaður af Banda- lagi starfsmanna ríkis og bæja, og skulu þessir þrír ásamt varamönn- um hafa lokið embættisprófi í Iögum, einn skipaður af Alþýðu- sambandi íslands og einn skipað- ur af Vinnuveitendasambandi ís- lands, og skulu þessir tveir ásamt varamönnum vera 20 ára eða eldrí. Málsmeðferð fyrir Jafnlauna- , dómi skal lúta reglum laga um meðferð einkamála í héraði, nr. 85/1936. Kostnaður við Jafnlaunadóm greiðist úr ríkissjóði. 4. gr. Verkefni Jafnlaunadóms er að dæma í málum, er rísa út af kær- um um brot á lögum þesstim. í úrskurðum sínum skal Jafn- Iaunadómur byggja, jafnframt þessum Iögum, á lagastefnu þeirri, sem fram kemur í 3. gr. in fine Iaga nr. 38/1945, um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, í fullgildingu íslands á sam- þykkt Alþjóðavinnumálastofnun- arinnar frá 29. júní 1951, nr. 12/1958, og í lögum nr 60/1961, um launajöfnuð kvenna og karla. Jafnframt ber Jafnlaunadómi að hafa að engu mismunandi nafn- giftir í sama starfi, sem uppi eru í því skyni að mismuna kynjum í launakjörum. 5- gr. Kærendur og sóknaraðilar máls fyrir jafnlaunadómi geta verið: 1) einstaklingur, sem telur brot á lögum þessum beinast gegn sér, og 2) starfshópar eða félagssam- tök, sem telja atvinnurekanda hafa brotið gegn ákvæðum þess- aralaga. 6. gr. Dómur Jafnlaunadóms í kæru- máli einstaklings er bindandi sem ráðningarsamningur milli aðila og verður honum ekki skotið til æðri dóms. Sama gildir um á- kvörðun Jafnlaunadóms um máls- kostnað. Jafnlaunadómur getur dæmt at- vinnurekanda til greiðslu sekta í ríkissjóð vegna brota á lögum þessxun. Hámark sekta er kr. m Svava Jakobsdóttir 240 000.00. Atvinnurekandi getur áfrýjað sektardómi Jafnlaunadóms til æðri dóms eftir almennura reglum. 7. gr. FélagsmálaráSherra setur nárt- ari reglur um framkvæmd þessara laga í reghigerð. 8. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. FLUTTl JÓMFRÚRÆBU SÍNA í GÆR Eins og getið var um hér á síð- unni fyrir nokkrum dö'gum, lagði Skúli Alexandersson fyrw neðri deild tillögu til þingsályktunar- um endurskipulagningu sérleyfis- leiða. í gcer mœlti svo Skúli fyrir tillögu sinni og var það jómfrúr- rceða hans ct Alþingi. Auk þess sem áður er fram komið um þessa tillögu hér á síð- unni, lagði flutningsmaður nú á- herzlu á, að einn aðal ókostur skipulags sérleyfisleiSa nú, væri samgöngurnar innan byggðarlag- anna sjálfra. Bæta þyrfti þetta skipulag og væri til þess rétti tíminn nú, þar eð sérleyfi rynnu út á næsta ári. Þá v,ék flutningsmaður aS sínu kjördæmi og rakti nokkuS ástand^ þessara mála þar. Kom þar m.a. fram, aS Akranes væri mjög slitið úr þessu Ieiðakerfi og þyrftu þeir sem þangaS æduSu helzt aS kom- ast á puttunum frá vegamótum. Þetta ástand væri þó ennþá baga- legra er KtiS væri til þess, aS á Akranesi væri öflugt atvinnulíf, fjölbreyttur iSnaður, ver2lun og mjög góS heilhrigðisþjónusta, sem margur hefði hug á að njóta. Sú :': i j%& $$$$%$%% iiiw»w^W» Skúli Alexandersson. bót væri þó á, að þrátt fyrir þetta samgönguleysi, héfðu t.d. læknar á Akranesi yeitt mikla hjálp til næriiggjandi byggð^arlaga...v^^ Þá' benti flutningsmaður á að ríkjandi skipulag væri ekki í anda þeirrar stefnu sem rhS ríkti valSS- andi byggðaþróun almennt. Þá sagði flutningsmaður, að gagnirýni sínni væri ekki beint til handhafa umræddra sérleyfa, sem yfirleitt ynnu fórnfust starf. Að lokum rakti hann svo í grófum dráttum tillögur að skipulagi er mætti verða til bóta, og lagði þar mikla áherzlu á að nýting bílakosts væri betri en nú ér. ÍBÚÐ ÓSKAST Ung hjón óska eftir tveggja til þriggja herbergja íbúð. Upplýsingar í síma 14839 eftir kl. 3. SANDVIK snjónaglar | SANDVÍK SNJÓNAGLAR veifa öryggi í I snjó og hálku. Látið okkur athuga gomlu hjdlbarðana yðar og negla þó upp. I Skerum snjómunstur í slitna hjólbarða. Verkstæðið opið alla daga kl. 7.30 ril kl. 22, GÚMMIVNNUSTOFAN HF. SKIPHOLTI 35 REYKJAVÍK SÍMI 31055

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.