Þjóðviljinn - 30.12.1976, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 30.12.1976, Blaðsíða 8
8 StDA — ÞJÓÐVILJINN Fimmtudagur 30. desember 1976 Fimmtudagur 30. desember 1976 ÞJÓÐVILJINN — StDA 9 Það er liftin tift aft strætisvagnarnir ösli allar torfærur I vetrar- veftrunum og skili farþegum sinum af öryggi á át'angastao. Þessir gömlu vagnar gerðu sitt gagn og brugðust sjaldau efta aldrei. en núna eru strætisvagnarnir á ónegldum snjóhjólböröum, sem ekki er einu sinní hægt að setja keðjur á þegar sujóar, og fyrir vikið er þjónustan i lágmarki. Ekkert er gert til að hvetja borgarbúa til að nota strætis- vagna, ekkert er gert til að auka þjónustu þeirra og þægindi til handa farþegunum, enda þótt I því felist e.l.v. lausu allra umferöarvanda- mála. Já, það er mörg gagnrýnin sem komið hcfur fram á skipulags- hugmyndir Reykjavlkurborgar. A skipulagssýninguniii að Kjarvals- stöðum er auglýst eftir gagnrýni og tillögum og hér eru viðmælendur hlaðsins, þeir Sifiurður Harðarson t.v.'og Magnús Skúlason t.h. önnuni kal'nir við að fylla út breytingartillögur...og veitir svo sannarlega ekki af. '500. r BLAFJGUI !3UU AR hVERl A þessari mynd sjast umferftaræftar i kringum Lamdsspitalann og BSl strikaðar með feitu. Til hægri þar sem nú er Miklatorg, eiga aft koma umferftarbrýr meft tilheyrandi siaufum. Ilringbrautiu er sveigð niður fyrir BSÍ vegna viöbygginga Lands- spitalans sem eiga að koma fyrir neðan núverandi Hringbraut og neðst á myndiuni sést hvar áfrainhald Fossvogsbrautar kemur frú öskjuhlið i átt að miðbænum gamla. Tjörnin er lengst tii vinstri, efst uppi. %BÝK)AVÍK.., aj ¦ - : ¦ __ / - _,,.. T960B2B4'66B8 70 72 7i7678'80'82B4 •90'92m«? Við höfum hér i Þjóftviljanum birt þetta uggvæniega linurit áður. Þaft sýnii' spá um f jölda einkabíla I framtlðinni og sömuleiðis f jölda einka- bíla á hverja eitt þúsund Ibúa frá arinu 1960. Gert er ráð fyrir þvi, að árið 1990 veröialltaöþvieinn bílld hverja tvoibúa íitcykjavlk!! MARKMID #1111 \ AKVARDAMR Umferftarnetift f Heykjavfk verður æ þéttara og göturnar æ brciftari. Hér er sýnt hvernig endurskoðað aðalskipulag gerir ráft fyrir gatna- skipaninni. Fossvogsbraut er inni ! myndinni og sömuleiftis áframhald hennar mebfram OskjuhMðmni og niftur i gamla miðbæinn. TLLOGUR UMFER04RALAG A MíKLUBRAUT Í2.JÚNÍ 19X 'AKL . 2oœ ^ #1111 r MAT . > 1 wf ¦ KOSTNADAR-ÁÆTLUN J »'/•.. A þennan hátt er umferftartalvan mötuð á upplýsingum og sföan unnift íir nifturstöðum. Strax f upphafi er að áliti margra tekinn rangur póll f hæðina, tölvunni eru gefnar rangar þarfir og röng m arkmið. 2iw Þetta Ifnurit sýnir umferðaráiagið á Miklubraut í einn sólarhring. Takið eftir þvf aft á milli klukkan 17.00 og 18.00 er álagið langmest. Þá eru menn á leift heim til sin úr vinnu og allt framtfðarkerfi umferðar- mála er miðað vlft þaft aft sinna þörfuin þessa hilafjölda. Þaft er þvi eftliiegt aft umferftaræðarnar þrútni lít, en rétt er aft hafa þaft hugfast, aft ef menn geymdu einkabUinn sínn og notuftu strætisvagna á leift í og úr vinnu, væri vandamáliðnánastúrsögunni. Svo einföld er lausnin, en ekkert er þó gert til þess aft efla almenningsvagnanotkunina meft aukinni þjónustu vift farþegana. f kjölfar skipulags- sýningar Reykjavíkur- borgar, sem staðið hefur yf ir síðan í lok nóvember- mánaðar að Kjarvals- stöðum/ hefur nokkur umræða um skipulags- mál Reykjavíkurborgar átt sér stað í f jölmiðlum ...en þó í rauninni sáralítil ef tekiðer mið af því hve efni sýningarinnar er viðamikið og hve marga athyglisverða þætti er þar að finna. Skipulagsmál í brennidepli Þjóðviljinn hef ur gripið á nokkrum þeirra með stuttum fréttum, en í þessari opnu verður leit- ast við að gefa örlítið skýrari mynd en áður af því helsta sem rætt hef ur verið í sambandi við umferðarkerfi Reykja- víkurborgar. Leitað var til tveggja arkitekta, sem báðir eiga sæti í nefndum Reykja- víkurborgar og koma mikið við sögu í þessum málum. Rætt var við þá Sigurð Harðarson, sem situr í skipulagsnefnd borgarinnar, og Magnús Skúlason, sem er í bygginganefnd. í spjalli okkar var komið víða við og er rétt að taka það fram, að mikið vantar upp á að.þess sé alls getið hér. Heila bók og jafnvel bókaflokka mætti skrifa um skipulagsmál ef reynt væri að tíunda allt sem mönnum liggur á hjarta, en hér verður látið nægja að stikla á stóru og beina augum að áðurnefndum umferðar- málaflokki, kerfinu. Margt fleira er þó að finna býsna fróðlegt í skipulagshugmyndunum sem sýndar eru á Kjar- valsstöðum. Má t.d. nefna þær viðamiklu athuganir sem gerðar hafa verið á gamla mið- bænum og gamla austur- bænum. I framhaldi þeirra athugana hafa verið gerðar víðtækar til- lögur um enduruppbygg- ingu þessara svæða, þar sem mörgum finnast verndunarsjónarmiðin —- sitja illilega á hakanum. Um þetta atriði og raun- ar mörg fleiri var einnig rætt við þá Magnús Skúlason og Sigurð Harðarson, og gefst von- andi tóm til að taka þau fyrir síðar. —gSp Yfirsást borgaryfir völdum lausn umferðar vandans? Mörgum brá i brún þegar aðal- skipulag Reykjavikurborgar leit dagsins ljós árið 1965, en það átti að gilda tilnæstu tuttugu ára. Þar voru óneitanlega ævintýralegar hugmyndir uppi á teningnum i sambandi við umferðarmál. Hraðbrautir „tengibrautir", og „safnbrautir íágu á við og dreif um borgina, og skáru hver aðra á óliklegustu stöðum. Mönnum hraus hugur við þeirri staðreynd að einkabillinn öðlaðist æ meiri völd og sölsaði undir sig æ stærri landsvæði. NU hefur þetta aðalskipulag verið endurskoðað af Þróunar- stofnun Reykjavikurborgar með hjálp reiknilikans sem gert var fyrir tölvunotkun. Að' sögn þeirra Sigurðar Harðarsonar og Magnúsar Skúlasonar hafa ein- staka mál verið lagfærð i þessari endurskoðun en engu að siður stendur heildarmyndin i um- ferðarskipulaginu óhögguð. — Það er i rauninni ákaflega erfitt að andmæla niðurstöðum tölvunnar i þessum efnum, sögðu þeir Sigurður og Magnús — á meðan forsendur hennar eru viðurkenndar sem réttar og eðli- legar. En þar liggur einmitt meinsemdin. Að okkar áliti og Ekkert gert til að auka notkun strætisvagnanna fjölmargra annarra eru tölvunni gefnar einhæfar upplýsingar, þar sem alls staðar er gengið út frá ómældri notkun einkabilsins og allt miðað við að umferðarkerfið getiannað fullkomnlega umferð á mestu annatimum sólarhrings- ins. Gert er ráð fyrir þvi að menn fari hver á sinum einkabil i og úr vinnu og inn i myndina er lika tekin áætluð fjölgun einkabila á hvert mannsbarn, en i þeifri áætlun er reikriað með hvorki meira né minna en einum bil á hverja tvo íbúa landsins! Það er þvi ekki nema von að umferðar- æðarnar bólgni út og leggi jafnvel undir sig fögur og friðsæl „græn svæði" eins og t.d. Fossvogsdal- inn. Rangt farið að hlutun- um. — I öllum meginatriðum er þarna farið rangt að hlutunum, sögðu Magnús og Sigurður. — T.d er ekkert gert til þess að efla notkun almenningsvagnanna þegar fólk er á leiðinni i vinnu eða heim aftur.Þaðerhvergi gertráð fyrirsér stökum leiðum til handa strætisvögnum,þarsem þeir geta ekið óhindrað um og flutt farþega kuldanum i vondum veðrum. vetrar- Ók moA^n iim skýlum og upphituðum i stað þess CX I I I CÍUCl II Ulll" að þurfa ævinlega að norpa úti i ferðaræðar fyrir einkabíl- anna eru stöð- ugt stækkaðar á kostnað eldri húsa og ,grænna svæða' sina fljótt og örugglega. Það er hins vegar ljóst, að um leið og menn teldu sér hag i þvi að ferð- ast kvölds og morgna með strætisvögnunum á vinnustað og heim aftur myndi draga verulega úrumferðarþunganum og þá ekki sist á mestu annatimunum. Ef vel á að vera þarf strætis- vagnakerfið hins vegar sinn ákveðna hluta af umferðarkerf- inu. Strætisvagnar þurfa sérstak- ar akgreinar, sérstakar götur og góða biðaðstöðu og farþegarnir þyrftu að fá afnot af góðum bið- Og það er rétt að benda á það i leiðinni, að einmitt i verstu veðrunum, þegar biðin er hvað erfiðust, bregðast vagnarnir iðu- lega. 1 eina tið dröslaðiststrætó af miklu harðfylgi yfir stóra snjó- skafla og svellhála götukafla og veitti farþegum sinum þannig ómetanlega þjónustu.NUna er öldin hins vegar önnur. Bannað er að negla snjóhjólbarða strætis- vagnanna óg um helmingur þeirra eru svo lágir að það er ekki hægt að.koma keðjum undir þá. Fyrir vikið eru strætisvagnar fyrstu ökutækin sem stöðvast i vetrarveðrunum og getur það varla talist góður hvati að aukinni notkun almenningsvagnanna. A meðan svona er i pottinn búið er ekki nema von að fólk taki einkabilinn fram yfir. A meðan peningar eru fyrir hendi mælir e.t.v. ekki svo margt á móti þvi að hver fjölskylda hafi einn eða jafn- vel tvo bila til umráða, en það kallar hins vegar á mikil og óþörf vandamál. ef allir nota bilana samtimis til og frá vinnu. Einföldlausn, en þó ekk- ert athuguð Lausnin er þvi að okkar mati einfóld. Um leið og strætis- vagnarnir bjóða upp á þá þjón- ustu, sem hvetur menn til þess að ferðast með þeim i vinnu sina og ilr, dreifist önnur umferð jafnt yfir daginn og ákveðinn há- marksannatimi verður að mestu úr sögunni. Umferðarþunginn minnkar og þörfin fyrir stórar umferðaræðar um leið. Þennan einfalda möguleika hefur Þróunarstofnunin ekki fengíst til að kanna ennþá. Þegar gamla aðalskipulagið var gert var gerð könnun á notkun strætis- vagnanna, en við hana var hins vegar ekkert stuðst. — Sigurður Harðarson lagði til i skipulagsnefnd fyrir riimu ári siðan að við endurskoðun á aðal- skipulaginu yrði reynt að taka strætisvagnana inn i myndina en sútillagavarfelldá þeim forsend- um einum, að timi væri ekki fyrir hendi. Ekki alls fyrir löngu var þó gerð einhver könnun á notkun strætisvagnanna en hún var nægilega seint á ferðinni til þess að koma hvergi við sögu i endur- skoðuninni. Strætisvagnanotkun er þvi hvergi með i dæminu þegar smiðað er umferðarlikan höfuð- borgarinnar! — Við erum óhressir yf ir. þeirri málsmeðferð. Með þessari marg- nefndu tölvu er nefnilega hægur vandiaðsetjanýjaþættiinni um- ferðarlikanið og fá þannig út mis- munandi möguleika til lausnar vandamálsins. Það hefði verið auðvelt að sjá hvaða áhrif aukin notkun almenningsvagna hefði haft á heildarumferðina en ein- hverra hluta vegna var áhugi ekki fyrir hendi. Það er meira að segja gert eins litið úr núverandi áhrifum SVR og frekast er unnt. T.d. er i for- sendum tölvunnar aðeins talað um hve margir einkabilar séu á ferðinni á hverri klukkustund en hvergi hve margir strætisvagnar séu i gangi á sama tima. Hvergi er heldur minnst á fjölda farþega með hverjum einkabil og fjölda í'arþega með hverjum strætis- vagni, enda bótt cinstaklinga- fjöldinn séu auðvitað mun óeðli- legri mælikvarði heldur en farar- tækjafjöldinn. ..Óhreini iðnaðurinn" Og það má draga i efa fleiri at- Framhald á 14. siðu Skipulagsmál höfuðborgarsvæðisins víða í athugun Samvinna milli sveitar- félaga er nánast engin en loks mun þó vera framundan stofnun sameiginlegrar þróunarstofnunar Það er sorgleg staðreynd, að ennþá skuli samvinna á milli sveitarfélaga höfuðborgar- svæðisins ekki vera meiri i skipulagsmálum en raun ber vitni. Enda þótt byggð Reykja- vikur, Kópavogs og Hafnar- fjarðar og Garðabæjar skulí nánast vera orðin órofa heild vinnur hver aðili út af fyrir sig að framtiðarskipulagningu ibiiðabyggðar, atvinnuhús- næðis, gatnagerðar og ððru þess háttar. A meðan reykvikingar keyra t.d. í gegnum tölvur sinar flókið umferðarlikan og gera ýmiss konar gáfulegar og miður gáfu- legar athuganir er litið míð tek- ið af umferð um Kópavog sem ekki er þó ýkja langt undan og hlýtur ævinlega að hafa veruleg áhrif á umferð um Reykjavik. Þess vegna er ánægjulegt að vita Ul þess, að framundan mun vera stofnun sameiginlegrar þróunarstofnunar fyrir þessi sv'eitarfélög og munu þau þá væntanlega skuldbinda sig til að hlýðnast ákvörftunum hennar ieinu og öllu. Vonandi er, að um leið verði hlutirnir teknir til athugunar i viðara samhengi en til þessa, enda ótal mörg mál sem sveitarfélögin gætu leyst i sameiningu. Eitt Htið dæmi um slfkt er hafnargerð reykvikinga. Strandlina þeirra er samkvæmt skipulagshugmyndunum nanast öll lögð undir hafnarmannvirki , og úti á Granda stendur til að stækka Island um mörg þúsund fermetra til þess að koma þar fyrir mannvirkjum sem gera löndun fiskiskipa og kaupskipa mðgulega. A meðan ráðast á i slikar stór- framkvæmdir vestast i vestur- bænum, sem um leið kalla á stóraukna umferð og lagningu stórra umferðaræða i gegnum íbúðabyggðina þar, standa önn- ur sveitarfélög höfuðborgar- svæðisins með ónýtta strand- lengju, sem hægur vandi væri aö breyta i ákjósanleg hafnar- mannvirki með fullnægjandi samgönguæftum úr öllum átt- um. En þannig er hreppapóiitikin I hámarki. Það er fleira en stofn- Pramhald á 14. siðu island verður stækkaft um mörg þúsund fermetra eins og hér sést, til þess að koma fyrir enn frekari hafnarmann virkjum í landi Reykja vikur. Hér sést fy rirhuguft uppf ylling Uti á Granda.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.