Dagblaðið Vísir - DV - 03.04.1997, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 03.04.1997, Blaðsíða 15
FIMMTUDAGUR 3. APRIL 1997 Eignaskiptayfirlýsingar - nokkrar ábendingar Húseigendur með áform um sameiginleg- ar framkvæmdir á komandi ári ættu að skoða eignaprósentur í húsum sínum. Með ný- settum lögum um fjól- eignarhús hafa þær í mörgum tilfellum breyst. Sérstaklega má vænta breytinga á eignarhlutum íbúða í kjöllurum og risum. Eigendur atvinnuhús- næðis ættu ekki síst að kanna sín mál. At- vinnuhúsnæði er frá- brugðið fjölbýlishúsum og eignaprósentur á að reikna eftir öðrum að- ferðum. Lögin veita mönnum heimildir til sliks. Fjölbýlishús Húseigendur ættu að skoða eignaprósentur í húsum sinum. Víða eru ófullkomnir eigna- skiptasamningar í gildi og stundum styðst fólk aðeins við prósentur úr afsölum. Ef framkvæma þarf dýrt viðhald á komandi ári ættu menn áður en framkvæmdir hefjast að ganga úr skugga um að eignaprósentur séu réttar. Kostnaður á borð við mál- un utanhúss, sprunguviðgerðir og lóðarframkvæmdir skiptist eftir eignaprósentum. Nýsett lög um fjöleignarhús hafa í mörgum til- fellum breytt þessum hlutföllum frá því sem áður var. Nýsettar reglur tilgreina í smá- atriðum hvernig reikna skuli eign- arhluta út frá nettórúmmáli. Áður var byggt á brúttó- flatarmáli. Þess vegna verða breyt- ingar víða við end- urreikning. Hlutur kjallaraíbúða vex tÚ dæmis og hlutur húsnæðis í risi breytist. Viðhalds- kostnaði er skipt niður á eigendur fjölbýlishúsa eftir eignaprósentum. Húseigendur sem áforma framkvæmdir ættu þess vegna að kanna eignaprósentur í húsinu og láta gera nýja eigna- skiptayfirlýsingu ef þær eru rang- ar. Menn eiga að vanda til gerðar Húseigendur sem áforma framkvæmdir ættu aö kanna eignaprósentur í húsinu og láta gera nýja eignaskiptayfiriýsingu ef þær eru rangar, segir Stefán m.a. í greininni. nýrrar eignaskiptayfirlýsingar en ekki að reyna að sleppa sem ódýr- ast frá henni. Öll vafamál á að leysa og eyða misskilningi. Ágreiningur í fjölbýlishúsum rís oftast eftir að eigendaskipti hafa orðið og meiri hætta er á deilum í minni húsum en stórum. Fólk ætti sjálft að kynna sér nýju lögin um fjöleignarhús og hvað einstök ákvæði þeirra merkja. Gott er að velja ráðgjafa til að „Agreiningur í fjölbýlishúsum ris oftast eftir að eigendaskipti hafa oroio og meiri hætta er á deilum í minni húsum en stórum. Fólk ætti sjálft ab kynna sér nýju lógin um fjóleignarhús og hvað einstök ákvæði þeirra merkja." gera nýja eignaskiptayfirlýsingu sem reiðubúinn er að mæta á fundi húsfélags, útskýra atriði og svara fyrirspurnum. Ráðgjöf á ekki að velja eftir þóknuninni einni. Atvinnuhúsnæði Gerð eignaskiptayf- irlýsinga fyrir hús- næði með blandaðri notkun eða hreina at- vinnunotkun er vandasöm því at- vinnuhúsnæði er mjög frábrugðið fjöl- býlishúsunum sem lögin eru sniðin eftir. Þess vegna er eigend- um húsa með bland- aða notkun heimilt að víkja frá reglum sem eru ófrávíkjanlegar fyrir fjölbýlishús. Út- reikningar skulu byggjast á fiatarmáli________ og rúmmáli en heim- ilt er að taka að auki tillit til ann- arra þátta eins og verðmætis sér- eignarhluta og fleira. Mikilvægt er að eigendur nýti sér þessar heim- ildir til að finna sanngjarnar eignaprósentur. Útreikningar á eignarhlutfbllum í atvinnuhús- næði verða sjaldan sanngjarnir nema það sé gert, ekki síst þegar séreignirnar hafa mjög ólíka notk- un. Eigendur eiga að láta ráðgjafa sína gera tillögur um skiptingu og Kjallarinn Stefán Ingólfsson verkfræöingur kynna áður en endan- leg ákvörðun er tek- in. í atvinnuhúsnæði þarf að kanna gaum- gæfilega marga þætti sem ekki skipta máli í íbúðarhúsnæði. Byggingarlag er til dæmis oft þannig að sanngjarnt sé að skipta viðhaldi húsa að utan á milli eig- enda. Það er óheimilt þegar hús er notað til íbúðar að hluta eða öllu. Allt ytra borð hússins, þak, útvegg- ________ir og gaflar er þá allt- af í sameign allra. I atvinnuhúsnæði má víkja frá þess- ari reglu. Meðal annarra vandamála at- vinnuhúsnæðis eru bílastæði á lóð sem eiga að tilheyra tilgreindum séreignum. Einnig má nefna bygg- ingarrétt og mörg fleiri atriði sem snerta sameiginlegan rekstur. Þessa þætti þarf alla að kanna gaumgæfilega áður en gengið er frá eignaskiptayfirlýsingu. Stefán Ingólfsson Fátækt og f lottræf ilsháttur Sú sérkennilega og misvísandi umræða um fátækt hér á landi sem heyrst hefur undanfarið er ekki ný. Lengi hafa menn tíðkað að horfa hver af sínum hóli til samfélagsins og virðast að mestu hættir að horfa í kringum sig. Valdsmenn lesa úr skýrslum eitt mesta góðæri íslandssögunnar meðan hjálparmenn fólksins standa frammi fyrir erfiðri fátækt sem ekki rénar og báðir hafa rétt fyrir sér. Grimmur veruleiki Fátækt i ríku samfélagi er grimmur veruleiki og í raun ástæðu- laus. Ástæðumar eru annars vegar gömul og úrelt lög og reglur þar sem byggt er á gömlum og úreltum viðhorf- um og hins vegar sú heimspeki að mannlífið sé aðeins aukabúgrein hjá efnahagslífinu. Hvort tveggja sameinast í þeirri áráttu að fela fátæktina, m.a. með fölsun upplýsinga og flottræfils- hætti. í skýrslu um samanburð á kjör- um hér og í nágrannalöndunum eru birtar villandi upplýsingar um húsnæðiskostnað hér á landi og í nefndarskýrslu um fátækt eru tekjurnar tíundaðar en útgjöldum sleppt. Raunveruleg kjör verða þó varla mæld nema bera saman debet og kredit. Meðan skuldasöfn- un heimilanna er utan umræðunnar er hún marklaus. Kjallarinn „Sá hugsunarháttur að fólk vinni tvöfalda yfirvinnu, byggi sjálft yfír sig húsnæði og ali upp börnin um leið er ekkert annað en gamalt rugl sem viðhaldið er vegna heimsku og sérhagsmuna." Urelt kerfi Flottræfilshátturinn birtist t.d. i byggingum ýmiss konar og er inn- byggður í húsnæðis- stefnuna þar sem nær öll opinber aðstoð er veitt húseigendum og enn klifað á þeirri geldu klisju að fólk skuli „koma sér þaki yfir höfuðið". Þetta er löngu horfið, fólk kaup- ir sér íbúðir eða tekur þær á leigu. Hér er víðáttumeira _____ húsnæði pr. mann en annars staðar þekkist og oft talið merki um velmegun. Skuldir heimilanna sýna að þarna er úrelt kerfi að búa til falska velmegun með hrikalegum afleiðingum. Hér hefur aldrei mátt nefna leiguíbúð- ir af hræðslu um slömm, en Jón Kjartansson form. Leigjendasamtak- anna slömm er það kallað er fátæktin verður sýnileg. Borgarstjórinn í Rvk segir t.d. að nú séu 350 heimili á biðlista eftir leiguí- búðum. Á sama tíma er Húsnæðis- nefndin að byggja í Grafarvogi fél. eignaríbúðir sem kosta um 10 milljón- ir kr. Annað dæmi um úrelt viðhorf eru kjarasamning- arnir sem enn taka mið af yfirvinnu. Sá hugsunarháttur __________að fólk vinni tvö- falda yfirvinnu, byggi sjálft yfir sig húsnæði og ali upp börnin um leið er ekkert ann- að en gamalt rugl sem viðhaldið er vegna heimsku og sérhagsmuna. Afleiðingarnar eru hættulegar eins og dæmin sýna. Jón Kjartansson Aöalsteinn Baldursson, forma&ur fisk- vinnsludeildar Verkamanna- sambandsins. Ágætir samn- ingar „Að mínu mati eru þetta ágætir samn- ingar. Undir- búningur fyrir þessa samninga var mjög góður og farið var eft- ir kröfum og óskum fiskverk- unarfólks. Það hefur náðst heilmikið af sérmálum fisk- verkunarfólks. Að sjálfsögðu hefði ég viljað sjá hærri krónutöluhaikkun en varð en menn komust ekki lengra í þetta skipti. Við náðum því fram nú að fá hluta af kaupaukanum inn í tímakaupið sem hefur verið krafa öskverkunarfólks. Við náð- um þvi fram að reiknitala bónuss, sem átti ekki að hækka, mun hækka um næstu tvenn áramót. Þá kemur frá og með næstu ára- mótum kauptrygging upp á 70 þúsund krónur sem kemur fisk- verkunarfólki vel ef lokað er vegna hráefnisskorts. Við náðum því líka fram að þeir sem eru yngri en 18 ára byrja ekki á lægstu töxtum heldur eins og þeir væru 18 ára. Þá náðist einnig að starfsaldur er færður úr 10 árum í 7 ár sem þýðir verulega hækkun fyrir marga og þá lengist orlof úr 25 í 27 daga. Við fengum í gegn breyttar áherslur á orlofsmálum og að fólk á nú í fyrsta sinn rétt á launalausu leyfi í 6 mánuði eftir 5 ára starf. I fyrsta skipti verður tekið á málefnum farandverka- fólks, sem er afar mikilvægt. Þá hækkar kaup verulega fyrir yfir- vinnu, vaktaálög, veikindadaga og þá daga sem engin vinnsla er í gangi. Stór þáttur í þessu er að nú á fiskverkunarfólk rétt á kaup- tryggingarsamning ieftir 4 mán- uði í stað 9 mánuða áður. Fólk fær nú líka desemberuppbótina eftir 12 vikna starf en ekki 20 vikna eins og var." Sirkusæfingar „Þessi samn- ingur Verka- mannasam- bandsins er því- lík nauðvörn hjá verkafólki að ég hélt, ég ætti ekki eftir upplifa annað eins. Menn eru búnir að sigla út úr þjóðarsátt- inni og eiga að fara að taka uppskeruna en þá fer hún til allt annarra hópa í samfélaginu. Samtúngurinn sem nú er gerður er þannig að hann gef- ur að vísu 20% kauphækkun til þeirra sem ekkert álag hafa. Þeir sem eru aftur á möti í bónusi, sem er fiskvinnslufölkið m.a., fá aftur á móti miðað við venjulegt fyrirtæki aðeins 4% kauphækkun í heildina. Það byggist á því að það sem er fram ýfir það þarf fólk að leggja með sér af bónusnum inn i þetta tímakaup. Ég kalla þetta sirkusæf- ingar og Verkamannasambandið á ekki að vera þekkt fyrir svona vinnubrögð. Hjá fyrirtæki sem hef- ur fáa fiskleysisdaga hefur fólkið minnst út úr þessum samningi. Þeir sem leggja mest á sig við fram- leiðsluna fá minnst út úr þessu. Því meira sem fólk leggur sig fram við framleiðsluna því minna fær það borgað. Ef menn eru i fyrirtækjum þar sem unnið er annan hvern dag í fiski en hinn ekki þá hagnast menn á samningnum. Svona snælduvitlausan samning hef ég aldrei séð á ævinni." -RR Pétur Sigurös- son, forseti Al- þýðusambands Vestfjaröa.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.