Lesbók Morgunblaðsins - 17.09.2005, Blaðsíða 8

Lesbók Morgunblaðsins - 17.09.2005, Blaðsíða 8
8 | Lesbók Morgunblaðsins ˜ 17. september 2005 H ugtakið þétting byggðar hef- ur á undanförnum misserum borið hátt í allri umræðu um framtíðarþróun Reykjavíkur og hvernig fyrirmyndar- borgarsamfélagið gæti litið út. En hvað er átt við með því? Í umfjöllun um skipulagsmál á opinberum vettvangi kem- ur oft fram að fólk leggur mjög ólíkan skiln- ing í hugtakið, jafnvel svo að umræðan verður með öllu ómarktæk. Margir sjá fyrir sér þétta byggð sem háa steinsteypumúra á meðan aðrir telja þéttingu byggðar bestu leiðina til að skapa betra og manneskjulegra umhverfi. Í upphafi er vert að nefna nokkur und- irstöðuatriði. Skoðum fyrst hugtakið landnýt- ing. Eins og orðið hljóðar felur það í sér nýt- ingu lands til verðmætasköpunar, svo sem fyrir byggð, útivist, ræktun ofl. Til eru ýmsar aðferðir til að leggja mat á landnýtingu, svo sem að skilgreina mælikvarða á þéttleika byggðar á tiltekna flatareiningu. Tveir mæli- kvarðar eru algengastir. Þegar rætt er almennt um skipulag heilla borga, borgarhluta eða hverfa er algengt að nota hugtakið þéttleiki byggðar (density). Þar er mælieiningin fjöldi íbúða á einingu lands. Í þessu tilviki eru götur, leiksvæði og stofanalóðir oftast reiknaðar með þegar stuð- ullinn fyrir þéttleika er fundinn. Í elsta hluta í Reykjavík er þéttleikinn víða 73 íbúðir/ hektara, í nýrri úthverfum er þessi tala 14–16 íb/ha. Hinn mælikvarðinn sem algengt er að nota er svonefnd reitanýting (plot ratio). Þar er eingöngu átt við nýtingu á einstökum bygg- ingarlóðum en götur og opin svæði ekki talin með. Þegar lagt er mat á reitanýtingu er al- gengt að borið sé saman heildargólfflötur bygginga á tilteknum reit og flatarmál bygg- ingarlóðar (reitsins). Reitanýting 1,0 þýðir að leyfilegur gólfflötur bygginga á tilteknum reit jafngildir flatarmáli reitsins. Á svæðinu milli Snorrabrautar og Barónsstígs, þar sem íbúðarbyggð er nú hvað þéttust í Reykjavík, er reitanýting á bilinu 1,5–2,0. Í Foldahverfi í Grafarvogi er sambærileg tala 0,3–0,5. Mikilvægt er að hafa í huga að þéttleiki byggðar er aðeins mælieining á landnýtingu. Hugtakið felur ekki í sér ákveðna hugmynd um hvernig byggð lítur út. Þetta þýðir t.d. að ÞÉTT byggð þarf ekki endilega að þýða HÁ- REIST byggð. Áhugavert er að bera saman reiti með ólíku yfirbragði en með sömu reita- nýtingu, 1.1–1.3. Annars vegar eru gömlu verkamannabústaðirnir við Hringbraut með tveggja hæða húsaröð meðfram götu. Hins vegar Æsufell og Asparfell í Breiðholti, þar sem fjölbýlishúsin eru átta hæðir með stórum opnum svæðum umhverfis. Af þessu má draga þá ályktun að þétt- leikatölur segi í reynd lítið um gæði skipu- lags eða hvort umhverfið er manneskjulegt eða ekki. Það má þó segja að því þéttari sem byggðin er, þeim mun meira verður að vanda til verka í skipulagi, hönnun og frágangi bygginga. En hverjir eru kostir þess að þétta byggðina? Lítum á hina fjárhagslegu þætti. Með vaxandi fólksfjölda í flestum löndum heims er land víðast hvar að verða takmörk- uð og eftirsótt auðlind, sem ber að nýta eins vel og kostur er. Eins eru það fjárhagslegir hagsmunir sveitarfélaga að byggð sé sem þéttust. Kostnaður samfélagsins við gatna- gerð, holræsi, veitur, stíga og land lækkar um helming þegar þéttleiki nýrrar byggðar er aukinn úr 8 íbúðum/ha yfir í 16 íbúðir/ha. Endurreisn borgarmenningar Á seinasta fjórðungi aldarinnar hefur ný hugsun verið í deiglunni sem kenna mætti við endurreisn borgarmenningar eða „urban renaissance“, sem byggist á hugmyndinni um endurreisn þeirrar borgarmenningar sem ríkjandi var fyrir tíma heimsstyrjaldar. Æ fleiri fræðimenn hallast að því að vel skipu- lagðar og fagrar borgir verði það form byggðar sem einkenna muni samfélag 21. ald- ar. Má í því sambandi vitna til skýrslu um stefnumörkun bresku ríkisstjórnarinnar á sviði byggðaþróunar, „Towards an Urban Renaissance“. Þar er heilsteyptri og bland- aðri byggð eins og má finna í eldri breskum bæjum stillt upp sem fyrirmynd af framtíð- arbyggð, þar sem áherslan er lögð á orku- sparnað, vistvænt umhverfi, fagra bæj- armynd og fjölbreytt mannlíf. Andstæða þessa er dreifða ameríska bílaútborgin sem í skýrslunni er skilgreind sem ósjálfbær teg- und byggðar sem felur í sér sóun á landi, eldsneyti, tíma fólks, auk fábreytilegs um- hverfis og félagslegrar einangrunar. Þessi hugarfarsbreyting á sér margþættar for- sendur. Nefna má þróun atvinnulífs frá þungaiðnaði til þekkingariðnaðar og breytt viðhorf til umhverfismála og auðlindanýt- ingar, þar sem land til byggingar er nú skil- greint sem takmörkuð auðlind. Síðast en ekki síst má nefna félagslega þætti, eins og vax- andi tilhneigingu meðal yngra fólks að kjósa fremur að búa í eða við miðbæi, þar sem heimili, vinna og afþreying fléttast saman í samþættu umhverfi. Það eru einmitt þessir félagslegu þættir sem ekki mega gleymast. Þétting byggðar er ekki markmið í sjálfu sér. Markmið hennar er samfélagslegt, að skapa betra umhverfi og fjölbreytilegra mannlíf. Hún er leið til að skapa fleira fólki vettvang til félagslegs sam- neytis, þægilegra og innihaldsríkara lífs. Meðal augljósra kosta er að fleiri njóta þjón- ustu í þægilegri göngufjarlægð. Traustari grundvöllur er fyrir sameiginlegri þjónustu, t.d. almenningssamgöngum, einnig má nefna sparnað í umferðartíma við það að búa mið- svæðis fremur en í úthverfi. Lágmörkun ferðatíma er spurning um mikilvæg lífsgæði. Það er ekki lítil kjarabót í lífi hvers ein- staklings að spara sér hálftíma til klukkutíma á hverjum virkum degi til að sinna fjölskyldu og áhugamálum í stað þess að eyða honum í akstur. Þétting byggðar er mikið þjóðþrifamál en ekki er sama hvernig að verki er staðið. Það sem skiptir máli eru listræn og félagsleg gæði þess umhverfis sem verið er að móta, spurningin um hvar á að þétta og hvernig. Vöxtur borgarinnar inn á við á ekki að vera á kostnað opinna almenningssvæða sem gildi hafa fyrir samfélagið. Né heldur á þétting byggðar að fela í sér eyðileggingu á mik- ilvægum náttúrulegum sérkennum eða stað- armynd. Það er heldur ekki réttlætanlegt að rífa merkar byggingar eða raska grónum hverfum í nafni byggðaþéttingar. Víða erlendis, t.d. í Bretlandi, er mönnum tamara að tala um „endurnýtingu lands“ en „þéttingu byggðar“. Endurnýting lands felst í uppbyggingu á vannýttun svæðum innan borgarinnar í stað þess að brjóta nýtt land til byggingar. Efling miðborga beinist að end- urnýtingu svæða sem eru hætt að þjóna tilgangi sínum eða eru bundin undir pláss- freka starfsemi sem betur er komin utan við borgirnar. Sem dæmi má nefna gömul og úr- elt iðnaðarhverfi, athafnasvæði járnbrauta, vöruport við hafnir og flugvelli sem ekki þjóna lengur mikilvægu hlutverki. Skúla- gatan og Borgartúnið eru dæmi um slík þró- unarsvæði sem tekið hafa stakkaskiptum í kjölfar breyttrar landnotkunar. Í skipulagslegu tilliti er meiri vandi að þétta byggðina inn á við en að brjóta nýtt land til byggingar. Þetta kallar á önnur vinnubrögð þar sem samráð við hags- munaaðila er lykilorð, svo tryggt sé að gæð- um aðliggjandi byggðar sé ekki fórnað í þágu nýrrar uppbyggingar. Þétting byggðar verð- ur að vera í sem mestri sátt við það samfélag sem fyrir er, ella stríðir hún gegn þeim fé- lagslegu markmiðum sem stefnt er að. Miðbærinn þarf svigrúm til vaxtar Miðbæ Reykjavíkur hefur lengi skort svig- rúm til vaxtar. Á sama tíma og úthverfin hafa vaxið hefur miðjan í borginni staðið í stað. Þessi misvöxtur hefur með árunum dregið úr hæfni Reykjavíkur til að rísa undir nafni sem höfuðborg. Til dæmis hefur hjarta viðskipta- lífs smám saman flust úr miðbænum í iðn- aðarhverfi austar í borginni og í versl- unarkjarna á borð við Kringlu og Smáralind. Í líflegri umræðu um skipulag borgarinnar að undanförnu hafa komið fram ýmsar hug- myndir um hvernig snúa megi þessari þróun við með því að skapa nýtt land til að þétta byggðina umhverfis gamla bæjarkjarnann. Má nefna ævintýralegar tillögur um byggð á landfyllingum í sjóinn út af Örfirisey og eyja- byggð í Engey með jarðgangatengingu við fastalandið. Nú síðast er hugmynd Björns Kristinssonar verkfræðings um að loka fyrir Skerjafjörð með flóðgarði og vinna þannig nýtt land til byggingar. Fleiri eru nú á þeirri skoðun en nokkru sinni áður að Reykjavík- urflugvöll beri að færa til að nýta svæðið frá Vatnsmýri að Nauthólsvík undir þétta, bland- aða borgarbyggð með margháttaðri starf- semi. Þar er um að ræða eitt stærsta og mik- ilvægasta verkefni á sviði skipulags í sögu borgarinnar. Með flutningi flugvallarins opn- ast ýmsir möguleikar á því að þróa höf- uðborgarsvæðið til betri vegar strax í náinni framtíð, efla miðborgina án stórfellds niður- rifs í eldri hverfum, bæta úr samgöngu- hnútum, gera fjölda fólks kleift að búa og starfa í borg fremur en úthverfi. Aðgerðir sem miða að því að bæta lífsskilyrði mikils fjölda fólks um langa framtíð. Ofangreindar hugmyndir eiga það sam- merkt að fela í sér mikið rask og kostn- aðarsamar breytingar á grunngerð og stað- háttum, enda þótt gild rök hafi verið færð fyrir arðsemi þeirra til lengri tíma litið. En eru fleiri kostir í stöðunni til að þétta byggð og efla byggðina í Reykjavík? Hefur miðbærinn verið skilgreindur of þröngt? Sérstaða Reykjavíkur í skipulagslegu tilliti mótast af þeirri staðreynd að hún er byggð á löngu en tiltölulega mjóu nesi. Elsti bæj- arhlutinn liggur út við jaðarinn fyrir miðju nesinu og sökum þess hafa í reynd aldrei ver- ið forsendur fyrir jöfnum hringvexti borg- arinnar í allar áttir út frá miðju. Fyrsta heildarskipulag Reykjavíkur frá árinu 1927 tók til þess svæðis sem í dag er þekkt sem póstnúmer 101. Á þeim tíma má segja að jafnvægi hafi verið milli miðbæjarins og íbúðasvæðanna umhverfis. Athyglisvert er að skilgreint þróunarsvæði miðborgar Reykja- víkur liggur enn innan marka skipulagsins frá 1927 enda þótt umfang byggðarinnar og allar vegalengdir hafi margfaldast. Fullvax- inn borgarlíkaminn er enn með höfuð hvít- voðungs. Samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur sem unnið var á árunum 1960–65 skyldi nýr mið- bær byggður ofan í þann gamla með stór- felldu niðurrifi gamalla húsa til að rýma fyrir stórbyggingum, bílastæðum og umferð- aræðum. Til að létta á gamla bænum var jafnframt gerð tillaga um nýjan versl- unarmiðbæ austar í borginni. Ýmsir staðir voru skoðaðir, m.a. svæðið við gatnamót Suð- urlandsbrautar og Kringlumýrarbrautar, þar sem nú eru gatan Engjateigur og Nordica- hótel handan götunnar. Niðurstaðan varð, illu heilli, að reisa miðbæinn einum gatnamótum ofar við Kringlumýrarbraut, á núverandi Kringlusvæði. Þó svo að það svæði lægi að fjölfarnari gatnamótum hafði það þann veiga- mikla ókost að vera umlukið íbúðarhverfum og hlaut því að verða einangrað eyland, án möguleika á línulegri tengingu við gamla bæ- inn. Fyrri staðurinn hafði þann augljósa kost að vera í beinum tengslum við enda gamla miðbæjarins við Hlemm auk þess sem nægi- legt svigrúm var til vaxtar austur eftir Suð- urlandsbraut. Eins og fram kemur í bók Trausta Vals- sonar: Reykjavík Vaxtarbroddur (bls. 68) dróst að framkvæmdir hæfust við uppbygg- ingu hins nýja miðbæjar á sjöunda áratugn- um. Sú verslunarstarfsemi, sem þangað hefði átt að fara strax, tók að dreifast um fyr- irhugað iðnaðarsvæði inn með Suðurlands- braut og í Skeifunni. Afleiðingin er sú að í því „einskis manns landi“ eru í dag margar þær stofnanir, verslanir og fyrirtæki sem eðlilegt væri að finna í hjarta miðbæjar, við kuldalegar götur í mismunandi ljótum iðn- aðarhúsum sem reynt hefur verið að end- urbæta með ærnum tilkostnaði. Þessi þróun varð hægt og hljóðlaust, þrátt fyrir allt skipulag, á sama tíma og öll athygli skipu- lagsyfirvalda beindist að útfærsluatriðum í Kringlunni og í gamla bænum. Nýjasti kafl- inn í þessari þróun er fjármálahverfið við Borgartún, sem vissulega var endurskipulagt með tilliti til breyttrar landnotkunar og þétt- ingar byggðar. Þar vantar þó mikið á sam- ræmi og listræna heildarsýn í mótun hinnar nýju byggðar, bæði hvað varðar ásýnd á móti hafinu og því að skapa vistlega og fallega götumynd. Engu er líkara en hver lóð við Borgartúnið hafi verið skipulögð ein og sér án nokkurs tillits til heildarinnar. Fyrir vikið fljóta hin nýju og glæsilegu skrifstofuhús um, ósamstæð og umkomulaus, í hafi bílastæða, án merkjanlegra tengsla við stað og um- hverfi. Brýnt er orðið að skoða hugmyndina um miðbæ Reykjavíkur í nýju ljósi og endurmeta samband hennar við aðra hluta borgarinnar. Til að svo megi verða þarf að líta til stærra svæðis en hingað til hefur verið gert. Áður en tekin er ákvörðun um nýtingu Vatnsmýrar undir byggð er nauðsynlegt að horfa á borg- ina í heild sinni, skoða virkni hennar og inn- byrðis tengsl ólíkra hluta. Vandamálin sem Kvosin – Keldnaholt Um þéttingu byggðar og þróun miðborgar Reykjavíkur Um þessar mundir stendur yfir sýningin Hvernig borg má bjóða þér? í Hafnarhúsinu. Í þessari grein svarar forstöðumaður bygging- arlistardeildar safnsins spurningunni.             !    " # ! $   Eftir Pétur H. Ármannsson petur.armanns- son@reykjavik.is

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.