Tíminn - 08.04.1975, Blaðsíða 8

Tíminn - 08.04.1975, Blaðsíða 8
TÍMINN Þriðjudagur 8. aprtl 1975. Lagafrumvarp um almenningsbókasöfn BH—Reykjavík. — Til bæjar og héraðsbókasafns greiðir bæjar- sjóður kr. 1000 á hvern ibúa..... segir m.a. i frumvarpi til laga um almenningsbókasöfn, sem komið er fram á alþingi, en þar kennir margra grasa varðandi bókasöfnin og stuðning við þau. Er greiðsla bæjar- og sveitar- félaga yfirleitt 1000 krónur á ibúa til bókasafns hérðas eða bæjar, en til hreppsbókasafns skal viðkom- andi hreppur greiða kr. 750 á hvern ibúa hreppsins. Þá segir og i frumvarpinu, að rfkissjóður skuli greiða árlega 12 milljónir króna i Rithöfundasjóð tslands fyrir afnot bóka islenzkra höf- unda i þeim söfnum, sem þessi lög gilda um. Skuli upphæðin endurskoðuð árlega til samræmis við verðlag. Á siðasta ári var frumvarp um almenningsbókasöfn lagt fyrir Alþingi en varð eigi útrætt. Þetta frumvarp miðar að þvi, að sett verði rammalöggjöf, en reglu- gerð fjalli um nánari fram- kvæmdaatriði. Rétt þykir að reglugerð fjalli um innri starf- semi safnanna og verði borin undir þá aðila, sem hlut eiga að máli. Vegna þess, hve lögin um al- menningsbókasöfn voru orðin 'úr- elt, er mikill munur á ákvæðum þeirra um fjárframlög og þessa frumvarps. Þvi þykir rétt, að að- lögunartimi sé um gildistöku ákvæðanna um fjárframlög. Verði frv. að lögum á yfirstand- andi þingi verða 3 ár til stefnu um gildistöku fjárframlaga að fullu. HÚSSTJORNARKENNSLA OG HEIM ILISFRÆÐSLA í LAGAFRUMVARPI BH—Rvik. — Um hússtjórn og heimilisfræðslu er fjallað i tveim stjórnarfrumvörpum, sem lögð hafa verið fram á alþingi. Fjallar annað um Hús- stjórnarkeniiaraskóla íslands og hitt um heimilisfræðaskóla. Skal Hússtjórnarkennaraskóli Islands annast menntun hús- stjórnarkennara og matráðs- manna og starfa i tveim deild- um. Kennaradeildin býr nemendur undir kennslu i heimilisfræðum, svo og þeim greinum öðrum, er reglugerð ákveður, i grunnskólum og framhaldsskólum, ásamt störf- um við rannsóknir og leið- beiningaþjónustu neytenda og atvinnuvega. Matráðsmanna- deild menntar starfsmenn til að veita forstöðu mötuneytum sjúkrahúsa, heimavistarskóla, vistheimila og annarra stofn- ana. Hússtjórnarkennaraskól- inn skal vera þriggja ára skóli, námstimi 110-120 vikur. Hlutverk heimilisfræðaskóla er að beita verklega og bóklega menntun i hagnýtum greinum heimilisfræða og búa nemendur undir hriðingu og umönnun heimilis og fjölskyídu, störf og þjónustu i hússtjórnargreinum og félagsmálum, og framhalds- nám i æðri skólum, t.d. kenn- araskólum, félagsmálaskólum, fósturskólum, hjúkrunarskól- um, hótelskólum o.fl. Ennfrem- ur að veita nemendum á skyldu-. námsstigi kennslu i heimilis- fræðum svo og framhaldsskóla- nemendum, ef þeir hafa slikt nám sem valgrein, og skal kveða nánar á um þetta i reglu- gerð. Kennslan skal miða að þvi að þroska sjálfstæði, dómgreind og félagsanda nemenda en jafn framt skal hvetja þá til þess að varðveita menningararf þjóðar- innar. Starfstimi heimilisfræða- skóla skal vera 36 vikur. FRUMVARP UM IÐN- ÞRÓUNAR- ÁÆTLUN BH—Reykjavík. —1 tillögu til þingsályktunar um iðnþróunar- áætlun fyrir tslendinga, sem þeir Kristján Friðriksson og Þórarinn Sigurjónsson hafa lagt fram, seg- ir svo: „Alþingi ályktar að skora á iðnaðarráðherra að hraða störf- urn að gerð heildariðnþróunar fyrir tslendinga. Að þessu máli verði unnið m.a. þannig: a. Sá mannafli, sem nú vinnur að þessum störfumtverði efldur og verkefm afmörkuð eftír þvi sem fært þykir. b. Sérstök áherzla verði lögð á að leita að hentugum verkefnum á sviði iðnaðar fyrir þorp og bæi úti á landsbyggðinni. c. Hið fyrsta verði birt handhægt rit, er veiti upplýsingar um stöðu þessa máls nú, hvernig að þvi hefur verið unnið, og birtist þar einnig upplýsingar um á hvern hátt ráðherra og ráðuneyti hyggj- ast vinna að þessari starfsemi, þ.e. áætlunargerðinni, i nánustu framtið. Þar verði einnig birtar upp- lýsingar um þær tillógur, sem þegar eru fram komnar og fé hef- ur þegar verið varið til." Skemmdarverk unnin á bjarghringum við Akureyrarhöfn FB-Reykjavfk. Um páskahelgina var bjarghringur á Torfu- nessbryggju tekinn niður og skorin af honum liflina og hankar skornir af hringnum, að þvi er segir i frétt i Akureyrarblaðinu Degi. Þar segir ennfremur, að oftar hafi verið framin spjöll á bjarghringum við höfnina á Akureyri, og er það haft eftir harnarvörðum. Finnst mönnum litið leggjast fyrir kappann, sem þessi verk vinnur, enda ættu menn að huga að þvi, hvilikt slys getur hlotizt af þvi, er björgunar- tæki eru eyðilögð. Tekur Leiklistar- skóli íslands til starfa í haust? BH-Reykjavlk. — Leiklistarskóli tslands er nú óðum að skapast I eigín mynd, og hefur nú verið Iagt fram á Alþingi stjórnarfrumvarp um skólann. Segir þar, að komið skuli á fót i Reykjavfk skóla, er veiti nemendunf sínum þekkingu og þjálfun til flutnings leiklistar. Skuli skólinn vera þriggja vetra skóli og starfa sem næst 8 mánuði á ári. Allur kostnaður við rekstur skólans greiðist tfr ríkissjóöi. Ekki er gert ráð fyrir þvi, að skólinn verði fjölmenn stofnun. Skólastjórinn einn verði fastur starfsmaður, en að öðru leyti annast stundakennarar kennsl- una. Miöað er við, að skólinn taki til starfa haustið 1975, þótt honum hafi þá ekki verið ákveðnar f jár- veitingar, i fjárlögum, en taka mætti mið af þeirri fjárhæð, sem nii er veitt i fjárlögum til leik- listarkennslu, 2.3 millj. króna. AUKIÐ SAMSTARF ÞJÓÐLEIKHÚSS OG LEIKFÉLAGANNA BH-Reykjavik. Margháttaðar breytingar frá gildandi löggjöf um Þjóðleikhús er að finna i frumvarpi til laga um Þjóðleikhús, sem lagt hefur verið fram á Alþingi, og eru þær helztar, að kveðið er skýrar á um það en áður, að þótt leikritaflutningur sé aðal- hlutverk Þjóðleikhússins, beri þvi einnig að flytja óperur og sýna listdans að staðaldri, og að á hverji leikári skuli eitt eða fleiri viðfangsefni ætluð börnum. Þá er skipan Þjóðleikhús - ráðs 'gjörbreytt. Starfstimabil þess er timabundið og fulltrú- um i þvi fjölgað til þess að það geti orðið vettvangur sem flestra þeirra, er leikhús- reksturinn varðar. Þjóðleikhússtjóra skal ráða til fjógurra ára I senn og má endurráða sama mann einu sinni, þannig að enginn getur gegnt þessum starfa samfellt lengur en átta ár. Þá verður ráðinn leiklistarráðunautur, ballettmeistari og tónlistarráðunautur. Leikárið skal framvegis vera frá 1. september til 31. ágúst, Þjóðleikhúsinu er ætlað i samráði við sjónvarpið að koma upp leikamunasafni, sem leikfélög geti gerzt aðilar að, og lögð er áherzla á aukið samstarf Þjóðleikhússins við leikfélög áhugamanna t.d. með þvi að láta þeim i té leikstjóra og gistileikara. TONLISTARFRÆÐSLA FYRIR ALMENNING BH-Reykjavik. Menntamála- ráðuneytið hefur talið æskilegt, að menn fái undirstööufræðslu I tónlist á jafnsjálfsagðan hátt og i lestri og skrift. Stefnt hefur verið að auknu og breyttu tónlistar- námi á grunnskólastigi i sam- bandi við grunnskólalög og endurskoðun og' gerð námsefnis — og nú er komið fram á alþingi stjórnarfrumvarp um fjárhags- legan stuðning við tónlistarskóla. Er hér um að ræða stórmerkt skref i þá átt að tryggja rekstur tónlistarskólanna og lækka skóla- gjöldin m.a. En auk þess gerir frumvarpið ráö fyrir virkari þátttöku sveitar- félaganna I rekstri skólanna, sem er að sjálfsögðu mjög til bóta, en I stuttu máli hefur frumvarpiö þær breytingar i för með sér, að skólagjóld munu lækka um helming, sveitarfélögin taka virkari þátt I rekstri skólanna, skólarnir losna undan áhrifum verðbreytinga hækkandi launa- kostnaðar og að þar sem kennarar verða ráðnir af sveitarfélagi, ætti að vera auðveldara að veita þeim sömu réttindi og öðrum kennurum, þ.e aðild að lifeyrissjóðum o. s. frv. Guolaug varð íslandsmeistari gébé-Reykjavik. Titilinn ts- landsmeistari kvenna í skák 1975 hlaut Guðlaug Þorsteins- dóttir, hin unga, efnilega skák- kona, en nýJega er afstaðin keppni i kvennaflokki, en þetta er i fyrsta skipti sem keppt er um þennan tit.il. Guðlaug hlaut átta vinninga af niu mögulegum. t öðru sæti varð Birna Nordahl með sjö vinninga og ólöf Þráinsdóttir i þriðja sæti, einnig meö sjö vinninga, en Birna vann á stigum. Birna Nordahl var einnig sú eina, sem gat krækt sér I vinning frá tslands- meis taranum, Guðlaugu. — Þetta var alls ekkert erfitt mót, sagði Guðlaug i viðtali við Timann. Ekki sagðist hún vita um nein mót á næstunni enda væri yfirleitt hlé yfir sumarið, en þá eru æfingar stundaðar af kappi hjá Taflfélaginu. Guðlaug er nýorðin fjórtán ára, átti afmæli i marz sl. Hún stundar nám i Kvennaskólan- um, en auk þess er hún að læra á pianó i Tónlistarskólanum. Hún hefur þvi nóg að gera, en segir þó að skákin taki ekki svo mjög mikinn tima frá sér, og hún hefur sótt nokkrar æfingar i skákheimilinu við Grensásveg siðan kvennadeildin var stofnuð i vetur. Hún hefur þó ekki haft mikinn tima undanfarið til æfinga, þvi að á sunnudaginn kemur á að ferma hana. Við óskum hinni ungu efnilegu skákkonu til hamingju með frá- bæran árangur og vonum að hún haldi skákáhuganum sem lengst. - TVENNDARSKÓLI, TENGSL VIÐ LÍFRÆNT ÞJÓÐLÍF BH—Reykjavik. — Tvenndar- skólinn hefur skotið upp kollinum á Alþingi i formi tillögu til þingsályktunar um framkvæmd ákveðinna laga um grunnskóla, og er Kristján Friðriksson flutningsmaður. Segir i tillög- unni, að Alþingi álykti að skora á menntamálaráðherra og mennta- málaráðneytið að hlutast til um, að á næstu árum verði gerðar viðtækar tilraunir til að fram- kvæma vissar greinar grunn- skólalaganna i samræmi við hug- myndir, sem fram hafa komið um það fræðslu- og uppeldirfyrir- komulag, sém nefnt hefur verið tvenndarskóli. Tvenndarskóli er i meginatrið- um hugsaður þannig, að reglu- bundið skólastarf innan kennslu- stofnana standi aðeins yfir hálft árið, en hinn helming ársins við dagleg störf með fullorðnu fólki, en nyti þó á þeim tima leiðbein- inga umsjónarkennara, sem fylg- ist með þvi, að þátttaka nemenda i störfum verði þeim til sem viðtækastra þroskunaráhrifa. Telur flutningsmaður tilgang þessara breytinga m.a. verða til þess að tengja uppeldið nánar hinu eðlilega og lifræna þjóðlifi heldur en unnt er með hinum hefðbundu Iangskólasetum, og með þessu sé dregið úr þeirri firr- ingu (tengslaleysi), sem nútima skólastefnu er samfara. Þá telur hann og, að með þessu megi vinna búg á kynslóðabilinu — eða draga úr þvi, bæta skilyrði til skóla- starfs vegna húsrýmisrýmkunar, og bæta aðstöðu til hagkvæmrar nýtingar mismunandi kennslu- krafta.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.