Føroya kunngerðasavn A og B - 01.04.1948, Page 1

Føroya kunngerðasavn A og B - 01.04.1948, Page 1
FÆROERNES KUNDGÓRELSESSAMLING 1948 VVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXNXXVvXXXXXXXXXXXXN^^ Nr. I. 8. januar. Lov om ¦ Ændringer i Lov Nr. 127 af 28. April 1916 om Folketingsvalg paa Færóerne. I Overenssteminelse med Vedtagelse af Færóernes Lagting har Rigs- dagen vedtaget og Hans Majestæt Kongen stadfæstet folgende § 1. Lovens § 1 affattes saaledes: „Paa Færoerne vælges to Me.d- Jemmer til Folketinget." § 2. I Lovens § 20 indsættes i Stedet for Qrdene „Antallet af Stemmer paa hver Kandidat, Oplysning om de Partier, til hvilke Kandidaterne har sluttet sig eller stotter, eller om Kan- didaterne staar uden for Partierne" Ordene: „AntalIet af Stemmer paa hvert af de Lagtingspartier, der har Kandidater paa Valg, samt Antallet af Stemmer paa hver af disse Kan- didater og paa hver af Kandidaterne uden for Partierne." Lovens § 20, Stk. 2, 2det og 3die Pkt., udgaar. § 3. Lovens § 21 udgaar. § 4. I Lovens § 23 udgaar Stk. 1, 2det Pkt., og Stk. 2 erstattes med fol- gende: „1 den nævnte Anmeldelse gives der tillige Meddelelse til Valgbesty- relsen oni, hvilket Lagtingsparti den paagældende slutter sig til, eller Om han staar uden for Partierne. An- meldelsen skal derhos indeholde Oplysning om Kandidatens fulde Navn, Livsstilling og Bopæl." I § 23 indfojes som nyt Stvkke efter Stk. 2: „Senest Kl. 6 Aften 18 Dage for Valgdagen kan vedkommende Lag- tingsparti skriftligt til Formanden for Valgbestyrelsen anmelde, hvilke af de opstillede Kandidater det god- kender som Partiets Kandidater; sker ingen saadan Anmeldelse, be- tragtes de Kandidater, der slutter sig til Partiet, som godkendt af dette. Kandidater, der ikke godkendes af § 1. Lógarinnar § 1 verður orðað so- leiðis: „1 Foroyum verða valdir tveir limir til fólkatingið." % 2, 1 lógarinnar § 20 verða í staðin fyri orðini „atkvoðutalið hjá hvorj- um valevni, upplýsing um teir flokkar, sum valevnini hava tikið undir við ella styðja, ella um val- evnini eru uttan fyri flokkarnai" sett orðini: „atkvoðutalið hjá hvorj- um logtingsflokki, sum hevur val- evni á vali, og atkvoðutalið hjá hvorjum av hesum valevnum og uttanflokkavalevnum." Lógarinnar § 20, 2. pt., 2. og 3. pkt. ganga út. § 3. Lógarinnar § 21 gongur út. § 4- 1 lógarinnar § 23 gongur út 1. pt., 2. pkt., og í staðin fyri 2. pt. verður sett: „1 nevndu fráboðan verður eisini boðað valstýrinum frá, hvorjum flokki avvarandi tekur undir við, ella um hann stendur uttanflokka, fráboðanin skal umframt innihalda upplýsing um fulla'navn, yrki og bústað valevnisins." I § 23 verður sum nýtt petti aftaná 2. pkt. sett: „Seinast kl. 6 um kvoldið 18 dag- ar frammanundan valdegnum kann avvarandi logtingsflokkur skrivliga boða formanninum fyri valstýrinum frá, hvorji av teimum uppstillaðu valevnunum hann góðkennir sum valevni flokksins; verður eingin tí- lík fráboðan, verða tey valevni, sum taka undir við flokkinum, roknað sum góðkend av honum. Valevni, sum ikki verða góðkend av flokk-

x

Føroya kunngerðasavn A og B

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Føroya kunngerðasavn A og B
https://timarit.is/publication/27

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.