Morgunblaðið - 10.11.1951, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 10.11.1951, Blaðsíða 9
Laugardagur 10. uóv. 1951. MORGVNBLAÐIÐ B c=ir=3 ffk Oryíp i vnmnstoðam m Lýiræöi i sjsii Alyktanir iandsfundair | SJálf stæðisf lokksins . i catvinmi-, iferkalýðs- ©€f IJ©IfSg|SIIlCÍÍ$gSSB H J K R fara á eftir ályktanir Iandsfundar SjálfsíaeðssRokksins í atvinnu-, verkalýSs.-, öryggis-, húsnæðis- og fjelagsroáium: , ATVINNU- OG VERKALÝ3SMÁL Landsfundur SjálfstíeSisflokks ins telur, að legja beri sjerstaka áherslu á að efla atvirmuvegina og auka með því framleiðsluna, og að næg atvinna fyrjr alia sje frumskilyrði þess, að þjóðin fái bætt lífskjör sín. Til þess að ná þessu takmarki, telur fundurinn að leggja beri áherslu á að skapa fjölbreyttari atvinnuhætti með íiukinni tækni og fjölbreyttari og íullkomnari vinnuaðferðum og r.ýjum atvinnutækjum.. Enn- fremur skorar fundurinn á þing- menn flokksins að beíta sjer fyr- ir því, að fram verði látin fara nákvæm rannsókn á náttúruauð- aefum landsins og hagnýtingu þeirra. Fundurinn lýsir ánægju yfir þeim ráðstöfunum„ sem gerðar hafa verið fyrir forystu Sjálf- stæðismanna á Alþingí, til þess að gera kauptúnum og kaup- stöðum utan Reykjavikur fært að eignast stórvirk atvinnutæki. Telur fundurinn að halda beri áfram á þeirri braut, til þess að tryggja eftir mætti atvinnu og afkomu almennings á þessum stöðum. Fundurinn telur, að bagsmun- um launþega og þjóðarinnar allr- ar sé best borgið nrieð sem nán- astri samvinnu vinnuvejtenda og launþega og skorar á þessa að-. íla að sýna fullan skilning og sanngirni í ágreinigsmálum, erj i:pp kunna að koma á þessu sviði. I Fundurinn telur að tryggjaj . beri öllum launþegum, hvort sem I störf þeirra eru unnin á sjó eða! landi, skilvísa greiðslu á laun-! xjm sínum og skorar fundurinn því á þingmenn Sjálfstæðisflokks ins að beita sjer fyrir því á Al-1 jþingi, að sett verði lög, sem) tryggi launþegum þerman rjett. ! Það er skoðun Sjálfstæðis- xaanna, að launþegasamtökin sjeu hagsmunasamtök, sem leiða1 ¦eigi hjá sjer flokkspólitiskar •deilur. Vítir fundurinn harðlega | þá viðleitni vinstri flokkanna að nota samtökin i flokkspólitísk- um tiJgangi til framdráttar mál- vm, er ekkert eiga skylt við hags- rnuni launþega og oft beinlínis íuidstæð þeim, enda geta laun- þegar hlotið af því stórtjón. Sjerstaklega vilja Sjálfstæðis- menn vara við hinni þjóðhættu- legu starfsemi, sem kommúnist- ar halda uppi innan verkalýðs- samtakanna í nafni „lýðræðis" og „einingar", og fordæmir yfir- gang þeirra og lögbrot í sam- tökunum. Telur fundurinn, að xeynslan hafi sannað, að hag launþega sje þeim mun betur borgið, sem áhrif og völd komm- únistafJokksins eru minni í laun- þegasamtökunum. Sjálfstæðismenn minna á fyrri stefnuyfirlýsingar um lýðræðis- lega stjórnarhætti í verkalýðs- samtökunum, og telja að taka ¦eigi upp hlutfallskosningar inn- an þeirra til allra trúnaðar- og ætiérnarstarfa og tryggja með því, að rjettur minnihlutans sje ekki með öllu fyrir borð bor- inn.i ••-.."¦ ORYGGI A VINNU- STÖÖUM Landsfund.urírui ttíui brýna nauðsyn bera til þess, að sett verði ný löggjöf, er fyrirbyggi eítir því sem frekast er unt hætt- ur og slys i hvaða atvinnugrein sem er. Fundurinn telur því nauðsyn- legt, að öll öryggismál í land- inu verði samræmd, og komið verði upp öryggismálastofnun með öryggisráði og öryggismála- stjóra. Fundurinn telur einnig, að rjett sje að hafa samráð við Slysavarnafjelag íslands og við- komandi vátryggingarfjelög um setningu slíkrar löggjafar og fel- ur miðstjórn og þingmönnum fJokksins að hafa forystu í fram- kvæmd þessara mála á Alþingi. Þar til hin nýja löggjöf kemur til framkvæmda, telur fundur- inn nauðsynlegt, að út verði gef- in ný reglugerð í stað þeirrar, er gefin var út 16. febr. 1929, sem sje í meira samræmi til öryggis samkvæmt breyttum að- stæðum. HÚSNÆÐISMÁL Fundurinn þakkar þingflokki Siálfstæðismanna forgöngu í því, að úndanþegin hefir verið skött- um og útsvari sú aukavinna, sem efnalitlir menn hafa lagt á sig, til þess að koma sjer upp eigin húsnæði, eins og síðasti lands- fundur gerði ályktun um, og enn- fremur að afnumin hafa verið höft á byggingu smáíbúða. Fundurinn leggur meginá- herslu á þá stefnu í húsnæðis- málunum, að aðgerðir hins opin- bera, ríkis, bæjar- og sveitarfje- laga, miðist fyrst og fremst við það, að gera einstaklingunum kleift að eignast sjálfir íbúðir og lýsir ánægju sinni yfir for- göngu bæjarstjórnar Reykjavík- ur á þessu sviði. Ennfremur telur fundurinn brýna nauðsyn, að ráðstafanir ' sjeu gerðar til þess að greiða fyr- ir ungu fólki að eignast eigin húsnæði við heimilisstofnun og íelur þingflokki Sjálfstæðis- manna að taka það mál til sjer- stakrar athugunar. Þá telur fundurinn mjög mik- ilsvert, að þingsáJyktunartilJaga' Sjálfstæiðsmanna um lánsfje til íbúðabygginga verði samþykkt á Alþingi nú þegar og ríkisstjórn- in beiti sjer síðan fyrir því að tryggja eðlilegt lánsíje, til þess að útrýma heilsuspillandi hús- næði í landinu og bæta úr hús- næðisskortinum. í þessu sam- bandi vekur fundurinn athygii á, hvort sú leið sje fær ti] lánsfjár- öflunar, að ríkisvaldið tryggi lánveitendum verðgildi Jánsfjár- ins í samræmi við verðgildi fast- eignanna. LÝ0RÆÐI í ALMENNUM FJELAGSSAMTÖKUM Fundurinn ítrekar ályktanir síðasta landsfundar um að nauð- syn beri til að tryggja það, 'að ópólitísk fielagssamtök til al- menningsheilla, svo sem sam- vinnufielög, búnaðarfielög, verka lýðsfjelög og önnur stjettafjelög, sjeu ekki misnotuð til framdrátt- ar einstökum pólitískum flokk- um. Fundurinn skorar því á þing- menn fJokksins og aðra fyrir- svarsmenn, að- herða baráttuna fyrir því, að lýðræðisJegir stjórn- arhættir sjeu tryggðir i slikum fjelögum og þá einkum með þvi að mælt sje fyrir um hlutfal!,- kosningar til allra trúnaðar- og stjórnarstarfa þeirra, þar sem því 'verður við komið. Verkalýðs- og atvinnumálanefnd landsfundarins. Fremri röð, talið frá vinstri: Ingimundur Gestssoo^ Þórarinn Eyjólfsson, Gunnar Helgason, Soffía Ólafsdóttir, Eiríkur Einarsson og Árni Ketilbjarnar* son. — Standaridi eru: Sigurjón Jónsson, Karl Stheving, Seinbjörn Hannesson, Jón Bjarnason, Helgl S. Jónsson, Þorvarður Júlíusson og Eenedikt Benediktsson. j FJELAGSSTARFSEMI ÆSKUNNAR Fundurinn telur nauðsynlegt að vinna að stofnun tómstunda- heimila í þjettbýli landsins, jafn- framt því, sem hann fagnar þeim árangri, sem náðst hefir á síð- ustu árum fyrir starfsemi Fie- lagsheimilasjóðs. ALMANNATRYGGINGAR Landsfundurinn teJur, að stefna sú, sem mörkuð var með setningu laga um almannatrygg- ingar, hafi í öllum meginatrið- um verið rjett, og að endurskoð- un laganna og breytingar, er gerðar voru síðar á þeim, hafi í engu raskað þeim meginatrið- um. Skorar landsfundurinn á mið- stjórn og þingmenn flokksins að stuðla að því, að tryggingarnar komi að sem fyllstum notum, án þess þó að gjaldgetu einstakl- inga, fyrirtækia og ríkis og bæja sje ofboðið eða hlutföllum milli framlaga og iðgjalda breytt frá því, sem nú er. BINBINDISMÁL Landsfundur Sjálfí.'] æðis- manna vill vekja athygli á því böli, sem þjóðinni stafar af of- drykkju í landinu. Virðist sem áfengisneyslan og þá einkum meðal hinnar yngri kynslóðar fari mjög vaxandi, þrátt fyrir bindindisstarfsemina, fjölgun skóla og aukna menntun. Jafnframt því sem fundurinn lýsír ánægju sinni yfir því, nð núverandi menntamálaráðherra hefir gefið um það fyrirmæli, að hafin yrði bindindisfræðsla í öll- um skólum landsins, þá felur fundurinn miðstjórn og þing- mönnum flokksins að beita sjer fyrir því með stuðningi við bind- indisstarfsemina í Jandinu — og á annan hátt — að hafin verði efld og aukin sókn í bindindis- málum, svo takast megi að reisa rönd við þeirri þióðarógæfu, sevn af _ drykkjubölinu leiðir. I þessu sambandi vill fundur- inn, um leið og hann fagnar þeirri ráðstöfun, að hluta af á- fengisgróða rílíissjóðs verði var- ið til að reisa drykkiumanna- hæli, beina því til þingmanna og miðstjórnar flokksins, að þeir vinni að því, að komið verði á fót hæli fyrir drj'kkjusiúka menn. Telur fundurinn, að óeðlilegar tafir hafi orðið á því að reisa hælið — og leggur þyí ínikla á- herslu :á ,það,: að framkvæmdum verði hraðað svo sem.fre^kast^ei'i) íöng á. | , .,. | | KOMMÚNISMINN Þar "sem landsfundarinhJ- te'lar:, að kommúnistar hafi með störf- Vtiri sínum og framíerði sannað, að þeir setji ætíð hagsmuni er- lends herveldis ofar velferð ís-1 lensku þióðarinnar, skorar fund- urinn á alla þjóðholla íslendinga, hverrar -skoðunar, sem þeir annars eru í stjórnmálum, að sameinast i baráttunni gegn kommúnismanum. Ssga ísbdinga í Vestifrheimi iMesiníResísjcSör gefcr bðkina út ÚT ER komið 4. bindið af Sögu íslendinga í Vesturheimi. Þjóð- ræknisfjelag íslendinga vestan hafs gaf út 1.—3. bindi þessa rit- verks á árunum 1940—'45. Bókaútgáfa Menningarsjóðs hefur frá öndverðu annast aðalútsölu þessara þriggja binda hjer á landi. LANDNAMSSAGA ISLEND- ÍNGA VESTAN HAFS Árið 1948 voru horfur á að útgáfa þessa sjerstæða sagnfræði verks tefðist eða fjelli niður, m. a. vegna erfiðleika, sem voru á því, að hægt væri að greiða Þjóð- ræknisfielaginu í erlendum gjaid eyri þau eintök sögunnar, sem seldust hjer. — Útgáfunefnd Þióðræknisfielagsins æskti þess þá, að Menntamálaráð hjeldi á- fram útgáfu sögunnar. Mennta- málaráð taldi riett að verða við þessum óskum og voru til þess fyrst og fremst tvær ástæður: Margir liöfðu þegar keypt hin þrjú bindi sögunnar og áttu því að vissu leyti riett á að fá tæki* , færi til að eignast þau bindi, er | eftir voru. Menntamálaráð taldi , sier enn fremur skyJt, að greiða I fyrir því eftir besíu getu, að landnámssaga íslendinga vestan hafs yrði öll rítuð og prentuð svo sem fyrirhugað hafði verið |og merkum 02 msrgvísJegum jfróðleki þar með bjargað frá glötun. FJÓRÐA BINBIÐ i Menntamálaráð ákvað því að j gefa út þau tvö bindi söpunnar, j sem eftir voru, en gert hafði ve-- ! ið ráð fyrir því að hún yrði alls ! í fimm bindum. — Þorsteinn Þ. | Þorsteinsson, rithöfundur, samdi þrjú fyrstu bindi sögunnar. Var því fyrst leitað til hans Hjn að semja framhaldsbindin, en hann óskaði ekki að takast það á hendur. Menntamálaráð rieði þú dr. Tryggva J. OJeson, prófesso^ við Manitoba-háskóla, til að haf i umsjÓn með og semja þau tvó bindi, sem cftir voru. Fjórða bindið er nú komið út. Það er 423 bls„ að stærð í sam^ broti og fyrri bmdin.' -— Það' ef i brewwí höfuðþáttum, ef HSíifet: Argylenýlendan, Lundarbyggði ð og; Winnipeg-íslendingar. NOKKRIR ÞÆTTIR RSTSINS Margur Islcndingur hjer heim.; huvn geta lesið í bók þessari um frændur sína vestra. í henni er milíinn fróðleik að finha um land nám íslendinga í hinum nýia heimi, lífsbaráttu þeirra og menningarstörf. — Af einstökum þáttum skal nefna: Lestraríjejag ið Baldur, Ladnematal í Argyle- byggð, Söguþættir íslendinga í Glenboro, Alþingishátíðin á Þing völlum 1930, Kennarastóll í ís- Jensku við MantobaháskóJann, Fyrstu landnámsmenn í Lunda- byggð, Fiskveiðar á Manitoba- vatni, Fyrstu árin í Winnipeg, Blaðaútgáfa og Fyrsta íslenska guðsþiónustan í Winnipeg. í ráði er að fimmta og síðasta bindi þessa ritversk komi út á næsta ári. VegarslæSI milll ölafsfjarSar og Dalvíkur MAGNUS JONSSON, Bernharð Stefánsson og Stefán Jóh. Steí'- ánsson bera fram í sameinuðu þingi svohlióðandi þingsályktun- artillögu: „Alþingi ályktar að fela rík- isstjórninni að láta svo fljótt sera auðið er framkvæma rækilega rannsókn á því, hvar hagkvæm- sst sje að Jeggja akveg milli Ólafsfiarðar og Dalvikur." BRÝN NAUDSYN FYRIR ÓLAFSFJÖRÐ I greinargerð segia flutnings- nenn: Ólafsfiarðarkaupstaður hefur nú að vísu komist i samband vio vegakerfi landsins með lagning:i vegar yfir Lágheiði, en .það ve^g- : íii'snmb'and er,engan veginn nægi I legt fyrir kaupsta^inn., "Aíjalvi^ sk'ipti bæiarins hljóta að. venða við Akprcýri, Ofc..Ærfibg^br.vj ^naúðsyri, íyrir ðlafsfírðinga að- ' geta koínist í akvegasam,ban,d yjf> .vegakerfi Eyjafiarðar, því að b- ' Framh, á bls, ia .

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.