Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 07.02.1959, Blaðsíða 19

Atuagagdliutit - 07.02.1959, Blaðsíða 19
»HANS HEDTOFT«s forlis Fredag den 30. januar. Kl. 13,58: M/S„ Hans Hedtoft" kol- liderer med isbjerg på position 59,9 nord, 43,00 vest. Kl. 14,13: „Hans Hedtoft" sender ferste SOS ud i æteren. Alle skibe i området underrettes. Kl. 14,40: Meddelelse fra „Hans Hedtoft" om, at det tager vand ind i maskinrummet. Kl. 15: Lyngby radio uden kontakt med „Hans Hedtoft". M/S „Umanak" afgår planmæssigt fra Godthåb for hjemadgående. Kl. 15,30: „Hedtoft" meddeler, at det fortsat tager vand ind. Kl. 16,23. „Umanak" dirigeres til ste- det. Marinekutteren „Teisten" afgår fra Grønnedal for assistance. Omkring samme tidspunkt meddeler canadisk fly, at det har fået kontakt med „Hans Hedtoft". Kredser over skibet for at pejle redningsskibe frem til stedet. Fly sendes fra Halifax og Goose Bay. Kl. 17,23: „Hans Hedtoft" meddeler til Prins Christianssund, at det er langsomt synkende og beder om øje- blikkelig assistance. Kl. 18,06: Prins Christianssund sid- ste gang i forbindelse med „Hedtoft". Kl. 19,05: Alle disponible fartøjer i Julianehåb, „Søkongen", „H. J. Rink", „Remmesælen", „Blåhvalen" samt fem mindre fartøjer afgår til området syd for Kap Farvel. Kl. 19,30: Den tyske trawler „Jo- hannes Kreuss" når frem til „Hed- toff's sidst opgivne position og fore- tager eftersøgning med projektør. Har umiddelbart forinden været i telegra- fisk kontakt med skibet, der morsede: Vi synker langsomt, omgående hjælp nødvendig. Kl. 21: „Johannes Kreuss" melder om høj sø og usigtbart vejr. Har endnu ikke observeret noget. Kl. 23,45: Ameriansk kystvagtskib „Cambell" på vej fra 57,12 nord og 49,6 vest til „Hedtoff's position. Kl. ca. 24,00: „Søkongen", Blåhva- len" og „Jens Jarl", Julianehåb, må ankre op på grund af snetykning. Lørdag den 31. januar. Kl. 5,36: „Johannes Kreuss", der har foretaget eftersøgning med projektør natten igennem, meddeler, at den vil trække sig ud af eftersøgningen på grund af vejret. „Cambell", der er på vej, beder „Kreuss" blive på posi- tionen, til „Cambell" når frem. Kl. 9,15: „Johannes Kreuss" fort- sætter stadig eftersøgningen trods hårdt vejr og is. I løbet af formiddagen fly på vin- gerne fra Sdr. Strømfjord, Thule, Ke- flavik, Halifax og Goose Bay. Kl. 12,30: „Cambell" meddeler, at den på grund af isvanskeligheder ikke kan nå frem til positionen i dag. Lig- ger kun ti sømil borte. Flere skibe, bl. a. tysk trawler „Poseidon" og ame- rikansk vejrskib på vej. Fortsatte flyobservationer. Ud på eftermiddagen starter cata- lina fra flyvestation Værløse med Sta- vanger som første mål. Kl. 14,45: „Johannes Kreuss" obser- verer drivende planke, men kan ikke få den ombord. Kl. 15,00: „Umanak" nået udfor Na- nortalik med rekorfart, men møder vejrmæssige vanskeligheder. Kl. 16,00: Fortsat hårdt vejr. Dog stigende barometer, meddeles det fro Prins Christianssund. Vejrskibet vender tilbage til sit ud- gangssted på grund af hård sø. Kaptajnen på „Johannes Kreuss" meddeler, at trawleren agter at for- lade området søndag morgen. Flyvemaskinerne vender tilbage til deres baser på grund af isdannelser på fartøjerne. Ifølge „Cambell" har „Johannes Kreuss" forladt eftersøgningsområdet på grund af mangel på brændstof. Kl. 20: „Teisten" når frem til „Hans Hedtoff's sidste position. Færøsk trawler, der har observeret hele dagen i området, melder, at det ikke har set andet end vand og is. Kl. 22,00: „Umanak" meddeler, at det ligger underdrejet på position 59,35 nord, 46,10 vest. „Cambell" drejet bi på position 58,20 nord, 43,40 vest. „Poseidon" un- derdrejet på 58,21 nord, 42,18 vest. Den danske catalina nået til Sta- vanger. Søndag den 1. februar. Tidlig morgen: To amerikanske fly overflyver området for at opfange eventuelle signaler fra nødsendere. — Fly har udført lytteflyvning natten igennem. „Cambell" og „Poseidon" atter gået ind i eftersøgningen. „Umanak" også med igen. Kl. 12,00: Prins Christianssund giver vejrmeldingen: vindstyrke 5—6, over- skyet, ringe sigt og faldende barome- ter. Fly meddeler, at det har observeret en drivende genstand, kan minde om en redningsbåd med en sort stribe på langs. Kl. 16,00 „Umanak" dirigeres til Grønnedal for at sætte sine passagerer af. Kl. 17,00: „Teisten" ankrer op ved Frederiksdal. Den danske catalina, der er i Kefla- vik, kan ikke komme på vingerne på grund af vejret. Kl. 17,05: Prins Christianssund ra- dio opfanger mærkelige morse-prik- ker og -streger uden mening. „Uma- nak" varskoes. Høres senere i Nar- ssaK og Julianehåb. Mandag den 2. februar. Kl. 14,50: „H. J. Rink" og „Teisten" får meddelelse om at søge beskyttet ankerplads inden mørkets frembrud. „Umanak" får ordre til at gå til Grøn- nedal for udlosning af sin last samt indtagning af passende last kryolit, så den bliver manøvredygtig. Ni meter høje bølger i eftersøgnings- området, vindstyrken 9. „Johannes Kreuss", der har meddelt, at den vil trække sig ud af eftersøg- ningen på grund af oliemangel, bliver fortsat i området. Island tilbyder at sætte en catalina ind i eftersøgningen. Kl. 17,20: Lyngby radio opfatter uforståelige pejlestreger på internatio- nal nødbølge. Menes ikke at stamme fra nødsender fra „Hans Hedtoft", mu- ligvis tale om flysender eller signaler fra „Cambell"s radio. Tirsdag 3. februar. Danske catalina i Keflavik venter på radio-reservedele med ny dansk catalina, før den er startklar. „Cambell" meddeler, at amerikansk fly har observeret 55 gallons trorr>le på position 59,45 nord 44,45 vest. „SerfaK" observerer to tomme, umalede trom- ler, sandsynligvis laksetønder. Onsdag 4. februar. Kl. 10,00: M/S „Umanak" afgår fra Ivigtut for eftersøgningsarbejde. „Tei- sten" og „H. J. Rink" atter aktivt ind i eftersøgningen. Tyske inspektionsskib „Poseidon" trækker sig ud. Torsdag 5. februar. M/S „Disko" sat ind i eftersøgnings- arbejdet. Eftersøgningen er blevet fortsat ind- til nu med indsats af fly og skibe, dan- ske og udenlandske. Redningsarbejdet har været stort og omfattende og fare- fuldt, og taknemligheden over for ef- tersøgningens deltagere og ledelse er kommet til udtryk fra mange sider. A/G kan ikke garantere for alle tids- punkter i denne oversigt p. g. a. tele- grammernes mængde. uvdlut unuatdlo ånilånganartut fafdlimangorneK 30. januar. nal. 13,58: M/S „Hans Hedtoft" iluli- ssamut aporpoK avangnarpasissuseK 59,50-ime kipasissuserdlo 43,00-me. nal. 14,13: „Hans Hedtoft" ikioricuv- dlune radiokut kalerrisårerKårpoK. u- miarssuit tamatuma erKånitut tamar- mik ilisimatineKarput. nal. 14,40: nalunaerutigineKarpoK u- miarssup maskinaKarfia imalersoK. nal. 15: Lyngbyp radioata „Hans Hedtoft" atåssuteKarfigingilå. M/S „Umanak" Nungmit autdlarpoK ava- lagkiartordlune. nal. 15,30: „Hedtoff'imit nalunaeru- tigineKarpoK sule umiarssuaK imagtoK. nal. 16,23: M/S „Umanak" perKune- KarpoK ajunålerfiup tungånut inger- dlarKuvdlugo. sorssutéraK „Teisten" Grønnedalimit autdlarpoK ikiuiartor- dlune. tamatuma migssåne canadamiut tingmissartutåt nalunaerpoK „Hans Hedtoft" atåssuteKarfigilersimavdlugo. umiarssuaK Kulangiuårpå, umiarssuit ikiuiartortut „Hedtoff'ip sumivfianik inersuniardlugit. tingmissartut Halifaximit Goose Bayimitdlo autdlartineKarput. nal. 17,23: „Hans Hedtoff'imit Prins Christianssundimut nalunaerutigine- KarpoK umiarssuaK arritsumik kiviar- tortoK erninardluinardlo ikiorneKar- nigssaK KinutigineKartoK. nal. 18,06: Prins Christianssundimit naggåmik „Hedtoft" atåssuteKarfigine- KarpoK. nal. 19,05: K'aKortume angatdlatit a- torsinaussut tamarmik „Søkongen", „H. J. Rink", „Remmesæl", „Blåhva- len" ama angatdlatit mingnerussut tatdlimat Kap Farvelip kujatånut aut- dlarput. nal. 19,30: tyskit kilisautåt „Johan- nes Kreuss", kingugdlermik nalunae- rame „Hans Hedtoff'ip sumivfianut pivoK, Kingortitsissuserdlunilo ujardli- lerdlune. tamåna sujorKutitsiardlugo kilisaumit „Hedtoft" atåssuteKarfigi- neKarsimavoK umiarssuarmitdlo tor- taivdlune nalunaertOKardlune: kiviler- pugut, erninardluinaK ikiorsertaria- Karpugut. nal. 21: „Johannes Kreuss"imit na- lunaerutigineKarpoK magdlersorssu- ssok ersserKardlugtordlo, OKardlutig- dlo sule sumik malungnartorsisimana- tik. nal. 23,45: amerikamiut sinerissamik nåkutigdlissutåt „Cambell" avangnar- pasissusermit 57,12-mit kipasissuser- mitdlo 49,6-imit „Hans Hedtoff'ip su- mivfianut ingerdlaorpoK. nal. 24,00 migss: „Søkongen, „Blå- hval" åma „Jens Jarl" nivtaitdlernera pissutigalugo kisarfigssarsiuinartaria- Karput. arfiningorncK 31. januar. nal. 5,36: „Johannes Kreuss" Kingu- artitsissuserdlune unuaK tamåt Kinai- ssisimassoK nalunaerpoK, sila pissuti- galugo Kinerdlerfik Kimangniardlugo. „Cambelfimit tyskit kilisautåt nalu- naerfigineKarpoK „Cambelle" angut- serdlugo ujardlerfingmiginarKuvdlugo. nal. 9,15: „Johannes Kreuss"ip ujar- dlernine nangipå måssa silardlugka- luaKissoK sikoKaraluaKissordlo. uvdlup Kernata sujorna tingmissar- tut Kinaissiartortut autdlararput Ka- ngerdlugssuarmit, Thulemit, Keflavi- kimit, Halifaximit Goose Bayimitdlo. nal. 12,30: „Cambelfimit nalunaeru- tigineKarpoK sikunik ajornartorsiute- KarneK pissutigalugo umiarssuaK ujar- dlerfingmut angusinaujungnaersima- ssok, tamånga 10 sømilinarnik unga- sigtigalune. umiarssuit ardlaKartut å- ma tyskit umiarssuåt „Poseidon" ame- rikamiutdlo umiarssuåt silasiorfik ta- maunga ingerdlaorput sulilo tingmi- ssartunik Kinaississunik Kulangiuåri- ssoKardlune. uvalikut catalina tingmissartoKar- fingmit Værløsimit autdlarpoK Sta- vangerimut ingerdlarKåsavdlune. nal. 14,15: „Johannes Kreuss "imit Ki- ssuk tigsukartoK takuneKarpoK, KaKi- neKarsinaunanile. nal. 15,00: „Umanak" aitsåt taima pi- lertortigissumik ingerdlasimavdlune Nanortagdlip avatånut pivoK, silamit- dle pissuteKardlune kigaitdlagdlune. nal. 16,00: Prins Christianssundimit nalunaerutigineKarpoK sule silardloKi- ssok taimåitordle silasiut Kutdlariar- tortoK. umiarssuaK silasiorfik maligssuarmit autdlarfingminut uterpoK. „Johannes Kreuss"ip nålagå nalu- naerpoK kilisautip ujardlerfik sapå- tiiipat uvdlåkut Kimagssamåra. tingmissartut uterput sermersorner- tik pissutigalugo. „Cambelfimit nalunaerutaussoK nåpertordlugo „Johannes Kreuss"ip u- jardlerfik Kimagsimavå uliagssaileKi- lersimagame. nal. 20,00: „Hans Hedtoff'ip kingug- dlermik nalunaerame sumivfianut „Teisten" ångupoK. (Klip. 20-ime nangisaoK) 19

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.