Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 03.04.1970, Blaðsíða 22

Atuagagdliutit - 03.04.1970, Blaðsíða 22
MODEL 354 tulujuk såva agdlalersugka- mik nuerssagaK angissusia: 6 (8) 10 (12) 14-inik ukiulingnut atortugssai: GLORIA CREPE 250 (250) 300 (350) 400 g tungavianut 50 (50) 50 (50) 50 (50) g agdlagssånut nuerssautit: „Aero“ tulujungnut nr. 21/2 ama 4 „Aero" nuerssaut kåvInartoK nr. 21/2 nuerssamigssåta sukangåssusigsså: nuerssautinik nr. 4-nik Kilariarnerit 2-t manigsuinarmik nuerssagkat 5 cm na- llgåt Kumut nuerssautit 14-it 5 cm nallgåt. kiatata nerutussusia: 68 (72) 76 (80) 84 cm, angfssusé nåpertordlugit. tunugsså: nuerssautinik nr. 21/2-nik agdlagssamlk sujugdlermik 74 (78) 82 (86) 90-nik aut- dlartltsiglt nuerssautitdlo sisamat Koruårtumik (silåmut 2-t, llungmut 2-nlk), agdlagssåta åipånut taorseruk nuerssautitdlo mardluk ama Koruårtumik nuer- ssariardluglt tungavigssånut taorserdlugo, nuerssautitdlo mardluk tåussuminga nuerssarlardluglt agdlagssånut nr. 2-mut taorserdlugo nuerssautit mardluk tåu- ssuminga nuerssariardlugit, agdlagssånut nr. I-imut taorserKigdlugo nuerssau- titdlo sisamat nuerssariardlugit, tungavigssånut taorseruk, nuerssautitdlo nr. 4-t atulerdlugit manigsuinarmik nuerssalerdlugo, nuerssåume sujugdlerme Ki- larlarnemik mardlungnik ilariardlugo. manigsuinarmik Kiimut nangiguk 24 (27 30 (33) 36 cm-mik takissuseicalerneranut (takissuseritikumassaK tikitdlugo). nuerssamigssåta sukangåssusia oKåtårpiuk? — nuerssautit tugdline mardlung- ne 3 (3) 4 (4) 4-nlk inårserlardlutlt talilerfigsså ima: silåmut 2-t silåmut. I tigui- nardlugo, silåmut I. tigulnagaa tåssunga Kulåutiguk, silåmuinaK nangiguk Ki- larlamerlt sisamångomerånut, tauva 2-t atautsikut, 2-tdlo silåmut. Kåvanit tai- ma ilångartisaoK 18 (19) 20 (21) 23-riardlugo Kilariarnerit 34 (36) 36 (38) 38-ngor- nerånut. pukusuanut Kilariarnerit Kiterdlit 18 (20 20 (22) 22-t Inåriardlugit sa- neral ingmlkut nuerssåkit nuilåne I-lmik ilångartardlugit mardloriardlugit (angissutsinut tamanut) talilerfigssåta ilångartarnere nangltdluglt Kilariarnerit pingasungornerånut tåukulo atautsikut Inåriardlugit nuerssagagssaK kipivdlugo saneråta igdlua pårdlåutitdlugo nuerssaruk. sågsså: tunugssåtut sinilioruk. nuerssautit nr. 4-nut taorseriardlugtt (tungavianut) nuer- ssåume sujugdlerme akugtoKatigingnik arflnilingnik ilaortoruk = 80 (84) 88 (92) 96-ingortitdlugit. nuerssautit mardluk manigsuinarmik nuerssariardlugit pinga- juat ima: (angissusé nåpertordlugit) 23 (25) 27 (29) 31 nt silåmuinaK, tauva agdla- lersordlugo åssilissagssaK maligdlugo (angissutsinut tamanut) silåmuinardlo 23 (25) 27 (29) 31-t. talmatut Kumut nangiguk 18 (21) 24 (27) 30 cm-lngornerånut. tauva nuilagssånut KerKatigut averiardlugo sanerai ingmlkut nuerssaraisåput I- mik nuilåtigut nuerssaut avdlortardlugo ilångartardlugit sisamariardlugo, ki- ngulinilo nuerssautit sisamagssane åma atautsimik auleriardlugo. (sisamanik nuerssautit ålpagssåne, ktngulinilo nuerssautit sisamagssane araanileriardlugo) sisamariardlugo nuerssautit åipagssåne, arKanilerlardlugulo nuerssautit sisa- magssåne. (tatdllmariardlugo nuerssaut avdlortardlugo, -kingulinilo nuerssautit sisamagssane arKanileriardlugo. KilariarneKartitdlugo agdlalersornera nangi- guk. takflk: unia tikigpago tunuatut nuerssautine mardlungne 4 (4) 5 (5) 5-nik Inårseriardlutlt tunuatut talilerfiusaoK Kilariarnerit pingasungornerånut tåu- kulo atautsikut Inårdlugit nuerssagagssardlo kipivdlugo. Igdlua pårdlagtlnardlu- go nuerssaruk. taligsså talerpigdleK: nuerssautinik nr. 21/2-nik 38 (38) 42 (42) 46-nik autdlartitsigit tunuatutdlo sini- liordlugo. nuerssautit nr. 4-nut taorsiklt manigsulnarmigdlo nangitdlugo. nuerssautit 6 (—) 6 (8) 8-gssåne autdlartinerane naggatånilo atautsimik ilassar- dluglt 56 (58) 62 (64) 68-ngornerånut. sule nuerssamigssåta sukangåssusia ma- ligpiuk? 28 (31) 34 (37) 40 cm-imik taklssuseKalerpat talerpiata tungånit (Kåvanit) 4 (4) 5 (5) 5-nik inårsiglt, såmiatalo tungåne (mamingane) 3 (3) 4 (4) 4-nik. tauva tunuatut ilångartilisaoK Kilariarnerit arKanllingornerånut. Kåvanit nuer- ssautit mardluk pingasunik Inårsivigikit, nuerssautitdlo nålerneråne taliler- ligssånut ilångarterdlugo. kingugdlit pingasut Kåvanit infikit. sågsså såmerdleK: talerpigdlertut Kulånile ilångarternere pårdlagtitdlugit. katiternigsså nuilåtalo sinigsså: ånoråminermlk isugutassumik naKilåriardlugo sanerai talilo merssoriardlugit tale ikutikit. nuerssåumlk kåvinartumik nuilåne 146 (154) 162 (166) 170-inik nuioraigit nuilåtalo atåne Keraane atautsimik ilavdlugit Kalipait tungavia atordlugo agdlagsså nr. I atordlugo nuerssautit mardluk Koruårtumik (silåm. 2, llungm. 2) nuerssariardlugit agdlagssånut nr. 2-mut taorseruk nuerssautitdlo mardluk tåussuminga nuerssariardlugit tungavianut taorserdlugo åma nuer- ssautit mardluk nuerssardlugit, tauva agdlagssånut nr. 2-mut ama mardlung- nik, agdlagssånutdlo nr. I-imut sule mardlungnik. tåuko: kaujatdlangnere ta- maisa Keraane ima ilångartåsaoK ima: 2-t atautsikut, KiterdleK silåmut, 2-t Kiperlardlugit silåmut. maminganit sukangassumik lnåruk. MODEL JONNA THUE europamiunit sumvfigineKarneK nunap isuata ericåne nunalingne 1721-me Hans Egedep tikinerata kingornagut Kalåtdlit-nunåta ki- tå niuvertOKarfilersomeKarpoK i- nuilo kristumiungortineKardlu- tik. Tunume ajoKersuiartortitsi- neK kingusinåkut aitsåt autdlar- nerpoK tåssa Angmagssalik niu- vertOKarfingortineKarmat 1894- ime, kingugdlersauvdlunilo Thule erkålo niuvernikut ajoKersuiar- tortitsinikutdlo sunivfigineKaler- poK danskit tungånit ukiut 1900 autdlartilårneråne. ajoKersuiar- tortitaicarfit pilersineKarnerat pe- Katigalugo orssunut amernutdlo tunitsiveKalersitsissoKarpoK. ka- låtdlit pisisinautitaulerput euro- pamiut niorKutigssautåinik, pi- ngårtumigdlo autdlaisinik peKU- tigssanigdlo kulturiatdlo sunivfi- gineKarpoK timikut anersakutdlo. nunap isuata ernå ukiut 1800 ingerdlaneråne kigdleKarfiusima- vok Kitåta niuvertoKarfilersugau- ssup Tunuvdlo europamiut kul- turiånit sunivfigineKångivigsup akornåne. 1775-ime niuvertoKar- fik K’aKortoK pilersineKarpoK u- kiutdlo 22 Kångiungmata Nanor- talik. tyskit Katångutigingniat pingasunik ajoKersuiartortitaKar- filiorput: AgdluitsoK (1774), Nar- ssaK kujatdleK (1824) ama Igdlor- pait (1864). NarssaK kujatdleK nunap isuanit 50 kilometerinar- nik ungasissuseKarpoK. K’aKortup niuvertoKarfingorti- neKarnerata kingorna ukiut ta- maisa umiarssuaKartarsimavoic niorKutigssanik pajugtunik. ta- måne inuit orssunik åminigdlo tunissamingnik aningaussarsiatik niorKutigssanik pisissutigissarsi- mavait. pissariaKavigsunik nior- KutigssaKarsimavoK. imigagssaK niorKutausimångivigpoK, kavfile angnertorujugssuaK niorKutausi- mavdlune! niuvertarfeKarfik tu- pingnångitsumik ornigarneKar- agdl., åss.: Ove Bak dluartarsimavoK, kalåtdlime Ka- ngånitdle sungiusimangmåssuk umiamik ungasigsumut angalaor- tarneK. kalåtdlit ilerKuliusimavåt akugtungitsunik K’aKortuliartar- dlutik Kavdlunåt igdlue atissait- dlo takornariardlugit niuverniar- dlutigdlo. pingårtumik umiarssuit nalane kalåtdlit aggiassarsimå- put, umiarssuitdlo nalane K’a- Kortume Kitåtut asimioKarfing- miut ungasingnerussumltut alu- torssautigivdluartarsimavait. nu- nap isuata encånit agdlåt akug- tungitsunik niuvertoKarfingmu- kartOKartarsimavoK. ilanikutdlo åma tunumiut Angmagssagdlip erKånit agdlåt tåkutarsimåput. åmale kitåmiut Tunumut uiar- tarsimåput Alungmit Tunup si- neriå atuatdlagtarsimavdlugo. K’aKortume pisiniarfingmit nior- Kutigssanik nagsartarsimåput ta- måkuningalo tunumiut niuverfi- gissarsimavdlugit, agdlame Aluk niuvfåtarfingortineKarsimavoK. Nanortalik niuvertoKarfingormat 1797-ime ungasingnerussunitunit niuverniat tåssunga eKiterutarsi- _______ måput, sulile ukiorpagssuarne Aluk kitåmiut tunumiutdlo nå- pivfigissarsimavåt. Nanortaling- me autdlarKåumut ajoKersuiar- tortaKarfeKalersitsineKångilaK, kalålerdle ajoKe tåssane kuisima- ssorpålunguanik isumagingnigtu- simavoK. K’aKortume palasip Kavdlunåp tyskitdlo palasisa Agdluitsumltut ukiorpagssungitsut ingerdlanerå- ne Nanortagdlip avangnåmiut ta- mangajaisa kuisimavait. Agdluit- sume ajoKersuiartortitaK Valen- tin Muller 1833-me nalunaerpoir nangmineK palaseKarfingmine kuisimångitsut Kulinait kiserngo- rusimassut. Kavdlunåt pissortat Katånguti- gingniatdlo ajoKersuiartortitat u- kiorpagssuarne akerdlerigsimå- put, Katångutigingniat ajoKersui- artortitaKarfingnut inungnik eKi- teriniarnerat pissutigalugo Agdlu- itsoK tungavilerneKarmat éssigl- ngitsut avKutigalugit inuit ugsag- Peder Jacob Eskild Lund (1825—1899). Farfar en dansker ved navn Chresten Lund. Sønnesøn digterpræsten Henrik Lund. Uddannet på Skårup semina- rium. 1848—1859 udligger i Pamiagdluk (Ilua). Ca. 100-årigt foto. Peder Jacob Eskild Lund (1825—1899). tåussuma angutå tåssa KavdlunåK a- teKartOK Chresten Lund, erngutarålo palase taigdliortOK Henrik Lund. ili- niarpoK Skårup seminariame 1848— 1859, niuvertorusiuvdlunilo Pamiag- dlungme (Iluane). åsseK una ukiut 100 migss. p i s o k å u s s u s e Ka r p o k . kuisitut avdlanik atserneKar- tarnerat kuisimångitsut avdlamik at- serneKartarput kuisinerming- ne, amerdlanertigut bibelime arKit, ilåinik imalunit Katå- ngutigingniat aterissartagåi- nik. „inugtut ateK“ erssersit- sissussarpoK inuata pissusia- nik. åssersutitut mauna ilå- nguneKarput nunap isuata er- Kåmiut ilaisa Agdluitsume 1822—24 kuineKartut arKe a- joKersuiartortitap Johan Con- rad Kleinschmidtip agdlagtu- gai. sujugdleK tåssa inugtut a- teK taimanertut agdlagaK, tugdlia, månåkut agdlagtar- nertut kingugdlerdlo tåssa kui- sinerme atertåK. Auadlek — AvatdleK — Ma- nasse Mittek — MiteK — Christian Friedrich Angnek — AngneK — Anna Dorothea Kovisortok — K’uvigsortoK — Simeon Arngnate — Arnaute — Bilha Anautak — AnautaK — Mala- chias Ate — Até — Maria Sophia SangusoK — SangussoK — Benjamin Ittigåk — ItigaK — Ierimias Stillingen som pedel ved UKALIUSSAK’-skolen i Godthåb opslås herved ledig til be- sættelse pr- 1. juni 1970. Skolens bygninger, der dækker ialt 4400 m2, omfatter ca. 100 lokaler af forskellig art. Det forventes, at rengøringspersonalet samt andet personale under pedellens arbejdsområde, vil om- fatte ca. 25 personer. Ansættelse sker i henhold til regulativ af 18/2 1969 om løn og ansættelsesvilkår for varmemestre, pedeller og viceværter i sta- tens tjeneste, eller efter kvalifikationer. Der er til stillingen knyttet tjenestebolig på selve skolen. Den er på 102 m2 og indeholder spisekøkken, stue, soveværelse og 2 kamre. Husleje betales i henhold til boligstøttens sædvanlige regler. Ansøgninger, der foruden personlige data også skal inde- holde oplysninger om uddannelse og tidligere arbejde, bedes venligst indsendt til skoleinspektøren UKALIUSSAK’-skolen, postboks 72, 3900 Godthåb, snarest. pedel (atuarfingme pårssissoK) pedelitut atorfik Nungme UKALIUSSAK’-m-e (atuarfigtågssame) inugtagssarsiuneKarpoK 1. juni 1970-imit. atua-rfiup igdlorssuartai katitdlutik angissuseKarput 4400 m2, åssigingitsunik 100 migssiliordlugit initaKardlune. nautsorssuti- gineKarpoK assaissartut avdlatdlo katitdlutik inuit 25 migssåinl- tut pedelip nåkutigissarisagai. atorfinigtitsineKartugssauvoK kiagsautilerissut, pedelit vicevært- itdlo aningaussarsiaKartineKarnerånut atorfinigtineKartarnerå- nutdlo maligtarineKartut 18/2 1969-imérsut maligdlugit aningau- ssarsiaKartineKåsaoK, imalunit pisinåussuseK maligdlugo. atorfingmut atassumik atuarfingme nangminerme inigssaKartit- sineKarpoK. ineicarfik angissuseKarpoK 102 m2, avgorneKarneralo imåipoK: igavfik nerissarfiutigissoK, ine, sinigtarfik inérKatdlo mardluk- ineKarnermu-t akiliutigssaK boligstøttimut -akiliutau- ssartut maligdlugit årKingneKartugssauvoK. KinuteKautit ingminut pivdlune navsuiautit saniatigut ilaKar- tineKåsåpu-t iliniarsimanermut sujornatigutdlo sumik suliaaar- simamermut navsuiautinik ungalo piårtumik nagsiuneaåsavdlu- <tik: Skoleinspektøren UKALIUSSAK’-skolen, postboks 72, 3900 Godthåb. Adolf Schwærter. 22

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.