Skessuhorn


Skessuhorn - 22.09.2010, Blaðsíða 26

Skessuhorn - 22.09.2010, Blaðsíða 26
26 MIÐVIKUDAGUR 22. SEPTEMBER Nú á dög un­ um átti stór bónd inn Brynjólf ur Ottesen á Ytra Hólmi stóraf­ mæli og hélt uppá það með glæsi brag eins og hans var von og vísa enda af þing manna kyni. Ekki efa ég að mann in um hafi ver ið flutt ar dráp­ ur bæði lang ar og fagr ar en ein mun þó hafa ver ið ó flutt og er höf und­ ur inn Magn ús nokk ur sem ým ist er kennd ur við Efra Skarð eða aðra staði: Fimm tug an ég fræg an tel og fer með hvelli Hær ast mun í hárri elli, hafn ar varla góð um smelli. Öll erum við Drott ins sauð ir segja prest arn ir enda svar aði strák ur inn skil merki lega þeg ar hann var spurð­ ur að því hvað góði hirðirinn gerði við hjörð sína: „Hann rýir hana með an hún lif ir, drep ur hana svo og étur.“ Séra El ín borg í Staf holti lýsti ný lega reynslu sinni af fjár leit­ um í Skessu horni og um svip að leyti bár ust tíð indi af úr sögn um fólks úr þjóð kirkj unni. Þá kvað Guð mund ur á Skálpa stöð um: Heiða lönd prest ur inn smal ar af mik illi mildi. Mörg þús und fjár koma streym- andi nið ur um hlíð. En spurn ing in er hvort ver ið geti það gildi um Guðslömb in einnig að núna er slát ur tíð? Oft fer svo í sveit um að á kveð in störf við fjall skil verða meiri virð­ ing ar stöð ur en önn ur og í Kol­ beins staða hreppn um þótti það mik­ il virð ing að fara sem út rétta mað­ ur inn í Dali. Fóru gjarn an ung ir og hraust ir menn ár eft ir ár þó eng ar sög ur séu um að þar hafi þurft að hafa sama for mála og einn for fað ir minn sem var að leggja á fjall skil in með hrepps nefnd inni og sagði: „Þá er nú eft ir að til nefna út rétta mann­ inn í Fells enda rétt. Þang að þurf um við að senda bæði karl menni og ill­ menni. Hvað seg ið þið um Guð­ mund son minn?“ Í all mörg ár fóru þeir sam an í Dunkur rétt, Ein ar í Hall kels staða­ hlíð, Guð mund ur í Tröð, Jó hann­ es á Jörfa og Hauk ur á Snorra stöð­ um. Lík lega hef ur ver ið ein hver aur í mel um þeg ar Guð mund ur orti um Ein ar og reið hest hans: Öll var leið in aur í hné. Ein ar reið þó fleng inn. Þó að breið ur Bleik ur sé, bet ur skeið ar eng inn. Hægt væri að leiða lík um að því að hin um hafi ekki lit ist á vatns fall­ ið þeg ar þeir ortu um Guð mund og hafa vænt an lega talið minnst mann­ tjón í hon um: Ríddu á vað ið Mundi minn. Minnst an skaða bíð um. Þó í hlað í þetta sinn, þrír við að eins ríð um. Það get ur kom ið fyr ir í öll um sveit um að smala mennsk ur mis tak­ ist og ein hvern tím ann þeg ar slíkt gerð ist hjá Hraun hrepp ing um var ort í Hít ar dals rétt: Fjall menn hljóta spott og spé, spaugs yrði og hlátra. Lít ið hef ur feng ið fé Frið jón til að slátra. Pét ur Pét urs son lækn ir sem sum­ ir kenna við stera hef ur far ið í leit­ ir víða um land. Bæði á æsku slóð­ um sín um í Húna vatns sýslu, í Eyja­ firði og með Gunn ars staða mönn um í Þistil firði. Á hag yrð inga kvöldi á Hrafna gili um síð ustu alda mót sam ein uð ust nokkr ir hag yrð ing ar um að leggja Pét ur lækni í ein elti og ortu lyga­ bálk um ný af staðn ar göng ur hans á Auð kúlu heiði. Lagði hver þeirra nokkr ar vís ur í púkk ið og skal byrj­ að á Há koni Að al steins syni: Það voru göng ur á hún vetns k- um heið um, hóað til fjalla og dala. Þokka fullt lið var á þeysi reið- um. Þarna var Pét ur að smala. Í not hæf um hnakki með nest- istösku, nóg til að borða að vanda. Svo var hann líka með fal lega flösku fulla af ný soðn um landa. Hann reið um heið ar á rösk um hesti, roll urn ar fáar sá hann. Fékk sér tals vert af fljót andi nesti. Þá fór nú að svifa á hann. Björn Ing ólfs son á Greni vík sá á stæðu til að bæta um bet ur: Og saga þar get ur um syngj andi mann, er sól in var byrj uð að skína. Menn sáu er þeysti út í heið ina hann með hálslöngu flösk una sína. Heið in var fög ur og hest ur inn frár. Um hetj una upp lýs ast verð ur, að þar saup hann hvert ein asta titr andi tár, því til þess var leik ur inn gerð ur. Þar hent ust menn daglangt um há fjöll in blá og hlíð arn ar rjóð ir í vöng um. Um mið nætti fundu þeir mórauða á og mann inn, sem týnd ist í göng um. Við bakk ann á ánni stóð blakt- andi strá og brosti út í haust ið að von um. Við ræt ur þess sof andi lækn ir- inn lá og lík ið við mjöð mina á hon um. Og Björn Þór leifs son: Lands fræg ar vís ur þar vildi hann yrkja, í vasa bók sína þær rita. Anda sinn þurfti hann enn meira að styrkja og orð fær ið bet ur að lita. Sauð drukk inn hent ist um heið- ar og tinda og hélt sér í makk ann og fleyg- inn. Sagð ist þar leit andi sauða og kinda og sá hvorki dag inn né veg inn. Í brjóst vasa krafl aði bók ina að finna og bænd un um snilld ina að sýna, en hann missi og kvöl varð að kynna: „Ég komp unni er bú inn að týna.“ Ef far ið þið, vin ir, um hún- vetnsk ar heiða, þá hug ið að vís un um skrítn um. Þið kom ið hér gæt uð svo góðu til leið ar ef geym ast þær á fram í skítn- um. Ekki virð ist þeim fé lög um hafa ver ið sér lega annt um and leg ar af­ urð ir lækn is ins enda ekki sið ur í þess um flokki að bregða því betra ef menn vita hið verra. Loka lýs ing una átti svo Hjálm ar Frey steins son: Inn til heiða einn hann reið illa hastri meri. Skrokk ur inn þreytt ur, lund in leið, loks hann aft ur sneri. Fram og aft ur roll ur rak, rösk ur ef hann komst á bak. Þá úr nefi þrútnu lak þriggja stjörnu kon íak. Á þingi Lands sam bands sauð­ fjár bænda nú í vor minnt ist Sindri Sig ur geirs son á að vist mað ur á elli­ heim ili hefði kvart að und an því að fá ó þarf lega oft kjúklinga og varð þessi ræðu stúf ur Guð brandi á Stað­ ar hrauni að yrk is efni: Hann er tals mað ur sauða og sjúk linga, svangra, haltra og blindra. Ef kon an gef ur þér kjúklinga, kvart aðu bara við Sindra. Lát um það verða loka orð in að sinni, en kæra þökk fyr ir lest ur inn. Dag bjart ur Dag bjarts son Hrís um, 320 Reyk holt S 435 1189 og 849 2715 dd@simnet.is Vísnahorn Sauð drukk inn hent ist um heið ar og tinda - og hélt sér í makk ann og fleyg inn Goð sögn in um tár Litla hests ins Saga í 12 köfl um eft ir Mary Maden Mynd skreyt ing ar: Vicky Wallace Sag an fram að þessu: Litli­Úlf ur fer í heim sókn til frænda síns. Hesta kaup mað­ ur kem ur með nokk ur hross á bónda býli frænda hans og þar á með al fal leg an lít inn hest. Þeg ar Litli­Úlf ur nálg ast Litla hest­ inn, reis ir hann sig á aft ur fæt urna og prjón­ ar með fram fót un um af öll um kröft um. Frændi drengs ins lít ur við og sér um leið að hóf ar Litla hests ins stefna á Litla­Úlf. 3. kafli And lega skyld ir Þeg ar Litli hest ur inn hætti að prjóna horfð ist hann í augu við Litla­ Úlf. Litli hest ur inn sá mildi í aug­ um hans. Og sorg... og hræðslu ... og sárs auka. Augu Litla­Úlfs spegl uðu hans eig in augu! Litli hest ur inn breytti um stefnu. Hóf ar hans skullu í drull una. Litli hest ur inn hætti að prjóna og stóð kyrr. Froðu flekk ir um luktu snoppu Litla hests ins. Nas ir hans víkk uðu og lend ar titr uðu. Ó sjálfrátt byrj aði Litli­Úlf ur að nudda snoppu Litla hests ins til þess að róa hann. Skjálfti fór um bak hests ins. „ Svona, svona,“ hvísl aði Litli­Úlf­ ur. „Allt í lagi. Ég er vin ur þinn.“ Litli hest ur inn þef aði af hönd Litla­Úlfs og þá þrýsti Litli­Úlf ur and lit inu að höfði hans. Þarna stóðu þeir tveir augliti til auglit is. „Strák ur!“ hróp aði hesta kaup mað­ ur inn. „ Farðu burt frá þess um hesti! Hann er hættu leg ur.“ Litli­Úlf ur leit for viða upp. Þarna stóðu frændi hans og hesta kaup mað­ ur inn með hræðslu svip. „Hann er ekki hættu leg ur,“ mót­ mælti Litli­Úlf ur. „Hann var bara hrædd ur, sjá ið hvað hann er ró leg­ ur núna!“ „ Kannski þessa stund ina,“ sagði hesta kaup mað ur inn. „En hver veit hvað hann ger ir næst? Þessi hest ur er hrekkj ótt ur. Það eitt er víst.“ „ Litli­Úlf ur, gerðu eins og þér er sagt,“ skip aði frænd inn. Litli­Úlf ur færði sig treg lega frá Litla hest in um. Um leið kastaði hesta kaup mað ur inn snöru um háls hests ins. Litli hest ur inn braust um eins og vit laus væri. Mað ur inn þrengdi reip ið að hálsi hans og tog­ aði í. Því harð ar sem Litli hest ur inn spyrnti á móti þeim mun meira hert­ ist á snör unni. Að lok um hafði hesta­ kaup mað ur inn Litla hest inn und ir. „Skil urðu nú hvað ég á við!“ hróp­ aði hesta kaup mað ur inn. „Eng inn get ur tamið þetta dýr. Hann er svo sann ar lega hrekkj ótt ur. Ég verð að losa mig við hann.“ „Þú get ur ekki tamið hann með þessu móti!“ mót mælti Litli­Úlf ur. „Þú hræð ir hann. Þú verð ur að vera nær gæt inn við hann.“ „Ég hef ekki tíma til að dekra við ill skeytt an hest,“ sagði hesta kaup­ mað ur inn. „Ég heyri að þú ert sér fræð ing­ ur í tamn ing um, Litli­Úlf ur,“ sagði frænd inn með á minn ing ar tón. „Ef þú hef ur lok ið ráð legg ing um þín um farðu þá og heils aðu upp á frænku þína.“ Litli­Úlf ur fann að hann roðn­ aði. Hann vissi að frænd inn var að skamma hann. „Já frændi,“ sagði Litli­Úlf ur. Hann hlýddi frænda sín um og fór inn í hús ið. „Jæja, hug um nú að sölu mál um“, sagði hesta kaup mað ur inn. Á með an menn irn ir tveir ræddu mál in færði gamli burð ar klár inn sig nær Litla hest in um. „Þú hef ur al deil is kom ið þér í klípu,“ hvísl aði gamli hest ur inn. „Þú ert í mikl um vanda stadd ur.“ „Ég gerði bara eins og þú sagð ir mér!“ hvísl aði Litli hest ur inn. „Ég sagði ekki að þú ætt ir að reyna að drepa ein hvern,“ sagði gamli klár­ inn. Hann hló með sjálf um sér. „En þetta var hreint ekki svo lít ið. Þú hefð ir átt að sjá á þeim upp lit ið!“ „Ég reyndi ekki að drepa neinn,“ sagði Litli hest ur inn. „Þar fyr ir utan hefði ég aldrei get að gert litla mann­ in um mein. Hann er góð ur. Hann kall aði mig vin sinn.“ „Ég sagði þér að all ir menn eru vond ir!“ hróp aði gamli klár inn. „Hann er ekki vin ur þinn. Þér er fyr­ ir bestu að hlusta á orð mín.“ „Ég hlust aði á þig einu sinni og sjáðu til hvers það leiddi!“ svar aði Litli hest ur inn. „ Hafðu þetta eins og þú vilt,“ tuldr aði gamli burð ar klár inn. „En mundu orð mín, þú get ur ekki orð ið vin ur manns. Slíkt leið ir ekk ert gott af sér.“ Litli hest ur inn huns aði gamla bitra klár inn. Hann vissi innst inni að hann og strák ur inn væru and lega skyld ir. Hann hafði fund ið vin! „Þótt þú vilj ir ekki hlusta á það sem ég hef að segja um litlu mann eskj una ætt irðu að hlusta á mig varð andi vand­ ann sem þú ert í,“ sagði gamli klár inn. „Hvað áttu við?“ spurði Litli hest ur­ inn. „Ertu heyrn ar­ laus? Heyrð irðu ekki hvað hesta­ k a u p m a ð u r i n n sagði?“ spurði gamli klár inn. „Hann ætl­ ar að losa sig við þig. Þú veist hvað það þýð ir?“ „Ætl ar hann að selja mig?“ spurði Litli hest ur inn. „Nei, hann hef ur dá lít ið ann­ að í huga!“ sagði gamli klár inn. „En hafðu ekki á hyggj ur. Ég er með á ætl­ un.“ Gamli klár inn hall aði sér nær Litla hest in um og hvísl aði í eyra hans á ætl un inni. „ Gerðu eins og ég segi,“ hvæsti sá gamli, „og þú gæt ir kom ist út úr þess um vanda ó fláð ur.“ Litli hest ur inn kink aði kolli og saup kvelj ur. Hon um lík aði hreint ekki það sem sagt var! „Nú koma þeir,“ hvísl aði sá gamli. „ Gerðu ná kvæm lega eins og ég sagði þér.“ „Höf um við kom ist að sam komu­ lagi?“ spurði hesta kaup mað ur inn. „Sam þykkt,“ svar aði frændi Litla­ Úlfs. „Nýju hest arn ir eru mjög góð ir en ég held að þú haf ir gert betri kaup þar sem ég sam þykkti að taka yfir gamla burð ar klár inn!“ „Því seg ir þú það, burð ar klár inn er fyrsta flokks,“ mót mælti hesta kaup­ mað ur inn. „Hann er vissu lega ekki fal leg ur en hann hef ur sterkt bak og góð ar tenn ur.“ Hesta kaup mað ur­ inn spennti upp kjaft gamla klárs ins. Skyndi lega beit hest ur inn um hönd manns ins. „Núna,“ hróp aði burð ar klár inn á máli sem að eins hest ar skildu. „Ó, ó,“ gólaði hesta kaup mað ur­ inn. Hjarta Litla hests ins barð ist ótt og títt af hræðslu. Myndi á ætl un gamla hests ins virka? Reprinted in cooper ation with the World Associ ation of Newspapers and News Publ­ is hing and by permission of The C urricul um Clos et Prod uct ions Inc. All rights reserved.g. Þýð ing er í boði starfs manna Há skól ans á Ak­ ur eyri og Amts bóka safns ins.

x

Skessuhorn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skessuhorn
https://timarit.is/publication/1096

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.