Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 5

Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 5
Januar 1922 DET NYE NORD Side 3 Poster for Tiden indehaves af D’Hrr. Helge Bruhn, Charles Kent og Dr. Nils Herlitz. Disse samarbejdende Foreninger fremtræder nær- mest som Arvtagere af Fortidens forskellige skandi- naviske Bevægelser. Dog lægges her særlig Vægt paa det rent oplysende Arbejde og paa den Maade sam- lende i Sagen, medens den politiske Side helt skal træde i Baggrunden. Foreningerne har i de forløbne Aar foretaget en lang Række udmærkede og praktiske Oplysningsarbejder. Enkelthederne angaaende dette Arbejde vil findes i Foreningernes Aarbog, der foruden en Beretning om Foreningernes Arbejde un- der det paagældende Aar ogsaa indeholder en Række større Afhandlinger af fællesnordisk Interesse. Fore- ningen »Norden« har beklagelsesvis endnu ikke op- rettet en islandsk Afdeling, ligesom man har stillet sig ret afvisende overfor Finlands Optagelse i det skan- dinaviske Samfund. Paa sidstnævnte Punkt er jeg bunduenig med Foreningerne. »Norden« har paataget sig et mægtigt Ansvar som Skandinavismens førende »Organ«. Det er for tidligt allerede nu at udtale nogen Dom over Foreningernes samlede Arbejde i denne Egenskab. Maaske denne med Berettigelse kan afsiges til næste Aar. Men dette udelukker ikke, at man fra dette Sted allerede nu kan være berettiget til at kritisere visse Punkter in- denfor Foreningernes Rammer. Det, jeg da først og fremmest vil rette mig imod, er den her i Tidsskriftet allerede før paapegede Tendens til at mene, at Skan- dinavismens »førende« Organ ogsaa skal være Skandinavismens eneste Organ. Det er med andre Ord Monopoltanken i den skandinaviske Bevægelse. At denne Monopoltanke virkelig findes, føler jeg mig nu ret overbevist om. Og at dette netop paa et Om- raade som det skandinaviske er heltud forkasteligt, turde næppe behøve noget udførligere Bevis. Det er nu engang ikke tilstrækkeligt, at en Forenings Be styrelse og Repræsentantskab bestaar af saa og saa mange udmærkede Mænd og Kvinder, dersom disse maaske hver for sig allerede er overbebyrdede med Arbejde i deres andre Stillinger. Man har hørt saa megen Tale om visse Bestyrelsesmedlemmer, der som Tordenskjolds Soldater gik igen i alle Aktieselskaber af nogen Betydning og saaledes i ikke helt srnaa Maader monopoliserede Bestyrelsespladserne. Jeg kan i denne Forbindelse ikke lade være at tænke paa, om ikke akkurat det samme gør sig gældende i et stort Antal af vore bedre Foreninger. Det er sik- kert til en vis Grad udmærket at have indflydel- sesrige Bestyrelsesmedlemmer baade i Aktieselskaber og Foreninger, men for de sidstnævnte burde »Sagen« dog nok i de fleste Tilfælde kunne bære Foreningerne oppe og i givet Fald interessere rette Vedkommende. Men givet er det, at det »tordenskjoldske« System indenfor vore Foreninger i sig bærer Monopolets Spirer, og disse maa i hvert Fald ikke faa Lov at udfolde sig paa det skandinaviske Omraade. Her er Virkefeltet sandelig stort nok til, at supplerende Kræfter kan faa Lov til at virke.----------- Nogen Tid forud for »Norden« startedes nærvæ- rende Tidsskrift efter i et Par Aar at have været under Forberedelse. Det staar stadig som det eneste fællesnordiske Tidsskrift for Samfundsinteresser. Dets Opgave har i første Led været at danne et levende Bindeled mellem de interesserede Dele blandt de fem nordiske Landes Befolkninger. — Ved Siden af de to førstnævnte mere almindelige Repræsentanter for den moderne Skandinavisme har vi saa den stedse voksende Skare af skandinaviske Foreninger og Tids- skrifter af speciel videnskabelig eller faglig Natur. De udgør den heltud praktiske Del blandt Skandinavis- mens Pionerer. (En Fortegnelse over disse Institu- tioner er vistnok under Udarbejdelse i »Norden«s Sekretariat.) Jeg slutter min lille Oversigt med at udtale de bedste Ønsker for den skandinaviske Sag, for hvilken »Det nye Nord« altid vil være en trofast Ridder. Ose. Smith. FORENINGEN »NORDEN«s PUBLIKATIONER. »Nordens Aarbog 1921«, udgivet af de 3 For- eninger »Norden«. Kristiania 1921. »Nordenws Haandbøger I. Nordisk Litteratur- fortegnelse. Ræsonnerende Katalog'over Litte- ratur tit Stadiet af danske, norske og svenske Forhold samt over dansk, norsk og svensk Skøn- litteratur. Kristiania 1921. I Løbet af 1921 har Foreningen »Norden« udsendt de lo ovennævnte Bøger, Aarbogen som er en Be- kendt fra i Forljor og den i nogen Tid bebudede Fortegnelse over nordisk Litteratur. Aarbogen adskiller sig ikke stort fra sin Forgænger i 1920. Hovedredaktionen er denne Gang baade for den og Litteraturfortegnelsen foregaaet i Kristiania. Den indledes som sidst med et Forord, hvori der gøres rede for »Norden«s Virksomhed i det forløbne Aar, og derefter følger en Række Artikler: om de norske og danske Journalisters Besøg i Sverige, om nordisk Fælleslovgivning, nordisk Bladteknik, nordisk Samarbejde paa den industrielle Forsknings Omraade, Fredstanken i Nordens Unionstid, de nor- diske Stater og Folkenes Forbund, nordiske Statsborge- res Stilling i de tre Landes sociale Lovgivning, nordisk Folkelivsforsikring og Raastoflandenes Monopolpolitik. Aarbogen slutter med en Række Biografier over i Aarels Løb afdøde Skandinaver, Oversigter over den politiske Udvikling i de tre Lande og en sammen- trængt Fortegnelse over det skandinaviske Samarbejdes mangfoldige Ytringsformer. Aarbogen er, som man vil se, tungt sammen-

x

Det Nye Nord

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Det Nye Nord
https://timarit.is/publication/1307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.