Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 4

Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 4
Side 2 DET NYE NORD Januar 1922 at den dog paa nogen Maade er udstyret med Myn- dighed fra de respektive Regeringer til at optræde samlet. Men ikke desto mindre er Opfattelsen af et samlet Skandinavien i de sidste Aar bleven langt mere almindelig i Udlandet, end vi ofte tænker os her- hjemme. Det skal slet ikke forstaas saaledes, at der af den Grund sker uheldige Sammenblandinger i kon- krete udenrigspolitiske Sager. Spanien kender saaledes udmærket Forskel paa Norge og Danmark o. s. fr. Men i større og dybere Sager føler man nu ofte Vægten af »den skandinaviske Fraktion«s Ord. Skandinavismen har imidlertid ogsaa haft sine kon- krete Sager. Naar der er Tale om Opgørelsen af særlig vigtige Spørgsmaal mellem et af de skandinaviske Lande og andre Nationer, eller om vigtigere Strids- spørgsmaal indbyrdes, træder den officielle Skandi- navisme frem og trækker dem til en vis Grad ind under sig. Og den Betydning for saadanne Sagers Løsning, der indebæres i Skandinavismens Stilling dertil, er ofte ikke ubetydelig. Den skandinaviske Understrøm i saadanne Sager føles særlig ude omkring i Verden. Her er Betegnelsen »skandinavisk« egentlig langt mere brugt end herhjemme. Det beviser Be- vægelsens ubevidste Styrke. — Sønderjylland, Spitzbergen og Åland. Det er den moderne Skandinavismes første tre Prøve- stene. Ved en Gennemgang af det for en Lægmand tilgængelige Materiale hersker der ingen Tvivl om, at man fra Udlandets Side — i større eller mindre Udstrækning naturligvis — har betragtet disse Sager som »skandinaviske« eller i hvert Fald ønsket dem løst til »skandinavisk« Tilfredshed. Betragter man blot Sammensætningen af den internationale Kom- mission for Sønderjyllands Vedkommende, slaar denne Tendens os stærkt i Møde. Spitzbergen-Sagens rolige Løsning nødvendiggjorde ikke i den Grad Hensynet til de skandinaviske In- teresser, et Hensyn der selvsagt først tages, naar ved- kommende Spørgsmaal træder ind i et vanskeligere Stade. Ålandsspørgsmaalet var, set fra et skandi- navisk Synspunkt, egentlig saare indviklet. Var det en Sag mellem skandinaviske Lande indbyrdes? Eller var det en Sag mellem et skandinavisk Land og et udenforstaaende østevropæisk Statssamfund? Dette Spørgsmaals Besvarelse maatte afhænge af Finlands Stilling til Skandinavien. — Og her er unægtelig et Hul, der nødvendigvis maa udfyldes inden længe. — Denne Uvished om Sagens rette Sammenhæng virkede i hvert Fald paa Udlandet derhen, at det Hensyn, der ellers plejede at blive taget til udprægede skandi- naviske Sager, egentlig udeblev. Spørges der nu, hvad Skandinavismen har udrettet i de tre store Sager, der saa levende har interesseret Befolkningerne, maa Svaret blive forskelligt for hver af dem. Sønderjyllands Genforening maatte for mig baade af historiske og politiske Grunde staa som en udpræget skandinavisk Sag. Den bar i sig et Utal af Spirer, der, om de var bievne plejede rigtigt, kunde have vokset op som Træer, der vilde have vakt Beundring Verden over. Men det skulde ikke saa være. Fra dansk Side oversaa man, at netop paa en skan- dinavisk Basis maatte den stærkeste Løsning ligge. Man var her for travlt beskæftiget med at bekæmpe hinandens Standpunkter indbyrdes. Og netop af den Grund optraadte sikkert vore to Nabolande saa vak- lende. Vi underkender ikke her i Danmark Norge og Sveriges stærke moralske Støtte, ejheller Befolkninger- nes og Pressens varmtfølte Sympatitilkendegivelser, der i saa rigt Maal strømmede os i Møde. Men trods alt var Skandinavismens Indsats i det sønder- jydske Spørgsmaal en alt andet end vellykket Debut. Aarsagerne hertil kan endnu paa nærværende Tids- punkt ikke helt paavises, men forhaabentlig vil Hi- storien inden alt for længe kunne fælde sin Dom i denne saare interessante Sag. — Spitzbergens Indlemmelse i Norge gav ikke An- ledning til nogen særlig Prøvelse af Skandinavismen. Dette kunde sikkert langt lettere være bleven paa- krævet under Ålands-Debatten. Men som Forholdene udviklede sig, maatte man nøjes med at konstatere, at den skandinaviske Understrøm i hvert Fald ikke har været helt uden Betydning her, hvor den stærkeste resignerede udfra en heltud retfærdig, men derfor udenrigspolitisk set ellers yderst vanskelig, Bedøm- melse af Sagens væsensforskellige Betydning for Par- terne. For Finland et Livsspørgsmaal i indirekte Be- tydning, for Sverige (specielt med de nuværende Statsgrænser) et nationalt Spørgsmaal af direkte, men iøjnefaldende mindre Betydning. — Bortser man fra det nu verserende østgrønlandske Spørgsmaal, hvor et Par diplomatiske Kluntetheder har vakt en praktisk Harme i Aalesund, men som dog sikkert ikke behøver at paakalde Skandinavismens Mellemkomst, har jeg i det foregaaende helt kort fremtrukket den historiske Side af Sagen. Som det vil fremgaa heraf, er det altsaa ikke overvældende Resultater i saa Henseende, den moderne Skandi- navisme kan opvise. Men den eksisterer i sin skjulte Form, og den er alligevel med til at danne vor Hi- storie. Og netop under denne Form maa vi regne med den og holde af den, dersom man da ikke som en Castberg lider af udenrigspolitisk Mareridt — eller det, som værre er. —--------- Men helt uden ydre Drivfjeder gaar selv en saa na- turlig og sund Bevægelse som den moderne Skandi- navisme nu ikke. Den har sine Organer. Her maa da først og fremmest nævnes de 1919 dannede tre Foreninger »N orden«, hvis Formænd for Tiden er Generaldirektør Michael Koefoed (Dan- mark), Direktør J. Throne Holst (Norge) og Landshøvding, Friherre L. de Geer (Sverige). Det daglige Arbejde forestaas af tre Sekretærer, hvilke

x

Det Nye Nord

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Det Nye Nord
https://timarit.is/publication/1307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.