Morgunblaðið - 04.01.1961, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 04.01.1961, Blaðsíða 6
6 MORGVNVLAÐIÐ Miðvikudagur 4. janúar 1961 Áríðandi að bæfa meðferð afians IMýting fisksins betri h|á keppinautum okkar Samtal við Jón Guawiarsson NÚ þegar vetrarvertíðin er að hefjast vil ég enn einu sinni brýna það fyrir öllum, sem starfa að því að koma aflanum í land og verka hann, að göslið verður að hverfa. Þannig mælti Jón Gunn- srsson, framkvæmdastj. Sölu miðstöðvar hraðfrystihús- anna, er fréttamaður Mbl. ræddi við hann um vanda- mál fiskiðnaðarins við ver- tíðarbyrjun. — Ég vil leggja meiri áherzlu á þetta en nokkru sinni fyrr, hélt Jón Gunnars- son áfram, að meðferðin á fiskinum verður að batna. Á sl. ári voru ekki nema 15— 20% af fiskinum, sem barst á land, fyrsta flokks vara. Aðrir hafa svipaða sögu að segja, t. d. skreiðarframleið- endurnir. Undirstaða betri lífskjara Islenzkur fiskur hefur verið viðurkennd gæðavara, hvar sem hann hefur verið á mörkuðum. Þessi vörugæði hafa verið undir staða þess að við fáum hærra verð fyrir okkar fisk en aðrir og jafnframt undirstaða þess, að lífskjör okkar haldist. Þetta er sú þýðingarmikla staðreynd sem ég tel að allir verði að skilja. Ef við ætlum að hafa eins góð eða betri almenn lífs- kjör en aðrar þjóðir, þá er það á grundvelli fiskframleiðslunn- ar. Það er eina atvinnugreinin þar sem við stöndum betur að vígi en flestar aðrar þjóðir. Ef við leggjum okkur ekki alla fram á því sviði, þá þýðir það versnandi lífskjör. — Hver er líklegust ástæðan fyrir því, að gæðum fisksins hefur hrakað? — Afturför hefur einkum orðið vegna hinnar auknu neta- veiði. Einnig má nefna að meðan uppbótafarganið var við lýði, höfðu frystihúsin ekki sérstakan fjárhagslegan áhuga fyrir nýt- ingu hráefnisins. Þó nýtingin væri lítil fékkst það greitt með auknum uppbótum. Nú hefur áhugi vaxið fyrir aukinni nýt- ingu frystihúsanna, en þá virð- ist standa á sjómönnum, að skilja, hve þýðingarmikið það er að koma með verðmikið hrá- efni að landiau. Verð fari eftir gæðum Væri hægt að vekja áhuga þeirra á því? — Já, það væri vissulega hægt. Hingað til hefur sjómönn- um verið greitt sama verð fyrir allan fisk í hvaða ástandi sem hann er. Á þessu verður að koma breyting. Það verður að greiða sjómönnum mjög mis- jafnt verð eftir gæðunum. Mér virðist það gefa auga leið, hvernig sem á það er litið. Fyrsta flokks vara er verðmeiri en úrkast. Sjómenn þyrftu að vernda aflann gegn skemmdum og þá eðlilegt að þeir fengju betra verð. í þessu sambandi gerði Jón Gunnarsson nokkurn samanburð á tilhögun þessara mála hjá helztu keppinautum okkar, Norð mönnum. Nýting lakari hjá okkur — Það er vitað, að norskir sjómenn fá hærra verð fyrir fiskinn; sem þeir leggja i land en íslenzkir sjómenn. Þessi munur stafar af mjög verulegu leyti af því, að nýting fisksins er miklu betri hjá Norðmönnum, svo þeir þurfa minna fiskmagn en við í tonn af frystum flökum. Við þurfum kannski allt að 50% meira en þeir. Hér á íslandi er hugsað um það aðallega að afla nógu mik- ils, en ekki hvemig farið er með fiskipn eða hvað fæst fyrir hann. Samfara þessu er svo sóun á veiðarfærum. Þegar fiskur er veiddur og geymdur óvemdaður og óinnaní- farinn, þá er það þunnildið sem skemmist fyrst og frystihúsin hafa á undanfömum árum fryst lítið af þunnildum. Þau hafa verið söltuð og fengizt fyrir þau verulega lægra verð, en ef þau hefðu verið fryst. Engir nema íslendingar hafa saltað þunnild- in sem nokkru nemur. Þó er nú loksins að verða veruleg breyt- ing á þessu og aukið magn af þunnildum er nú fryst. Ekki minkamat heldur manna- mat íslendingar framleiða og aðra vöru, sem keppinautar okkar á freðfiskmörkuðunum framleiða ekki, — það eru flakrafskurðir. Á árinu sem er að liða munu um 2700 tonn fara í flakaafskurð hjá frystihúsum SH. Þetta er flutt út sem minkamatur fyrir lágt verð. Munurinn á að flytja þennan afskurð sem minkamat í stað mannamats mun vera um 30 milljón kr. á ári. Ef hráefnið væri gott, væri hægt að nota þennan flakaaf- skurð sem til fellur við flökun- ina sem mannamat og fá fullt verð fyrir. Auk þess yrði af- skurðurinn miklu minni ef hrá- efnið væri gott. Norðmenn slægja og ísa um borð — Af hverju kemur enginn af skurður t. d. hjá Norðmönnum? — Norðmenn slægja fiskinn um borð í skipunum, Þeir slægja þannig strax allan þann fisk, sem þeir ætla til frystingar, setja hann í kassa og ísa hann um borð í skipunum. íslendingar aftur á móti slægja fiskinn ekki á landróðrar bátum, nota yfirhöfuð ekki ís í fiskinn um borð í bátunum og oft lítinn eða engan ís, þegar á land er komið. Nær allur afli Mauritania í Norður-Afríku fékk nýlega sjálfstæði, sem kunnugt er af fréttum, þó Marocco vildi helzt fá yfirráð yfir þessu landsvæði, sem er tvisvar sinnum stærra en Frakkland. Hinn nýi forseti Moktar, er að sjálfsögðu inn fæddur, dökkur á hörund, cn forsetafrúin er hvít. Hún er frönsk og hittust þau hjónin er bæði voru við nám í Frakk landi. Sagt er að það sé í fyrsta skipti sem innfæddur Mauritaniubúi hefur ger.gið Norðmanna er ísaður í kassa um borð í bátunum. Það þekk- ist ekki hér. Er svo nokkur furða þótt norsku sjómennirnir fái betra verð fyrir það sem þeir leggja á land? — Eru engir útgerðarmenn að hugsa um að taka upp ísun í kössum? — Nokkrir hafa áhuga á því, að eiga hvíta konu. Maríu- Theresu hefur þó verið vel tekið í Mauritaniu. Frá því hún steig út úr flugvélinni á mauritaníska grund fyrir tveim árum hefur hún yfir- leitt klæðst ,mellhafa-“. og „charoutta" sem eru síð skikkja og slæða er hylur hár ið. En þó maður hennar sé mjög trúaður Múhameðstrúar maður heldur hún áfram að vera kaþólskrar trúar. Hér sjást þau hjónin þegar Mari tanía fékk sjálfstæði. en þeir gera það ekki — vegna þess að sjómenn myndu hafa aukna fyrirhöfn, en þeim er á engan hátt bætt slíkt “upp með betra verði. Nýr fyrsta flokks, ferskur fiskur er greiddur sama verði þegar í land kemur og göslarafiskurimn. Framh. á bls. 12. . * Er áratugur að byrja? Mönnum virðist ekki koma fyllilega saman um hvort við séum nú að hefja nýjan tug í tímatali okkar eða hvort nýr tugur hófst í fyrra, um leið og 1960 gekk í garð. Ekki virð- ist vera til nægilega sterk mál venja hér á landi til að skera úr um þetta. Þetta er gömul saga, og fleiri en okkur hefur þetta ruglað í ríminu. Um síðustu aldamót urðu mikl'ar deilur um þetta mál. 1 sumum lönd um var talið að ný öld hæfist með árinu 1901, en t. d. Vil- hjálmur Þýzkalandskeisari og þjóð hans munu hafa talið hafna nýja öld með nýjárs- degi 1900. Þetta er sem sagt mikið á reiki, og ekki eins í öllum löndum. Eg hringdi að garnni mínu til próf. Trausta Einarssonar og spurði hann hvernig hann liti á þetta mál. Hann kvaðst lítið hafa kynnt sér málið og ekki geta gefið neinn úrskurð í því. En sér fyndist eðlilegt að árið 1900 sé talið síðasta ár aldorinnar og 1901 fyrsta ár nýrrar aldar. Þá teljist nýr áratugur alltaf hefjast með fyrsta árinu í þeim tug. 1 árs lok 1960 lýkur þannig tug og annar hefst í ársbyrjun 1961 eða nú. En svo koma aðrir og segja. Er þá 70 ára gamall maður á sjötugs aldri Er hann ekki kominn á áttræðisaldur sam- kvæmt málvenju? Þetta er sem sagt mesta vandræðamál, meðan engin hefð er komin á það. ♦ „Luxus“ að verjast slysum Velvakanda hefur borizt eftirfarandi bréf: Með aukinni tækni og vax- andi iðnaði, er svo komið að nágrannaþjóðir vorar á Norð- urlöndum sem og allar iðnað- arþjóðir austan hafs og vest- an, hafa undanfarin ár gefið öryggismálum meiri gaum en áður og fyrirskipað notkun öryggisbúnaðar við hvers kon ar áhættusama vinnu. Þannig er fyrirskipuð notk un öryggishjálma við ýmis FERDISMAIMH ☆ konar skipa- og byggingar- vinnu, notkun hlífðargler- augna og hjálma -við járn- smíðavinnu, log- og rafsuðu, öryggisbelta og hjálma við línulagnir, öndunar- og gas- gríma í frystihúsum og við slökkvistörf' og svo mætti lengi telja. Slíkum búnaði, sem ætlað- ur er til verndar lífi manna eða til þess að koma í veg fyrir slys og örkuml, ætti að skipa í sama flokk og björg- unarbeltum og björgunarbát- um og vera tollfrjáls, en því er ekki til að dreifa hér. Nýverið komu til landsins tvær smásendingar af sýnis- hornum þessa varnings og er hann flokkaður í ýmsa toll- flokka misháa, en þó eru sum ir með hærri tollum, þannig að krafizt er innflutnings- gjalds að auki. Cif-verðmæti annarar sendingarinnar er ísl. kr. 2910.— en tollar af þeirri fjárhæð eru kr. 5.020.-— eða 173%, svo að til tals hefur komið að endursenda varning inn, ef ekki fæst leiðrétting á þassu. Mér hefur verið tjáð að i vörzlu lögreglustjóra væri tals vert af hjálmum frá setuliðs árunum, en með þá væri farið líkt og um hættuleg vopn væri að ræða og þætti óvarlegt að láta þá af hendi, nema í ítrustu neyð. Enginn má þó skilja orð mín svo, að örygg- ismálastjóri og stofnun hans hafi ekki verið vakandi á verð inum, því að þessi varningur, sem um er rætt, er til landsins kominn fyrir hans áeggjan. En það virðist oft vera við ramman reip að draga, þegar kemur til kasta tollyfirvald- anna.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.