Morgunblaðið - 29.03.1961, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 29.03.1961, Blaðsíða 13
Miðvikudagur 29. marz 1961 MORCU1SBLAÐ19 13 Kæða Bjarna Benedi ktssonar: Á leiðínní til bættra iiískjnra Vandinn ekki leysfur með því að þykjast ekki sjá hann SUMIR hafa haft orð á því, að ýmsum hlustendum mundi ofboð- ið með því að útvarpa umræðum frá Alþingi í fimm kvöld á ör- fárra vikna bili. Um það skal ég ekki dæma, heldur leggja áherzlu á hitt, að í lýðræðisþjóðfélagi er á fáu meiri þörf en því, að kynna ikjósendum störf þjóðþings þeirra. En mjög er vafasamt, að reglur þingskapa okkar um út- varpsumræður hhfi nokkru sinni verið heppilegar og raunar aug- ljóst, að þær eru nú orðnar úr- eltar, enda mun leitun á slíkum utan íslands. Tveim mánuðum skemmra þing Ef þingflokkar hefðu ekki kom- ið sér saman um styttingu ræðu- tíma frá ráðagerð þinkskapa, xnundu umræður um vantraust og nú í eldhúsi ekki hafa staðið tvö kvöld hvorar um sig, eða fjögur samanlagt, heldur fjögur kvöld hvorar, eða átta samtals. Yænti ég að flestum hefði þá ver ið nóg boðið, en þetta sýnir Ihversu fráleitar reglurnar eru og hversu brýn þörf er á að endur- skoða þær ásamt ýmsu öðru í þingsköpum okkar. Enda fer því fjarri, að útvarpsumræður gefi rétta mynd af störfum og ræðu- höldum á Alþingi. Til þess að svo verði, væri miklu nær, nú þegar ræður þingmanna eru hvort sem er allar hljóðritaðar jafnóðum, að útvarpa eftir á ræðum, sem haldnar hafa verið við raimveru- legar umræður, og haga þá svo til, að mismunandi skoðunum yrði gert jafnhátt undir höfði. Auðvitað þarf slík breyting ræki- legrar íhugunar við og er ekki gerleg nema um hana sé víðtækt samkomulag. En allir unnendur Alþingis hljóta að verða sam- xnála um, að því er lítill greiði gerður með þeirri mjög villandi hugmynd, sem útvarpsumræður í núverandi formi skapa hjá þeim, er endast til að hlusta á þær. Æskilegt er, að störfum Al- þingis sé hagað svo, að þar verði sem mestu afkastað á sem styst- um tíma og kostnaður af þing- haldi þar með ekki meiri en brýn þörf er á. Þess vegna er það fagnaðarefni, að nú skuli allar horfur á, að unnt verði að slíta þingi n.k. miðvikudag, hinn 29. marz. Þetta eru mikil viðbrigði frá því, er hin hásæla vinstri stjórn var við völd. Þau tvö heilu þing, sem hún stjórnaði, var þingsetningardagur hinn sami og nú. En 1957 var þingi slitið 31. maí og 1958 4. júní. Hér munar því rúmlega tveimur mánuðum í hvort sinn. Viðurkenning vandamálanna Aðalorsök þessa mikla munar var hið stöðuga ósamlyndi, er hrjáði þá stjórn, jafnt ráðherrana sjálfa sem fylgismenn þeirra. Þingheimi var þá haldið starfs- lausum mánuðum saman þangað til sættir komust á milli stjórn- arherranna. Verst var þó, að all- ar sættir reyndust svikasættir, aldrei var unnið af heilindum, svo að allur vandi var jafn óleyst ur eftir sem áður. Skiljanlegt er, að mðnnum með ólíkar skoðanir komi illa saman um leiðir til að leysa aðsteðjandi vandamál. Frumskilyrði lausnar hlýtur að minnsta kosti ætíð að vera, að allir viðurkenni, að við einhvern vanda sé að etja. Því að ekki er von, að þeir, sem ekki viðurkenna, að þeim sé vandi á höndum, leiti ráða til úrlausnar honum. Ef litið er til þeirra vandamála sem undanfarið hefur borið hæst í þjóðfélagi okkar, sést, að það ber strax á. milli stjórnarliða og stjórnarandstæðinga, að hinar síð artöldu segja að þarna hafi eng- inn vandi verið á ferðum. Var fiskveiðideilan blessun? í landhelgismálinu gera hátt- virtir stjórnarandstæðingar nú sem allra minnst úr deilunni við Breta. Á sumum þeirra er meira að segja helzt að skilja, að hún hafi verið okkur til góðs. Játa verður, að ef einhver hefur í alvöru trúað þessu, þá sé hon- um vorkunn, þótt hann vildi ekki svifta þjóðina þeirri blessun. En er það þá rétt, að nokkur ábyrgur maður hafi í alvöru trú- að þessu? Trauðla þeir, sem mest hafa fjölyrt um níðingsskap Breta í okkar garð og þær margvíslegu hættur, sem athæfi þeirra færði yfir öryggi þjóðarinnar í heild og sérstaklega líf sjómanna á mið unum. Allir svokallaðir hernáms andstæðingar hafa til skamms tímá sagt þessar hættur svo alvar legar, að við ættum þeirra vegna að segja okkur úr varnarsamfé- lagi frjálsra þjóða. Sumir Fram- sóknarmenn, svo sem formaður þeirra, háttvirtur þingmaður Hermann Jónasson, hafa aftur á móti haldið því fram, að ástand- ið væri svo geigvænlegt, að við ættum í skjóli varnarsamnings- ins við Bandaríkin að kveðja flota þeirra, hinn öflugasta í heimi, okkur til varnar. Þeir, sem á þessu hafa hamrað, árum saman sumir, gera sig seka um afkáralegan tvískinnungs- hátt, þegar þeir halda því nú fram af engu minni ákafa en hinu öfuga áður, að hér hafi ekki verið um neinn vanda að ræða. „ Það er ekki sízt vegna þess, að allur almenningur vissi, að þarna var alvarlegur vandi og beinn voði á ferðum, að hann veitti lausn fiskveiðideilunnar allt aðr- ar viðtökur en stjórnarandstæð- ingar höfðu búist við. Menn skildu, að einhver endir verður að vera allrar þrætu — þessarar ekki síður en annarra. Afsakanir Soames Hinu bjuggust fæstir við, að lausnin yrði okkur jafn hagkvæm og raun ber vitni. Þess vegna hafa stjórnarandstæðingar reynt að ófrægja hana á alla vegu og þar með snúa okkur til óhags ákvæðum, sem allir skyni bornir menn sjá, að ýmist eru okkur ein- hliða til hags eða okkur ekki síður en gagnaðila. Stjórnarandstæðingar bæta síst sinn hlut með því að vitna í orð brezks ráðherra sér til stuðnings. Auðvitað reynir hann að fegra ósigur Breta. Og hinar ótrúlegu yfirlýsingar, sem heyrð- ust hér á Alþingi á dögunum um, að aðgerðir okkar 1958 hafi ekki stuðzt við alþjóðalög, hafa gef- ið málsvörum brezku stjórnarinn ar ástæðu til að láta svo sem það sé fórn eða undansláttur af okkar hálfu að fara héðan af að alþjóðalögum, sem er einmitt það, sem við höfum alltaf gert. Einstök atriði landhelgismáls- ins skulu ekki rakin nú, þau hafa verið fullskýrð áður, svo að ekki er þörf endurtekningar. Einróma dómur hlutlausra manna hvar- vetna, sem til spyrst, og gremja ofstækismanna í Grimsby og Hull segja sína sögu um hver ofan á hafi orðið. Orsakir sigursins En hvernig stendur þá á hin- um mikla sigri okkar? E. t. v. sannfærðust Bretar um, að kommúnistar ginntu þá eins og þursa, þegar þeir létu ögra sér til herhlaupsins að íslands ströndum. Þeir sáu sennilega Bjarni Benediktsson dómamálaráðherra að engu stórveldi er til sæmdar að takast svo bersýnilega á hend- ur hlutverk Goliats gegn hinum islenzka Davíð. En úrslitum réði örugglega, að íslenzka stjórnin ákvað nú, að nota til hins ítrasta það vinsam- lega samband, sem vist beggja ríkja í Atlantshafsbandalaginu, á að hnýta og hlýtur að hnýta, ef rétt er á haldið. Með veru okkar þar opna æðstu valdamenn ís- lands sér beinan aðgang til æðstu valdamanna bandalagsþjóða okk- ar. Það hefur ætíð verið sann- færing min, að hinir ómetanlegu möguleikar til að gera landi okk- ar' gagn, sem með þessu eru fyr- ir hendi, hafi engan veginn ver- ið nýttir til fulls 1958. Þess vegna fór þá eins og fór. Nú voru þessir möguleikar hagnýttir. Það réði úrslitum um sigur okkar. Sömu reglur um allt sparifé Einstök atriði efnahagsmála eru ekki síður þaulrædd en land- helgismálið. Ómögulegt er þó að neita sér um að benda á ósam- kvæmina í málflutningi stjórn- arandstæðinga um nokkur þeirra. Tökum t. d. tal Framsóknar- manna um bindingu fjár, sem lagt er í innlánsdeildir kaupfélaga. Látið er svo sem við landauðn liggi af því að Seðlabankinn á að halda valdi til að setja sams- konar reglur um þetta fé og ann- að sparifé. Engu að síður er við- urkennt, að á síðasta ári var nær ekkert fé innlánsdeilda bundið með þessum hætti, vegna þess að kaupfélög og innlánaeigendur hafa í hendi sér, hvort fé skuli talið sem innistæða í innláns- deild eða á viðskiptamannareikn- ngi. Ef það er talið á síðarnefnda veginn tekur kvöðin ekki til þess fremur en til innistæðna hjá kaupmönnum. En þá nýtur féið hvorki hjá kaupfélögunum né kaupmönnum skattfrelsishlunn- inda sparifjár. Framsóknarmenn beittu sér hinsvegar á sínum tíma fyrir því, að innlánsdeildir kaupfélaga skyldu njóta þeirra hlunninda. Hér sem ella hljóta skyldur að fylgja hlunnindum. Ef menn afnema skattfrelsi inn- lánsdeilda er sjálfsagt að afnema kvaðirnar, sem því fylgja, en verða að leggjast jafnt á allt sparifé, er skattfrelsis nýtur. Það mega Framsóknarmenn ekki heyra nefnt. Þeir vilja halda for- réttindupi en neita að taka á sig kvaðir, sem aðrir, er forréttinda njóta, verða að bera. Dreifðustu lífsgæðin Svipað er þegar Famsóknar- menn fjölyrða um það, að gert sé upp á milli manna með við- reisnarráðstöfunum. Þó segja þeir í öðru orðinu, að jafnt sjávarút- vegur, landbúnaður, iðnaður og verzlun séu á heljarþröm eða eigi um sárt að binda. En hverjir eru þá eftir, sem ívilnað hefur verið? Jú, því er haldið fram, að það séu sparifjáreigendur, þeir, sem njóti góðs af hinum háu vöxtum. En allir vita, að af lífs- ins gæðum hér á landi, eru senni- lega engin dreifðari en spari- fjáreign. Fæstir eiga þar hins- vegar stórar fjárhæðir. Skatt- frelsi sparifjár var lögboðið í fjármálaráðherratíð Eysteins Jónssonar til að örfa myndun þess, enda vita allir, að á síð- ustu tveim áratugum hafa menn ekki auðgast á sparifjáreign á ís- landi. Verðbólgan hefur séð fyr- ir því, þar sem enginn kemst hinsvegar hjá því að játa, að sparifjársöfnun og innlend fjár- magnsmyndun er undirstaða framkvæmda og þar með fram- fara hjá okkur eins og öllum öðr- um. Aukning þjóðarfram- leiðslu Enn gegnir sama máli, þegar um launakjör er rætt. Spurt er, hvernig unnt sé fyrir fjölskyldu- mann að lifa á daglaunum sam- kvæmt lægsta Dagsbrúnartaxta. Óvéfengjanlegt er, að þröngt er í búi hjá hinum launalægstu. Rætur þess er m. a. að rekja til viðskilnaðar vinstri stjórnar- innar, eins og fyrri ræðumenn í kvöld minntu á með afsökunum sínum. En þegar hagur fjölskyldu fólks er metinn má ekki gleyma því, að fjölskyldubætur, sem ég tel eina mestu félagslega umbót á okkar dögum, bæta hag allra barnafjölskyldna. Auk þess sem flestir í öllum launaflokkum létta a. m. k. á einhvern hátt undir með sér á tímanum, sem afgangs verður frá átta stunda vinnudegi. En heilindi þeirra, sem um þetta spyrja, má marka af því, að í hinu orðinu segja þeir alla at- vinnuvegi landsmanna gjald- þrota. Ef svo er, leiðir af því, að þeir geta ekki borgað hærra kaup. Og ekki koma erfiðleikar þeirra af því, að hér sé of mikill launamunur, því að sömu menn fjargviðrast yfir því, að hinir launahæstu hafi allt of lág laun, svo að þeir, eins og læknar og verkfræðingar, flýi land af þeim sökum. Enda er sannleikurinn sá, að launamunur er miklu minni hér en annarsstaðar, þar sem til hefur spurzt. Jöfnuður hér er svo mikill, a# að raunverulegum kjarabótum fyrir allan almenning verður ekki komið við nema með aukningu þjóðarframleiðslu. En þá hælast stjórnarandstæðingar um yfir því, að á sl. ár hafi úr henni dregið, þar sem aukning hafi verið mikil á vinstri stjórnarár- unum. Hið rétta er, að 1957 varð hún 3,5% og 1958 4% en á stjórn- arárum Ólafs Thors 1953—1956 9,7% að meðaltali. Undirstaða bættra lífskjara Allar þessar tölur verður að skoða í ljósi þeirra aðstæðna, sem þá giltu og m. a. urðu til þess, að verðbólgan eyddi nær jafnóðum þeim kjarabótum, sem menn ella hefðu getað hlotið. 1960 var hinsvegar stungið við fótum og reynt að koma jafnvægi á, svo að verðmætin eyddust ekki jafnóðum í höndum manna. En einnig ber að hafa í huga, að þá voru flutt inn skip og flugvélar fyrir hærri upphæð en nokkru sinni áður, er nú og síðar eiga að geta orðið undirstaða bættra lífskjara, ef afli fæst, verðlag reynist ekki óhagstætt og við kunnum sjálfir með að fara. Afkoma almennings er að sjálfsögðu háð framkvæmdum í landinu, þ.á.m. fjárfestingu al- mannavaldsins og einstaklinga, aflabrögðum og verðlagi. Þeir, sem býsnast yfir, að fram- kvæmdum innanlands hafi ver- ið haldið í hófi á árinu 1960, ættu að hugleiða, hvernig farið hefði, ef ekki hefði verið dreg- ið úr þenslunni, sem áður var, því að þrátt fyrir allar hrak- spár varð ekki vart annars at- vinnuleysis á síðastliðnu ári en óhjákvæmilegt var vegna ófyr- irsjáanlegrar aflatregðu á síld- veiðum og hjá togurum. Að aflabrestur og verðfall hafi orðið vilja stjórnarandstæð- ingar öðru hvoru neita, almenn- ingi til mikiilar imdrunar, því að eins og ég sagði áðan, er sök sér, þótt menn komi sér ekki saman um úrræði. Hitt er miklu alvarlegra, þegar þeir þykjast ekki sjá staðreyndir né viðurkenna að til séu hin helztu vandamál, sem leysa verður. Hermann sá ekki ofsjónir 1958 I efnahagsmálum jafnt og landhelgismálinu skilur það milU feigs og ófeigs, milli stjórnarandstæðinga og stjórnar liða, að hinir fyrmefndu segja, að enginn eða lítill vandi sé á höndum þar sem ríkis- stjórnin og fylgismenn hennar gera sér grein fyrir vandanum og leita ótrauðir ráða til lausn- ar honum. Stjómarandstæðingar segja nú, að efnahagsmálin hafi aldrei verið betur komin og auð veldari úrlausnar en í árslok 1958 og þess vegna hafi flest í viðreisnarráðstöfununum verið til ills eða að minnsta kosti óþarft. En hvernig stenzt sú full- yrðing, að vandinn hafi enginn verið 1958? Hver einasti íslendingur veit, að þetta er fjarri sanni. Það er þessvegna lítilsvirðing við dóm- greind almennings að halda sUkri fjarstæðu fram. Sá mál- flutningur verður því furðu- legri, þegar menn minnast þess, að vinstri stjórnin flúði af hólmi 4. desember 1958 af því, að háttvirtur þingmaður Her- mann Jónasson taldi nýja verð- bólguöldu risna og stjórn sína gkki koma sér saman um nein Framhald á bls. 17.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.