Vísir - 07.10.1965, Blaðsíða 6

Vísir - 07.10.1965, Blaðsíða 6
VISIR ClrfsttMPffnnifiCÁlrn I c- tn hækkunar eðluskatts hjá' greiningur um það á Alþingi, að *¦"¦¦ ' tveim gjaldendum á tveim gjaldár- með stofnun þessarar nefndar væri ; um og hjá tveim gjaldendum á einu fengin aukin trygging fyrir sam- gjaldári. iræmdri og hlutlausri meðferð d. til hækkunar afstöðugjalds hjá ; skattlagabrota. Framhald af bls. 1. starfsemí rannsóknadeildarinnar hefir þegar haft jákvæð áhrif á framtöl manna. Rannsóknarstörf sem þessi eru hins vegar ekki til þess fallin að ræðast nema að takmörkuðu leyti fyrir opnum tjöldum, sumum atrið- um er lögum samkvæmt ekki hægt að skýra frá, og starfsaðferðir rann sóknadeildarinnar er ekki heppilegt að upplýsa, ef þær eiga að ná til- settum árangri. Þótt embætti ríkisskattstjóra heyri undir fjármálaráðuneytið, þá eru ríkisskattstjóri og skattrann- sóknarstjóri algerlega sjálfstæðir i rannsóknum sinum á skattaframtöl- um. Ber ráðuneytið enda fyllsta traust til þessara embættismanna og hvorki vill né getur gefið þeim nein fj'rirmæli um, hvernig þeir vinni að sínu vandasama hlutverki. Hefir ráðuneytið aðeins lýst við þá þeim ákveðna vilja sínum, að þeir beiti öllum tiltækum ráðum til að uppræta skattsvik, og muni ráðu- neytið beita sér fyrir þeim ráð- stöfunum, sem nauðsynlegar kunni að vera taldar til að greiða fyrir störfum þeirra. Vegna umræddra blaðaskrifa þvkir ráðuneytinu rétt að birta eftirfarandi greinargerð ríkisskatt- stjóra um starf rannsóknadeildar- innar. Er að sjálfsögðu á þessu stigi málsins ekki hægt að birta nöfn þeirra aðila, sem athugun hefir beinzt sérstaklega að. „Að beiðni yðar, hæstvirtur fjár- málaráðherra, leyfi ég mér að senda yður svohljóðandi greinargerð varðandi störf rannsóknardeildar við embætti ríkisskattstjóra: 1. Frá því að rannsóknardeildin við embætti ríkisskattstjóra tók til starfa hafa verið hafnar rannsókn- ir hjá 122 gjaldendum. 2. Rannsóktiardeildin hefir lokið; rannsókri 34^' mála. Þar af gaf.j og: rannsókn í 11 málum eigi tilefni til 'fjár Við' tye&W fnaldheimtur frekari aðgerða. Með misrildandi skattalðgum nr. 3. Ríkisskattstjóri hefir vísað 23 70, 1965 var sú veigamikla breyt- málum til meðferðar hjá ríkisskatta; ing gerð til þess að tryggja sam- nefnd. Af þeim málum hefir nefnd-1 ræmda míJsferðferð, að „nefnd, in afgreitt 7 mál. Eitt þessara mála i er í eigá sæti ríkisskattstjóri, gaf eigi tilefni til breytinga á gjöld ! skattrannsóknnstjórí og lögfræð- um gjaldþegns þess, sem rannsak-1 ingur, er fullnægir embættisskil- aður var, en gefur hins vegar til-1 yrðum héraðsdómara og ráðherra efni til framhaldsathugunar hjá all i skipar", skuli ákveða sektir eigi að mörgum öðrum gjaldendum og er j eins vegna rangra framtala við á- sú framhaldsathugun í gangi (og j kvörðun tekju- og eignarskatts eigi taldar með í fjölda rannsókna I heldur einnig sðluskatts. útsvars og skv. 1. tölulið. I aðstöðugjalds, en áfram er þó f Sex þessara mála hafa leitt I gildi heimildin til að vísa máli til a. til hækkunar tekjuskatts hjá j dómstóla. Efnisbreyting er því sú, fimm gjaldendum á tveim gjaldár-1 að sektarákvörðun færist til einnar um og hjá einum gjaldanda á einu j nefndar úr hendi f jármálaráðherra gjaldári, j og ríkisskattstióra og lögfestar eru b. til hækkunar eignarskatts hjá einum gjaldanda á tveim gjaldárum og hjá fjórum gjaldendum á einu gjaldári, tveim gjaldendum á tveim gjald- árum og hjá tveim gjaldendum á einu gjaldári, e. til hækkunar iðnlánasjóðs- gjalds hjá einum gjaldanda á einu gjaldári. 4. Þeim málum, er ríkisskatta- nefnd hefir lokið að úrskurða mun nú verða vísað til hlutaðeigandi framtalsnefnda til úrskurðar á breytingum á álögðu útsvari. 5. Þeim málum er ríkisskatta- nefnd hefir lokið að úrskurða mun nú verða vísað til meðferðar nefnd- ar, sem stofnsett var skv. ákvæð- um 7. gr. laga nr. 70, 1965, til úr- skurðar um skattsektir". Vegna fullyrðinga un? það, að með stofnun skattsektanefndar sé opnuð leið til þess „að semja í kvrrþey" um skattalaeabrot, skal eftirfarandi tekið fram: I lögum nr. 46, 1954 um tekju- og eignarskatt segir um skattsekt- ir: „Fjármálaráðherra ákveður sektina. nema hann eða hinn seki óski, að málinu sé vísað til dóm- stólanna". í lögum nr. 70, 1962 um tekju- og eignarskatt er þetta ákvæði lög- fest óbreytt. í lðgum um sama efni nr. 55, 1964 er sú breyting gerð, að ríkis- skattstjóri ákveði sektina í stað fjármálaráðherra, en heimild til að visa máli til dómstóla er óbreytt. 1 lögum nr. 10, 1960 um sölu- skatt er svo ákveðið, að fjármíila' ráðherra ákveði sekt, en konar heimiH er urr. málskot til dómstóla. Varðandi sektir fyrir röng fram- töl í sambandi við aðstöðugjöld og útsvör voru engin ákvæði, þar til í Iögum.;um tekjustefog„syeitarfé- Fjármálaráðuneytinu, 6. okt. 1965. Ankara — Framhald af bls. 1. rennari hans maður á milli fimmt ugs og sextugs, grannur og íþrótta mannlega vaxinn, kurteis og góð- látlegur. Hann er fulltrúi þeirrar þjóðar, sem hefur með samþykkt þjóðþings síns sýnt okkur þá góð- vild og vinarhug, sem er einsdæmi í skiptum þjóða. Það er vonandi að það mál verði til lykta leitt nú í sendiherratíð hans. Ég spyr hann hvað hann vilji segja um handrita- málið, hvort hann sé ánægður með framgang þess, en hann svarar. — Mér virðist ekki tímabært að ég gefi neina yfirlýsingu I því fyrr en dómsmáli því er lokið sem nú stendur yfir. Þjóðþing okkar hefur látið skoðun sína ótvfrætt í ljós eftir vilja rfkisstjórnarinnar. Ambassadorinn greinir mér frá því í stuttu máli að hann sé ættað- ur frá Sjálandi, föðurætt hans voru i bændur í Köge-héraðinu skammt j fyrir sunnan Kaupmannahöfn og í ast um landið. Annars | móðurættin kaupmenn í Slagelse á starfið að ganga fyrir ;vesturhluta Sjálands. — Ég var sá j fyrsti sem fæddist „innan múra" I Kaupmannahafnar, eins og það er í orðað. Hann gekk á Kaupmannahafnar háskóla, lauk þaðan lögfræðiprófi og fór að starfa 1935 í utanríkis- ráðuneytinu. Síðan hefur hann starfað í 30 ár í utanríkisþjónust- sams | unni, fyrir stríð m. a. í Briissel og Moskvu á stríðsárunum sem vara- ræðismaðúr í Hamborg og eftir stríð f London, Parfs og árið 1960 var hann skipaður ambassadoo í Tyrklandi ,og þá jafnframt í Grikk- íandi og ísrael. Inn á milli hefur arstióYá' mistt sektir vegna undanskots fjár við ákvörðun útsvara. Er skattasekta- nefndin engum háð nema fyrirmæl- um skattalaga, og var enginn á- - Hafið þér á starfsferli yðar haft einhver kynni af íslandi og ís- lendingum? — Það er fremur lítið, þó hef ég kynnzt nokkrum íslendingum m.. a. Jóni Krabbe, Agnari KI. Jónssyni o. fl. Það kom mér al- gerlega á óvart þegar utanrfkis- ráðuneytið tilkynntl mér, að ég ætti að fara til íslands, sem ég þekkti lítið. Ég minntist þess þó að ég hafði séð á heimili Bjarne Paulson, sem nú er fyrirrennari minn nokkur íslenzk málverk secd ég hafði orðið hrifinn af. Jú, og svo hafði ég á æskuárunum lesið hin fallegu rit býðingarnar á íslendinga sögunum eftir Johannes V. Jensen o. fl. sögu þjóðarinnar. Tyrkland á mikla sögu og ógrynni af merkilegum minjum og þetta er sá arfur sem þjóðlífið byggist á. Ég held að ég muni þó kunna öllu betur við mig á íslandi, hér lifir maður í norræn um hugmyndaheimi. Ég held jafn- vel, að það sé ekki svo erfitt að komast nokkuð niður í íslenzka málinu eins og látið er af. Þessa daga sfðan ég kom hér, hef ég verið að líta í íslenzku blöðin og ef maður gáir vel að, þá uþpgötvar maður að ótrúlega margir orðstofn ar eru þeir sömu og í dönskunni. Kronman sendiherra er kominn hingað með konu sína og fjórtán ára dóttur. En auk þess eiga þau tvo eldri syni, annar þeirra er 17 ára og dvelur nú á heimavistar- skóla á Sjálandi. Hinn er tvítugur og er að læra verkfræði við verk- fræðiháskólann í Höfn. — Ég vík að því hver sé helzta frístundaánægja sendiherrans. — Hann hefur mörg áhugamál, sagn- fræði og tónlist. Hann hefur stund að ýmsar fþróttir, svo sem sigling ar á seglskútum, skíðaferðir og golf en kveðst nú vera að draga úr iðkun þeirra með aldrinum en segir að þau hjón hlakki til að f.erð ; verður allri frí- stundaánægju. — Er það ekki að mörgu leyti erfitt að starfa í utanríkisþjónust- unni og þurfa að taka sig upp og flytjast milli landa þegar minnst vonum varir? — Það er einna erfiðast vegna barnanna og þau þurfa að fá tækifæri til skólanáms heima. En annars er starfið mjög geðfellt, það er að vera þjónn landsins og koma sem bezt fram fyrir það og gæta hagsmuna þess, en takast á sama tíma að vinna traust og vináttu hinnar þjóðarinnar sem maður starfar hjá. Ég vona, að mér takist Sé'rn. et rómuð sni sfria og vin %rí2$?$0&^ý«&& að ég geti haldið áfram á braut hinna ágætu fyrirrennara minna til að við halda og treysta hina góðu sambúð þjóða okkar. Þ. Th. Fimmtudagur 7. október 1968. á húsinu afar há. Tfl a8 fá tryggingarkostnaðinn lækkaðan byggði Jóhannes Reykdal lilta rafstöð til að framleiða ljósa- orku fyrir Dverg. Árið 1911 var miðstöð sett í húsið. Þótt Dvergur hafi upphaflega verið byggt úr timbri var því seinna breytt í steinhús, fyrst og fremst vegna eldhættu. Það hefur síðan gegnt hlutverki sínu vel og dyggilega, þar til nú f yrir nokkrum árum — kringum 1950 — að nýtt og fullkomnara verkstæðishús var byggt skammt frá. En gamli Dvergur hefur samt sem áður verið not- aður, bæði fyrir geymslu á timbri og einnig eitthvað ver- ið unnið í því. En nú hefur það kveðið sitt síðasta og mun hverfa að fullu einhvern næstu daga. íbúð Kópavogi Höfum til sölu 5—6 herb. íbúð við Holtagerði neðri hæð. íbúðin er 130 ferm. Allar innrétt ingar úr harðviði, teppi og ræktuð lóð. Upp- sláttur fyrir bílskúr fylgir. TRYGGINGAR OG FASTEIGNIR Austurstræti 10, 5. hæS. Sfmi 24850. Kvöldsími 37272. Systir okkar og mágkona MARlA PETERSEN verður jarðsett frá Hallgrímskirkju föstudaginn 8. október kl. 1,30 e. h. Adolf Petersen Ragnar Petersen Ólafia Petersen 2X3 — Þér hafið þá kannski fengið þá hugmynd af íslendingasógunum að hér væru tómir fornir kappar og vígamenn og kennski ekki svo á- rennilegt að eiga nú að fara að starfa innan um þá. — Þetta megið þér ekki segja, maður fær aðra hugmynd af þjóð inni af íslendingasögunum, fyrst og fremst að þessi þjóð eigi marga at- orkumenn, já eða sérstaklega vilja sterka menn, þrekmenn. Ég býst við að þeir séu hér enn eins og á dögum fornsagnanna og það er gott að umgangast slíka menn sér staklega ef því fylgir vinátta þeirra. — Hvernig fannst yður að starfa f Tyrklandi? Það hlýtur að vera mjög ólíkt Islandi. — Ég held ég geti svarað þessu svo, að hvert ríki á slnar forsendur og vandamál og viðhorf fólksins þess vegna ólík. Til þess að geta skilið fólkið verður maður fyrst að kynna sér og reyna að skilja það sem á bak við er. í þessu skyni er m. a. nauðsynlegt að rýna í Sögufrægsf — Framh. af bls. 16 inn, sem fellur gegnum Hafnar- fjörð, um 90 metra fyrir ofan húsið og gerði þar uppistöðu. Vatninu veitti hann síðan í stokk að húsinu og lét vatnsork- una drífa vinnuvélarnar. Þótti það einstakt fyrirbæri hérlendis á þeim tímum, enda þótt Islend- stokk að húsinu og lét vatnsork til að knýja vinnuvélar, eins og f vatnsmyllunum gömlu. En þannig voru vinnuvélarnar í Dverg drifnar um nær aldar- fjórðungs skeið, að tekið var að reka þær með raforku. I upphafi var trésmíðaverk- stæðið lýst upp með olíulömp- um á kvöldin. Af því þótti eld- hætta mikil og var vátrygging róffir — framhald af bls. 2 úr þremur fyrstu leikjum sfnum og tapað sfðan fyrlr Keflavík 1:2 á heimavelli? Vantaði þó þrjá af sterkustu leikmönnum ÍBK. Verðskuldaði Keflavlk sigur, eftir að hafa tapað 0:1 og 0:2 fyrir Akureyri og ná aðelns jafntefli gegn botnliðinu Fram? Verðskuldaði Valur sigur. eft- ir að hafa tapað öllum leikjum sínum í seinni umferðinni? Ég er ekki að segja, að KR hafl verðskuldað sigur þessum f élögum f remur, en er það ekki • svo, að það lið verðskuldar sig- ur, sem flesta sigrana hlýtur og flest stlgin fær? Þannig er knattspyrnan — það eru mörkin sem gilda. Hvort liðin taka upp þá .,tak- tik" áð leika fallega knattspyrnu á kostnað þess að skora færri tnörk, hvórt þáti vllja eiga meiri tök á mlðjúhmV en gefa eftir svæðin fyrir framan mörkin — það er auðvitað mál hvers og eins. KR-liðið hefur valið þann kostinn, að leika til vinnings, nýta þá krafta, sem það hefur yfir að ráða, á skynsamlegastan og beztan hátt — og það hefur fært þvf sigra. Spyrja skal að leikslokum en elgi vopnavlð- skiptum. Þess má áð Iokum geta, að ég og félagar mínlr höfum haft lúmskt gaman af þeim frásögn- um, sem af leikjum okkar hafa verið birtar í blöðum í sumar. Yfirleitt hljóða þær á þá leið, að liðið leiki litla sem enga knattspyrnu og sé nær undan- tekningarlaust lakari aðllinn á vellinum. I dag hrósum við hins vegar sigrum, bæði í Reykjavfkur- og fslandsmótl. og erum reyndar Bikarmeistarar að aukl, og með an árangurinn af Ieik okkar, er slíkur, þá sættum við okkur á- gætlega við það hlutskipti, að vera „lakara liðið á vellinum". Ellert B. Schram. eiðslustarf Piltur eða stúlka óskast til afgreiðslustarfa KJÖRBÚÐ Sláturfélags Suðurlands Álfheimum 2 Sfarfsmenn óskast okkur vantar menn til verksmiðjustarfa nú þegar. Mötuneyti á staðnum. h/fOFNASMIÐJAN [INHOl'l io MVMAVfK - ISLAfiD' Sími 21220 ZEEETK«™-38SBauEr

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.