Tíminn - 17.01.1976, Blaðsíða 8

Tíminn - 17.01.1976, Blaðsíða 8
TÍMINN Laugardagur 17. janiiar 1976. Örn O. Johnson forstjóri: Greinagerð um starfsemi Flugleiða h.f. STOFNUN FLUGLEIÐA KO TAPREKSTUR 1975 OG SP FJÁRHÆÐIR í ERLENDUM i '¦'¦. '•'.:- ¦'.''¦"¦'.¦ ¦ '.": .'- "":* Flugmálin, og hinir ýmsu þætt- ir flugrekstrar og flugsam- gangna, hafa mjög veriö i sviös- ljósi á ii v liftnu ári, ekki aöeins er- lendis heldur einnig hér á landi. t umræfium um þessi mál virðist sem-erlendis hafi hæst borið hina erfiðu fjárhagsafkomu inikils fjölda flugfélaga viða um heim, enda haft á oröi, að sum þekkt flugfélög hafi jafnvel riðað til falls. Orsakir þeirra erfiðleika, sem steðjaö hafa aö flugrekstrinum erusjálfsagtmargþættar, enekki fer þó milli mála aö meginvanda- málin hafa verið oliuhækkanirnar og almennar hækkanir rekstrar- kostnaðar á flestum sviðum vegna verðbólgu. Flugleiðir hafa auðvitað átt við þessi sömu vandamál að stríða eins og erlendu flugfélögin, og raunar I enn rikara mæli, þar sem verðbólga hefur verið meiri hér á landi en viðast annars staðar. Auk þess jók það á erfiðleika okkar að ýms verstu áföllin á þessu sviði, svo sem oliukreppan, skullu yfir skömmu eftir stofnun Flugleiða, og áður en timi hafði unnizt til að koma við þeirri margvislegu hagræðingu, sem sameining flugfélaganna gerir mögulega. Arið 1975 var annað heila árið, sem Flugleiðir störfuðu. Arið var nokkur prófsteinn á árangurinn af sameiningu flugfélaganna þvi það var fyrsta árið, sem við varð komið ýmsum þýðingarmiklum breytingum, sem leiddu til auk- innar hagræðingar i rekstrinum. Strax eftir stofnun félagsins, sumarið 1973, var að visu hafizt handa um stöðvun þeirrar sóunar fjármuna, sem leitt hafði af sam- keppni flugfélaganna tveggja á Evrópuleiðum, aðallega þó flug- leiðunum til Norðurlanda. Hins vegar tók það fram eftir ári 1974 að ákvaröa ýms meginatriði i skipulagi Flugleiða og árið 1975 var þvl fyrsta árið, sem ýmsir jákvæðir þættir sameiningarinn- ar tóku að segja til sln. Rekstraráætlun fyrir 1975 Árið 1975 var líka hiö fyrsta, sem gerð var heildarrekstrar- áætlun fyrir félögin, bæöi um flutninga og þá einnig um tekjur, gjöld og fjárstreymi. Við gerð þessarar rekstraráætlunar, sem byrjað var að vinna að um haust- ið 1974, varð auðvitað að taka tillit til þess efnahagssamdráttar, sem fariðvar að gæta bæði hérlendis og erlendis á árinu 1974, og gera mátti ráð fyrir að farið gæti vax- andi. t öllum markaðslöndum fyrirtækisins hafði verðbólgan vaxið frá árinu áður. Mest varð hún á Islandi, 43% að meðaltali, en minnst i Þýzkalandi, 7%. Þá mátti einnig gera ráð -fyrir neikvæðum áhrifum af þeim far- gjaldahækkunum, sem reynzt höfðu óhjákvæmilegar vegna hinna miklu oliuhækkana, sem byrjuðu haustið 1973, og dundu yfir með miklum þunga, sérstak- lega fram eftir ári 1974, en sem dæmi um þær hækkanir má nefna, að eldsneytiskostnaður beggja félaganna varð 130 millj. krönum hærriijúlimánuði 1974 en hann hafði verið I sama mánuði árið áður, og var þó flugáætlun svipuð báða þessa mánuði. Þá blöstu þær staðreyndir við haustið 1974, að farþegum I á- ætlunarflugi yfir Norður- Atlantshaf fækkaði allveru- lega frá árinu áður og fag- mönnum kom yfirleitt saman um, að ekki væri bata að vænta á þeirri flugleið, nema siður væri, á árinu 1975. (Við lok ársins 1974 kom I ljós að heildar farþega- flutningar.yfir Norður-Atlantshaf höfðu minnkað um 10.5% en flutningar Loftleiða á sömu leið þó mun minna, eða um 4.2%) Af þessari ástæðu var strax um haustið 1974 tekin sú veigamikla ákvörðun að starfrækja aðeins þrjár DC-8 flugvélar á Norð- ur-Atlantshafsleiðinni sumarið 1975,1 stað fjögurra sumarið 1974. Þessi ákvörðun var öllum ráða- mönnum Flugleiða þungbær, sér- staklega þar sem hún hafði I för með sér uppsögn 16 flugliða, en hún var nauðsynlega eins og á stóð, og við teljum nú, þegar horft er til baka, að réttmæti þessarar ákvörðunar hafi sannazt á liðnu ári, enda héldu flutningar á Norð- ur-Atlantshafi áfram að dragast saman á árinu. Loks blasti það við I lok ársins 1974, að komum erlendra ferða- manna til íslands hafði fækkað um 5% frá árinu áður og fjölgun farþega með Fl og LL á Evrópu- leiðum hafði verið með minnsta móti, eða aöeins 1.9% frá árínu áður. Einnig hafði dregið úr aukningu farþegaflutninga innanlands 110.0% en þeir höfðu aukizt um 20.4% áriö áður. lljósi alls þessa og með tillititil rekstrarafkomu fyrirtækisins undanfarandi ár, og erfiðrar fjár- hagsstöðu, var talin brýn nauðsyn að gæta fyllstu varúðar við gerð rekstraráætlunar fyrir árið 1975, Skipting sölu 1975 TEKJUR V. FARÞEGA, FARMFLUTNINGA OG PÓSTS INNANLANDS OG UTAN MEÐT.AIRBAHAMA NORÐURSVÆÐI 25,0% Finnland 1,0% Skotland Noregur England ¦¦¦¦¦HBHippBHSHHBpHHMlHi m.a. með fækkun ferða yfir Norð- ur-Atlantshaf, svo sem áður er getið, og með þvi að halda uppi svipuðum ferðafjölda á Evrópu- leiðum og árið áður, en að f jölga þó nokkuð ferðum á innanlands- leiðum. Jafnframt var i flutningaspám og tekjuáætlunum gert ráð fyrir 10% fækkun farþega á öllum millilandaleið- um, en 10% fjölgun farþega á innanlandsleiðum. Rekstur Flugleiða árið 1975 Nú er árið 1975 gengið hjá og þvi nokkur ástæða til að skyggn- ast eftir hvernig okkur hefur farnazt, bæði hvað afköst og af- FLUGLEIÐIR HF Sætanýting B-727 Evrópuleiðir: A flugleiðunum milli Evrópu- landa voru fluttir 119.860 farþeg- ar, sem er 0.3% fleiri farþegar en árið áður (119.509). Gert hafði verið ráð fyrir samdrætti I þess- um flutningum, en þó hafði ferð- um verið fjölgað frá fyrra ári vegna mjög hárrar sætanýtingar á Norðurlandaleiðum á timabili sumarið 1974. Sætanýting lækkaði þvi I 62.9% úr 66.9% árið áður. Innanlandsflug: Fluttir voru rúml. 206.700 i innanlandsflugi og nemur aukningin um 2.7% en gert hafði verið ráð fyrir allt að 10% aukn- ingu. Sætanýting var svo til óbreytt frá árinu áður,eða 62.7% (var 62.6%). Farþegum i leiguflugi milli landa fjölgaði verulega eða um 23.8% I 32.811 og hleðslunýting I slikum flugum var 85.3%. ar aðstæður, þ.e.a.s. samdrátt I flutningum og mikla hækkun rekstrarkostnaðar vegna verð- bólgu. Hefur þá ráðið úrslitum annars vegar takmörkun á sæta- framboði, semleiddi til betri nýtingar flugvélanna og, hins vegar, margháttuð hagræðing og sparnaður I rekstri. Um þetta hvort tveggja hefur svo örugg- lega betur til tekizt en ella hefði vegna þess, að félögin höfðu verið sameinuð. Vegna sameiningar þeirra var komið i veg fyrir tap- rekstur þrátt fyrir erfitt árferði, og vegna hennar hafa sparazt drjúgar fjárhæðir i erlendum gjaldeyri, sem miklu máli skiptir fyrir þjóarbúið. FLUGLEIÐIR HF Sætanýting DC-8 1972 1973 1974 1975 komu snertir. Endanlegar tölur liggja auðvitað ekki fyrir ennþá, og þá slzt að þvi er varðar fjárhagsafkomuna, en farþega- flutningar fyrstu 11 mánuðina hafa verið gerðir upp og sé áætluðum flutningum siðasta mánaðar ársins bætt við þær tölur hefur árangur orðið sem hér greinir hvað farþegaflutninga snertir i áætlunarfiugi: Norður-Atlantshaf: Arið 1974 fluttu Loftleiðir 282.146 farþega milli Bandarfkj- anna og Evrópu, um ísland. Gert hafði verið ráð fyrir 10% hækkun þeirra á árinu 1975, en fækkunin nam hins vegar 7% og farþega- fjöldinn var 262.200. Vegna fækkunar ferða batnaði sætanýt- ing og var 75.4%, en hafði veriö 72.7% árið 1974. Farþegum i Bahamaflugi með félaginu International Air Bahama fækkaði um u.þ.b. 10% og uröu þeir um 72.500. Alls fluttu flugvélar Flugfélags Islands, Loftleiða og Internation- al Air Bahama þvi um 694.000 farþega á árinu, sem er um 2.5% fækkun frá árinu 1974. Vöru- og póstflutningar félag- anna hafa ekki enn verið gerðir upp, en sýnt er að vöruflutningar hai'a minnkað nokkuð á milli- landaleiðum. Varðandi fjárhagsafkomu Flugleiða á liönu ári er þvi miður ekki mikið hægt að segja enn sem komið er. Þó má gera ráð fyrir að hagnaður verði af rekstrinum, þótt ekki verði hann mikill. Reyn- ist það svo, hygg ég að við getum sæmilega við unað miðað við all- Farþegafjöldi innanlands 1975« ÞÚS.) FLUGLBÐIR HF 1972 1973 1974 1975 Áætlanir fyrir nýbyrjað ár Nú er verið að ljúka við gerð rekstraráætlunar fyrir árið 1976. Nokkur óvissa rlkir þó enn um vissa þætti sumaráætlunar, en helztu breytingar i millilanda- flugi frá liðnu sumri verða væntanlega þær, að f jölgað verði um eina ferð milli Luxembourg. og Chicago, þ.e. úr 3 I 4 ferðir vikulega og i stað 2ja ferða til Osló og Stokkhólms, sem farnar voru með DC-8 flugvélum I fyrra, verða nú 3 ferðir með Boening 727. Þá mun beinum ferðum til Kaupmannahafnar fjölga Ur 8 i 9 og verða tvær þeirra með DC-8. Tvær ferðir verða til Þýzkalands vikulega, hliðstætt þvi sem var sumarið 1973. Fleiri minniháttar breytingar kunnaeinnig að verða gerðar á sumaráætluninni frá þvi sem var I fyrra, en ekki er gert Flugfloti DC-8 B-727 F-27 HAQOOLD 5/1 197« HEILDARFARÞEGAFÖLDI 7975 206.732 1974 201.375 FJÖLGUN 5.375

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.