Fréttablaðið - 19.07.2008, Blaðsíða 34

Fréttablaðið - 19.07.2008, Blaðsíða 34
 19. júlí 2008 LAUGARDAGUR8 SMÁAUGLÝSINGAR Óska eftir Kopatsu pc 240 daltagröfu árg. ‘88-95 í þokkalegu lagi. S. 893 0653. Bátar bayliner245, árg. ‘06, einn með öllu þægindum,haffæri til 04-09. uppl. síma 892 7155 & 892 0155 Sómi 600 GPS & dýptarmælir. Nýuppt. vél 6cl bmw d. & kerra. V. 1,7. S. 848 0328. 30 feta plastbátur til sölu. 2 200 ha. Volvo vélar, Mercruiser hældrif. Borð, bekkir, klósett, wc. Góð siglinga- tæki. Þarfnast viðhalds. Uppl í síma 6925927. 18 feta skúta micro 18 lítur mjög vel út 4hö nýlegur mótor 7 björgunarvesti gps cd verð aðeins 700þús 7706689 Flug Varahlutir Japanskar Vélar/Bílstart, Bílapartasala Erum að rífa flestar gerðir japanskra og kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is Gírkassi í Transporter/Caravelle 1993- 1999 í góðu standi til sölu. Uppl í síma 858-5868 MMC Galant árg.’91; 5 dyra; biluð sjsk. (ökufær) númerslaus.Selst ódýrt.S: 483 1041 Bílaleiga Hlægilegt verð / Tilboð Luxsusvagnar.is - Til leigu Cherokee SRT8 - M. Benz ofl. Verð frá 20þ. - S. 692 6823. ÞJÓNUSTA Hreingerningar Hreingerningar ehf. S: 868 5599 Vy-þrif ehf. Þrif á sameignum. Almenn þrif. Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 vythrif@internet.is Tek að mér heimili, fyrirtæki, skóla og iðnaðarmannaþrif. Einnig flutningsþrif. Er traust, vön og vandvirk. Ásta s. 848 7367. Garðyrkja Nú er rétti tíminn til að gera garðinn klárann fyrir sumarið. Tökum að okkur allt sem þarf að gera fyrir garðinn þinn. Traust og falleg þjónusta. Sláttumenn garðaþjónusta. S. 846 0864. Tökum að okkur allt sem viðkemur garðinum, auk allrar almennrar smíða- vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar s. 824 1238. HELLUBORG DÓRA Heildarlausn fyrir lóð og garð Látið fagmenn vinna verkið! Upplýsingar í síma 616 9714 Halldór Ólafsson www.helluborg.is Trjáklippingar Garðsláttur, alhliða umhirða garða. Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 1723. Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren- lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. Sjá nánar á www.sshellulagnir.is Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 698 1215. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Bókhald, vsk-skil, framtal, heimasíður, lén, stofnun ehf. Dignus.is s: 699-5023. Málarar Múrum og málum ! Tökum að okkur múr- og máln- ingarvinnu, stór og smá verk. Örugg þjónusta, vanir menn vönduð vinna. Gerum verðtil- boð þér að kostnaðarlausu. Upplýsingar gefur Sverrir s.661-7000 Sandspörslun - Málningarvinna Getum bætt við okkur verkum í sandsparsli og málningarvinnu innanhúss. Gerum verðtilboð að kostnaðarlausu. Einng háþrýsti þvottur og málingar vinna utanhúss. Vönduð og ábyrg vinnubrögð. AlltMálun ehf S. 699 6667 & 555 6668 Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Tökum að okkur alla búslóðaflutninga og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum með besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 & 659 4403. Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. Sækjum og sendum búslóðirnar. www. buslodageymsla.iceware.net Búslóðaflutningar ! Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og & aukamenn ef óskað er. Hvert á land sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 659 1047. Vantar þig flutning frá Rvk og norður. Er að fara norður fim. 31. júlí. Er með laust pláss í bílnum. Uppl. í s. 899 6350 Tóti. Húsaviðhald Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, pípulögn, máln- ingu, parketlögn, glerísetning- um og fleira. Einnig tökum við að okkur nið- urrif úr húsum og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð. Upplýsingar í síma 899 2420 Steingæði ehf. Húsaviðhald! Þak- og utanhússklæðningar og allt húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. S. 892 8647. Trésmíði Tek að mér allt almennt viðhald húsa, trésmíði og m.fl. S. 662 6092. Ryð og lekavarnir Við sérhæfum okkur í viðgerðum og málun á öllum stærðum og gerðum þaka. Andri og Kristján s. 694 9626. parketogsmidar.is Parketlagnir, parketslípun, gluggaskipti, þakviðgerðir, sólpallar og öll almenn smíðavinna. Uppl. í s. 896 9819. Spádómar Englaljós til þín S. 908 5050 & 863 1987. Lára spámiðill Er spennandi tími framundan? Hvað viltu vita um framtíðina? Andleg leiðsögn, fyrirbænir, trúnaður. Er við alla virka daga frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 12-03. Visa/Euro. Alspá 445 5000 & 823 8280 Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir- bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www. spamidlun.com Nú færðu einkatíma hjá spákonunni Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393 Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. - Símaspá -Spái í Tarot, ræð drauma og fleira. Elísabet 663 0813. Önnur þjónusta NULL Tökum að okkur alla almenna jarðvegs- vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 849 9571 Páll. A-Hús, steinslípun Tek að mér steinslípun. Upplýsingar í síma 697 4623. KEYPT & SELT Garðurinn Sólpallaefni Viðhaldsfrítt smellu-palla- efni til sölu uppl. í síma 868 5876 Til sölu Eldsneytis Sparari! Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 - WWW.SKM.IS Stigamaðurinn ehf. Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn. Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779, 423 7779 & 897 1479. NÝ SENDING! Garðhúsgögn Sterkleg og þungbyggð. Henta vel fyrir íslenskt veðurfar, til að standa úti allt árið. Viðarkó, Dalveg 24, 201 Kópavogi, www.vidarko.is Sími 517 8509. Til sölu Elleaard Specal (Pigini) harm- onika. Upplýsingar í S. 824 7610 & 660 1648. Rafmagnspottur Mjög lítið notaður pottur til sölu 90 þús. Þarfnast smá lagfæringa uppl. í s. 895 0890 Iphone 16Gb sem nýr, opinn. Verð 50þ. Uppl. 822-8723 Óskast keypt Óska eftir stóru trampolíni og blautbún- ingi/þurrbúningi í L eða XL S. 694 7736 Óska eftir ódýru eða gefins pallaefni frá 1x4-6-2x4-6. Uppl. í s. 692 0057. TIL SÖLU ÞJÓNUSTA
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.