Fréttablaðið - 01.02.2010, Blaðsíða 30

Fréttablaðið - 01.02.2010, Blaðsíða 30
BÍLAR & FARATÆKI Bílar til sölu Audi A 4 Árg 2001, ekin 133 þús, ssk, fínn bíll verð 1250 þús. sími 820 4340 Nissan Almera árg. 2000, ekin 180 þús beinsk. fínn bíll verð 430 þús. sími 864 0619. 44 PATROL 11/2001 4,2L LOWGÍR LOFT NMT VHF BOX SK MÖGUL. TOP BÍLL v3,5M S. 892 7858. MB ML 320 árg 2002/11 fæst á 100 % yfirtöku. 2,790. Óska eftir skiptum á bíl sem má kosta 1 - 1,5. GSM 618 3074. 9 sæta 4x4 Volkswagen Transporter árgerð 2005 disel 6gíra 120þkm s. 696 1050, oksparessimnet.is MB 1840 Actros árg 1998 640.000km 2ja öxla dráttarbíll, svefnhús, Olíumiðstöð, smurkerfi, retarder Einnig Flatvagn Van Hool 3jaöxla árg 1995 loftjaðrandi lágbyggður 19,5“ dekk s. 696 1050, oksparessimnet.is Man 26-480 TGA 6x4 árgerð 2005 260.000Km Dráttarbíll svefnhús,Olíu- miðstöð, smurkerfi, retarder s. 696 1050, oksparessimnet.is Til sölu Hyundai Santa Fe árg.’02 ek. 128þ.km nýsk.í góðu ástandi.Yfirtaka 1.060þ.afb.17.500 á mán. Uppl.í s. 897 0062. Toyota 90 VX árg. 02. dísel, 8 m. sjálfs. hlaðinn aukahl. Verð 2.7m S:8213478 Sjsk., tilboð 295 þús. VW Passat árg. ‘98 sjsk., ek. 160 þús. Skoðaður 2011. S. 891 9847. 0-250 þús. plexiform.is Bólstrun faratækja. Framleiðsla plastmuna. Dugguvogur 11 555-3344 Subaru Legacy station árg 98. Bsk.ekin 240 þ. Tilb.230 þ. uppl s 898-1944 250-499 þús. Tilboð 390 þús Alfa Romeo 156 árg. ‘98 ek. 107þús, ný tímareim, topplúga. sk. ‘11 Verð 390 þús. Uppl. s. 659 3459. 1-2 milljónir Toyota Corolla 1400 LX 2005 Ek. 54þ. rauður. 4 dyra sedan 5 gíra - heilsársd. v/ brottfl. Uppl. Helgi s: 840 4368. Bílar óskast Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 20- 200 þús. Sími 615 1815. Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar á ca. 20-120 þús. stgr. Sími 896 6744. Polo, Golf eða Mazda óskast Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772- 5450. Jeppar EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 8000. Vörubílar MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 Dráttarbíll m. færanl. stól. Vökvakerfi m.a. fyrir smurkerfi og olíumiðstöð. 620 þ. km. Intarder. O.K.Varahlutir S: 696-1050. MAN TGA18.430 06.2004 283þús Loftpfj. Kassi 7,5x2,5x2,5m hátt koju- hús vörul 2,5 op aftan meðf allt efni f/hliðaropnun. Uppl. s:869 1235 Axel Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón- usta. Eigum á lager / getum útvegað flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu- vélar. Stilling sími: 520 8000. Bátar Handfærarúllur BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 553 3311 www.sjo.is Rýmum fyrir nýjum vörum ! Þurrgallar 49.900kr! björgunarv.20-30% afsl,Bátastígvél 20% afsl,Brimbretti 20% afsl,blautgallar 20% afsl,hanskar 20% afsl,skór 20% afsl,hettur 20% afsl og fl.Gildir aðeins út þessa viku 1-6 febrúar,ATH opið frá 17-20 eft- irmiðdag,10-14 laugardag.Gúmmíbátar & Gallar S:571 1020,Askalind 7,201 Kópavogur. www.gummibatar.is Útvega koparskrúfur á allar gerð- ir báta beint frá framleiðanda upp- lýsingar á www.somiboats.is Óskar 0046704051340 Bílaþjónusta Bílaþjónusta Íslands Járnhálsi. Aðstaða til viðgerða og þrifa á góðu verði. Háklassa þrif og allar viðgerir unnar af fagmönnum. Bílaþjónusta Íslands Járnhálsi S:568 6969 OPIÐ ALLA DAGA. Bílaþjónusta Íslands. Vorum að opna verkstæði og háklassa bónstöð á HVERFISGÖTU. Tilboð á bóni, fólks- bíll, 4.990, jeppi 5.990 út febrúar. Bílaþjónusta Íslands Hverfisgötu S:5625262 OPIÐ ALLA DAGA Hjólbarðar 19“ -20“ felgur óskast undir BMW 530. Einnig gírkassi í Kangoo 2002. Til sölu notaðar gifsplötur ca. 40 stk. Uppl. í s. 899 4009. Varahlutir VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Á varahl í Skoda Ford,Fiesta,Fuson, Ranger. Hyundai Getz, Sonata VW Transp Uppl.í s. 8940068 Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla í niðurrif. Varahlutir s. 772 6777 Renault Megane árg. ‘96-’09. Peugeot 307, Peugeot 406, Skoda Fabia, Mazda 626 og 323. Viðgerðir VIÐGERÐIR VIÐGERÐIR VIÐGERÐIR TÖKUM AÐ OKKUR FLESTAR ALMENNAR VIÐGERÐIR Á FÓLKSBÍLUM. FLJÓT OG GÓÐ ÞJÓNUSTA. HRAÐÞJÓNUSTA Á BREMSUVIÐGERÐUM. VDO VERKSTÆÐIÐ BORGARTÚNI 36 105 REYKJAVÍK S:5889747 www.vdo.is ÞJÓNUSTA Veislusalir Þorrablót fyrir minni og stærri hópa, hagstætt verð s. 696 2242. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977,framtalvisir.is Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Fjármál Aðstoð við frjálsa nauðarsamninga, skuldaskil Kaup/samruni fyrirtækja. Ráðgjöf. Rekstrarfræðingur MBA. S. 772 3355 Greiðsluaðlögun, fjármálaráðgjöf, skattamál, stofnun fyrirtækja atozatoz. is s. 588 4545. Málarar Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, málingu, pípu- lögn, glerísetningum og fleira. Fljót og góð vinnubrögð. Strúktor ehf. Uppl. í síma 824 0150 og 824 0160. Uppsteypa- almenn tré- smíði - viðhald eigna. Leitaðu þér tilboða að kosnað- arlausu / Tímavinna Áratuga reynsla fagmanna. s: 699 7898 & 692 4597 Múrun, málun, smíði, flísalögn Iðnaðarmannateymi óskar eftir verk- efnum inni og úti. Baðherbergi, eldhús, allt kemur til greina. Sjá; verkadvinna.is. S. 770 5599. Óskatré ehf byggingafélag. Getum bætt við okkur verkefnum í parketslípum, nýbyggingum og viðhaldi. Uppl. í s. 863 9774. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verk- efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 699 6069. Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Glerjun og gluggavið- gerðir Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum smíðaverkefnum. Glugga og hurða- þjónustan, S. 895 5511 smidi.is Stífluþjónusta Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Vandaðar tölvuviðgerðir Microsoft vottun. 15 ára reynsla. Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki. www.midnet.is Miðnet ehf S. 564 0690 Nudd Sælunudd 844-0253 Sælunudd í boði! Góð þjónusta, nýjir nuddarar! Láttu dekra við þig. S: 698 4105. Whole body massage. Frábært nudd, fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 5015 & 849 3242. Whole body massage. S. 849 5247 Spádómar Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.