Fréttablaðið - 07.03.2017, Blaðsíða 34

Fréttablaðið - 07.03.2017, Blaðsíða 34
| SMÁAUGLÝSINGAR | 7. mars 2017 ÞRIÐJUDAGUR8 HÚSNÆÐI Húsnæði óskast Feðgin óska eftir húsi í Sandgerði , Höfnum eða Stafnesi í langtímaleigu. Erum í fullri vinnu. S. 857 3532 Geymsluhúsnæði www.GeyMSLAeItt.IS FyRStI MÁNUÐUR FRÍR á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 564-6500 GeyMSLUR.IS SÍMI 555-3464 Suma hluti er betra að geyma. Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is Hönnun K HÖNNUN VeRkFRæÐIteIkNINGAR Tek að mér að gera verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum og sumarhúsum. Fast verð. Upplýsingar í síma 783 4180 eða kjartangardars@gmail.com ATVINNA Atvinna í boði MoSFeLLSbAkARÍ - HÁALeItISbRAUt, RVk. Óskum eftir þjónustulunduðu, hressu og samviskusömu fólki til að vinna með okkur í verslun okkar að Háaleitisbraut, Rvk. Vinnutími er virka daga frá 07:00-13:00 eða 13:00 - 18:30 og aðra hverja helgi annann daginn. Umsækjendur þurfa að tala góða íslensku. Umsóknareyðublöð á staðnum eða á netinu, slóðin er www.mosfellsbakari.is/ atvinnu-umsokn/ ÞRIF oG AÐStoÐ Í bAkARÍ Röskur, stundvís og heilsuhraustur starfskraftur óskast til vinnu við þrif og aðstoð í bakaríi og önnur tilfallandi störf í Kópavogi. Vinnutími alla virka daga frá kl. 9-16 Þarf að hafa bílpróf. Einnig vantar afgreiðslu konu á besta aldri í hlutastarf til almennra bakarístarfa. Áhugasamir sendi umsókn og/ eða ferilskrá á: kokuhornid@kokuhornid.is Veitingahúsið Sukhothai óskar eftir að ráða 2 kokka sem geta eldað asíu mat. Uppl. Sukhothai.sukhothai@ yahoo.com Atvinna óskast PRoVeNtUS StARFSMANNAÞJóNUStA Útvegum starfsmenn til fjölbreytilegra starfa um lengri eða skemmri tíma. Nánari upplýsingar í síma 551 5000 eða sendið fyrirspurn á netfangið proventus@proventus.is Viðskiptatækifæri tIL SöLU LÍtIL bÍLALeIGA Tvær heimasíður - tvöföld markaðssetning. Bara rekstur - engir bílar fylgja. Góður stökkpallur inn á ört vaxandi markað. Auðveld kaup og gott tækifæri. V: 7,9 m. Uppl. í S: 770-0111 Mat á umhverfisáhrifum Ákvörðun um sameiginlegt mat Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin Sprengisandslína skuli ekki metin sameiginlega með Blöndulínu 3, línu milli Hólasands og Kröflu, Hólasandslínu, Kröflulínu 3 og línu milli Brennimels og Blöndu samkvæmt lögum nr. 106 /2000. Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipu- lagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 9. mars 2017. Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030 Óveruleg breyting – Reykjahvoll, stækkun íbúðarsvæðis og færsla reiðleiðar. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur þann 22. febrúar 2017 samþykkt tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030, sbr. 2. mgr. 36. gr.skipulagslaga nr. 123/2010. Bæjarstjórn hefur samþykkt ósk lóðareiganda við Reykjahvol um snúning á götu og færslu lóðar m.a. til þess að aðlaga fyrirhugaða byggð betur að landslagi á svæðinu. Við það fellur hluti íbúðarsvæðisins utan skilgreindar afmörkunar í gildandi aðalskipulagi eða sem nemur allt að 15 metrum til suð- austurs þar sem mest er. Efst á fyrirhuguðu íbúðarsvæði er skilgreind reiðleið í gildandi aðalskipulagi. Eðlilegt er talið að samfara fyrrnefndri breytingu verði sú reiðleið færð út fyrir íbúðarsvæðið og ofar í hlíðina. Breytingin felst í því að hluti suðausturs marka íbúðarflekans færist til suðausturs um allt að 15 m. þar sem mest er. Stærð íbúðarflekans er 14.6 ha en verður 14.8 ha. Stækkunin nemur því 0.2 h. Samfara stækkun íbúðarflekans færist skilgreind reiðleið sem nú liggur um efsta hluta íbúðarflekans upp á hjalla ofar í hlíðinni. Breytingin ásamt rökstuðningi er sett fram á uppdrætti í A2 stærð dags. 7. Febrúar 2017. Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til undirritaðs. 6. mars 2017, Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar olafurm@mos.is 1. mars 2017, Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar olafurm@mos.is Kynning á verkefnislýsingu: Aðalskipulagsbreyting – vatnsgeymir í austur- hlíðum Úlfarsfells sunnan Skarhólabrautar. Mosfellsbær auglýsir hér með til kynningar verkefnislýsingu skv. 30.gr. skipulagslaga nr. 123/2010: Í verkefnalýsingu kemur lögum samkvæmt fram hvaða áherslur sveitarstjórn hefur við skipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, s.s. um kynningu og samráð gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Þeir sem vilja kynna sér málið nánar vinsamlegast hafið samband við skipulagsfulltrúa. Verkefnalýsing liggur frammi í þjónustuveri Mosfellsbæjar á 2. Hæð Þverholts 2, 270 Mosfellsbæ og á heimasíðu bæjarins á slóðinni: mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila til þjónustuversins eða til undirritaðs og er æskilegt að þær berist fyrir lok mars 2017. Mosfellsbær áformar að reisa nýjan vatnsgeymi í austurhlíðum Úlfarsfells suður af Skarhólabraut. Geymirinn mun þjónusta fyrirhugaða byggð í Lágafelli en einnig auka þrýsting í Mýrum og Krikum en það hefur lágur þrýstingur valdið vissum vandamálum. Til þess að áform þessi gangi eftir þarf að skilgreina iðnaðarlóð (I) á fyrrgreindu svæði sem í gildandi aðalskipulagi er skilgreint sem „Óbyggð svæði Ó/ÓB“. Sala fasteigna frá 588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík Sala fasteigna frá 588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík 3ja herbergja 59,1 fm íbúð á efstu hæð við Breiðvang 14. Stofa og tvö herbergi. Laus við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 26 m. Sjá myndir og nánari uppl. inná www.eignamidlun. is. Bókið skoðun: H. Daði Hafþórsson aðst.m. fast. sala, s: 824 9096 eða Gunnar J Gunnarsson lg.fs. s: 527 2747. 139,8 fm einbýlishús við Hlégerði í Kópavogi (samtengt húsi nr. 37A). Húsið skiptist m.a. í stofu og fimm herbergi. Húsið þarfnast viðhalds. Laust við kaupsamning, sölu- menn sýna. V. 47 m. Sjá myndir og nánari uppl. inná www.eignamidlun.is. Bókið skoðun: H. Daði Hafþórsson aðst.m. fast.sala, s: 824 9096 eða Gunnar J Gunnarsson lg.fs. s: 527 2747.  4ra herbergja 109,8 fm neðri sérhæð við Safamýri. Stofa og þrjú herbergi. Stofa með útgangi í garð. Laus við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 43 m. Sjá myndir og nánari uppl. inná www.eignamidlun. is. Bókið skoðun: H. Daði Hafþórsson aðst.m. fast.sala, s: 824 9096 eða Gunnar J Gunnarsson lg.fs. s: 527 2747 78.5 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara við Barmahlíð í Reykjavík. Laus við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 34 m. Sjá myndir og nánari uppl. inná www.eignamidlun. is. Bókið skoðun: Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s: 824 9098 eða Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882. V. 34 m. 2ja herbergja 57,9 fm íbúð á tveimur hæðum við Samtún í Reykjavík. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, herbergi (voru tvö áður) og baðherbergi. Laus við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 22 m. Sjá myndir og nánari uppl. inná www.eignamidlun.is. Bókið skoðun: Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s: 824 9098 eða Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882. 3ja herbergja 80,3 fm íbúð í kjallara við Mávahlíð. Sér inngangur. Laus við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 35 m. Sjá myndir og nánari uppl. inná www.eignamidlun. is. Bókið skoðun: Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s: 824 9098 eða Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882. 2ja herbergja 46,9 fm íbúð í kjallara við Samtún. Sér inngangur. Laus við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 25 m. Sjá myndir og nánari uppl. inná www.eignamidlun. is. Bókið skoðun: Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s: 824 9098 eða Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882. Breiðvangur 14, 220 Hafnarfjörður Hlégerði 37, 200 Kópavogur Safamýri 27, 108 Reykjavík Barmahlíð 13, 105 Reykjavík Samtún 20, 105 Reykjavík Mávahlíð 4, 105 Reykjavík Samtún 22, 105 Reykjavík Einnig er hægt að bóka skoðun í síma 588 9090. tilkynningar tilkynningar Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24 alla virka daga frá kl. 9-17. ...góðar fréttir fyrir umhverfið Blaðberinn... Blaðberinn bíður þín 0 7 -0 3 -2 0 1 7 0 4 :2 2 F B 0 4 8 s _ P 0 3 4 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 7 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 5 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 2 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 C 6 4 -0 1 3 C 1 C 6 4 -0 0 0 0 1 C 6 3 -F E C 4 1 C 6 3 -F D 8 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 4 A F B 0 4 8 s _ 6 _ 3 _ 2 0 1 7 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.