Víkurfréttir


Víkurfréttir - 29.11.2007, Blaðsíða 25

Víkurfréttir - 29.11.2007, Blaðsíða 25
25 Kirkjur og samkomur: VÍKURFRÉTTIR I FIMMTUDAGURINN 29. NÓVEMBER 2007 SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0000 ATVINNA Smið ur get ur bætt við sig verk- efn um, t.d. eld húsinn rétt ing ar– bað inn rétt ing ar–upp setn ing ar á inn rétt in um í stof um og fl. Einnig hurð arskipti, gifs vegg ir. Dóri sími 823 0985. TAPAÐ FUNDIÐ Þann 25. nóvember fannst þessi svarti kettlingur. Eigendur eru beðnir um að hafa samband í síma 421 1304 að Faxabraut 18. Hann saknar eiganda sinna :) Eng ill er týnd ur, hann fór frá heim ili sínu í Sand gerði 18. nóv. og hef ur ekki sést síð an, hans er sárt sakn að. Eng ill gæti ver ið á göml um slóð um þar sem við eig end ur vor um að flytja en í sama bæj ar fé- lagi. Hann er kol svart ur með bláa ól með blátt merki. Hann er með eyrna merk ingu 1702, tek ið skal fram að Eng ill bjó á Ása braut inni og er flutt ur í Mið tún. Endi lega haf ið sam band ef þið verð ið vör við Eng il. Uppl. 846 0349 og 421 5609, hring ið dag sem nótt. NÁMSKEIÐ Jökla ljós æv in týra land kert anna. Viltu læra að búa til þitt eig ið kerti. Upp lýs ing ar veit ir Sól rún Anna hjá Jökla ljós um Gróf in 2 við Duus, 423 7694 896 6866, www. jolka ljos.is BARNAGÆSLA Við erum tvær dag mæð ur í Reykja- nes bæ sem bráð vant ar íbúð á leig u und ir starf semi verð ur í notk un kl. 7:30–17:30 virka daga, íbúð in þarf að vera að minsta kosti 40m² greiðslu geta 50–60 þús. Uppl í síma 699 7707 Jenný. FUNDABOÐ Bjart sýn is hóp ur inn. Des em- berfund ur Bjart sýn is hóps ins– sjálfs hjálp ar hóps for eldra barna með ADHD–verð ur hald inn í Ragn ars seli að Suð ur völl um 7 í Reykja nes bæ mánu dag inn 3. des- em ber n.k. kl. 20:30. Ert þú með virk ur/ur? kíktu þá á Coda fund, á mánu dög um kl. 19:30 í Kirkju lundi Kefla vík ur- kirkju og fimmtu dög um kl. 19:30 í AA-hús inu Klapp ar stíg 7 Rnb. Co- Dependents Anonym us. Op inn AA fund ur í Kirkju lundi mánu daga kl. 21:00. Ný liða deild Spor. I.O.O.F.13 1881268 J.F. AFMÆLI Ólaf ur Birg ir Bjarna son varð fimm tug ur 27. nóv. sl. Hann og kona hans, Ragn heið ur Ragn ars- dótt ir, taka á móti gest um laug ar- dag inn 1. des. kl. 20–23 í Odd fell- owsaln um, Gróf inni 6 í Kefla vík. Þau von ast til að sjá sem flesta vini og vanda menn. Elsku pabbi! Til ham ingju með 50 ára af mæl ið þitt þann 27. nóv. Þín börn, tengda son ur og litla afastelp an. Grinda vík urkirkja Sunnu dag inn 2. des ., 1. sunnu- dag ur í að ventu kl. 14:00 messa. Kirkjukór inn leið ir söng und ir stjór Frið riks V Stef áns son ar kl. 20:00. Helgi stund í kirkju garð- in um. Vel fer á því að byrja að- vent una með því að minn ast þeirra sem látn ir eru. Kveikt verð ur á kross ljós un um og tendrað ljós á jóla tréinu. Kirkjukór inn synd ur. Til sölu verða kerti frá Hjálp ar- starfi kirkj unn ar. All ir vel komn ir, séra El ín borg Gísla dótt ir Út skála kirkja NTT- starf er kl.16:30 alla fimmtu daga í Kiwan is hús inu í Garði. Um sjón: Krist jana Kjart ans dótt ir og Jón Árni Jó- hanns son. Laug ar dag ur inn 1. des- em ber. Kirkju skól inn í Kiwan is hús inu í Garði kl. 11. Sam eig- in leg ur Kirkju skóli Sand gerð is og Garðs verð ur í Garði vegna tón leika tón list ar skól ans í Sand- gerði. For eldr ar og aðr ir að stand- end ur eru hvatt ir til að styðja við trú ar legt upp eldi barna sinna og vera með frá upp hafi. All ir vel- komn ir. Sunnu dag ur inn 2. des em ber Safn að ar heim il ið í Sand gerði. Sam eig in leg guðs þjón usta Út- skála- og Hvals ness kl. 13:30. Kór ar kirkn anna syngja. Org- anisti Stein ar Guð munds son. Prest ur Björn Sveinn Björns son Garð vang ur Kven fé lags guðs þjón usta kl. 15. Kór ar kirkn anna syngja. Org anisti Stein ar Guð munds son. Prest ur Björn Sveinn Björns son Alfa -nám skeið. Loka kvöld á Alfa kl. 20. Kynn ing á næsta nám skeiði. All ir vel komn ir. Sókn ar prest ur Björn Sveinn Björns son Hvals nes kirkja Laug ar dag ur inn 1. des em ber. Kirkju skól inn í Kiwan is hús inu í Garði kl. 11. Sam eig in leg ur Kirkju- skóli Sand gerð is og Garðs. Verð ur í Garði vegna tón leika tón list ar- skól ans í Sand gerði. For eldr ar og aðr ir að stand end ur eru hvatt ir til að styðja við trú ar legt upp eldi barna sinna og vera með frá upp- hafi. All ir vel komn ir. Sunnu dag ur inn 2. des em ber Safn- að ar heim il ið í Sand gerði. Sam eig- in leg guðs þjón usta Út skála- og Hvals ness kl. 13:30. Kór ar kirkn- anna syngja. Org anisti Stein ar Guð- munds son. Prest ur Björn Sveinn Björns son Æsku lýðs fund ir fyr ir 8. bekk og eldri eru á laug ar dög um kl.17 í Skýja borg í Sand gerði NTT- starf ið. Níu til tólf ára starf ið er kl. 17:30 alla mánu daga í Safn að- ar heim il inu í Sand gerði. Um sjón Fjóla Krist ín Jó hann es dótt ir og Jón Árni Jó hanns son Alfa -nám skeið. Loka kvöld á Alfa kl. 20. Kynn ing á næsta nám skeiði. All ir vel komn ir Kálfatjarn ar kirkja Að ventu stund í Kálfatjarn ar kirkju 2. des em ber kl. 14:00. Sunnu- daga skól inn verð ur á sama tíma í kirkj unni. Þetta verð ur hug ljúf stund þar sem að ventu lög in verða sung in. Krakk ar í sunnu daga skól- an um syngja og ferm ing ar börn sýna helgi leik. Prest ur sr. Bára Frið- riks dótt ir og org anisti Frank Her- luf sen. Messu kaffi í safn að ar heim- il inu á eft ir. Ytri-Njarð vík ur kirkja Messa. Alt ar is ganga 2. des em ber kl.13. Fyrsti sunn dag ur í að ventu. Sr. Kjart an Jóns son hér aðs prest ur þjón ar fyr ir alt ari og pré dik ar. Nem- end ur úr Tón list ar skóla Reykja nes- bæj ar leika á hljóð færi og syngja. Kór kirkj unn ar leið ir söng und ir stjórn Gunn hild ar Höllu Bald urs- dótt ur. Með hjálp ari er Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir. Hvet um við eldri borg ar sér stak lega til að mæta. Ath. breytt an messu tíma. Sunnu dag skól inn sunnu dag inn 2.des em ber kl.11. Um sjón hafa Hanna Vil hjálms dótt ir og Mar ía Rut Bald urs dótt ir. For eldramorg un þriðju dag inn 4. des em ber kl.10.30. Um sjón hef ur Þor björg Krist ín Þor gríms dótt ir. Barna kór Njarð vík ur kirkna æfir mið viku dag inn 5.des em ber kl.17. Stjórn andi er Dag mar Kuna kova. Njarð vík ur kirkja Sunnu dag skóli sunnu dag inn 2.des- em ber kl.11. Um sjón hafa Brynja Vig dís Þor steins dótt ir, Dag mar Kuná kova og Jenný Þór katla Magn- ús dótt ir. For eldramorg un fimmtu- dag inn 29. nóv em ber kl.10.30. í safn að ar heim il inu. Um sjón hef ur Þor björg Krist ín Þor gríms dótt ir. Sókn ar prest ur. Fjöl skylduguðs þjón usta og að- ventu há tíð 2. des em ber Helgi hald að vent unn ar geng ur nú í garð. 2. des em ber, 1. sunnu dag í að ventu, verða tvær sam kom ur í Kefla vík ur kirkju: kl. 11:00 er fjöl skylduguðs þjónuta. Starfs fólk sunnu daga skól ans stýr ir sam kom- unni ásamt sr. Sig fúsi. kl. 20:00 er að- ventu há tíð. Kirkjukór og barna kór Kefla vík ur kirkju og Kvenna kór Suð ur nesja syngja. Edda Andr- és dótt ir frétta mað ur og rit höf- und ur flyt ur hug vekju. Prest ur er sr. Sig fús Bald vin Ingva son. Jól í skugga sorg ar 4. des em ber kl. 20.00. Bjarmi fé lag um sorg og sorg- ar við brögð á Suð ur nesj um býð ur upp á fyr ir lest ur í Kirkju lundi um jól in í skugga sorg ar. Sr. Anna Sig- ríð ur Páls dótt ir prest ur í Dóm kirkj- unni flyt ur er indi. All ir vel komn ir. Hvíta sunnu kirkj an Kefla vík Sunnu dag ar kl. 11.00: Fjöl skyldu- sam koma. Þriðju dag ar kl. 20:00: Bæna sam- koma. Fimmtu dag ar kl. 20:00: Gospel sam koma. All ir vel komn ir. Fyrsta Baptistakirkjan Baptista kirkj an á Suð ur nesj um kkristin kirkja. Sum ar sem vet ur er: Sam koma fyr ir full orðna: fimmtu- daga kl. 19:00. Eft ir messu verð ur boð ið upp á kaffi sopa. All ir eru vel komn ir! Barna gæsla með an sam kom an stend ur yfir. Sam koma fyr ir börn og ung linga: sunnu daga kl. 14:00–16:00 Prest ur Pat rick Vincent Weimer 898 2227 / 847 1756 Líka / Also For the Eng lish speak ing comm- unity liv ing in Iceland look ing for Christ i an fell ows hip: First Babtist Church/The Bapt ist Church on the Southern Peninsula: Church services in Eng lish: Sunda ys 10:30 and 18:30: Wed nes- da ys 19:00 Nur sery and child care is alwa ys availa ble during the services. Pa stor Pat rick Vincent Weimer 898 2227 / 847 1756 Bahá'í sam fé lag ið í Reykja nes bæ Opin hús og kyrrð ar stund ir til skipt is alla fimmtu daga kl. 20.30 að Tún götu 11 n.h. Upp lýs ing ar í s. 694 8654 og 424 6844. Rík is sal ur inn Eyja völl um 1 a (v/Vest ur götu) Þriðju dög um kl. 19:00 Bók náms sam kom an: Mesta mik il menni sem lif að hef ur Fimmtu dög um kl. 19:00 Boð un ar skóli og þjón ustu sam- kom an. Frels un frá myrk um heimi. Sunnu dag ur inn 2. des em ber Taktu þér tíma til að hug leiða and leg mál. Smáauglýsing 800 kr. staðgr. Smáauglýsing með mynd: 1.555 kr. staðgr. Skilafrestur: Kl. 15 á þriðjudögum

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.