Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 20

Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 20
Vorum að fá í sölu 182,5 fm íbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við Boðagranda 2A. Glæsilegt útsýni. Þrennar svalir. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, þrjú herbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. Eignin er tvær íbúðir samkvæmt teikningu en búið að sameina í eina íbúð. Tvö stæði í bílageymslu fylgja íbúðinni. Opið hús þriðjudaginn 20. feb. milli 16:15 og 16:45. Glæsileg mikið endurnýjuð þakhæð í 4-býlishúsi á mjög góðum stað við Freyjugötu í miðbæ Reykjavíkur, gegnt styttugarði Listasafns Einars Jónssonar. Húsið er eitt af þessum fallegu og virðulegu húsum í Þingholtunum og stendur neðan götu. Stofa, borðstofa og tvö herbergi. Svalir útaf stofu. Stór sameiginlegur garður til suðurs. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Opið hús þriðjudaginn 20. feb. milli 17:15 og 17:45. Glæsileg 3ja herbergja 104,9 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi við Löngulínu í Sjálandshverfi í Garðabæ. Stofa, borðstofa og tvö herbergi. Aukin lofthæð í stofu og borðstofu. Þvottahús innan íbúðar. Yfirbyggðar svalir. Stæði bílageymslu. Staðsett í göngufæri við grunn- og leikskóla. Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:00 og 17:30 Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við Skólavörðustíg. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl. Einstaklega sjarmerandi og falleg 4ra herbergja íbúð í einu af eldri húsum borgarinnar. Íbúðin er á fyrstu hæð. Sér inngangur er á bakhlið hússins beint í íbúð og sameiginlegur inngangur gegnum stigagang. Einstakur staður rétt við tjörnina í Reykjavík. Á hæðinni eru tvö svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, forstofa og baðherbergi. Góðar vestur svalir. Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:15 og 17:45 NÁNARI UPPLÝSINGAR Daði Hafþórsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR G. Andri Guðlaugsson Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali andri@eignamidlun.is Sími 662 2705 NÁNARI UPPLÝSINGAR G. Andri Guðlaugsson Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali andri@eignamidlun.is Sími 662 2705 NÁNARI UPPLÝSINGAR Magnea S. Sverrisdóttir MBA, löggiltur fasteignasali Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Kjartan Hallgeirsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is BOÐAGRANDI 2A 107 REYKJAVÍK FREYJUGATA 32 101 REYKJAVÍK LANGALÍNA 21 210 GARÐABÆR SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B 101 REYKJAVÍK MIÐSTRÆTI 5 101 REYKJAVÍK 182,5 m2 89,9 MILLJ. 89,1 m2 56,9 MILLJ. 104,9 m2 54,9 MILLJ. 84,4 m2 49,9 MILLJ. 139,4 m2 74,5 MILLJ. Fallegt 164 fm 5 herbergja einbýlishús á einni hæð með rúmgóðum bílskúr. Húsið er mjög vel skipulagt og garðurinn er afar glæsilegur með fallegum gróðri. Stofa, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Góð staðsetning og örstutt í þjónustu svo sem leikskóla, skóla, heilsugæslu, verslanir, sundlaug og líkamsrækt. V. 65,9 millj. Nánari upplýsingar: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096 4ra herb. 111,7 fm íbúð á 4. hæð í fallegu fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson. Rúmgóð og vel skipulögð íbúð með stórri opinni stofu og þremur svefnherbergjum miðsvæðis í Reykjavík. Fallegt borgarútsýni úr stofu. Þvottahús innan íbúðar V. 46,5 millj. Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:15 og 17:45. Nánari upplýsingar: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. Sími 824 9093 Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. Sími 661 6021 Vel skipulögð og staðsett 89 fm 4ra herb. íbúð með sér inngangi í fjórbýlishúsi við Hrísrima í Grafarvogi. Stutt er í alla helstu þjónustu. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og þrjú herbergi. Frá stofu er gengið út á verönd. V. 39,9 millj. Nánari upplýsingar: Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705. Falleg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð, auk herb. í kjallara, í fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg í Vesturbænum. Stofa, eldhús og fjögur herbergi, auk herbergis í kjallara. Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og fl. V. 56,9 millj. Nánari upplýsingar: Andri Guðlaugsson lg.fs. s. 662 2705. Glæsileg mikið endurnýjuð 91,7 fm 3ja herb. íbúð á 9. hæð í lyftu- húsi í miðbæ Garðabæjar. Tvennar yfirbyggðar svalir til suðurs og vesturs. Vandað endurnýjað eldhús og baðherbergi. Gott útsýni yfir bæinn til sjávar og allt til Suðurnesja. Laus strax. V. 45,9 millj. Opið hús mánudaginn 19. feb. milli 17:15 og 17:45. Nánari upplýsingar: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882. BRATTHOLT 270 MOSFELLSBÆR HÁALEITISBRAUT 28 108 REYKJAVÍK HRÍSRIMI 10 112 REYKJAVÍK KAPLASKJÓLSVEGUR 61 107 REYKJAVÍK HRÍSMÓAR 1 210 GARÐABÆR Vorum að fá í sölu einbýlishús við Langagerði í Reykjavík. Húsið er skráð 152,6 fm og er hæð, kjallari og ris. Stofa, borðstofa og þrjú herbergi. Rishæðin er töluvert undir súð þannig að gólfflötur er eitthvað stærri. V. 62,7 millj. Nánari upplýsingar: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096 LANGAGERÐI 110 108 REYKJAVÍK OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6 Þórarinn M. Friðgeirsson Löggiltur fasteignasali, sölustjóri thorarinn@eignamidlun.is Sími 899 1882 NÁNARI UPPLÝSINGAR Daði Hafþórsson Löggiltur fasteignasali dadi@eignamidlun.is Sími 824 9096 NÁNARI UPPLÝSINGAR Guðlaugur I. Guðlaugsson Löggiltur fasteignasali gudlaugur@eignamidlun.is Sími 864 5464 NÁNARI UPPLÝSINGAR Brynjar Þ. Sumarliðason BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali brynjar@eignamidlun.is Sími 896 1168 NÁNARI UPPLÝSINGAR Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. Flestar íbúðir með fallegu útsýni. Einungis 17 íbúðir eru eftir í fyrsta áfanga Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja. Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða. Áætluð afhending sumarið 2018. BÓKIÐ SKOÐUN Sýnum daglega NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR Frakkastígsreitur Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og Hverfisgötu verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta. Kjartan Hallgeirsson Löggiltur fasteignasali kjartan@eignamidlun.is 824 9093 NÁNARI UPPLÝSINGAR Brynjar Þ. Sumarliðason BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali brynjar@eignamidlun.is Sími 896 1168 NÁNARI UPPLÝSINGAR Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Auk þess eru tvær stórar penthouse íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Stærð frá 56,5 fm - 178 fm. Verð frá 40,9 millj. Afhending áætluð í febrúar 2018. OPIÐ HÚS - SUNNUDAG 18. febrúar milli kl. 13:00 og 14:00. Gengið inn um bílageymslu Hverfisgötumegin. Guðlaugur I. Guðlaugsson Löggiltur fasteignasali gudlaugur@eignamidlun.is Sími 864 5464 NÁNARI UPPLÝSINGAR G. Andri Guðlaugsson Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali andri@eignamidlun.is Sími 662 2705 NÁNARI UPPLÝSINGAR G. Andri Guðlaugsson Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali Sími 662 2705 Sverrir Kristinsson Löggiltur fasteignasali Jenný Sandra Gunnarsdóttir Skrifstofustjóri Þórarinn M. Friðgeirsson Löggiltur fasteignasali, sölustjóri Sími 899 1882 Daði Hafþórsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9096 Guðmundur Sigurjónsson Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali Ásdís H. Júlíusdóttir Ritari Hilmar Þór Hafsteinsson Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari Sími 824 9098 Gunnar Jóhann Gunnarsson Hdl., löggiltur fasteignasali Sími 695 2525 Kjartan Hallgeirsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9093 Elín Þorleifsdóttir Ritari Magnea S. Sverrisdóttir MBA, löggiltur fasteignasali Sími 861 8511 Hreiðar Levy Guðmundsson Nemi til löggildingar fasteignasala Sími 661 6021 Guðlaugur I. Guðlaugsson Löggiltur fasteignasali Sími 864 5464 María Waltersdóttir Móttökuritari Brynjar Þ. Sumarliðason BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali Sími 896 1168 SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 NÁNARI UPPLÝSINGAR Daði Hafþórsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Magnea S. Sverrisdóttir MBA, löggiltur fasteignasali Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Magnea S. Sverrisdóttir MBA, löggiltur fasteignasali Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Magnea S. Sverrisdóttir MBA, löggiltur fasteignasali Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Guðlaugur I. Guðlaugsson Löggiltur fasteignasali Sími 864 5464 - gudlaugur@eignamidlun.is Tvær glæsilegar þakíbúðir á 5. hæð við Kópavogstún. Annars vegar er um að ræða 136,7 fm íbúð og hins vegar 154,5 fm íbúð. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar eru með tvennum svölum. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar. Verð á minni íbúð- inni er 92,9 millj. en þeirri stærri 99,9 millj. Opið hús þriðjudaginn 15. maí milli 17.15 og 17:45. Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 157,3 fm efri sérhæð í 3-býlishúsi við Sólvallagötu. Hú ið er staðsett á horni Sól- valla ötu og Blómvallagötu. Sér inng. Tvær s mlig jandi stofur, borðstofa/vinnuherb rgi, eldhús, tvö herbergi, tvö bað rbergi. Svalir. Frábær staðsetning. V. 79,5 m. Fulllbúin 108,9 fm 3ja herb. sérhæð án gólfefna í litlu fjölbýlishúsi við Lautarveg í Fossvogi. Tvö baðherbergi og hiti í gólfi. Tvennar svalir. Innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnás, innfeld lýsing og eldhústæki frá Miele. Afhending er við kaupsamning. Einnig eru til sölu tvær 229,9 fm sérhæðir í húsinu. Verð frá 73,9 millj. Opið hús þriðjudaginn 15. maí milli 12:15 og 12:45. Mjög falleg 149,5 fm íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) í litlu fjölbýlishúsi á Bergþórugötu við Miðbæ Reykjavíkur. Stór stofa og fjögur herbergi. Svalir. Mikil lofthæð. Góðir kvistir á efri hæð. Glæsilegt útsýni. Bílastæði á baklóð tilheyrir. Íbúðin var byggð ofan á eldra hús árið 2002-2003. V. 74,9 m. Mikið upprunaleg 168,4 fm neðri sérhæð með bílskúr við Stóra- gerði. Rúmgóðar stofur, fjögur svefnherbergi og tvennar svalir. Eign sem býður upp á mikla möguleika. V. 57,9 m. Opið hús miðvikudaginn 16. maí milli 17:00 og 17:30. 4-5 herb. 85,5 fm efri hæð og ris í fallegu frábærlega vel stað- settu tvíbýli á útsýnisstað í gamla bænum í Hafnarfirði. Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð á síðustu árum. m.a eldhús, bað- herbergi, gólfefni að mestu, ofnar og ofnalagnir, nýjar svalir og fl. V. 39,9 m. Opið hús þriðjudaginn 15. maí milli 17:15 og 17:45. KóPAVOGStúN 9 - 502 200 KóPAVOGUR SóLVALLAGAtA 11 101 ReyKjAVíK LAUtARVeGUR 14 103 ReyKjAVíK BeRGþóRUGAtA 13 101 ReyKjAVíK StóRAGeRðI 29 108 ReyKj VíK HVeRfISGAtA 37 220 HAfNARfjöRðUR MÁVAHLíð 35 105 ReyKjAVíK BjARMALAND 17 108 ReyKjAVíK KRíUNeS 11 210 GARðABæR Glæsileg mikið endurnýjuð samtals 138,6 fm neðri sérhæð í sambyggðu húsi með 8 íbúðum. Hæðin sem er skráð 109,3 fm skiptist í forstofu, hol, tvær stofur, eldhús með borð- krók, hjónaherbergi, forstofuherbergi og baðherbergi. Bíl- skúr er fyrir aftan húsið, 29,3 fm, sem hefur verið nýttur sem í stúdíoíbúð. Sér bílastæði fyrir framan bílskúr. V. 61,9 m. Opið hús mánudaginn 14. maí milli 17:15 og 17:45. Fallegt 226,2 fm einbýlishús neðst í Fossvogi ásamt u.þ.b. 40 fm óskráðum kjallara. Tvöfaldur innbyggður bílskúr. Húsið lítur vel út og hefur fengið gott viðhald en að innan er húsið að mestu upprunalegt. Húsið skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Arinn er í stofu. Útgengt út í garð út stofu og hjónaherbergi. Frábær staðsetning neðst í Fossvogi. Stutt í skóla, leikskóla og stíga- og útivistarsvæði borgarinnar. V. 125,0 m. Opið hús mánudaginn 14. maí milli 17:00 og 18:00 Nánari pplýsingar veita: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is Snyrtilegt og endurnýjað 314,8 fm. tvílyft 8 herbergja einbýlis- hús við Kríunes á Arnanesi í Garðabæ með innbyggðum bílskúr. Eignin stendur á 1.323 fm skjólsælli og gróinni eignalóð með timburverönd og heitum potti. Rúmgóðar stofur eru á efri hæð- inni með nýlegu parketi og marmara á gólfi. Stór og góður arinn. Úr stofu er útgengt á suðvestur svalir. Fallegt útsýni til sjávar á efri hæð. V. 120,0 m. Falleg 2ja herbergja 80,6 fm íbúð á þriðju hæð í fjölbýlishúsi við Lönguhlíð. Vestursvalir með góðu útsýni yfir Miklatún, lítið her- bergi (skráð geymsla) fylgir íbúð í risi hússins. V. 38,9 m. Opið hús þriðjudaginn 15. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Brynjar þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168. Vorum að fá í sölu samtals 179,6 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í fjöl- býlishúsi við Hvassaleiti. Íbúðinni fylgir bílskúr, sér þvottahús og geymsla í kjallara. Stór stofa, eldhús, fjögur herbergi og tvö bað- herbergi. Svalir útaf stofu. V. 59,9 m. Opið hús miðvikudaginn 16. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. ÁSeNDI 8 79 m² 108 ReyKjAVíK LANGAHLíð 21 5 BORGARGeRðI 6 119,5 m² 108 ReyKjAVíK 51,9 MILLj. HVASSALeItI 2 Falleg og vel umgengin tveggja herbergja 64,4 fm íbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi við Skúlagötu 20 í Reykjavík. Góðar suður svalir, tengi fyrir þvottavél á a herbergi. Íbúðina má aðeins selja þeim sem eru eldri en 60 ára. V. 37,9 m. Opið hús þriðjudaginn 15. maí illi 16:00 g 16:30. Ná ari uppl.: Brynjar þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168. Rúmgóð og björt 4-5 herb. samtals 153,2 fm íbúð við Digranes- veg í Kópavogi. Bílskúr tilheyrir. Frábært útsýni. Stutt í skóla og alla helstu þjónustu. Laus við kaupsamning. V. 52,9 m. Opið hús mánudaginn 14. maí milli 12:15 og 12:45. Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. ÁSeNDI 8 79 m² 108 ReyKjAVíK SKúLAGAtA 20 - 60 ÁRA OG eLDRI 1 BORGARGeRðI 6 119,5 m² 108 ReyKjAVíK 51,9 MILLj. DIGRAN SVeGUR 34 2 0 KóPAVOGUR NÁNARI UPPLÝSINGAR Brynjar þ. Sumarliðason BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali Sími 896 1168 - brynjar@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Daði Hafþórsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR þórarinn M. friðgeirsson Löggiltur fasteignasali, sölustjóri Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is Fallegt 6 herbergja 239,3 fm raðhús með rúmgóðum bílskúr. Fallegur garður fyrir framan hús og aftan. Tvær stofur, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Aukarými í risi. Mjög góð eign sem hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. V. 82,9 m. Opið hús þriðjudaginn 15. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. Vorum að fá í sölu 103,1 fm atvinupláss á 4.hæð (efstu hæð/þak- hæð) í lyftuhúsi við Grensásveg 8. Rýmið skiptist m.a. í stóran sal, eldhús, snyrtingu, geymslu og anddyri. Auk þess er mikið pláss undi súðinni. Svalir og fallegt útsýni m.a. fjallasýn. Góðir þak- gluggar og stór gaflgluggi. V. 24,9 m Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. Fallegt og vel skipulagt 228,7 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr. Stofa, borðstofa og 4-5 herbergi. Fallegur og rúmgóður steyptur stigi milli hæða. Stórir gluggar í stigaholi. Húsið hefur nýlega verið standsett að utan. V. 69,0 m. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. Mjög fallegur samtals 101,6 fm sumarbústaður í Borgarfirði í landi Munaðarness, Jötnagarðsás 1. Bústaðurinn var byggður árið 2000 og útihús árið 2012. Bústaðurinn stendur á 3.600 fm eignarlandi. Timburverönd með skjólveggjum, heitum potti og útisturtu. Stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi, þrjú rúmgóð herbergi og sjónvarpshol. Auk þess er útihús. V. 31,9 m. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. ÁSeNDI 8 79 m² 108 ReyKjAVíK ÁSeNDI 8 79 m² 108 ReyKjAVíK LAxAKVíSL 13 10 GR SÁSVeGUR 8 BORGARGeRðI 6 119,5 m² 108 ReyKjAVíK 51,9 MILLj. BORGARGeRðI 6 119,5 m² 108 ReyKjAVíK 51,9 MILLj. ReKKUSeL 1 9 jötN GARðSÁS 1 311 BORGARByGGð OPIð HúS OPIð HúS OPIð HúS OPIð HúS OPIð HúS OPIð HúS OPIð HúS OPIð HúSOPIð HúSOPIð HúS OPIð HúS OPIð HúS 1 4 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :3 4 F B 0 4 8 s _ P 0 3 2 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 9 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 7 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 0 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F C 2 -2 A E 4 1 F C 2 -2 9 A 8 1 F C 2 -2 8 6 C 1 F C 2 -2 7 3 0 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 A F B 0 4 8 s _ 1 3 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.