Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 25

Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 25
Með þér alla leið 569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is . Verð: 66,0 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 18:00 - 18:30 121,2 fm íbúð á 3ju hæð Mikil lofthæð í íbúð, gólfhiti Rúmgóð svefnherbergi Stæði í bílageymslu Mánatún 3 105 Reykjavík . Verð: 37,5 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 17:00 - 17:30 Vel skipulögð 94,6fm 4ra herbergja enda íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í : forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, 3 svefnherbergi, baðherbergi og geymslu. Búið er að klæða áveðurshlið og skipta um glugga og gler á þeirri hlið. Spóahólar 111 Reykjavík . Verð: 64,9 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 18:00 - 18:30 Mikið endurnýjuð og björt 5 herbergja hæð við Borgarholtsbraut í Kópavogi 4 svefnherbergi Sérinngangur - Bílskúr Stutt í alla þjónustu, skóla og sundlaug Borgarholtsbraut 35 200 Kópavogur . Verð: 120,0 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15.maí kl. 12:15 - 12:45 íbúð 1303 Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð fyrir 60 ára og eldri. Tvö stæði í bílageymslu. Á 13 og efstu hæð með óhindruðu útsýni til sjávar og fjalla. Afar veglegar stofur með mikilli lofthæð. Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi. Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket. Árskógar 6 109 Reykjavík . Verð: 48,5 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 18:00 - 18:30 Mjög falleg og vel skipulögð 89,4 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 19,3 fm bílskúr, samtals : 108,7 fm Eignin skiptist í : forstofu, eldhús, stofu, borðstofu, hol, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr Brekkubyggð 27 210 Garðabær . Verð: 64,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 16.maí kl. 12:15 - 12:45 íbúð 402 Ný glæsileg 128,8 fermetra 3ja herbergja endaíbúð á 4.hæð Afhending í apríl fullbúin án gólfefna Stæði í bílageymslu Tvennar svalir til suðurs og til vesturs Ekta steinn á borðum og vandaðar innréttingar Álklætt viðhaldslétt hús Bæjarlind 9 201 Kópavogur . Verð: 65,9 millj. OPIÐ HÚS þriðjudag 15. maí kl. 17:30 - 18:00 Raðhús heildar stærð 169,7 fm Bílskúr 20,8 fm / Garðstofa 12,8 fm Möguleiki á 4 svefnherbergjum Fallegar stofur, snúa út í garðinn Stór verönd - Vinsæl stærð að húsi Vel um eignina gengið Fjölskylduvænt hverfi, stutt í stofnbraut Hraunbær 67 110 Reykjavík . Verð: 44,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 16. maí kl. 17:00 - 17:30 Gullfalleg 88,6fm 4ra herbergja efri sérhæð með sérinngangi Eignin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, 3 herbergi, baðherbergi og geymslu Nýleg sér verönd með skjólsveggjum Fallegt útsýni Digranesheiði 35 200 Kópavogur . Verð: 41,0 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 17:00 - 17:30 Mjög falleg 4 herbergja 107 fm íbúð á 2. hæð á góðum stað í Fellsmúla Þrjú góð svefnherbergi Mjög snyrtileg og vel umgengin eign í góðum stigagangi Fellsmúli 10 108 Reykjavík . Verð: 74,9 millj. OPIÐ HÚS mánudaginn 14.maí kl. 17:00 - 17:30 150 fm hæð við Lynghaga 4 Stórar svalir Bílskúr Lynghagi 4 107 Reykjavík . Verð: 49,9 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 16.mai kl 17:15 - 17:45 Mjög snoturt einbýli á besta stað í 101 Skráð 108,7 fm Þar af er kjallari skráður 33,9 fm en er stærri Tvö góð svefnherbergi og stofa Skjólgóður sólríkur garður Eign með mikla möguleika Freyjugata 17B 101 Reykjavík . Verð: 61,9 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 16:45 - 17:15 íbúð 402 Falleg 108 fm 3ja herbergja íbúð á 4 .hæð í nýlegu lyftuhúsi Bílastæði í bílageymslu - Suðvestur svalir Skemmtilega hönnuð íbúð og frábær staðsetningu Örstutt í iðandi mannlíf miðbæjarins Stakkholt 4b 105 Reykjavík . Verð: 73,5 millj. OPIÐ HÚS fimmtudaginn 17.maí kl. 12:15 - 12:45 íbúð 301 Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á besta stað í Urriðaholti 170,3 fm þar af tvær geymslur Tvennar svalir, til suðurs og austurs Stæði í bílageymslu með geymslu inn af Til afhendingar í maí Veglegt 10 íbúða lyftuhús Holtsvegur 47 210 Garðabær . Verð: 74,9 millj. OPIÐ HÚS fimmtudaginn 17. maí kl. 17:30 - 18:00 Efri sér hæð með bílskúr að stærð 197,6 fm Glæsilega innréttuð, fataherb. og hjónasvíta Vönduð tæki í eldhúsi / Arinn í stofu Þrjú baðherbergi /Fjögur svefnherbergi Góð staðsetning innan hverfis Stuðlasel 5 109 Reykjavík . Verð: 98,9 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 17:00 - 17:45 247 fm einbýlishús í 108 Rvk 5-6 svefnherbergi, 2 stofur, 3 baðherbergi 28 fm bílskúr Stutt í skóla og verslanir Jason Stóragerði 33 108 Reykjavík . Verð: 53,9 millj. OPIÐ HÚS mánudaginn 14. maí kl. 17:15 - 17:45 Hugguleg fimm herbergja íbúð með bílskúr 148,9 fm á tveimur hæðum þar af er bílskúr 24,5 fm Fjögur góð svefnherbergi og sjónvarpshol 19,8 fm Útsýnissvalir til suðurs Sér þvottahús innan íbúðar Frostafold 23 112 Reykjavík . Verð: 43,5 millj. OPIÐ HÚS miðvikudaginn 16. maí kl. 17:00 - 17:45 Björt og vel skiplögð 86 fm 3ja herbergja með sér inngangi Verönd í vestur Fallegar innréttingar Lindarbraut 12 170 Seltjarnarnes . Verð: 38,9 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 17:00 - 17:40 Vel skipulögð 81 fm, 3ja herbergja Sér inngangur Húsið virðist hafa fengið gott viðhald Frábær staðsetning Bugðulækur 17 105 Reykjavík . Verð: 55,0 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 18:00 - 18:40 Falleg og vönduð 84 fm 2ja herbergja Stæði í bílgeymslu og sér inngangur Stórar yfirbyggðar svalir Stutt í alla þjónustu Hrólfsskálamelur 2 170 Seltjarnarnes Nánari upplýsingar veitir: Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 Nánari upplýsingar veitir: Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 Nánari upplýsingar veitir: Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 Nánari upplýsingar veitir: Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 Nánari upplýsingar veitir: Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali helgi@miklaborg.is sími: 780 2700 Nánari upplýsingar veitir: Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali helgi@miklaborg.is sími: 780 2700 Nánari upplýsingar veitir: Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali helgi@miklaborg.is sími: 780 2700 Nánari upplýsingar veitir: Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515 Nánari upplýsingar veitir: Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515 Nánari upplýsingar veitir: Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali olafur@miklaborg.is sími: 822 2307 Nánari upplýsingar veitir: Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali olafur@miklaborg.is sími: 822 2307 . Verð: 61,9 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 18:00 - 18:30 Nýleg og glæsileg 128 fm 5 herbergja penthouse íbúð Um er að ræða einu eignina á hæðinni og er gott útsýni frá íbúðinni Þrjú svefnh. möguleiki á fjórða herberginu Tvennar svalir þar af aðrar stórar Rúmgott bílastæði í bílageymslu Sérlega vönduð og falleg eign Lyngás 1c 210 Garðabær Nánari upplýsingar veitir: Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali svan@miklaborg.is sími: 697 9300 Nánari upplýsingar veitir: Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali svan@miklaborg.is sími: 697 9300 Nánari upplýsingar veita: Axel Axelsson, lögg. fasteignasali axel@miklaborg.is sími: 778 7272 Nánari upplýsingar veita: Axel Axelsson, lögg. fasteignasali axel@miklaborg.is sími: 778 7272 Nánari upplýsingar veitir: Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958 Nánari upplýsingar veitir: Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958 Nánari upplýsingar veitir: Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali olafur@miklaborg.is sími: 822 2307 Nánari upplýsingar veitir: Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 Nánari upplýsingar veitir: Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515 1 4 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :3 4 F B 0 4 8 s _ P 0 3 6 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 5 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 3 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 4 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F C 2 -0 3 6 4 1 F C 2 -0 2 2 8 1 F C 2 -0 0 E C 1 F C 1 -F F B 0 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 2 A F B 0 4 8 s _ 1 3 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.