Morgunblaðið - 16.02.1999, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 16.02.1999, Blaðsíða 26
MORGUNBLAÐIÐ V 26 D ÞRIÐJUDAGUR 16. FEBRÚAR 1999 ir s rá iá £ 1 n R £ 4L % ‘S‘533 4800 MIÐBORG Suðurlandsbraut 4a • 108 Rvk. • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is Örugg fasteignaviðskipti! I Opið virka daga frá kl. 9-18, sunnudaga frá kl. 12-15 Fjöldi eigna á veraldarvefnum: www.midborg.is Björn Þorri hdl. lögg. íastsali sólumaður Anna Rósa ritari FELAG IIFASTEIGNASALA SKipti. Óskum eftir 100-150 fm hæö i Vest- urbæ i skiptum fyrir fallega 102 fm endaíbúð á 1. hæö, með góðu íbúðarherbergi í risi, við Neshaga. Uppl veitir Björn Þorri. Sérbýli óskast. Traustur kaupandi sem búinn er að selja sina eign óskar eftir 150 - 250 fm sérbýli í Reykjavík eða á Seltjarnarnesi. Góð kjör í boði og mjög rúm afhending. Uppl. veitir Björn Þorri. Seljendur athugið. Höfum ákveðinn kaupanda aö 4ra herb. ibúð í Bökkunum. Nán- ari uppl. gefur Björn Þorri. Stuðlasel - einb./tvíb. Vorum aö fá í sölu þetta glæsilega 2ja íb. hús á tveimur hæðum. Rúmgóður bílsk. Aukaíb. m. sérinng. Lóðin stór og falleg. Gott útsýni. V. 19,5 m. 2178 Hafnarfjörður - einbýli. 316 fm einbýl- ishús við Burknaberg í Hafnarfiröi. Húsið sem er á tveimur hæðum skiptist í sex herbergi, stofur, tvö baðherbergi og eldhús, ásamt inn- byggðum bilskúr. V. 22 m. 2158 Strýtusel. Fallegt 330 fm einb. ásamt rúm- góðum innb. bíiskúr. Eignin stendur innst í bctnlanga og er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Vel gróinn garður. Heitur pottur og hellulögð verönd. V. 21,5 m. 2175 Kjóahraun - Hafnarfirði. Vorum að fá í sölu fjögur 144 fm einb. á þessum eftirsótta stað með innb. 30 fm bílsk. Á neðri hæð er hol, eldhús, geymsla, wc, sjónvarpshol og stofa. Á efri hæð eru fjögur svefnherb. Húsin afhendast fullbúin að utan en fokheld aö innan. V. 10,7 m. 2100 Vogasel - tvíb. Stórt og glæsilegt hús með 53 fm bílskúr, 53 fm aukaibúð og 80 fm parketl. vinnuaðstöðu. Aðalíbúð er u.þ.b. 300 fm með 5 góðum svefnherb. og glæsil. stofum. Ýmsir möguleikar, m.a. á 133 fm aukaíbúð. V. 25 m. 2088 Bodagarðar. 200 fm einb. á þessum eftirsótta stað. 5 góð herb. og baðherb. á efri hæð. Góðar stofur og glæsilegt eldhús á neðrí hæð. Afhendist nú þegar tilbúið til innréttinga. V. 15,8 m. 2068 Heiðarás . Glæsilegt 289 fm tvíiyft einbýlishús á frábærum útsýnisstað, auk 42 fm bílskúrs. Sex góð herbergi og stórar stofur. Húsið er allt inn- réttaö á mjög vandaðan og sérstakan hátt. Vandað eldhús og böð. Stórbrotið útsýni. Áhv. u.þ.b. 9 millj. hagst. lán. Tilboö. 2013 Vallarbyggð - í smíðum. Vorum að fá i sölu 160 fm einbýlishús á góðum stað með fal- legu útsýni. Skilast fullbúiö að utan en tilbúið til innr. aö innan. Hagstæð kjör, lán allt að 85% á 7,5% vöxtum til allt að 30 ára. Teikningar á skrif- stofu. V. 12,5 m. 1959 Hléskógar Vorum að fá í sölu sérlega glæsi- legt 2ja íb. hús á tveimur hæðum í góðu hverfi. Mjög smekklega innréttað. Stór og fallegur garð- ur. Fullbúinn rúmgóður bílskúr. Áhv. 7,6 m. V.18,8 m. 1929 Jörfalind. Sérstaklega glæsilegt 183 fm raðh. með innb. 26 fm bílskúr. Þrjú svefnh. Allur frá- gangur vandaður, sbr. mahóní-innréttingar, inn- felld halogen-lýsing o.fl. Áhv. 8,4 m. V. 16,4 m. 2063 Hagamelur. Nýkomin i einkasölu góö 117 fm hæð í 4-býli. Um er aö ræða 2. hæð. Tvennar samliggjandi stofur, 3 svefnherb., endurnýjað baðherb., eikarparket á flestum gólfum. Tvennar svalir. Góð eign á góðum stað í vesturbæ Rvíkur. V. 12,5 m. 2171 Fífurimi. Góð 3ja herb. 100 fm efri sérhæð ásamt 20 fm bílskúr. Hæðin er með tveimur svefnherb. Gott eldhús, þvottahús í íbúð og sér- inngangur. Áhv. 3,5 millj. húsbréf. V. 8,9 m. 2168 Miðtún. Vorum að fá í sölu mjög góða 105 fm hæð á eftirsóttum stað. íbúðin hefur mikið verið endurn. m.a. baðherbergi, raflagnir o.fl. Tvær stofur og 2-3 svefnherb. Snyrtil. sam- eign. Hagstæð áhv. lán. V. 9,5 m. 2154 Barmahlíð. Nýkomin i einkasölu 99 fm sérhæö ásamt 28 fm bílskúr. Hæðin skiptist i tvö svefn- herb. og tvær samliggj. stofur, eldhús og bað. Endurnýjað baðherb. Góður bílskúr. Ekkert áhv. V. 10,5 m. 2131 Birkihlíð. Nýkomin í sölu mjög góð 154 fm efri sérhæð ásamt 28 fm bílsk. á þessum vinsæla stað. (búðin er á tveimur hæðum. 4 svefnherb. og stórar stofur. Áhv. 4,8 m. í hagstæðum lánum. V. 15,7 m. 2132 Hliðarvegur - í smíðum. Vorum að fá í sölu 130fmnánast fokhelda sérhæð á 1. hæð í góðu þríbýlishúsi. Hæðin er með 24 fm bílskúr. V. 10,4 m. 1960 4-6 herbergja Vesturberg 10. 4ra herbergja íbúö sem skipt- ist í þrjú herbergi, eldhús, stofu og baðherbergi með lögn fyrir þvottavél. Sérgeymsla í kjallara V. 6,3 m. 2150 Hagamelur. Falleg 112 fm ib. í góöu húsi á þessum eftirsótta stað. íb. skiptist í þrjú svefn- herb. ásamt stofum, eidhúsi, baðherbergi og gestasnyrtingu. Parket á stofum. Skemmtileg eign sem vert er að skoða. V. 11,5 m. 2165 Hraunteigur - laus strax. Góö 85 fm kjíb. með sérinngangi í góðu húsi á þessum eftirs. stað. Rúmgóð herbergi. Þvottah. í íb. Stutt i fjölskyldu- og útivistarsvæði. V. 7,1 m. 2129 Eskihlíð - aukaherb. Falleg 100,9 fm ibúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Nýtt parket á holi. Þrjú góð svefnherb. Góð stofa með frönskum hurðum og útg. á suðvestursvalir. Aukaherbergi með aðg. að snyrtingu i kj. Laus strax. V. 8,5 m. 2124 Klapparstígur. Vorum að fá i sölu 112 fm ibúð á 2. hæð í mikið endurnýjuðu húsi. íbúðin skiptist í dag i tvær fullbúnar íbúðir en auðvelt er að sameina þær á ný. Sérinngangur í báðar íbúðirnar. Eign sem býður upp á alls konar möguleika. V. 8,9 m. 2051 Engjateigur - Listhús. Góð 110 fm íbúð á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað. Góð eld- húsinnr., gott skipulag og miklir möguleikar. Mjög hagst. lán u.þ.b. 9 millj. V. 11,6 m. 1781 Æsufell - „penthouse". Rúmgóð 137 fm íbúð í góðri blokk með glæsilegu útsýni. í íb. eru 3 svefnherbergi öll dúklögð og með skápum. Þrennar svalir með útsýni til allra átta. \l. 9,5 m. 2030 3 herbergja Laugarnesið Rúmgóð og falleg 3 herberga risíbúð við Laugarnesveg. Parket á flestum gólf- um. Tengi fyrir þvottavél á baði. Áhv. hagstæð lán. 2167 Fossvogur. Vorum að fá í sölu mjög góða 93 fm íbúð í Dalalandi. Parket og flísar á gólf- um. Góð eldhinnr. Sérgarður sem snýr í suður með góðri sólverönd og garöhúsi. Hagst. áhvílandi lán 4 m. V. 9,4 m. 2155 Dalsel 3ja herbergja íbúð á góðum stað sem skiptist i eldhús, tvö herbergi, baðherb. og tvær stofur. Fullbúið stæði í bílgeymslu. V. 7,2 m. 2166 Bólstaðarhlíð. Vorum að fá i sölu góða 65 fm í góðu fjölbýli sem nýlega hefur verið tekið í gegn. Baðherb. nýlega endurn. Björt og rúmgóö stofa. Áhv. 3,6 m. V. 7,0 m. 2147 Flétturimi - nýtt. Vorum að fá fallega 100 fm ib. ásamt stæði i bílageymslu. íb. er til afhending- ar strax tilb. til innréttinga eða fullbúin án gólf- efna. Stórar stofur og góð svefnherb. Sérþvotta- húsííb. V. 7,5/8,6 m. 2122 Spítalastígur. Góð 74 fm ibúð á 1. hæð i þribýlishúsi með mikilli lofthæð. Tvö rúmgóð herb. og stofa. Eikarparket á gólfum. Áhv. 3,8 m. V. 7,5 m. 2058 Gamli bærinn. Erum með á skrá 2 hæöir í sama húsi við Mýrargötu. Um er að ræða hæð og ris. Báðar íbúðirnar eru nýuppg., parket og flísar á gólfum. Gler og lagnir endurn. að hluta. V. 6,5 m. 2039 Þverholt - Mos. - byggsj. Stór og glæsileg 114 fm nýl. íb. á 3. h. Sérþvhús í íb. Góðar sv. Stutt í þjónustu. Áhv. 5,2 m. byggsj. V. 8,4 m. 1050 2 herbergja Öldugata - einstaklíb. Hér er um að ræða fallega og snyrtilega einstaklingsíbúð á þessum vinsæla stað í virðulegu húsi. Ný gólf- efni og innr. í eldhúsi. Gott skápapláss. V. 4,4 m. 2161 Framnesvegur - ekkert greiðslu- mat. 60 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í mjög góðu húsi ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Parket og flísar á gólfum. Rúmgott svefnherb. og svalir. Áhv. 5,2 millj. byggsj. Hér þarf ekki greiðslumat. V. 7,5 m. 2066 Vesturberg. Snyrtileg u.þ.b. 57 fm íb. á 3. h. í nýviðg. húsi. Miklar vestursv. með glæsilegu útsýni yfir borgina. V. 4,9 m. 1434 Atvinnuhúsnæði Garðabær. Vorum að fá u.þ.b. 135 fm verkstæðis- eða þjónustupláss á jarðhæð í nýju húsi, auk u.þ.b. 65 fm millilofts. Eignin er til afh. fljótlega tilb til innr. að innan en fullbúin að utan. Hagstæð langtímafjármögnun fylgir. 2162 Síðumúli Mjög góð og vel innréttuð skrif- stofuhæð sem skiptist í hol, afgreiðslu, fundar- sal, tvo góða vinnusali, tvö skrifstofuherbergi og fl. Áhv. 7,2 m. V. 13,5 m. 2144 Funahöfði - fjárfesting. 377 fm at- vinnupláss sem nýtt er sem gistiheimili með 17 rúmgóðum herb. Leigut. allt að 400 þús. á mán. V. 25,0 m. 2120 Vesturvör - Kép. Vorum að fá gott 40 fm skrifstofu/íbúðarherbergi á 2. hæð í iðnaðar- húsi. Hentar einnig vel sem vinnustofa t.d. listamanns. Laust strax. V. 1,7 m. 2091 Hólmaslóð. Vorum að fá í sölu u.þ.b. 1100 fm atvinnuhúsnæði á 2 hæðum sem að stórum hluta er í traustri útleigu. Tilvalið tækifæri fyrir fjárfesta. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Miðborgar. 2067 Seljabraut - fjárfesting. Höfum fengið á skrá rúmgott og bjart húsnæði, sem skiptist í 14 herbergi sem eru með aðgangi að eldhúsi og snyrtingu. Allt í traustri útleigu. Nánari uppl. gefur Júlíus. V. 24 m. 2036 Brautarholt Gott 283 fm verslunar- og skrif- stofurými auk 150 fm lagerrýmis í bakhúsi. Stórir verslunargiuggar og lofthæð u.þ.b. 3,5-4,0 m. 233 fm verslunarrými og 50 fm skrifstofuaðstaða. Eign sem býður upp á mikla möguleika. V. 26 m. 1967 Reykjavik - miðbær. Mjög gott 1200 fm skrifstofu- og iðnaðarhús í traustri útleigu á góð- um stað miðsvæðis í Reykjavík. Byggingarmögu- leiki á lóð. Allar nánari upplýsingar veita Karl G. og Pétur Örn á skrifstofu Miöborgar. V. 75,8 m. 2043 Miðsvæðis - fjárfesting. Til Sölu gott u.þ.b. 1.600 fm atvinnuhúsnæði við Skúlagötu. Húsið skiptist í 3 skrifstofuhæðir og götuhæð með margháttaða notkunarmögul. Eignin er öll í útleigu. Verð 45 þús. pr. fm. 2047 Samvinnusjóður íslands hf. « upphyggiíeg íán til fmmkvœmda ustu þarf að greiða, auk beins út- lagðs kostnaðar fasteignasalans við útvegun skjalanna. I þessum tilgangi þarf eftirfarandi skjöl: ■ VEÐBÓKARVOTTORÐ- Þau kosta nú 800 kr. og fást hjá sýslumannsembættum. Opnun- artíminn er yfírleitt milli kl. 10.00 og 15.00. Á veðbókarvott- orði sést hvaða skuldir (veðbönd) hvila á eigninni og hvaða þing- lýstar kvaðir eru á henni. ■ GREIÐSLUR - Hér er átt við kvittanir allra áhvílandi lána, jafnt þeirra sem eiga að fylgja eigninni og þeirra, sem á að af- lýsa. ■ FASTEIGNAMAT - Hér er um að ræða matsseðil, sem Fast- eignamat ríkisins sendir öllum fasteignaeigendum í upphafí árs og menn nota m.a. við gerð skattframtals. Fasteignamat rík- isins er til húsa að Borgartúni 21, Reykjavík sími 5614211. ■ FASTEIGNAGJÖLD - Sveit- arfélög eða gjaldheimtur senda seðil með álagningu fasteigna- gjalda í upphafi árs og er hann yfirleitt jafnframt greiðsluseðill " fyrir íyrsta gjalddaga fasteigna- gjalda ár hvert. Kvittanir þarf vegna greiðslu fasteignagjald- anna. ■ BRUNABÓTAMATS- VOTTORÐ - Vottorðin fást hjá því tryggingafélagi, sem eignin er brunatryggð hjá. Vottorðin eru ókeypis. Einnig þarf kvittan- ir um greiðslu bninaiðgjalda. ■ HÚSSJÓÐUR - Hér er um að ræða yfirlit yfir stöðu hússjóðs og yfirlýsingu húsfélags um væntanlegar eða yfirstandandi framkvæmdir. Formaður eða gjaldkeri húsfélagsins þarf að út- fylla sérstakt eyðublað Félags fasteignasala í þessu skyni. ■ AFSAL - Afsal fyrir eign þarf að liggja fyrir. Ef afsalið er glat,- að, er hægt að fá ljósrit af því hjá viðkomandi sýslumannsemb- ætti og kostar það nú kr. 100. Afsalið er nauðsynlegt, því að það er eignarheimildin fyrir fast- eigninni og þar kemur fram lýs- ing á henni ■ KAUPSAMNINGUR - Ef lagt er fram ljósrit afsals, er ekki nauðsynlegt að leggja fram ljós- rit kaupsamnings. Það er því að- eins nauðsynlegt í þeim tilvikum, að ekki hafi fengist afsal frá fyrri eiganda eða því ekki enn verið þinglýst. EIGNASKIPTASAMNINGUR - Eignaskiptasamningur er nauð- synlegur, því að í honum eiga að koma fram eignarhlutdeild í húsi og lóð og hvemig afnotum af sameign og lóð er háttað. ■ UMBOÐ - Ef eigandi annast ekki sjálfur sölu eignarinnar, þarf umboðsmaður að leggja fram umboð, þar sem eigandi veitir honum umboð til þess fyrir sína hönd að undirrita öll skjöl vegna sölu eignarinnar. ■ YFIRLÝSINGAR - Ef sér- stakar kvaðir eru á eigninni s. s. forkaupsréttur, umferðarréttur, viðbyggingarréttur o. fl. þarf að leggja fram skjöl þar að lútandi. Ljósrit af slíkum skjölum fást yf- irleitt hjá viðkomandi fógeta- embætti. ■ TEIKNINGAR - Leggja þarf fram samþykktar teikningar af eigninni. Hér er um að ræða svo- kallaðar byggingarnefndarteikn- ingar. Vanti þær má fá Ijósrit af þeim hjá byggingarfulltrúa. I4AUPE!\DIJR ■ ÞINGLÝSING - Nauðsynlegt er að þinglýsa kaupsamningi strax hjá viðkomandi sýslu- mannsembætti. Það er mikil- vægt öryggisatriði. Á kaupsamn- inga v/eigna í Hafnarfirði þarf áritun bæjaryfirvalda áður en þeim er þinglýst. ■ GREIÐSLUSTAÐUR KAUPVERÐS - Algengast er að kaupandi greiði afborganir skv. kaupsamningi inn á bankareikn- ing seljanda og skal hann til- greindur í söluumboði. ■ GREIÐSLUR - Inna skal allar gi-eiðslur af hendi á gjalddaga. Seljanda er heimilt að reikna dráttarvexti strax frá gjalddaga. Hér gildir ekki 15 daga greiðslu- frestur. ■ LÁNAYFIRTAKA - Tilkynna ber lánveitendum um yfirtöku lána. Ef Byggingarsjóðslán er yfirtekið, skal greiða fyrstu af- borgun hjá Veðdeild Lands- banka íslands, Suðurlandsbraut 24, Reykjavík og tilkynna skuld- araskipti um leið. ■ LÁNTÖKUR - Skynsamlegt er að gefa sér góðan tíma fyrir lántökur. Það getur verið tíma- frekt að afla tilskilinna gagna s. s. veðbókarvottorðs, brunabóts- mats og veðleyfa. ■ AFSAL - Ef skjöl, sem þing- lýsa á, hafa verið undirrituð sam- kvæmt umboði, verður umboðið einnig að fylgja með til þinglýs- ingar. Ef eign er háð ákvæðum laga um byggingarsamvinnufé- lög, þarf áritun byggingarsam- vinnufélagsins á afsal fyrir þing- lýsingu þess og víða utan Reykjavíkur þarf áritun bæj- ar/sveitarfélags einnig á afsal fyrir þinglýsingu þess. ■ SAMÞYKKI MAKA - Sam- þykki maka þinglýsts eiganda þarf fyrir sölu og veðsetningu fasteignar, ef fjölskyldan býr í eigninni. ■ GALLAR - Ef leyndir gallar á eigninni koma í ljós eftir afhend- ingu, ber að tilkynna seljanda slíkt strax. Að öðrum kosti getur kaupandi fyrirgert hugsanlegum bótarétti sakir tómlætis.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.