Dagblaðið Vísir - DV - 02.05.1996, Blaðsíða 14

Dagblaðið Vísir - DV - 02.05.1996, Blaðsíða 14
14 Útgáfufélag: FRJÁLS FJÖLMIÐLUN HF. Stjórnarformaður og útgáfustjóri: SVEINN R. EYJÓLFSSON Framkvæmdastjóri og útgáfustjóri: EYJÓLFUR SVEINSSON Ritstjóri: JÓNAS KRISTJÁNSSON Aðstoðarritstjóri: ELIAS SNÆLAND JÓNSSON Fréttastjóri: JÓNAS HARALDSSON Auglýsingastjóri: PÁLL STEFÁNSSON Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar: ÞVERHOLT111, blaðaafgreiðsla, áskrift: ÞVERHOLTI 14, 105 RVÍK, SÍMI: 550 5000 FAX: Auglýsingar: 550 5727 - Aðrar deildir: 550 5999 GRÆN númer: Auglýsingar: 800 6272. Áskrift: 800 6270 Stafræn útgáfa: Heimasíða: http://www.skyrr.is/dv/ Ritstjórn: dvritst@centrum.is - Auglýsingar: dvaugl@centmm.is. - Dreifing: dvdreif@centrum.is AKUREYRI: Strandgata 25, sími: 462 5013, blaðam.: 462 6613, fax: 461 1605 Setning og umbrot: FRJÁLS FJÖLMIÐLUN HF. Filmu- og plötugerð: ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA HF. - Prentun: ÁRVAKUR HF. Áskriftarverð á mánuði 1700 kr. m. vsk. Lausasöluverð 150 kr. m. vsk., helgarblað 200 kr. m. vsk. DV áskilur sér rétt til að birta aðsent efni blaðsins i stafrænu formi og f gagnabönkum án endurgjalds. Björgun Mývatns Gerð hefur verið framkvæmdaáætlun um friðun 3000- 4000 ferkílómetra lands á öræfum og afréttum Mývatns- sveitar fyrir ágangi sauðfjár. Markmiðið er að stöðva gróðureyðingu á einu mesta landrofssvæði jarðarinnar og koma í veg fyrir, að Mývatnssveit verði að auðn. Til þess að fá sauðfjárbændur Mývatnssveitar til að samþykkja áætlunina og taka þátt í henni er gert ráð fyr- ir, að þeir verði hafðir með í ráðum, fái landgræðslu- vinnu og verði studdir til að bæta gróður í heimahögum til að bæta sauðfénu upp missi úthaganna. Þetta er gömul og viðurkennd aðferð, sem notuð er á óknyttaunglinga, þegar þeir eru teknir í lögregluna og verða að nýjum og betri mönnum. Brátt munu þeir verða gerðir að landvörðum, sem áður fluttu fé sitt í vornótt- inni á sandinn, „af því að nálin er svo holl“. Ofbeit Mývetninga hefur stuðlað að sandfoki og magn- að vítahring gróðureyðingar, sem um þessar mundir ógnar Dimmuborgum og mun fyrr eða síðar breyta í sandauðn mestum hluta svæðisins milli Vatnajökuls og Öxarfjarðar, Laxár í Aðaldal og Jökulsár á Fjöllum. Auðvitað er það mest Mývetningum sjálfum í hag, að vítahringurinn verði stöðvaður. Miklir hagsmunir eru í húfi í ferðaþjónustu, auk þess sem umsvifin í land- græðslu tryggja atvinnu fyrir fjölda manns. Því má fast- lega búast við, að þeir fallist á ráðagerðina. Mývatnssvæðið hefur verið tilnefnt á heimsminjaskrá Mennta- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna sem ein af helztu náttúruperlum heims. Það er óbærileg til- hugsun, að hinar riku kynslóðir, sem nú byggja ísland, glutri perlunni úr höndum sér í andvaraleysi. Raunar er ekki seinna vænna að fara að taka til hönd- um. Árum saman hefur í leiðurum þessa blaðs verið hvatt til þeirrar friðunar, sem nú er orðin að áætlun í ríkiskerfmu. Á meðan hefur landauðnin aukizt hröðum skrefum í skjóli forgangsréttar sauðfjárræktar. Undanfarin ár hefur Landgræðsla ríksins haft laga- heimild til að setja tímamörk á upprekstur sauðfjár á af- réttir Mývetninga. Sauðfjárbændur hafa jafnan virt þess- ar reglur að vettugi án þess að Landgræðslan hafi reynt að fylgja rétti sínum eftir á viðeigandi hátt. Nú er svo komið, að afréttir Mývetninga eru versta rofsvæði landsins og sennilega allrar Evrópu. Leita verð- ur suður til Sahara til að finna sambærilega framsókn eyðimerkurinnar. Gróðurtapið á afréttum og öræfum Mývetninga er upp undir 500 hektarar á hverju ári. Landeyðingin hefur hingað til verið studd af héraðs- ráðunauti Búnaðarfélagsins, gróðurverndarnefnd Suður- Þingeyjarsýslu, landbúnaðarnefnd og hreppsnefnd Skútustaðahrepps. Þessir aðilar hafa opinberlega sagt, að unnt sé að reka 5000-6000 fjár á sandinn! Tímabært er orðið að taka ráðin af þessum mönnum, sem gefa skít í náttúruna, þjóðina og umheiminn. Á þetta reynir enn einu sinni í vor, þegar sauðfjárbændur vilja sturta fé sínu í sandrokið í trássi við lög og reglur. Von- andi næst áður samkomulag um landgræðsluáætlunina. Um leið er nauðsynlegt að minna á, að fagrar ráða- gerðir stjórnvalda á pappír draga ekki úr þeirri skyldu þeirra að sjá um, að lögum og rétti sé fylgt á afréttum Mývetninga fram að tíma hinnar algeru friðunar fyrir sauðfé, sem gert er ráð fyrir í landgræðsluáætluninni. Fróðlegt verður að fylgjast með,. hvort sauðfé Mývetn- inga verður að þessu sinni hleypt á nálina í sandinum og hvort það verður á sama tíma og undanfarin ár. Jónas Kristjánsson FIMMTUDAGUR 2. MAÍ 1996 Samkomulag sjávarútvegsráöu- neytisins og Landssambands smá- bátaeigenda (LS) er mikið áfall fyrir frjálsan atvinnurekstur í landinu. Miklar líkur eru á að það muni innan skamms leiða til enda- loka smábátaútgerðar sem heflr verið kjölfesta atvinnu manna í fiskiþorpunum víðs vegar um landið. Stjórn Landssambandsins hefir samið af sér, langt umfram það sem henni ætti að vera frjálst samkvæmt eðli málsins. Þetta samkomulag ætti því að vera dautt og ógilt fyrirfram því að all- ir íslendingar eiga rétt til að sækja sjó utan netlaga við strendur landsins samkvæmt Jónsbók frá árinu 1281. Enginn getur tekið þennan fæðingarrétt Islendinga af þeim þótt Fiskistofa sé þessa dag- ana sett þeim til höfuðs sam- kvæmt sérstöku leyfi Alþingis. Verndun ekki á dagsskrá Sameiginlegur hámarksafli krókabátanna er nú festur við 21.500 tonna lágmark fyrir þorsk- veiðar eða 13,5% af leyfðum heild- arafla ársins sem er nýmæli. Þetta þýðir að úthluta má 86,5% ársafl- ans til annarra veiða innan fiskilögsögunnar án takmarkana ,Nú má nota allar stærflir skipa til krókaveiða,“ segir m.a. í grein Önund- Skipbrot smá- bátaveiðanna um veiðiaðferðir eða veiðislóðir. Djúpveiðitogarar geta þannig haldið áfram að skafa botninn á helstu hrygningarslóðum landsins og upp í fjörur, ef leyfíst að orða þetta svo. Vemdun umhverfis fisksins er sýnilega ekki lengur á dagskrá. Framsal kvóta er áfram leyft. Þetta þýðir ekki aðeins að stórút- gerðin með sjóða- og bankakerflð að baki sér getur haldið áfram að kaupa upp þorskkvóta heldur er krókabátunum teflt saman inn- byrðis. Því stærri kvóta sem menn komast yfir því stærri hlutur hvers af þessum 21.500 tonnum og þvi færri smábátar á krókaveið- um. Nú skiptir það meginmáli að komast yfir sem mest af króka- kvótum. Krókaveiðar eru nefni- lega ekki bundnar við smábáta eða landróðrabáta heldur er þróunin slík að nú má nota allar stærðir skipa til krókaveiða, líka til vinnslu og frystingar eða söltunar um borð. Krókaaflinn þarf þannig ekki að koma til lands til vinnslu svo sem áður var. Þetta er því jafnframt bein aðfór að vinnslu- stöðvunum i landi sem gætu fyrir- varalítið misst allt sitt hráefni. Nýtísku aðhald Fjöldi smábáta á krókaveiðum hefir minnkað úr um 2.000 niður í um 1.100 nú en talsmenn fiski- ráðuneytisins hafa lýst því að þeim þurfi að fækka um 300 til við- bótar og verða þá um 800. Meðal- talskvótinn yrði þá um 27 tonn á Kjallarinn fyrrv. forstjóri Olís bát eða miðað við söluverð 100 kr/kg um 2,7 milljónir á ári eða ef miðað er við stórfisk, 140 kr/kg, 3,8 milljónir sem duga þarf tO launa og alls úthalds. Þetta nægir engan veginn en er notað af fiski- ráðuneytinu til að berja niöur all- an mótþróa hjá þessu „vandræða- fólki“. Þetta er eins konar nýtísku að- hald og minnir á stjórnsýslu fyrri alda þegar fiskimönnum var út- hlutað ákveðinn krókafjöldi á bát og þótti ekki gott. Fiskiráðuneytið hefir á undanfórnum árum skorið niður fjölda róðrardaga árlega hjá smábátunum með ýmsum aðferð- um. Ekki aðeins var þeim meinað að róa allar góðviðrishelgar ársins heldur voru raunverulegir róðrar- dagar komnir niður í 86 lögheimil- aða daga á ári eða 1,5 daga á viku. Síðan skar fiskiráðuneytið þetta niður vegna „umframafla" þannig að raunverulegir róðrardagar voru áætlaðir um 40 dagar á næsta flskveiðiári eða minna en einn vinnudagur á viku. Enginn getur komist af með slík vinnukjör. Þetta er það steinbítstak sem fiskiráðuneytið hefir beitt gagn- vart smábátunum og LS. Þetta er sú samningsaðstaða sem boðið var upp á gagnvart LS. Ofbeldið er augljóst. Stjórn LS er full vor- kunn. Spurningin er hvort Alþingi samþykki slík vinnubrögð í stjórn- sýslunni. Alþingi er æðsta vald. Verður áfram haldið með að drepa niður smábátaútgerðina og fiski- þorpin? Önundur Ásgeirsson „Þetta er steinbítstak sem fiskiráðuneytið hefur beitt gagnvart smábátunum og LS Þetta er sú samningsstaða sem boðið var upp á gagnvart LS. Ofbeldið er augljóst.“ Skoðanir annarra Neyðin í sveitunum „Það þarf að bregðast við neyðinni í sveitunum. Vel kann aö vara aö grípa þurfi til sérstakra aðgerða til að létta undir með þeim sem verst eru staddir. En langtímalækning fæst ekki fyrr en hið helsjúka kerfi er skorið upp. Vitanlega á að afnema opinbera fram- leiðslustýringu og leyfa mönnum að framleiða að vild. Landbúnaður, eins og aðrar atvinnugreinar, á að búa við frelsi og samkeppni ... Færri en öflugri bú, sem fá að keppa á forsendum frjálsra viðskipta- hátta, geta dafnað. Það geta hins vegar ríkisstýrðu kotbýlin ekki.“ Úr forystugrein Alþbl. 30. apríl. Tekjuskattar fyrirtækja „Umræður um tekjuskatta fyrirtækja eru vel þekktar og minnka ekki þagar vel gengur. Um það mál er það eitt að segja að nauðsyn ber tU að haga skattlagningu fyrirtækja hér með líkum hætti og er í samkeppnislöndunum. Það er miklu betra fyrir rík- isvaldið að fyrirtækin verji hagnaði sínum til at- vinnuuppbyggingar og hækkunar launa heldur en að seUast í hagnað þeirra í formi aukinna tekju- skatta." Úr forystugrein Tímans 30. apríl. Umhverfi og náttúra „Á íslendingum, líkt og öðrum þjóðum, hvUir sú skylda að varðveita umhverfi sitt og náttúru. Því miður hefur sú skylda ekki verið rækt sem skyldi, eins og gróðureyðing undanfarinna áratuga sýnir. Afréttir Mývetninga eru þannig eitt verst stadda rof- svæði landsins, ekki sízt vegna þess að þröngir hags- munir bænda hafa orðið hag náttúrunnar - og um leið þjóðar og heimsbyggðar - yfirsterkari.“ Úr forystugreinum Mbl. 30. apríl.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.